Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент icon

Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент
Скачати 73.79 Kb.
НазваЗатверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент
Дата19.08.2012
Розмір73.79 Kb.
ТипРегламент

Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.декана факультету економіки та менеджменту

Лук’янихіна О.А.


“____” ____________ 2009 р.Регламент

підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни

"Автоматизоване робоче місце менеджера"

Спеціальність 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент організацій»


1. загальні положення


Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є іспит.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться ключові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу «Автоматизоване робоче місце менеджера».


^ 2 СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Структурно екзаменаційний білет складається з 2 завдань, які включають:

 1. два теоретичних запитання за програмою курсу;

 2. одну задачу для вирішення на ЕОМ у середовищі «1С Підприємство 7.7».

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 22.


^ 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 5-бальною системою.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • оцінці «відмінно» відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 • оцінці «добре» відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 • оцінці «задовільно» відповідає знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу з вказаного питання; застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача; допущення окремих суттєвих помилок;

 • оцінці «незадовільно» відповідає фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу; непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та висновки; невірне тлумачення сутності ключових понять; невміння застосувати знання у практичній діяльності.

Розв’язання задачі на ЕОМ у середовищі «1С Підприємство 7.7», що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно» залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі.

Загальна підсумкова оцінка ставиться на основі розрахунку середньоарифметичної балів, які набрані за теоретичні питання та практичну задачу.


^ 4 ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


 1. Концепція розподільної обробки інформації в АСУ

 2. Поняття автоматизованого робочого місця менеджера

 3. Фактори, що обумовлюють ефект від впровадження автоматизованого робочого місця менеджера

 4. Задачі організаційного управління, які розв'язуються в складі АРМ

 5. Ефективність впровадження АРМ менеджера у діяльність організації

 6. Захист інтелектуальної власності в Інтернеті

 7. Пошукові системи в Інтернет: основні принципи роботи, класифікація та приклади

 8. Системи криптографічного захисту конфіденційної інформації

 9. Антивірусні системи: основні принципи роботи та види

 10. Системи захисту інформації FireWall

 11. Системи реінжинірингу бізнес-процесів

 12. Системи штучного інтелекту

 13. Експертні системи: поняття, структура, класифікація

 14. Системи статистичної і аналітичної обробки даних

 15. Комп'ютерні засоби колективної роботи в мережі

 16. Телеконференції: сутність та види

 17. Навчальні комп'ютерні системи (дистанційне навчання)

 18. Системи підтримки прийняття рішень

 19. Системи розпізнавання голосу

 20. Система розпізнавання обличчя (на прикладі «Face-інспектор»)

 21. Геоінформаційні системи: області застосування та складові частини

 22. Геоінформаційні системи як елемент маркетингової інформаційної системи підприємства

 23. Системи електронного документообігу

 24. Система маркетингового аналізу

 25. Системи розробки маркетингової стратегії компанії

 26. Автоматизація системи управління підприємством (на прикладі будь-якої сфери діяльності)

 27. Комплексні автоматизовані системи управління підприємством

 28. Автоматизоване ведення кадрової інформації підприємств та установ

 29. Системи автоматизації пенсійного обліку

 30. Автоматизація страхової діяльності (на прикладі «Парус-Страхование»)

 31. Загальна характеристика ERP-систем

 32. Системи планування ресурсів підприємства (на прикладі АРМ «Віртуоз»)

 33. Комплексна автоматизація бізнес-процесів (на прикладі «1С: Предприятие»)

 34. Комплексна автоматизація фінансово-економічного і управлінського аналізу господарської діяльності підприємства

 35. Автоматизована система моніторингу транспорту і вантажів (на прикладі «Business Navigator»)

 36. Системи автоматизації розрахунків на основі технології "клієнт-банк"

 37. Системи автоматизованого проектування (САПР)

 38. Автоматизовані системи складського обліку

 39. Основні особливості систем автоматизації і управління готельним бізнесом

 40. Автоматизація підприємств індустрії відпочинку і розваг

 41. Автоматизовані системи розробки бізнес-планів і аналізу інвестиційних проектів

 42. Підходи до автоматизації аналізу фінансового стану клієнтів комерційного банку

 43. Сучасні методи і інструменти автоматизації менеджменту якості

 44. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі «Audit Expert»)


^ 5 ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАНННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


Сьогодні було прийнято на роботу в штат підприємства заступника директора (ПІБ студента) з окладом 1500 грн. Оскільки він є чорнобильцем, він має пільги по прибутковому податку (2 шт.), а також він має 2 дітей у віці 14 і 19 років, і не є членом профспілки. Необхідно оформити співробітника, нарахувати і виплатити йому зарплату за січень 2009 року.


^ 6 ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Концепція розподільної обробки інформації в АСУ

2. Системи автоматизованого проектування (САПР)

3. Практичне завдання. Сьогодні було прийнято на роботу в штат підприємства заступника директора (ПІБ студента) з окладом 1500 грн. Оскільки він є чорнобильцем, він має пільги по прибутковому податку (2 шт.), а також він має 2 дітей у віці 14 і 19 років, і не є членом профспілки. Необхідно оформити співробітника, нарахувати і виплатити йому зарплату за січень 2009 року.


^ 7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
п\п

Найменування учбово-методичної літератури

Вид

1

Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О., Лебідь В.М., Слабко С.С. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 352 с.

100

2

Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник. Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О., Лебідь В.М., Слабко С.С., Колдовський В.С. - Суми: ВТД"Університетська книга", 2005. –407 с.

5

3

Інформаційні системи і технології вв економіці. Посібник для студ. вищих навч.закладів /за ред. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 544 с.

40

4

Проектування інформаційних систем. Посібник // за ред. В.С.Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 488 с.

30

5

Інформаційні системи в економіці: Підручник./Під ред. Дика В.В.- М.: Фінанси і статистика, 1996.- 272с.

-

6

Сучасні інформаційні технології в економіці / Диордица С.Г., Соколовская З.Н., Тизул В.В. і ін.; Під ред. Диордицы С.Г., Соколовской З.Н.- Одеса: НПФ ''Астропринт'',- 1997.- 175с.

-

7

Ленквист Р. Облік у системі внутрішньої інформації ИП. Пер. зі шведського. Швеція, Упсала: Дидакт Экон.- 1994.- 191с.

-Викладачі, відповідальні за навчальну дисципліну,


________________________ Є.В. Карпенко

(підпис)


________________________ Д.О.Смоленніков

(підпис)


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № 1 від « 28 » серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ____________________ О.М. Теліженко

(підпис)

Схожі:

Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є вивчення теоретичних основ з планування, організації, мотивації та контролю службового...
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Основи планування у підприємництві» є іспит
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconСекція проблеми розроблення та впровадження стандартів вищої освіти
Секретар: доцент кафедри економіки, заступник декана факультету економіки та менеджменту з навчально-методичної роботи
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconВакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лук´янихіна О. А
move to 0-16812835
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством...
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconЗатверджую лук’янихіна О. А. 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Організація промислового виробництва» є формування у студентів систематизованого комплексу знань про...
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Затверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи