Міністерство освіти І науки України сумський державний університет icon

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет
Скачати 163.9 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Дата19.08.2012
Розмір163.9 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

______________Карпіщенко О.І.

"____"_________________2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни "Автоматизоване робоче місце менеджера"

для спеціальностей: 6.050200 "Менеджмент організацій"

Факультет економіки та менеджменту

кафедра управління


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг, годин

Аудиторні заняття, годин

Самост. робота

Форма контролю

КП (КР)

ОДЗ

Усього

лекц

практ.

лаб.

Заг.

ІРС


денна (спец)

5

9

99

54

38

16

-

45

-

екз

-

-

денна (магістр)

5

9

90

38

38

-

-

36

16

екз

-

-Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану


Укладач: к.е.н., доц. Глівенко С.В.


Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри

Протокол №_1____ від "_29__"______08__________2006 р.


Зав.кафедрою О.М.Теліженко


ПОГОДЖЕНО

1. Випускаюча кафедра управління

Зав. кафедрою О.М.Теліженко

2. Методична комісія факультету

економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко

3. Начальник учбово-методичного

відділу В.Л.Коротченко


^ 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ

ПРОЦЕСІ І РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ


1.1. Метою викладання дисципліни "Автоматизоване робоче місце менеджера" – є формування знань щодо сучасних інформаційних систем, технологій, ресурсів і програмного забезпечення. формування знань використання АРМ у системі керування підприємством, оцінки їхньої ефективності функціонування.

Дати фахівцю обсяг знань і навичок використання АРМ для роботи керівника, уміння використовувати інструменти АРМ для процедури керування, прийняття рішень, комунікативного спілкування і документаційного забезпечення процесів керування.

Основними задачами вивчення дисципліни є: одержання студентами знань, умінь і навичок в області застосування елементів АРМ для керування організацією; ознайомлення з принципами, функціями і методами побудови і використання АРМ, технологіями прийняття управлінських рішень на базі АРМ.

Змістовні модулі:

- Автоматизація управлінських процесів на сучасних підприємствах.

- Математичне, програмне й інформаційне забезпечення нових інформаційних технологій.

- Інформаційно-довідкові системи в менеджменті.

- Ефективність використання АРМ і напрямки їхнього розвитку.

- Базові інформаційні технології забезпечення управлінської діяльності.

- АРМ керівників функціональних підрозділів.

- АРМ технологічними процесами.

- Сервісні програми АРМ.

- Використання експертних систем.

- Системи підтримки прийняття рішень.

- Інформаційні технології формування бізнес-планів.

- Комплексні системи обліку діяльності підприємства.


1.2. Дисципліни, що забезпечують курс.


  • Економіка підприємства

  • Організація виробництва

  • Планування діяльності підприємства

  • Методи прийняття управлінських рішень

  • Інформаційні системи в менеджменті^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекції


Номер

розділу

Номер теми

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу
1.1.

Автоматизація управлінських процесів на сучасних підприємствах. Еволюція підходів до побудови автоматизованих робочих місць.

4

[2, c.5-36, 8, c. 7-17, 1, c. 4-26]
1.2.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАСОБИ створення ТЕХНОЛОГІЙ інформаційного ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "електронний офіс", види інформаційних технологій для забезпечення управлінської діяльності, програмні засоби сучасних інформаційних технологій

2

[3, c.25-36, 1, c. 12-37, 4, c. 24-29]
1.3.

інформаційне забезпечення технологій створення Автоматизованих робочих Місць менеджера. програмне й інформаційне забезпечення інформаційних технологій.

4

[2, c.27-35, 5, c. 47-52]
1.4.

засоби комунікаційної техніки, що використовуються в забезпеченні управлінської діяльності склад і призначення прикладного програмного забезпечення для підтримки управлінської діяльності

2

[5, c.26-36, 3, c. 58-68, 4, c. 74-85]
1.5

ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ в рамках окремого автоматизованого місця менеджера НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

системи керування базами даних, інформаційна безпека баз даних, перспективи розвитку систем керування базами даних

4

[8, c.5-16, 3, c. 15-29, 1, c. 14-26]
1.6

ТЕХНОЛОГІЇ роботи з текстовими ДОКУМЕНтами в рамках автоматизованого робочого місця менеджера склад і функціональні можливості комп'ютерних систем підготовки текстових документів, технологія підготовки текстового документа на основі застосування текстового процесора

4

[6, c.26-33, 4, c. 35-39, 2, c. 24-28]
1.7

^ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ в рамках автоматизованого робочого місця менеджера

НА ОСНОВІ ТАБЛИЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ

основні функціональні можливості сучасних табличних процесорів, типова технологія підготовки табличного документа на основі застосування табличного процесора

4

[2, c.37-39, 7, c. 28-37, 3, c. 16-26]
1.8

Автоматизація процесів проектування і планування в рамках автоматизованого робочого місця менеджера Автоматизоване формування бізнес-планів.

2

[3, c.19-36, 4, c. 38-43]
1.9

Автоматизація процесу прийняття управлінських рішень в рамках автоматизованого робочого місця менеджера. Експертні й експертно-навчальні системи. Системи підтримки прийняття рішень.

4

[6, c.5-36, 3, c. 8-19, 4, c. 14-26]
1.10

^ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ в рамках автоматизованого робочого місця менеджера

призначення експертних систем, структура й основні характеристики експертної системи, "система підтримки прийняття -рішень", функції систем підтримки прийняття рішень

2

[3, c.19-35, 5, c. 65-69, 1, c. 38-46]
1.11

Використання МЕРЕЖНих ТЕХНОЛОГІй в втоматизованому робочому місці менеджера

основні особливості архітектури "клієнт-сервер", розподілені бази даних і технології роботи з ними

2

[4, c.36-41, 5, c. 27-38, 1, c. 35-59]
1.12

ГІПЕРТЕКСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ у складі автоматизованого робочого місця менеджера

методи пошуку інформації в Інтернет, пошукові системи найбільш поширені в мережній службі

4

[1, c.25-36, 2, c. 38-61]

Разом

38

2.2. Практичні заняття (для спеціаліста)


Номер заняття


Номер розділу


Найменування та зміст практичної роботи


Обсяг, годин

Посилання на літературу


Примітки

1

1.3

Пр.роб.№1 - Загальна робота з документами в сучасних офісних пакетах програмного забезпечення.

2

[5, с.23-34; 6]

^ Розда-вальний матеріал

2

2.2

Пр.роб.№2 - Використання електронних засобів організації контактів. Складання і використання групових розкладів.

2

[6, с.64-67]
3

3.1

Пр.роб.№3 - Використання можливостей сучасних офісних засобів для створення розкладів, планування зустрічей і зборів персоналу, використання даних про зайнятість персоналу.

2

[8, с.34-45]
4, 5

3.2

Пр.роб.№4 - Модульний контроль Пр.роб.№5 - Інформаційно-довідкові системи. Менеджмент процесів обміну даними з використанням технологій комп'ютерних мереж

4

[11, с.57-78]
6

4.2

Пр.роб.№6 - Гіпертекстові технології обробки даних Використання інструментів індексації і пошуку даних. Пошук інформації в Іnternet.

2

[5, с.12-19; 11]
7

4.3

Пр.роб.№7 - Обробка економічної інформації на основі СУБД.

2

[4, с.63-75]

^ Роздавальний матеріал

8

4.4

Пр.роб.8 - Модульний контроль

2

Всього за семестр

16

2.3. Індивідуальна робота студентів (для магістрів)


Номер

Питання, теми для індивідуального вивчення

Кількість, год

Посилання на літературу

1

Загальна робота з документами в сучасних офісних пакетах програмного забезпечення.

2

[6,c.7-18]

2

Використання електронних засобів організації контактів. Складання і використання групових розкладів.

2

[7,c.18-25]


3

Складання і використання групових розкладів.

2

[5, с.23-34; 6]

4

Використання можливостей сучасних офісних засобів для створення розкладів, планування зустрічей і зборів персоналу, використання даних про зайнятість персоналу.

2

[6, с.64-67]

5

Інформаційно-довідкові системи. Менеджмент процесів обміну даними з використанням технологій комп'ютерних мереж

2

[8, с.34-45]

6

Гіпертекстові технології обробки даних.

2

[5, с.12-19; 11]

7

Використання інструментів індексації і пошуку даних. Пошук інформації в Іnternet

2

[4, с.63-75]

8

Обробка економічної інформації на основі СУБД.

2

[7,c.23-25]

Разом

16


2.4.1 Питання, що виносяться для самостійного вивчення (для спеціалістів)


Номер розділу

Питання, теми для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

1

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

27
2

"мережні технології" і переваги їхнього використання в забезпеченні управлінської діяльності.

3

[1, с.206-215; 8, с. 6-43]

3

можливості й особливості технології підготовки текстових документів на основі використання шаблонів, можливості й особливості технології підготовки текстових документів на основі використання стилів

4

[1, с.34-50; 4, с.312-347]

4

основні вимоги до підготовки й оформлення таблиць (табличних документів

4

[1, с23-24; 6, с.8-19]

5

"інжинерія знань" і її роль в інтелектуальній підтримці , управлінських рішень

3

[1, с.24-26; 2, с.19-22]

6

стандарти, правила й угоди в області побудови обчислювальних мереж

4

[1, с.47-51; 6, с.13-31]
Всього за семестр

45

2.4.2. Питання, що виносяться для самостійного вивчення (для магістрів)


Номер розділу

Питання, теми для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

1

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

19
2

"мережні технології" і переваги їхнього використання в забезпеченні управлінської діяльності.

3

[1, с.206-215; 8, с. 6-43]

3

можливості й особливості технології підготовки текстових документів на основі використання шаблонів, можливості й особливості технології підготовки текстових документів на основі використання стилів

4

[1, с.34-50; 4, с.312-347]

4

основні вимоги до підготовки й оформлення таблиць (табличних документів

4

[1, с23-24; 6, с.8-19]

5

"інжинерія знань" і її роль в інтелектуальній підтримці , управлінських рішень

3

[1, с.24-26; 2, с.19-22]

6

стандарти, правила й угоди в області побудови обчислювальних мереж

3

[1, с.47-51; 6, с.13-31]
Всього за семестр

36

^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1. Учбово-методична література


Ном п/п


Назва

Наявна кількість,

примірн.


Вид
^ Основна література1

Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник /Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 352 с.

50

Учбовий посібник

2

Інформаційні системи і технології вв економіці. Посібник для студ. вищих навч.закладів /за ред. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 544 с.

30

Учбовий посібник

3

Проектування інформаційних систем. Посібник // за ред. В.С.Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 488 с.

30

Учбовий посібник

4

Экономика информации и информационные системы предприятия: учебное пособие

40

Учбовий посібник

5

Інформаційні системи в економіці: Підручник./Під ред. Дика В.В.- М.: Фінанси і статистика, 1996.- 272с.

-

Підручник
^ Додаткова література6

Ткаченко В.А., Холод Б.И., Воронков О.Г. Оперативне керування виробництвом. Технологічна база керування. - К.: Соборна Україна, 1998.- 235с.

-

Учбовий посібник

7

Сучасні інформаційні технології в економіці / Диордица С.Г., Соколовская З.Н., Тизул В.В. і ін.; Під ред. Диордицы С.Г., Соколовской З.Н.- Одеса: НПФ ''Астропринт'',- 1997.- 175с.

-

Учбовий посібник

8

Ленквист Р. Облік у системі внутрішньої інформації ИП. Пер. зі шведського. Швеція, Упсала: Дидакт Экон.- 1994.- 191с.

-

Учбовий посібник


4 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи