З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” icon

З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності”
Скачати 184.31 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності”
Дата19.08.2012
Розмір184.31 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. декана факультету економіки та менеджменту

________________ О.А. Лук’янихіна

''____''______________2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аналіз господарської діяльності”

для студентів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій”


Структура навчальної дисципліни


Форма навч.

Курс

Семестр викла-дання

Заг. обсяг, год.

Аудиторна робота, год.

СРС, год.

Форма контр.

Всього

Лекції

Практ.

Лаб.

Заг.

ІРС

Інд.

завд.

денна

5

9

151

70

38

32

-

81

16

ОДЗ

іспит


Робоча програма розроблена на основі кваліфікаційної характеристики спеціаліста, навчального плану та освітньо-професійної програми МОН України за професійним напрямом 0502 "Менеджмент".


Укладач: _______________ проф., к.е.н. Жулавський А.Ю.

Розглянута на засіданні кафедри управління

(протокол № 1 від 28 серпня 2009 р.)


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


1 Випускаюча кафедра О.М. Теліженко


2 Нач. навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко


Суми 2009

^ 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і задачі викладання навчальної дисципліни


Мета дисципліни - розкрити суть та роль економічного аналізу в управлінні виробництвом, ознайомити студентів з теоретичними основами економічного аналізу, навчити застосовувати технічні прийоми для вирішення аналітичних задач.

^ Предметом курсу „Аналіз господарської діяльності” (АГД) є дослідження інформаційного потоку господарської діяльності підприємства для обґрунтування управлінських рішень.

Основними задачами вивчення дисципліни є:

-одержання теоретичних знань щодо проведення аналізу господарської діяльності підприємства;

-формування практичних навичок по виявленню факторів і оцінка їхнього впливу на основні економічні показники роботи підприємства;

-підготовка інформаційної бази для проведення аналізу господарської діяльності і використання її в прийнятті управлінських рішень;

-оволодіння методичним апаратом проведення аналізу господарської діяльності з урахуванням досягнень економічної науки.

^ Перелік знань і умінь, яких набуває студент після опанування даної дисципліни:

Курс „Аналіз господарської діяльності” формує аналітичне мислення майбутнього менеджера; розкриває системні зв'язки між різними показниками діяльності підприємства, що дозволяє дати інтегральну оцінку діяльності підприємства за конкретний період.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен:

ЗНАТИ:

1) на ознайомчо-орієнтовному рівні: основні види аналізу і принципи його проведення; систему взаємозалежних аналітичних показників; способи обробки економічної інформації; способи виміру впливу факторів у детермінованих моделях;

2) на понятійно-аналітичному рівні: методику факторного аналізу; методику проведення комплексного економічного аналізу на підставі системного підходу; методику виявлення і визначення резервів у діяльності підприємства; методику функціонально-вартісного аналізу; методику проведення аналізу виробництва і реалізації продукції; методику проведення аналізу використання трудових, матеріальних ресурсів і основного капіталу; методику проведення аналізу собівартості продукції; методику проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства і його фінансового стану.

УМІТИ: проводити комплексний аналіз господарської діяльності підприємства; обробляти економічну інформацію для проведення аналізу; оцінювати вплив технічних факторів на економічні показники; користуватися способами вивчення стохастичних взаємозв'язків між економічними показниками і процесами; виявляти і розраховувати резерви підприємства; проводити функціонально-вартісний аналіз; користуватися методикою аналізу основних результатів господарської діяльності підприємства; обґрунтовувати управлінські рішення на підставі маржинального аналізу.

^ Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:

Кожен менеджер, вивчивши курс „Аналіз господарської діяльності” і працюючи на різних рівнях управління здатен широко застосовувати свої знання в процесі прийняття управлінських рішень. Результати аналізу можуть бути застосовані працівникам аналітичних відділів та секторів підприємства, організацій, банків, податкових та аудиторських установ.


1.2 Місце дисципліни в навчальному процесі


Дисципліна є складовою фахової підготовки менеджерів усіх рівнів та безпосередньо пов’язана з нормативними дисциплінами професійної підготовки „Менеджмент організацій”. Дисципліною „Аналіз господарської діяльності” забезпечується виконання курсових та дипломних робіт.

Навчальний курс пов’язаний з дисциплінами: економічною теорією, економікою підприємства, плануванням, обліком, статистикою, фінансами, маркетингом, аудитом, грошовим обігом, математикою та іншими. В аналізі господарської діяльності широко застосовується комп’ютерна техніка.


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекції


Номер

розділу

Номер теми

Найменування розділу, теми та її зміст

Обсяг,

(год)

Посилання на

літературу

1
Розділ 1. Управлінський аналіз

Вступ

0,5

-
1.1

^ Сутність та види АГД підприємства. Економічний аналіз в управлінні підприємством. Види економічного аналізу. Інформаційна база економічного аналізу.

1,5

[1, с.7-51];

[2, с.15-26; с.68-74]
1.2

^ Методичний інструментарій економічного аналізу. Методи обробки економічної інформації в аналізі. Методика факторного аналізу. Методика виявлення і підрахунку резервів виробництва.

4

[1, с.52-98];

[2, с.26-68]1.3

^ Аналіз реалізації продукції. Зміст, завдання та об'єкти аналізу реалізації продукції. Аналіз ринків збуту продукції. Аналіз конкурентоспроможності продукції. Аналіз реалізації продукції.

4

[1, с.317-331; с.343-349];

[2, с.97-128]
1.4

^ Аналіз виробництва продукції. Зміст, завдання і джерела інформації щодо аналізу виробництва продукції. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції. Аналіз структури та асортименту продукції, що випускається. Аналіз ритмічності виробництва.

4

[1, с.350-363; с.371-377];

[2, с.97-128]
1.5

^ Аналіз використання основних засобів. Зміст, завдання та об'єкти аналізу забезпеченості підприємства основними засобами виробництва. Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз використання виробничої потужності підприємства. Резерви збільшення виробничої потужності та фондовіддачі основних фондів.

4

[1, с.433-458];

[2, с.178-197; с.201-203]
1.6

^ Аналіз використання матеріальних ресурсів. Зміст, завдання та об'єкти аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз використання матеріальних ресурсів. Резерви зменшення матеріалоємності продукції.

2

[1, с.405-433];

[2, с.206-224]
1.7

^ Аналіз використання трудових ресурсів. Зміст, завдання та об'єкти аналізу забезпеченості підприємства персоналом. Аналіз трудомісткості продукції. Аналіз використання фонду робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Аналіз фонду заробітної плати.

4

[1, с.378-405];

[2, с.129-132; с.135-157]
1.8

^ Аналіз собівартості продукції. Зміст, завдання та об'єкти аналізу собівартості продукції. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Аналіз витрат за центрами відповідальності. Визначення резервів зниження собівартості продукції.

4

[1, с.460-517];

[2, с.228-239; с.244-248; с.265-271]
2
Розділ 2. Фінансовий аналіз


2.1

^ Аналіз фінансових результатів підприємства. Зміст, завдання та джерела інформації. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства. Аналіз прибутку від реалізації продукції. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз розподілу чистого прибутку.

4

[1, с.172-181; с.184-191];

[2, с.273-311]
2.2

^ Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз складу майна та джерел його утворення. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз оборотності оборотних коштів. Аналіз фінансової стійкості. Аналіз використання капіталу.

4

[1, с.208-243; с.270-274];

[2, с.603-636]
2.3

^ Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Методика порівняльного аналізу інвестиційних проектів. Аналіз фінансових інвестицій та їх ефективності.

2

[1, с.276-299];

[2, с.383-433]

Всього лекцій:

38


^ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯНомер заняття

Номер теми

Тема заняття

Обсяг, год.

Метод. вказівки

1

1.1; 1.2

Порівняльний та факторний аналіз в АГД.

6
2

1.3; 1.4

Аналіз реалізації та виробництва продукції.

4
3

1.5; 1.6

Аналіз використання матеріально-технічних ресурсів.

4
4

1.7

Аналіз продуктивності та фонду оплати праці.

6
5

1.8

Аналіз собівартості продукції.

6
6

2.1; 2.2; 2.3

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства.

6
Всього практичних занять:

32

^ 4. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ


Лабораторні заняття не плануються.


5. ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Обов’язкове домашнє завдання виконується за такими темами: аналіз реалізації продукції; аналіз виробництва продукції; аналіз використання основних засобів; аналіз використання матеріальних ресурсів; аналіз використання трудових ресурсів; аналіз собівартості продукції; аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства; аналіз фінансових результатів підприємства; аналіз фінансового стану підприємства; аналіз інвестиційної діяльності підприємства.


^ 6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Питання, що виносяться для самостійного вивчення:Номер розділу

Номер теми

Теми і питання для самостійного вивчення

Норма часу, СРС, год.

Посилання на літературу

1

1.1

^ Сутність та види АГД підприємства. Організація та етапи економічного аналізу.

6

[2, с.68]

1.3


^ Аналіз реалізації продукції. Аналіз цінової політики підприємства. Аналіз системи розповсюдження товарів.

7

[1, с.331-343]

1.4


^ Аналіз виробництва продукції. Аналіз браку. Аналіз якості продукції.

6

[1, с.364-371];

[2, с.111-116]

1.5

^ Аналіз використання основних засобів. Аналіз використання технологічного обладнання.

7

[2, с.197-201]

1.6

^ Аналіз використання матеріальних ресурсів. Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат.

7

[2, с.224-226]

1.7

^ Аналіз використання трудових ресурсів. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати.

8

[2, с.169-176]1.8


^ Аналіз собівартості продукції. Поняття і методика визначення суми постійних і змінних витрат. Аналіз витратомісткості продукції. Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих трудових витрат. Аналіз непрямих витрат.

8

[2, с.231-236; с.239-244; с.248-265]

1.9

^ Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз впливу акціонерів-нерезидентів на діяльність підприємства. Аналіз виконання експортних контрактів та торговельних угод. Аналіз руху інвалютних грошових коштів. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників.

6

[1, с.518-537]

2

2.1

^ Аналіз фінансових результатів підприємства. Аналіз доходів від цінних паперів. Аналіз резервів збільшення прибутку. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку.

7

[1, с.181-189; с.197-207]

2.2

^ Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

7

[1, с. 243-270]

2.3

^ Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій.

6

[1, с.299-305]

2.4

^ Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру. Аналітична діагностика можливого банкрутства. Методи прогнозування можливого банкрутства. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру.

6

[1, с.306-316]

ВСЬОГО:

81


Індивідуальна робота студенів планується в обсязі 16 год. у вигляді аудиторних консультацій щодо виконання обов’язкового домашнього завдання.


^ 7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


7.1 Учбово-методична література


1

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наяв-ність, примірників

Відсо-ток за без-печеності

^ 1.Основна література1

Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ні.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб і доп. – К.: КНЕУ, 2003. -556с.

Навчальний посібник

2

10

2

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005 - 662с.

Навчальний посібник

2

10

^ 2.Додаткова література3

Болюх М.А., Горбатов М.І. Збірник задач з курсу „Економічний аналіз". Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 232 с.

Навчальний посібник

1

5

4

Економічний аналіз: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 432с.

Підручник

3

15

^ 3. Навчально-методична література видавництва СумДУ5

Конспект лекцій з курсу „Аналіз господарської діяльності”

Рукопис6

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу„Аналіз господарської діяльності”

Рукопис
7.2 Учбово-методичні матеріали для проведення модульного контролю знань слухачів.

7.2.1 Питання для самостійної підготовки до модульного контролю.

7.2.2 Задачі для самостійної підготовки до модульного контролю.


^ 8. ГРАФІК МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Номер модуля

Теоретичний (лекційний) матеріал, що виноситься на контроль (теми)

Вид контролю

Прак-тичні заняття (номер)

Термін здачі модуля

(тижнів)

1

Сутність та види АГД підприємства. Методичний інструментарій економічного аналізу. Аналіз реалізації продукції. Аналіз виробництва продукції.

Письмове опитування

1; 2

6

2

Аналіз використання основних засобів. Аналіз використання матеріальних ресурсів. Аналіз використання трудових ресурсів. Аналіз собівартості продукції.

Письмове опитування

3; 4; 5

12

3

Аналіз фінансових результатів підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

Письмове опитування

6

169. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_ р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_ р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_ р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.

Схожі:

З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconАналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації»
Основною метою курсової роботи з дисципліни Аналіз господарської діяльності! Є практична реалізація теоретичних та методичних положень...
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” icon"аналіз господарської діяльності"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності „Менеджмент...
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності...
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Модульно – рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу спеціальності 0501....
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 „Облік І аудит” І 6 курсу заочної...
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconВ. О. Костюк програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
«Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03050401...
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” iconВ. О. Костюк програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
«Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання...
З навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” icon1. Суть господарської діяльності. 4
Болюх М. А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності під­приємств: Підручник. Київ: Національний економічний університет....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи