Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану icon

Робоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Скачати 192.04 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Дата19.08.2012
Розмір192.04 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

______________ Карпіщенко О.І.

"____" _________________ 2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни "Безпека бізнесу"

Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Форма навчання

Курс

Семестр

Заг. обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб

Заг

ІРС

денна

4

8

54

28

16

1226

12

іспит


Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" та навчального плану.


Укладач: асистент кафедри управління Грищенко В.Ф.


Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1

Від

28
серпня

2007 р


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


 1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко
 1. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко
 1. Нач. Навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Актуальність викладення дисципліни "Безпека бізнесу" обумовлена тим, що перехід до ринкової економіки нерозривно пов'язаний з виникненням і розвитком підприємницького сектора, залученням до ініціативної, самостійної діяльності широких верств населення. Це дозволить вирішити ряд питань економічного і соціального характеру, притаманних трансформаційним зрушенням у суспільстві, - економічного зростання і соціальної стабільності. Рухливий і динамічний підприємницький сектор є надійною основою формування конкурентного середовища, сприяє повнішому задоволенню потреб споживачів, розширює можливості працевлаштування громадян України, для багатьох з яких підприємництво (бізнес) стає основним видом трудової діяльності. Запровадження в економіку України ринкових форм господарювання вимагає відповідного рівня економічних знань у фахівців народного господарства. В умовах невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовищ у кожного учасника підприємницької діяльності (бізнесу) з'являються нові обов'язки і нові ролі. Для здійснення підприємницької діяльності (бізнесу) суб'єкт господарювання мусить самостійно забезпечити свою економічну безпеку, а тому спеціалістам стають необхідні знання щодо організації придбання виробничих запасів (товарів, робіт, послуг), оцінки їх вартості та здійснення розрахунків з постачальниками. Виготовлену продукцію та виконані роботи, потрібно продати - з'являється необхідність знань щодо організації відносин з покупцями та розподілу отриманих доходів. Господарюючий суб'єкт мусить подбати й про найбільш ефективну фінансову структуру – належний облік надходжень і видатків, контроль за формуванням і використанням активів та зобов'язань, оптимальне інвестування господарської діяльності.

Метою вивчення дисципліни "Безпека бізнесу" є надання комплексу економічних знань та формування у студентів підприємницького світосприйняття, підприємницьких умінь і навичок, оволодіння знаннями навичками .

Предметом вивчення дисципліни "Безпека бізнесу" є організаційно-правові та соціально-економічні відносини, що виникають в процесі забезпечення безпеки економічного суб'єкту діяльності.

В результаті вивчення дисципліни "Безпека бізнесу" студент повинен:

знати: види організаційно-правових форм ведення бізнесу, і їхня оцінка з позиції безпеки; економічна безпека: ділова (конкурентна) розвідка і контррозвідка; дослідження надійності, економічній стійкості і фінансовій спроможності об'єктів; професійний підбор кадрів і робота з клієнтами; подолання корпоративної корупції; захист інформаційних ресурсів: основи інформаційно-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності і маркетингових досліджень; основи стратегії безпеки інформації, у тому числі в комп'ютерних системах; сучасні методи і засоби аналізу інформаційних ризиків і оцінки політики безпеки; інформаційно-аналітичний супровід контрактів для мінімізації ризиків їхнього виконання; сучасні проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні; технічні системи безпеки: технології в системах контролю управління доступом, сучасні системи пломбування і безпеки, системи цифрової відеореєстрації й аудіозапису; система охоронної сигналізації; основи охорони праці, системи пожежної безпеки.

 • уміти: практично застосовувати отримані теоретичні знання, проводити ділову розвідку та контррозвідувальні заходи, здійснювати дослідження надійності, економічної стійкості і фінансової спроможності економічних суб’єктів, здійснювати ефективний захист інформаційних ресурсів, забезпечити пожежну безпеку суб’єкта підприємницької діяльності.

^ 1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі

Місце дисципліни "Безпека бізнесу" в системі підготовки спеціалістів визначається необхідністю надання майбутнім менеджерам комплексу економічних знань та формування у студентів підприємницького світосприйняття, підприємницьких умінь і навичок. В основу курсу закладені закони та законодавчі акти України, матеріали теоретичних та практичних досліджень вітчизняних та закордонних авторів.

Перелік основних забезпечувальних дисциплін.

 1. Економічна теорія.

 2. Макроекономіка.

 3. Мікроекономіка.

 4. Статистика.

 5. Економіка підприємства.

 1. Екологія і економіка природокористування.

 2. Основи підприємництва

 3. Підприємницьке право

 4. Економіка підприємництва


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 – Лекції з дисципліни "Безпека бізнесу"

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

1

Види організаційно-правових форм ведення бізнесу та їх оцінка з позицій безпеки

4Підприємство як особлива форма організації бізнесу. Класифікація підприємств. Підприємства підприємницького типу. Об’єднання підприємств. Оцінка організаційно-правових форм ведення бізнесу з позицій безпеки

 

[4, с.9-18; 3, с.6-12; 16, с.5-98; 10, с.10-12; 1, с.7-16]

2

^ Економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності

2Ділова (конкурентна) розвідка і контррозвідка; дослідження надійності, економічній стійкості і фінансовій спроможності об'єктів;

 

[4, с.19-54, 81-92; 3, с.46-64; 1, с.31-48; 2, с.38-66]

Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

3

^ Кадрова безпека суб’єкта підприємницької діяльності

4

 
Професійний підбор кадрів і робота з клієнтами; подолання корпоративної корупції.

 

[4, с.12-14, 55-80; 13, с.169-188; 1, с.260-273]

4

^ Захист інформаційних ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності

4Основи інформаційно-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності і маркетингових досліджень; основи стратегії безпеки інформації, у тому числі в комп'ютерних системах; сучасні методи і засоби аналізу інформаційних ризиків і оцінки політики безпеки; інформаційно-аналітичний супровід контрактів для мінімізації ризиків їхнього виконання

 

[4, с.158-178; 13, с.95-98; 2, 302-310]

5

^ Технічні системи безпеки суб’єкта підприємницької діяльності

4

 
Технології в системах контролю управління доступом, сучасні системи пломбування і безпеки, системи цифрової відеореєстрації й аудіозапису; система охоронної сигналізації.
[4, с.179-194; 1, с.223-228; 12, с.107-159]

ВСЬОГО:

16
^ 2.2 – Практичні заняття з дисципліни "Економіка підприємництва"

Номер заняття

Номер теми

Назва теми

Обсяг годин

Посилання на літературу

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

1

^ Види організаційно-правових форм ведення бізнесу та їх оцінка з позицій безпеки

2

[4, с.9-18; 3, с.6-12; 16, с.5-98; 10, с.10-12; 1, с.7-16]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 
Видача тем доповідей. Поточне контрольне опитування. Розгляд прикладів.

2

2

^ Економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності

2

[4, с.19-54, 81-92; 3, с.46-64; 1, с.31-48; 2, с.38-66]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 


Продовження табл. 2.2

1

2

3

4

5

6

 
Поточне контрольне опитування. Доповіді студентів. Обговорення доповідей. Розгляд прикладів.


3

3

^ Кадрова безпека суб’єкта підприємницької діяльності

2

[4, с.12-14, 55-80; 13, с.169-188; 1, с.260-273]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 
Поточне контрольне опитування. Доповіді студентів. Обговорення доповідей. Розгляд прикладів.

4

4

^ Захист інформаційних ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності

2

[4, с.158-178; 13, с.95-98; 2, 302-310]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 
Поточне контрольне опитування. Доповіді студентів. Обговорення доповідей. Розгляд прикладів.

5

5

^ Технічні системи безпеки суб’єкта підприємницької діяльності

2

[4, с.179-194; 1, с.223-228; 12, с.107-159]

Семінарське, Роздавальний матеріалПоточне контрольне опитування. Доповіді студентів. Обговорення доповідей. Розгляд прикладів.

6

1–5

^ Підсумкове контрольне письмове опитування (тестування)

2
Роздавальний матеріал

 

 

ВСЬОГО

12
 

^ 2.3 Лабораторні заняття – немає.

2.4Індивідуальні заняття.

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

1

^ Види організаційно-правових форм ведення бізнесу та їх оцінка з позицій безпеки

Опрацювання тем доповідей. Підготовка до контрольного опитування.

2

[4, с.9-18; 3, с.6-12; 16, с.5-98; 10, с.10-12; 1, с.7-16]

Продовження табл. 2.4

1

2

3

4

2

^ Економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності

Опрацювання тем доповідей. Підготовка до контрольного опитування.

2

[4, с.19-54, 81-92; 3, с.46-64; 1, с.31-48; 2, с.38-66]

3

^ Кадрова безпека суб’єкта підприємницької діяльності

Опрацювання тем доповідей. Підготовка до контрольного опитування.

2

[4, с.12-14, 55-80; 13, с.169-188; 1, с.260-273]

4

^ Захист інформаційних ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності

Опрацювання тем доповідей. Підготовка до контрольного опитування.

2

[4, с.158-178; 13, с.95-98; 2, 302-310]

5

^ Технічні системи безпеки суб’єкта підприємницької діяльності

Опрацювання тем доповідей. Підготовка до контрольного опитування.

2

[4, с.179-194; 1, с.223-228; 12, с.107-159]

1-5

Підготовка до підсумкового контрольного опитування (тестування)

2ВСЬГО

12

 

^ 2.5 Курсові проекти (роботи) – немає

2.6 Обов'язкове домашнє завдання – немає.

2.7 Питання що виносяться для самостійного вивчення

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

4

Сучасні проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні

3

4, с.9-18; 3, с.6-12; 16, с.5-98; 10, с.10-12; 1, с.7-16

5

Основи охорони праці, системи пожежної безпеки

3

4, с.179-194; 1, с.223-228; 12 с.107-159

1-5

Проробка лекцій, підготовка до практичних занять

8

 
ВСЬГО

14

 


^ 3 УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1 Учбово-методична літературап\п

Найменування учбово-методичної літератури

Наявність

Вид

1

2

3

4
^ 3.1.1 Основна література1

Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Навч. посібн. – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 280 с.

1

Навчальний посібник

2

Брагин О.В. Безопасность вашого бизнеса. Советы постороннего. Системный поход, аналитические материалы, практические рекомендации. – К.: КНТ, 2006. – 228 с.

1

Навчальний посібник

3

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

1

Навчальний посібник

4

Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.

6

Навчальний посібник
^ 3.1.2 Додаткова література5

Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

1

Підручник

6

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: Каравела; Львів: "Новий світ – 2000", 2001. – 298 с.

1

Навчальний посібник

7

Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 1997. – 439с.

1

Підручник

8

Глущенко Е.В., Канцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – М.: Вестник, 1996. – 336 с.

1

Навчальний посібник

9

Курс предпринимательства: учебник для вузов. / В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар, Е.М.Купряков и др. Под ред. проф В.Я. Горфинкеля, проф В.А.Швандара. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 439 с.

1

Підручник

10

Ляпіна Л.І., Ляпін Д.В., Береславський С.М. Національна програма розвитку малого підприємництва: очікування, проблеми, перспективи. – К.: Інститут конкурентного суспільства, 2001. – 160 с.

1

Монографія

11

Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 280 с.

1

Навчальний посібник

12

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навчальний посібник. / Під редакцією професора І.М. Брбховецького. – Суми: Обласна друкарня, Вид-во "Козацький Вал", 2001. – 474 с.

1

Навчальний посібник

13

Основы предпринимательства. / Под ред. А.С.Пелиха. – Ростов н/Д: Экспертное бюро, М.: Гардарика, 1996. – 256 с.

1

Навчальний посібник

14

Основы предпринимательства: учебное пособие. / Э.М.Гайнутдинов, Р.Б.Ивуть, Л.И. Поддерьогина и др.; Под общ. ред. Э.М.Гайнутдинова. – Мн.: Высшая школа, 2000. – 182 с.

1

Навчальний посібник

15

Практическое пособие по предпринимательской деятельности. / колл авт. – Запорожье: Украинская полиграфическая индустрия, 1995. – 400 с.

1

Навчальний посібник

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

16

Розвиток підприємництва в Україні. – К.: Нора-друк, 2003. – 248 с.

1

Монографія

17

Сірий Є.В., Фареник С.А. Соціологія підприємництва. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 258 с.

1

Навчальний посібник

18

Телєтов О.С. Бізнес-план: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 103 с.

1

Навчальний посібник

19

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.

1

Підручник

20

Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Капрал, 1997. – 100 с.

1

Навчальний посібник

21

Экономика предпринимательства: Курс лекций: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 240 с.

1

Навчальний посібник

22

Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ ред д.э.н., проф. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. – 632 с.

30

Навчальний посібник

  1. ^ Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів.

Картки поточного контролю – тема 1–15 – 2 варіанта.

Тестові завдання для підсумкового контрольного опитування – теми 1–7 – 2 варіанта; теми 8–10 – 4 варіанта; теми 11-15 – 2 варіанта.

^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Номер модуля

Теоретичний (лекційний) матеріал, що виноситься на контроль

^ Термін здачі модуля

(тиждень семестру)

1

Види організаційно-правових форм ведення бізнесу та їх оцінка з позицій безпеки. Економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності. Кадрова безпека суб’єкта підприємницької діяльності. (Теми: 1; 2; 3. Практичні заняття: 1; 2; 3).

5 – 7-й

2

Захист інформаційних ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності. (Тема: 4. Практичне заняття: 4).

9 – 10-й

3

Технічні системи безпеки суб’єкта підприємницької діяльності. (Тема: 5. Практичне заняття: 5).

12 –14-й

5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.

Протокол № __ від "___" __________200_ р.

Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.

Протокол № __ від "___" __________200_ р.

Завідувач кафедри О.М. Теліженко

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
move to 587-183023
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Економіка підприємництва" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Екологія І економіка природокористування" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗ дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів напряму підготовки 0502 "Менеджмент"
Це значить, що вивчення стратегії та функцій виробничого (операційного) менеджменту є невід'ємною частиною якісного навчання у сфері...
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Ситуаційний менеджмент " для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на підставі кваліфікаційної характеристики спеціаліста, навчального плану та освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Антикризовий менеджмент" для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого та навчального плану, освітньо-професійної...
Робоча програма з дисципліни \"Безпека бізнесу\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи