Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» icon

Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації»
НазваАналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації»
Сторінка1/3
Дата19.08.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» денної форми навчання


ПРОТОКОЛ № від


Суми

Вид-во СумДУ

2009


Вступ

Основною метою курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності! Є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічного аналізу господарської діяльності конкретного підприємства.

Завданнями курсової роботи є: вивчення тенденцій розвитку підприємства та його структурних підрозділів; дослідити вплив факторів на зміну результативних показників; виявити та оцінити резерви підвищення ефективності виробництва; оцінити лінцеві результати діяльності підприємства та його фінансовий стан; обґрунтувати планові та управлінські рішення ; набрати навичок обробок статистичної інформації.

Об’єктами економічного аналізу господарської діяльності підприємства у курсовій роботі можуть бути : маркетингова діяльність ; виробництво і реалізація продукції ; використання персоналу підприємства та продуктивності парці; фонд оплати праці персоналу; використання матеріальних ресурсів; собівартість продукції; фінансові результати діяльності підприємства; ефективність інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства; майновий стан підприємства та джерела формування капіталу; фінансовий стан та фінансова стійкість підприємства ; ймовірність банкрутства суб’єкту господарювання.

При виконанні курсової роботи використовуються методи і спроби економічного аналізу: логічні спроби обробки інформації такі як відносні та середні величини . групування , балансові , табличні та графічні; метод порівняння при проведенні горизонтального , трендового одпо-та багатомірного аналізів ; способи дермінованого та схоластичного факторного аналізу , способи оптимізації вирішення економічних завдань; методи визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Інформаційною базою виконання курсової роботи облікові та поза облікові джерела інформації . Джерелами інформації облікового характеру є дані бухгалтерського обліку і звітності статистичного обліку і звітності та оперативного обліку і звітності дані первинної облікової документації конкретного підприємства , за матеріалами якого виконується курсова робота.

До позаобігових джерел інформації відносяться : офіційні документи ( Закони України, укази президента, постанови президента , накази органів управління вищого рівня) господарсько– правові документи ( інструкції, договори) ; дані періодичної літератури та монографій по темі роботи ; дані Державного комітету статистики України та його регіональних управлінь. 1. Загальні методичні вказівки до виконання курсової роботи
  1. Загальні методичні положення


При виконанні курсової роботи студент повинен:


1.Вибрати тему курсової роботи з наведеного списку та погодити її з викладачем;

 1. Зібрати необхідну інформацію з облікових та не облікових джерел , зокрема дані бухгалтерського та статистичного обліку і звіту про роботу підприємства в цілому та по об’єкту економічного аналізу;

 2. Виконати аналітичні дослідження, використовуючи методи економічного аналізу , сформувати висновки по роботі;

 3. Оформити курсову роботу згідно з вимогами до наукових звітів та захистити її.


1.2 Підбір літератури та збирання вихідних даних


Вихідна інформація для виконання курсової роботи збирається студентом самостійно з облікових та не облікових джерел. Обліковими джерелами інформації на підприємстві є дані бухгалтерського обліку та звітності . При виникненні проблем з їх отриманням можна використовувати дані державного статистичного обліку та звітності по даному підприємству , що є відкритим. З не облікових джерел доцільно використовувати офіційні документи , що стосуються теми дослідження і дані державної статистики по країні та регіону, де функціонує підприємство; монографії, статті наукових журналах та збірниках за досліджуваною темою.Рекомендується використовувати статті та конкретні дані , які публікуються у витягнутих газетах та журналах таких ч як: «Бизнес-Информ»,» Все про бухгалтерський облік», «Галицькі контракти», «Економіка , фінанси ,право», «Економіст», «Український журнал», « Економіка України» , « Економіка підприємства»,

« Фінанси України» , « Статистика України», « Податки та бухгалтерський облік» та інші.


  1. Зміст курсової роботи


Курсова робота є результатом аналітичного дослідження конкретного об’єкту і суб’єкту економічного аналізу. В ній наводиться вихідна інформація , основні розрахунки , результати аналізу та висновки щодо фактичного стану та перспектив соціально-економічного розвитку підприємства та досліджуваного об’єкту аналізу.

Незалежно від обраної теми дослідження необхідно дотримуватися типової структури курсової роботи типова структура курсової роботи передбачає наявність
вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел
і додатків. ,

У вступі необхідно відзначити значення проблеми, що вивчається, обґрунтува­ти її актуальність на сучасному етапі розвитку еконо­міки.

Необхідно чітко і коротко сформулювати мету та завдання курсової роботи, дати стислу характеристику вихідної інформа­ції. Треба визначити предмет і об'єкт виконуваної курсової роботи.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3 сторінок машинописного тексту.

Об'єктом (напрямком) аналізу може бути:

 • певна складова діяльності середнього або великого під­приємства (наприклад, аналіз ефективності використання трудо­вих ресурсів підприємства, аналіз собівартості продукції);

- основні економічні, фінансові та виробничі складові дія­льності малого підприємства (тоді проводиться комплексний аналіз);

- науково-методичні основи проведення певного виду/(складової) аналізу, що не мають певного визначення (наприклад, діагностика підприємства аналіз-аудит), або проведення вибіркових аналітичних розрахунків , маржинальний аналіз.

В основній частині курсової роботи розкривається зміст вибраної теми як у теоретичному, так і у практичному аспектах . При цьому слід користуватися комплексом існуючих методів аналізу, пов'язаних з основною темою роботи. Рекомендується застосовувати аналітичні розрахунки, довідкові та оглядові таблиці, графіки

Основана частина може складатися з трьох розділів містити такі моменти:

- загальну схему складових аналізу вибраного напрямку, сфери, факторів господарської діяльності, а також їх специфіку;

- опис інформаційної бази - існуючих форм звітності та обліку;

- аналіз теоретичних та методичних підходів до оцінки та аналізу економічних, фінансових та виробничих показників, які характеризують діяльність підприємства в межах вибраної теми;

- на конкретному прикладі (підприємстві) вивчають ступінь та динаміку виконання плану за показниками, які характеризують діяльність досліджу­ваного об’єкта ; виконують аналітичні розрахунки кількісного вимірювання впливу кожного фактора на відхилення фактичних показників від планових (ба­зових);

- розроблену факторну модель, яка моделює взає­мозв'язки між результатним показником і факторами котрі їх визначають на основі використання методів аналізу факторних систем (адитивних, мультиплікативних, кратних);

- узагальнення результатів аналізу. За результатами ана­лізу перш за все узагальнюються виявлені можливості та резер­ви покращання господарської діяльності підприємств, визначаю­ться необхідні організаційно-економічні заходи.

Всі розділи курсової роботи повинні бути логічно взаємо­пов'язаними, кожний, попередній повинен складати базу для на­ступного. Цей зв'язок потрібно оформити і стилістично.

Працюючи над основною частиною курсової роботи, слід пам'ятати, що виконане дослідження може стати частиною дип­ломної або подальшої науково-дослідної роботи.

У висновках формулюють основні (інтегральні) результати проведеного аналізу та обґрунтовують пропозиції щодо покращання роботи підприємства (сфери діяльності). Текстовий матеріал обов'язково доповнюється конкретними цифровими даними. Пропозиції повинні містити заходи щодо усунення вивчених недоліків і повнішого використання резервів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Обсяг висновків – 3-5 сторінок машинописного тексту. Загальний стиль курсової роботи повинен складати 40-50 сторінок машинописного тексту без списку використаних джерел та додатків.

Після висновків, починаючи з нової сторінки, наводиться список використаних джерел

У додатках до роботи можуть бути розміщені запозичені таблиці вихідного матеріалу, інструкції, результати досліджень тощо. Додатки не є обов'язковим розділом роботи.


^ 1.4 Вимоги до оформлення


Курсова робота виконується на окремих стандартних аркушах формату А4 які повинні бути зброшуровані. Починати необхідно з титульного аркуша, оформленого відповідно до додатка А. Зміст роботи повинен містити назву її частин і додатків із зазначенням номерів сторінок, на яких вони починаються. Розміщують його на другій сторінці роботи після титульного аркуша. Зразки плану курсової роботи наведені в до­датку Б.

Курсова робота повинна бути акуратно оформлена, надру­кована або написана розбірливим почерком, без виправлень, сторінки потрібно пронумерувати, роботу підписати із зазначен­ням дати її виконання.

Назву кожного розділу слід писати шрифтом більшого роз­міру, ніж основний текст. Новий розділ слід починати з нової сто­рінки:

Цитати з офіційних документів та наукової літератури обов'язково брати в лапки, а в кінці, після цитати, робити посилання на першоджерела.

Графіки і таблиці слід виконувати, суворо дотримуючись відповідних вимог. Нумерують графіки, таблиці та всі інші ілюстрації (схеми, діаграми тощо) арабськими цифрами, наскрізною нумерацією в межах даного розділу. Всі ілюстрації іменують рисунками . Якщо таблиця запозичена або розрахована за даними літературного джерела, необхід­но обов'язково зробити посилання на першоджерело (за відпові­дними правилами).

Формули розрахунків у тексті виділяють, записуючи їх шри­фтом більшого розміру і окремим рядком, даючи докладне пояс­нення кожному символу (якщо він використовується вперше). Кожна формула повинна послідовно нумеруватися арабськими цифрами в дужках на правому полі на рівні нижнього рядка формули, до якої цей номер належить. При повторному звер­ненні до формули новий номер не присвоюється, а робиться по­силання на номер, який був присвоєний їй раніше.

Висвітлювати матеріал курсової роботи слід чітко, застосо­вуючи наукову термінологію, загальні для всієї роботи терміни, символи і умовні скорочення.

Після висновків, починаючи з нової сторінки, необхідно роз­містити список використаних джерел, який складають згідно з прийнятою в бібліографії послідовністю. При цьому іншомовні видання наводяться в кінці загального списку літератури.


^ 1.5 Захист та оцінка курсової роботи

Курсова робота подається на кафедру за затвердженим графіком. Протягом 12 днів вона рецензується викладачем ка­федри.

У рецензії відзначають якість виконання роботи, ступінь її самостійності, зазначають позитивні моменти та недоліки. Відрецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту.

При підготовці до захисту студент повинен уважно ознайо­митися з усіма зауваженнями і продумати відповіді на них. Якщо в роботі допущені арифметичні помилки і методичні неточності, потрібно зробити додаткові розрахунки і дати пояснення в кінці роботи після підпису викладача.

Роботи, які не відповідають вимогам щодо змісту або офор­млення, до захисту не допускаються і повертаються студентам на доопрацювання або перероблення.

Захист складається з усного повідомлення про результати виконання роботи і відповідей на запитання викладача. Викла­дач може організувати відкритий захист курсової роботи із вико­ристанням графічно-іпюстрованого матеріалу. Після захисту кур­сової роботи виставляється підсумкова оцінка, в якій враховую­ться дотримання основних вимог до її оформлення, глибина та змістовність розкриття вибраної теми, а також правильність і об­ґрунтованість відповідей на запитання.


^ 2. Теми курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання.


Тема 1. Аналіз маркетингової діяльності підприємства.


Методичні вказівки . Тему дослідження доцільно розкрити за такими питаннями.

1.Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності підприємства ,її інформаційне забезпечення .В цьому розділі обґрунтовується актуальність маркетингового дослідження для роботи підприємства у ринкових умовах , доводиться доцільність і значення аналізу маркетингової діяльності для підприємства , виділяються основні завдання аналізу . Наводяться внутрішні та зовнішні інфраструктурні джерела , на базі яких проводиться аналіз маркетингової діяльності

^ 2.Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень .В цьому розділі визначається значення аналізу попиту, досліджуються фактори , що впливають на попит. На основі аналізу ринку збуту визначаються коефіцієнти цінової еластичності за окремими виробами підприємства . Оцінюється ризик незатребуваності продукції – контрактами або заявами на поставку, а також провести аналіз динаміки залишків готової продукції.

^ 3.Аналіз ринків збуту продукції .В цьому розділі необхідно вивчити динаміку становища кожного виду продукції на внутрішньому ринку та на експорт за три-п2ять останніх років. Проаналізувати структуру ринків збуту та їх доходність . Виділити товари які належать до «зірок», «дійних корів», «важких дітей» та «невдах». Необхідно врахувати на яких стадіях життєвого циклу знаходиться той чи інший товар , навести умову життєвого циклу одного з виробів. В процесі аналізу необхідно виявити реальних та потенціальних конкурентів.

^ 4.Аналіз цінової політики підприємства .В цьому розділі необхідно визначити наскільки ціни співвідносяться з витратами підприємства; яка вірогідна реакція покупців та зміни цін ( еластичність попиту) ; які заходи застосовує підприємство щодо стимуляції цін; наскільки привабливі ціни підприємства порівняно з цінами конкурентів; в чому полягає цінова політика даного підприємства її відмінність від політики конкурентів ; дії підприємства при зміні цін конкурентів ; в чому полягає державна політика у ціноутворенні на товари , аналогічні товарам досліджуваного підприємства.

^ 5.Аналіз конкурентоспроможності продукції. В цьому розділі необхідно оцінити конкурентоспроможність продукції , дослідити фактори , що впливають на її рівень , запропонувати заходи для забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності. Для оцінки конкурентоспроможності необхідно зіставити параметри аналізованого виробу і відповідного товару-конкуренту з рівнем, заданим потребою покупця. З цією метою необхідно розрахувати одиничні , групові та інтегральні показники конкурентоспроможності продукції . Крім рейтингової оцінки конкурентоспроможності оцінюється фактичне становище виробу на певному ринку, для чого використовується матричний метод . Необхідно розглянути зовнішні і внутрішні фактори що впливають на рівень конкурентоспроможності продукції підприємства . Вивчається вплив цих факторів на обсяг продажів і суму прибутку для чого можуть бути використані прийоми зіставлення паралельних рядів кореляційного аналізу.

По результатам кореляційного аналізу необхідно зробити висновки та навести пропозиції.


^ Тема 2. Аналіз виробництва і реалізації продукції


Методичні вказівки. Тему дослідження доцільно розкрити за такими питаннями.


1.Завдання таї інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції.

2. Аналіз динаміки і виконання плану виробництва і реалізації продукції.

3.Аналіз асортименту та структури виробленої продукції.

4.Аналіз ритмічності роботи підприємства

5.Аналіз якості виробленої продукції .

6.Аналіз факторів та резервів збільшення випуску і реалізації продукції.


Об’єктами аналізу є:

 • обсяг виробництва і реалізації продукції в цілому і за асортиментом;

 • структура виробництва і реалізації продукції ;

 • якість виробленої продукції;

 • ритмічність роботи підприємства;

 • фактори та резерви зростання об’ємів виробництва і реалізації продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції можуть бути :

а) план підприємства , план виробництва і реалізації продукції;

б) дані статистичної звітності:

- Форма№1(підприємництва)»Звіт про основні показники діяльності підприємства»;

- Форма № 1-П(річна) « Звіт підприємства про продукцію»;

- Форма № 1-П(квартальна) « Квартальний звіт підприємства про продукцію»;

- Форма № 1-П(місячна) « Терміновий звіт підприємства про виробництво промислової продукції»;

- Форма № 2 « Звіт про фінансові результати»;

- Форма № 5 ЗЕЗ « Звіт про експорт товарів»;

в) дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, що стосується виробництва і реалізації продукції.

^ Аналіз динаміки виконання плану з виробництва і реалізації продукції. Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції шляхом розрахунку базисних і ланцюгових індексів темпів зростання та темпів приросту за останні п’ять років . Розраховуються середньорічні темпи зростання і приросту випуску і реалізації продукції за середньо геометричною величиною. Доцільно графічно зобразити динаміку виробництва і реалізації продукції у порівняльних цінах.

Далі оцінюються виконання плану з виробництва і реалізації продукції , використовуючи показники товарної і реалізованої продукції в цінах базового періоду . Аналізується виконання плану поставок за місяць з наростаючим підсумком у цілому по підприємству у розділі окремих споживачів і видів продукції. Розраховується процент виконання договірних зобов’язань.

^ Аналіз асортименту і структури продукції починається з визначення планового і фактичного асортименту продукції , обсягів виробництва окремих видів продукції . Узагальнена характеристика змін у асортименті визначається серед розрахунку коефіцієнта зміни в асортименті та коефіцієнта оновлення асортименту для характеристики інтенсивності структурних перетворень розраховується коефіцієнт структурної активності. Чим вищий рівень цього коефіцієнту тим активніші структурні перетворення. Далі визначаються причини зміни асортименту продукції , які доцільно поділити на зовнішні та внутрішні . Зміна структури виробництва впливає на обсяг виробництва у вартісному вираженні , зміну середньої ціни виробу , об’єм виручки . Для цього доцільно розробити відповідні факторні моделі і застосовувати методи ланцюгової підстановки . абсолютних різниць . середньозважених цін . Використовуючи ці методи можна визначити вплив структури продукції та трудомісткість , матеріаломісткість, суму витрат, прибуток і рентабельність виробництва.

^ Аналіз ритмічності роботи підприємства базується на розрахунку прямих і непрямих показників . До прямих показників ритмічності виробництва відносяться : коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності , частка виробництва продукції за кожну декаду до місячного випуску , частка продукції за кожний місяць до квартального випуску , частка продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва . На основі цих показників визначають внутрішні і зовнішні причини аритмічності виробництва. Аналогічно аналізують аритмічність реалізації продукції.

^ Аналіз якості продукції починається з вивчення динаміки узагальнюючих показників якості продукції таких як : частка нової продукції у загальному випуску , частка продукції вищої категорії якості середньозважений бал продукції, середній коефіцієнт сортності частка атестованої та не атестованої продукції ; частки продукції що відповідає світовим стандартам . На їх основі визначається індекс зростання якості продукції . Далі визначається вплив якості продукції на випуск товарної продукції , виручки від реалізації продукції і прибуток , склавши відповідні факторні моделі. Для визначення впливу якості на дані показники використовуються методи ланцюгової підстановки та абсолютних різниць. У процесі аналізу вивчають динаміку браку за абсолютною сумою і частиною у загальному випуску продукції , визначаються втрати від браку . Потім необхідно визначити причини зниження якості і допущеного браку за місцем виникнення та по центрам відповідальності , внести пропозиції для їх усунення.

^ Аналіз факторів збільшення об’ємів реалізації продукції починається з розробки блок-схеми факторного аналізу обсягу реалізованої продукції. На її основі формується факторна модель реалізованої продукції . Для вивчення впливу факторів необхідно розробити баланс продукції по таким показникам як залишки готової продукції на початок і кінець року , випуск продукції, відвантаження покупцям на початок та на кінець року , реалізована продукція. Доцільно визначити вплив факторів що визначають обсяг виробництва . Це забезпечить підприємство трудовими ресурсами та продуктивність їх праці, забезпеченість основними фондами та їх фондовіддача, забезпеченість матеріальними ресурсами та матеріаловіддача.

^ Аналіз резервів збільшення виробництва і реалізації продукції необхідно розпочинати з виявлення джерел цих резервів. Резерви зростання обсягу виробництва продукції є поліпшення використання трудових ресурсів, основних засобів та сировини і матеріалів. Резервами збільшення об’ємів виробництва продукції за рахунок використання трудових ресурсів є створення додаткових робочих місць , скорочення втрат робочого часу, підвищення рівня продуктивності праці. Резервами збільшення виробництва продукції за рахунок збільшення кількості обладнання , часу його роботи і випуску продукції за одну машино-годину. Величина резервів розраховуються методами факторного аналізу. Це стосується також таких резервів як додаткове придбання сировини і матеріалів , скорочення надпланових відходів матеріалів , скорочення планових витрат на одиницю певного виду продукції. Для визначення резервів збільшення обсягів продажу необхідно врахувати також наднормативні залишки готової продукції на складі.

За результатами аналізу робляться відповідні висновки.


  1   2   3

Схожі:

Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності...
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності „Менеджмент...
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» icon"аналіз господарської діяльності"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу спеціальності 0501....
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 „Облік І аудит” І 6 курсу заочної...
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» iconВ. О. Костюк програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
«Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03050401...
Аналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації» icon1. Суть господарської діяльності. 4
Болюх М. А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності під­приємств: Підручник. Київ: Національний економічний університет....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи