Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки icon

Робоча програма з дисципліни "Антикризовий менеджмент" для напряму (спеціальності) підготовки
Скачати 157.4 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Антикризовий менеджмент" для напряму (спеціальності) підготовки
Дата19.08.2012
Розмір157.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

___________ Карпіщенко О.І.

"____"_______________ 2007 р.


РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни "Антикризовий менеджмент"

для напряму (спеціальності) підготовки

6.050201 "Менеджмент організацій"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Се-местр

Загальний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП

(КР)

ОДЗ


Всього

Лк

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

5

10

108

38

22

16

-

70

16

д/залік

-

-


Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого та навчального плану, освітньо-професійної програми напрямку 0502 – „Менеджмент”


Укладачі: асистент кафедри управління Мартинець В.В.

Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1 від 28.08.2007 р.


Завідувач кафедри О.М.Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


Випускаюча кафедра: кафедра управління

Зав. кафедри О.М. Теліженко


Метод комісія факультету О.І. Карпіщенко


Нач. навчально-методичного відділу В.Л.Коротченко


^ 1.МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1. Мета і завдання викладання дисципліни


Метою викладання дисципліни “Антикризовий менеджмент” є вивчення студентами основних принципів і положень теорії і практики антикризового управління.

Основними задачами вивчення дисципліни є одержання студентами знань, навичок та вмінь у галузі антикризового управління організацією, підприємством та його функціональними підрозділами; навчання здатності визначати ознаки кризових ситуацій, виходу з них і розробляти стратегію і тактику антикризового управління; ознайомлення із принципами, методами і способами визначення ознак кризи, методами і способами проведення антикризових заходів.

Місце курсу “Антикризовий менеджмент ” в системі підготовки спеціалістів визначається необхідністю формування професійних навичок менеджерів у вирішенні задач організації і проведення антикризових процедур, вибір і обґрунтування продуктивних управлінських рішень по фінансовому оздоровленню підприємств, оцінка ефективності прийнятих рішень, визначення кризового стану підприємства, аналізу ознак виходу з кризи. Таким чином даний курс відіграє важливу роль в розвиненні та засвоєнні практичних навичок розуміння ефективності організації в сьогоденному глобальному діловому середовищі; умінні приймати обґрунтовані раціональні управлінські рішення для конкретної кризової ситуації.


^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

  1. Основи менеджменту.

  2. Фінанси підприємства.

  3. Менеджмент організацій

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекції

^
Номер теми
Найменування теми, питань

Обсяг, годин

Посилан-

ня на літерату-ру
^ Розділ 1. Основні положення антикризового управління підприємством.1

^ Загальні основи антикризового менеджменту.

Поняття, сутність, цілі та завдання антикризового менеджменту. Предмет антикризового менеджменту. Об’єкт та суб’єкт антикризового менеджменту. Функції антикризового управління. Концепції антикризового управління на підприємстві. Принципи здійснення антикризового управління. Антикризове державне регулювання.

2

1, с.367-398

2,с.633-641

4,с.83-517


2

^ Кризи підприємств.

Поняття та економічна сутність виникнення криз. Причини виникнення криз. Особливості та різновиди економічних криз.

2

1,с.9-25

2,с.626-641

3,с.10-18

4,с.11-83

^ Розділ 2.Діагностика кризи розвитку підприємства3

Діагностика кризових ситуацій на підприємстві.

Сутність та завдання діагностики кризи розвитку підприємства. Види, етапи діагностики кризи. Підходи та методи комплексного аналізу техніко-економічного та фінансового стану підприємства. Показники оцінки кризового стану підприємства.

4

2,с.813-837

4,с.155-187

5,с.190-249

4

^ Банкрутство, як правовий механізм регулювання діяльності підприємства.

Поняття та сутність банкрутства. Стадії, цілі та принципи процедури банкрутства. Фінансові наслідки виникнення банкрутства. Методи прогнозування банкрутства.

4

2,с.641-663

4,с.187-341
^ Розділ 3. Методи подолання кризових ситуацій на підприємстві.5

Основи формування антикризової програми підприємства.

Призначення, цілі та завдання розробки антикризової програми. Характеристика антикризового іструментарю підприємства. Управління розробкою антикризової програми підприємства.

2

2,с.663-678

4,с.517-595


6

^ Санація підприємства.

Економічна сутність та форми санації. Менеджмент фінансової санації. Модель фінансової санації. Розробка плану санації.

2

3,с.104-128


7

^ Внутрішній механізм стабілізації підприємства.

Поняття та види внутрішніх джерел фінансової стабілізації. Завдання та основні умови збільшення або зменшення статутного фонду підприємства. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Трансформація та пролонгація боргу.

2

3,с.128-216

4,с.595-700

8

^ Реструктуризація, як інструмент фінансового оздоровлення підприємства: сутність і форми.

Форми реструктуризації: реструктуризація управління, фінансова реструктуризація, реструктуризація пасивів, реструктуризація виробництва та активів, корпоративна реструктуризація (реорганізація).Форми та етапи корпоративної реструктуризації (реорганізації).

Передавальний та розподільний баланси.

2

3,с.216-248

4,с.700-741

9

^ Роль людського фактору в антикризовому управлінні.

Створення антикризової команди, основні напрямки її діяльності. Діяльність кризи-менеджера(антикризового менеджера) на підприємстві. Система антикризового управління персоналом.

1

1,с.398-472

4,с.741-762

10

^ Антикризова інвестиційна та інноваційна політика.

Правила прийняття інвестиційних рішень. Інвестиційний проект. Антикризова державна інвестиційна політика. Антикризове управління на основі інновацій.

1

1,с.240-298

13,с.185-248
Всього

22

^ 2.2 Практичні заняття

Номер заня-ття

Найменування та зміст практичної роботи

^ Обсяг

годин

Посилан-ня на літературу

1

Поточний контроль по темі „Кризи підприємств.” Рішення ситуаційних задач

2

1,с.9-25

2,с.626-641

3,с.10-18

4,с.11-83


2

Поточний контроль по темі „Діагностика кризових ситуацій на підприємстві.” Розв’язок задач.

2

2,с.813-837

4,с.155-187

5,с.190-249

3

Поточний контроль по темі „Банкрутство, як правовий механізм регулювання діяльності підприємства.” Розв’язок задач.

2

2,с.641-663

4,с.187-341

4

Підсумковий контроль(тестування по темах 1-4)

2

1,с.9-25

2,с.626-663

с.813-837

4,с.11-83

5,с.190-249

5

Поточний контроль по темі „Основи формування антикризової програми підприємства. ” Рішення ситуаційних задач.

2

2,с.663-678

4,с.517-595


6

Поточний контроль по темах „Санація підприємства.” „Внутрішній механізм стабілізації підприємства.” Розв’язок задач.

2

3,с.104-128


7

Поточний контроль по „Реструктуризація, як інструмент фінансового оздоровлення підприємства: сутність і форми.” Рішення ситуаційних задач

2

3,с.216-248

4,с.700-741

8

Підсумковий контроль(тестування по темах 5-10)

2

2,с.663-678

3,с.104-128

с.216-248

4,с.517-595


Всього за семестр

16


2.3 Лабораторні заняття-немає.

2.4 Курсові проекти – немає.

2.5 Обов'язкові домашні завдання-немає.

^ 2.6 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентам

Номер розділу

Питання для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

1.1.

Концепції антикризового управління на підприємстві. Принципи здійснення антикризового управління. Антикризове державне регулювання.

4

1,с.367-398

2,с.633-641

4,с.83-517

2.3

Види, етапи діагностики кризи

2

1,с.9-25

2,с.626-641

3,с.10-18

4,с.11-83

2.4

Фінансові наслідки виникнення банкрутства.

4

2,с.641-663

4,с.187-341

3.5

Управління розробкою антикризової програми підприємства.

4

2,с.663-678

4,с.517-595


3.6

Менеджмент фінансової санації.

4

3,с.104-128

6,с.218-304

3.6

Модель фінансової санації.

4

3,с.104-128

10,с.96-154.

3.9

Діяльність кризи-менеджера(антикризового менеджера) на підприємстві.

2

1,с.398-472

4,с.741-762

3.9

Система антикризового управління персоналом

4

1,с.398-472

4,с.741-762

3.10

Правила прийняття інвестиційних рішень

3

1,с.240-298

13,с.185-248

3.10

Антикризове управління на основі інновацій.

4

1,с.240-298

13,с.185-248

.

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять.

19

1-15
Всього за семестр

54
^ 2.7 Індивідуальна робота студентазаняття

Тема заняття

Обсяг годин

Література

1

Фінансова діагностика підприємства

6

1-15

2

Методи прогнозування банкрутства

4

1-15

3

Розробка антикризової програми підприємства

3

1-15

4

Розробка плану санації

3

1-15
Всього за семестр

16


^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


3.1. Учбово-методична література


№ п/п

Найменування учбово-методичної літератури (по темах)

Наявність екз.

Вид

^ 3.1.1. Основна література

1

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

4

Підручник

2.

Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.

2

Навч. посібник

3

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К., – 2000.

3

Підручник

^ 3.1.2. Додаткова література

4

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник.- К.: Київ. Нац.тор.-екон.ун-т,2005.-824с.

1

Підручник

5

Гетьман О.О. Шаповал В.М. Економічна діагностика:Навчальний посібник.-К.,2007.-306с.

1

Навч. посібник

6

Антикризисный менеджмент / Под редакцией проф. Грязновой А.Г. – М.: Ассоциация авторов и издателей „ТАНДЕМ”. Изд-во ЭКМОС, 1999. –368 с.
Підручник

7

Базанов Г.З. и др. Теория и практика антикризисного управления. Учебник для вузов. /Под ред. Беляева С.Г. – М.: Закон и право «ЮНИТИ», – 1996. – 469с.
Підручник

8

Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению: Учеб. пособие / Под ред. Г.П.Иванова. – М., – 1995.-589С.
Навч. посібник

9

Гончаров В.И. Менеджмент: Учеб. пособие. – Мн.: Мис анта, 2003. – 624 с.
Навч. посібник

10

Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, – 2000.
Підручник

11

А.Б. Крутик, А.И. Муравьев. Антикризисный менеджмент. Превентивные методы управления. – С.-Пб.: изд-во «Питер». – 2001 г. – 432 с.
Підручник

12

Справочник кризисного управляющего. /Под ред. Уткина Э.А. – М., «ТАНДЕМ», – 1999. – 432 с.
Підручник

13

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов по спец. "Менеджмент" /Под ред. С.Д.Ильенковой. - М.: Банки и биржи, 1999. - 327 с.

3

Підручник

14

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К., – 2000

5
15

Антикризовий менеджмент
Періодичне видання^ 3.2. Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів.


Картки контролю-теми :1.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8-5 варіантів.

Тестові завдання-теми:1-4-2 варіанта; 5-10-2 варіанта.


^ 4.Графік модульно-рейтингового Контролю.

Номер модуля

Теоретичні матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Розділи 1,2 ,теми1-4

Тестування

1-4

4

2

Розділ3 ,теми 5-10

Тестування

5-8

94. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 20_/20_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______20__р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „мотивація персоналу”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент»...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма з дисципліни "Ситуаційний менеджмент " для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на підставі кваліфікаційної характеристики спеціаліста, навчального плану та освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconР. С. Ладиженська Н. М. Влащенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» для студентів 4 курсу напряму...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого та навчального плану, освітньо-професійної...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма та робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент організацій” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст,...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconМ. М. Новікова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconТ. А. Коляда програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма з дисципліни \"Антикризовий менеджмент\" для напряму (спеціальності) підготовки iconГ. А. Жовтяк програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи