З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” icon

З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Скачати 233.23 Kb.
НазваЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Дата19.08.2012
Розмір233.23 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


Аналіз господарської діяльності ”


для студентів спеціальності „ Менеджмент організацій ”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2009

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій ” денної форми навчання / Укладачі: А.Ю.Жулавський, С.М.Рибальченко – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 16 с.


Кафедра управління


ЗМІСТ

С.

ВСТУП…………………………………………………………… 4


1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ……………………......6


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекції…………………………………………………………. 6

2.2 Практичні заняття………………………………………….... 8

2.3 Курсова робота……………………………………………..... 9

2.4 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентів…………………………………………………………. 9

2.5 Індивідуальні заняття……………………………………….. 11


^ 3 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

3.1 Загальні вимоги та критерії оцінювання................................ 11

3.2 Питання для підготовки до іспиту.......................................... 12


4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ……………….... 14


ДОДАТОК А «Зразок екзаменаційного білету»…………….. 15


ВСТУП


^ Мета дисципліни - розкрити суть та роль економічного аналізу в управлінні виробництвом, ознайомити студентів з теоретичними основами економічного аналізу, навчити застосовувати технічні прийоми для вирішення аналітичних задач.

^ Предметом курсу „Аналіз господарської діяльності ” (АГД) є дослідження інформаційного потоку господарської діяльності підприємства для обґрунтування управлінських рішень.

Основними задачами вивчення дисципліни є:

- одержання теоретичних знань щодо проведення аналізу господарської діяльності підприємства;

- формування практичних навичок по виявленню факторів і оцінка їхнього впливу на основні економічні показники роботи підприємства;

- підготовка інформаційної бази для проведення аналізу господарської діяльності і використання її в прийнятті управлінських рішень;

- оволодіння методичним апаратом проведення аналізу господарської діяльності з урахуванням досягнень економічної науки.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен:

ЗНАТИ:

1) на ознайомчо-орієнтовному рівні: основні види аналізу і принципи його проведення; систему взаємозалежних аналітичних показників; способи обробки економічної інформації; способи виміру впливу факторів у детермінованих факторних моделях;

2) на методично-аналітичному рівні: методику факторного аналізу; методику проведення комплексного економічного аналізу на підставі системного підходу; методику виявлення і визначення резервів у діяльності підприємства; методику функціонально-вартісного аналізу; методику проведення аналізу виробництва і реалізації продукції; методику проведення аналізу використання трудових, матеріальних ресурсів і основного капіталу; методику проведення аналізу собівартості продукції; методику проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства і його фінансового стану.

УМІТИ: проводити комплексний аналіз господарської діяльності підприємства; обробляти економічну інформацію для проведення аналізу; оцінювати вплив факторів на економічні показники; користуватися способами вивчення стохастичних взаємозв'язків між економічними показниками; виявляти і розраховувати резерви підприємства; проводити функціонально-вартісний аналіз; користуватися методикою аналізу основних результатів господарської діяльності підприємства; обґрунтовувати управлінські рішення на підставі маржинального аналізу. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Загальний обсяг навчальної роботи з курсу „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів напряму 7.050201 – „Менеджмент організації ” складає 135 годин, з них лекцій - 38 годин, практичних занять - 16 годин, самостійна робота студентів - 81 година.

Витяг з навчального плануКурс


Семестр

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Форма контр.

Всього

Лекц.

Практ.

Лаб.

Всього

ІРС

5

9

135

54

38

16

-

81

16

іспит
 1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекції

Номер

розділу

Номер теми

Найменування розділу, теми та її зміст

Обсяг,

(год)

Посилання на

літературу

1
^ Розділ 1. Теоретичні основи економічного аналізу

Вступ

0,5

-
1.1

^ Сутність та види АГД підприємства. Економічний аналіз в управлінні підприємством. Види економічного аналізу. Інформаційна база економічного аналізу.

1,5

[1, с.7-51];

[2, с.15-26; с.68-74]
1.2

^ Методичний інструментарій економічного аналізу. Методи обробки економічної інформації в аналізі. Методика факторного аналізу. Методика виявлення і підрахунку резервів виробництва.

4

[1, с.52-98];

[2, с.26-68]

2
^ Розділ 2. Управлінський аналіз


2.1

^ Аналіз реалізації продукції. Зміст, завдання та об'єкти аналізу реалізації продукції. Аналіз ринків збуту продукції. Аналіз конкурентоспроможності продукції. Аналіз реалізації продукції.

4

[1, с.317-331; с.343-349];

[2, с.97-128]
2.2

^ Аналіз виробництва продукції. Зміст, завдання і джерела інформації щодо аналізу виробництва продукції. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції. Аналіз структури та асортименту продукції, що випускається. Аналіз ритмічності виробництва.

4

[1, с.350-363; с.371-377];

[2, с.97-128]
2.3

^ Аналіз використання основних засобів. Зміст, завдання та об'єкти аналізу забезпеченості підприємства основними засобами виробництва. Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз використання виробничої потужності підприємства. Резерви збільшення виробничої потужності та фондовіддачі основних фондів.

4

[1, с.433-458];

[2, с.178-197; с.201-203]
2.4

^ Аналіз використання матеріальних ресурсів. Зміст, завдання та об'єкти аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз використання матеріальних ресурсів. Резерви зменшення матеріалоємності продукції.

2

[1, с.405-433];

[2, с.206-224]
2.5

^ Аналіз використання трудових ресурсів. Зміст, завдання та об'єкти аналізу забезпеченості підприємства персоналом. Аналіз трудомісткості продукції. Аналіз використання фонду робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Аналіз фонду заробітної плати.

4

[1, с.378-405];

[2, с.129-132; с.135-157]
2.6

^ Аналіз собівартості продукції. Зміст, завдання та об'єкти аналізу собівартості продукції. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Аналіз витрат за центрами відповідальності. Визначення резервів зниження собівартості продукції.

4

[1, с.460-517];

[2, с.228-239; с.244-248; с.265-271]

3
Розділ 3. Фінансовий аналіз


3.1

^ Аналіз фінансових результатів підприємства. Зміст, завдання та джерела інформації. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства. Аналіз прибутку від реалізації продукції. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз розподілу чистого прибутку.

4

[1, с.172-181; с.184-191];

[2, с.273-311]
3.2

^ Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз складу майна та джерел його утворення. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз оборотності оборотних коштів. Аналіз фінансової стійкості. Аналіз використання капіталу.

4

[1, с.208-243; с.270-274];

[2, с.603-636]
3.3

^ Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Методика порівняльного аналізу інвестиційних проектів. Аналіз фінансових інвестицій та їх ефективності.

2

[1, с.276-299];

[2, с.383-433]

Всього лекцій

38

^ 2.2 Практичні заняття


Номер заняття

Найменування тем практичних занять

Обсяг,

годин

1

Порівняльний та факторний аналізи в АГД.

2

2

Аналіз виробництва та реалізації продукції.

2

3

Аналіз використання матеріально-технічних ресурсів (основних фондів).

2

4

Аналіз чисельності персоналу, продуктивності праці та фонду заробітної плати.

4

5

Аналіз собівартості продукції.

2

6

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства.

4

Всього

16


^ 2.3 Курсова робота


Курсова робота виконується за такими темами: аналіз реалізації продукції; аналіз виробництва продукції; аналіз використання основних засобів; аналіз використання матеріальних ресурсів; аналіз використання трудових ресурсів; аналіз собівартості продукції; аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства; аналіз фінансових результатів підприємства; аналіз фінансового стану підприємства; аналіз інвестиційної діяльності підприємства.


^ 2.4 Питання, які виносяться на самостійне вивчення

Номер розділу

Номер теми

Теми і питання для самостійного вивчення

Норма часу, СРС, год.

Посилан-ня на літературу

1


1.1

^ Сутність та види АГД підприємства. Організація та етапи економічного аналізу.

6

[2, с.68]

2

2.1


^ Аналіз реалізації продукції. Аналіз цінової політики підприємства. Аналіз системи розповсюдження товарів.

7

[1, с.331-343]

2.2


^ Аналіз виробництва продукції. Аналіз браку. Аналіз якості продукції.

6

[1, с.364-371];

[2, с.111-116]

2.3

^ Аналіз використання основних засобів. Аналіз використання технологічного обладнання.

7

[2, с.197-201]

2.4

^ Аналіз використання матеріальних ресурсів. Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат.

7

[2, с.224-226]

2.5

^ Аналіз використання трудових ресурсів. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати.

8

[2, с.169-176]

2.6


^ Аналіз собівартості продукції. Поняття і методика визначення суми постійних і змінних витрат. Аналіз витратомісткості продукції. Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих трудових витрат. Аналіз непрямих витрат.

8

[2, с.231-236; с.239-244; с.248-265]

2.7

^ Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз впливу акціонерів-нерезидентів на діяльність підприємства. Аналіз виконання експортних контрактів та торговельних угод. Аналіз руху інвалютних грошових коштів. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників.

6

[1, с.518-537]

33.1

^ Аналіз фінансових результатів підприємства. Аналіз доходів від цінних паперів. Аналіз резервів збільшення прибутку. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку.

7

[1, с.181-189; с.197-207]

3.2

^ Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

7

[1, с. 243-270]

3.3

^ Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій.

6

[1, с.299-305]

3.4

^ Діагностика ризику банкрутства підприємства. Аналітична діагностика можливого банкрутства. Методи прогнозування можливого банкрутства. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру.

6

[1, с.306-316]

Всього

81
^ 2.5 Індивідуальні заняття


Індивідуальна робота студентів планується в обсязі 16 год. у вигляді аудиторних консультацій щодо виконання курсової роботи.


^ 3 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ


3.1 Загальні вимоги та критерії оцінювання

Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни Аналіз господарської діяльності є іспит.

Об'єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач.


^ Критерії оцінювання


Оцінка „відмінно” виставляється за:

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обгрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- самостійне впевнене і правильне застосування знань в конкретних умовах;

- вміле формулювання висновків і узагальнень.

Оцінка „добре” виставляється за:

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обгрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- формулювання висновків і узагальнень;

- допущення окремих нессутевих помилок.

Оцінка „задовільно” виставляється за:

- знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

- спрощений виклад матеріалу з вказаного питання;

- застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача;

- допущення окремих сутевих помилок.

Оцінка „незадовільно” виставляється за:

- фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

- непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок;

- невміння робити узагальнення та висновки;

- невірне тлумачення сутності ключових понять;

- невміння застосувати знання у практичній діяльності.


^ 3.2 Питання для підготовки до іспиту


 1. Поняття економічного аналізу господарської діяльності. Роль економічного аналізу в системі управління підприємством. Завдання аналізу господарської діяльності. Принципи організації і проведення економічного аналізу.

 2. Класифікація видів аналізу господарської діяльності за галузевою, часовою, просторовою ознаками, об’єктами управління, методикою дослідження, сутністю аналізу, користувачами аналізу та за змістом програми аналізу.

 3. Методика проведення економічного аналізу господарської діяльності. Етапи проведення аналізу. Методичні інструментарій аналізу (способи обробки інформації, способи детермінованого факторного аналізу, способи статистичного факторного аналізу, способи оптимізації управлінських рішень).

 4. Методика факторного аналізу. Поняття і завдання факторного аналізу. Класифікація і систематизація факторів. Типи детермінованих факторних моделей. Способи перетворення факторних моделей.

 5. Методика обробки економічної інформації. Сутність методу порівняння. Види порівнянь. Методи приведення показників до зіставної форми. Відносні і середні величини. Методи групування інформації.

 6. Методи визначення впливу факторів у детермінованому аналізі. Методи ланцюгової підстановки, абсолютних різниць, пропорційного поділу інтегрального методу і методу логарифмування.

 7. Методика виявлення і підрахунку резервів. Сутність господарських ресурсів, їх класифікація. Методи визначення величини резервів.

 8. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності. Аналіз попиту, пропозиції і формування портфеля замовлень. Аналіз забезпечення виробництва договорами на поставку. Аналіз цінової політики підприємства. Аналіз конкурентоспроможності продукції.

 9. Завдання аналізу виробництва і реалізації продукції. Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції. Аналіз якості виробленої продукції. Аналіз факторів та резервів збільшення продукції.

 10. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом. Аналіз кваліфікаційного рівня персоналу, освітнього рівня. Аналіз динаміки і причин плинності кадрів. Аналіз використання фонду робочого часу.

 11. Аналіз продуктивності праці. Структурно-логічна факторна модель продуктивності праці. Факторний аналіз виробітку працівників. Визначення резервів підвищення продуктивності праці.

 12. Аналіз трудомісткості продукції. Методика трудомісткості продукції. Факторний аналіз трудомісткості. Аналіз питомої трудомісткості продукції та резервів її зниження.

 13. Значення і завдання аналізу фонду заробітної плати. Аналіз абсолютного та відносного відхилення фонду заробітної плати. Факторний аналіз змінного фонду заробітної плати. Аналіз фонду заробітної плати робітників – погодинників. Аналіз відповідності темпів зростання середньої заробітної плати і продуктивності праці.

 14. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства і фонду заробітної плати. Факторна модель рентабельності персоналу та її аналіз. Факторний аналіз виробництва продукції на гривню заробітної плати. Факторний аналіз прибутку на одну гривню заробітної плати.

 15. Завдання аналізу використання основних засобів. Аналіз динаміки і структура основних засобів. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі та рентабельності основних фондів.

 16. Аналіз інтенсивності і ефективності використання основних засобів. Факторний аналіз фондовіддачі основних фондів, їх активної і пасивної частині. Факторний аналіз рентабельності основних фондів.

 17. Аналіз використання виробничої потужності. Показники і фактори що впливають на виробничу потужність та її використання.

 18. Завдання аналізу використання матеріальних ресурсів. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз запасів матеріальних ресурсів.

 19. Аналіз використання матеріальних ресурсів. Система показників використання матеріальних ресурсів. Факторна модель та факторний аналіз матеріаломісткості продукції. Аналіз прибутку на одну гривну матеріальних витрат.

 20. Значення, завдання і об’єкти аналізу собівартості продукції. Аналіз складу і структури загальної суми витрат. Фактори що впливають на загальну суму операційних витрат, методика оцінки їх впливу.

 21. Аналіз витрат на одну гривню продукції. Факторна модель витратомісткості продукції, Факторний аналіз суми витрат на одну гривню продукції.

 22. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Фактори що впливають на собівартість виробу. Аналіз впливу на собівартість одиниці продукції прямих матеріальних витрат, прямих трудових витрат, непрямих витрат.

 23. Аналіз витрат за центрами відповідальності. Визначення резервів зниження собівартості продукції.

 24. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз інвестицій за видами та їх динаміки. Прогнозний аналіз ефективності реальних інвестицій на основі показників чистої поточної вартості (NPV), терміну окупності інвестицій (t), індексу рентабельності інвестицій (IP), внутрішньої норми доходності (IRR).

 25. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Структурно-логічна схема формування прибутку. Аналіз складу і динаміки прибутку. Структурно-логічна модель факторного аналізу прибутку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

 26. Аналіз фінансових результатів (прибутку) від реалізації продукції. Факторна модель та факторний аналіз прибутку від реалізації продукції. Факторній аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції.

 27. Аналіз показників рентабельності підприємства. Система показників рентабельності по родам їх розрахунок і аналіз. Факторній аналіз показників рентабельності. Визначення та оцінка резервів збільшення суми прибутку та рентабельності.

 28. Завдання аналізу використання прибутку. Загальна схема розподілу прибутку. Порядок й методика використання чистого прибутку. Аналіз дивідендної політики підприємства.

 29. Поняття і значення маржинального аналізу. Аналіз маржинального прибутку та методика його проведення. Факторний аналіз прибутку при однопродуктовому та багатопродуктовому виробництвах.

 30. Сутність граничного аналізу. Максимізація прибутку на основі граничного аналізу. Оптимізація обсягу виробництва на основі статистичного методу.

 31. Поняття беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства. Методика визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства. Аналіз факторів впливу на беззбитковий обсяг продаж та зону безпеки.

 32. Поняття і порядок визначення критичної величини постійних витрат, ціни, періоду окупності і змінних витрат.

 33. Аналіз структури формування капіталу підприємства. Поняття та види капіталу підприємства. Аналіз динаміки і структури джерел капіталу. Джерела формування власного і позичкового капіталу.

 34. Аналіз структури активів підприємства. Класифікація активів підприємства. Оптимальна структура активів. Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу. Аналіз необоротних активів. Аналіз оборотних активів.

 35. Значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства і його фінансової стійкості. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства на основі співвідношення власного і позичкового капіталу. Аналіз фінансового леверіджу.

 36. Показники платоспроможності і ліквідності підприємства та взаємозв’язок між ними. Аналіз ліквідності балансу підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства.


^ 4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРИАЛИ


Ном п/п

Назва
^ Основна література

1

Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ні.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб і доп. – К.: КНЕУ, 2003. -556с.

2

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005 - 662с.
^ Додаткова література

3

Болюх М.А., Горбатов М.І. Збірник задач з курсу „Економічний аналіз". Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 232 с.

4

Економічний аналіз: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 432с.
^

ДОДАТОК А


(обов’язковий)

Зразок екзаменаційного білета


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління


Спеціальність 7.050201 – Менеджмент організацій Семестр 9

Дисципліна „ Аналіз господарської діяльності ”


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Метод порівняння в АГД. Види порівняльного аналізу.

 2. Інтегральний метод у факторному аналізі.

 3. Задача.

За звітний період фірма здобула наступні фінансові результати

Показник

Сума, тис. грн

Прямі матеріальні затрати

14 600

Затрати на оплату праці

2 800

Амортизація основного капіталу

800

Затрати на оплату відсотків за кредит

600

Виручка від реалізації продукції

20 000

Вартість обладнання

1 700

Середньорічний залишок товарних запасів

4 000

Дебіторська заборгованість

3 900

Грошові кошти

300

Власний капітал

8 400

Запозичений капітал

1 700

Розрахувати та проаналізувати:

а) валовий прибуток;

б) чистий прибуток;

в) рентабельність:

 • виробничих фондів;

 • сукупних активів;

 • капіталу;

 • виробництва.Затверджено на засіданні кафедри управління СумДУ

протокол №_____ от “___” _______________20__р.


Зав. кафедрою____________ Екзаменатор ____________

Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


Аналіз господарської діяльності ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій ”

денної форми навчання


Укладачі: Аркадій Юрійович Жулавський

Світлана Миколаївна Рибальченко


Редактор


Відповідальний за випуск О.М. ТеліженкоПлан 2007р., поз.

Підп. до друку

Наклад 100 прим.

Собівартість вид.


Формат 60х84 1/16.

Замовлення №

Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк.


Вид-во СумДУ. Р. с. № 34 від 11.04.2000р. 40007, м. Суми,

вул. Р.-Корсакова, 2


Друкарня СумДУ. 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2Схожі:

З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconАналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації»
Основною метою курсової роботи з дисципліни Аналіз господарської діяльності! Є практична реалізація теоретичних та методичних положень...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності „Менеджмент...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” icon"аналіз господарської діяльності"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу спеціальності 0501....
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 „Облік І аудит” І 6 курсу заочної...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” icon1. Суть господарської діяльності. 4
Болюх М. А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності під­приємств: Підручник. Київ: Національний економічний університет....
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Модульно – рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
З дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” iconПерелік тем бакалаврських робіт
Аналіз господарської діяльності підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи