«менеджмент організацій» icon

«менеджмент організацій»
Скачати 138.77 Kb.
Назва«менеджмент організацій»
Дата19.08.2012
Розмір138.77 Kb.
ТипРегламент

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

___________ Карпіщенко О.І.

"____"_______________ 2007 р.


РЕГЛАМЕНТ


впровадження МРС з дисципліни»Вступ до спеціальності»

для студентів І курсу денної форми навчання

Спеціальність 6.050201-«менеджмент організацій»


Структура навчальної дисципліни

Семестр

Загальний обсяг


В тому числі аудиторних, год.

СРС


ІРС.

Підсумковий контроль
годин

кредитів

Всього

Лк

Прак..
І

108

3

30

10

20

78
-

д/залік

^ Розподіл навчальної роботи студента за модульними циклами


І мод. цикл ( 5тижнів)

Всього,

кредитів

Ауд.

г/т

Лекції

год./т

Практич.,

год./т

3

6

2

4Викладач, відповідальний за навчальну дисципліну

асистент _____________ Мартинець В.В Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № 1 від 28.09.2007

Завідувач кафедри ___________Теліженко О.М.


Суми – 2007р.
^

1. Структура залікового кредиту з навчальної дисципліни.

Тема

Загаль-ний обсяг, годин

Лекції, годин

Практичні,

годин

Лабораторні, годин

Самостійне опрацювання матеріалу

годин

Індив. завдання,

годин

^ Модульний цикл 1(3 кредита)

0,5 залікових кредитів

Тема 1

Основні аспекти менеджменту

8

2

2
4
Тема 2

Менеджмент –наука та мистецтво управління

5
1
4
Тема 3

Зарубіжний досвід управління підприємством

5
1
4
^ Всього із залікового кредиту

18

2

4
12
^ 1заліковий кредит

Тема 4

Закони та функції менеджменту

16

4

3
9
Тема 5. Специфічні функції внутріфірмового управління

7
1
6
Тема 6

Особливості управління організацією

13

2

2
9
^ Всього із залікового кредиту

36

6

6
24
^ 1,5 залікових кредитів

Тема 7

Роль менеджера в управлінні підприємством


10

1

2
7
Тема 8.Особливості роботи в групах(трудових колективах).

11
2
9
Тема 9

Особистість в управлінні

10,5

0,5

2
8
Тема 10

Організація керівництва

10,5

0,5

2
8
Тема 11

Управління етикою та соціальною відповідальністю

12
2
10
^ Всього із залікового кредиту

54

2

10
42
^ Всього з навчальної дисципліни

108

10

20
78


^

2.ОРГАНІЗАЦІЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
п/п

Залікові кредити, їх елементи

Термін контролю

(тиждень)

Форма контролю

Шкала оцінювання

R
0,5 залікових кредит (Модульний цикл І )
Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу – 2 год.)

Теми1,2,3,

Тема 1

1-тиждень

контрольна робота

0-5
Тема 2

1-тиждень

-

-
Тема 3

1-тиждень

творче завдання

0-10
Практичні заняття:

(обсяг практичних занять – 4 год.)

Теми1,2,3
Тема 1

1-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-3
Тема 2

1-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-2
Тема 3

1-тиждень

-

-
1 заліковий кредит (Модульний цикл І )
Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу – 6 год.)

Теми4,5,6,

Тема 4

2-тиждень

контрольна робота

0-5
Тема 5

2-тиждень

тестування

0-10
Тема 6

3-тиждень

тестування

0-10
Практичні заняття:

(обсяг практичних занять – 4 год.)

Теми4,5,6
Тема 4

2-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-5
Тема 5

2-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-5
Тема 6

3-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-5
1,5 залікових кредитів (Модульний цикл І)
Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу – 2 год.)

Теми 7,8,9,10,11,

Тема 7

3-тиждень

контрольна робота

0-5
Тема 8

4-тиждень

контрольна робота

0-5
Тема 9

4-тиждень

тестування

0-10
Тема 10

5-тиждень

контрольна робота

0-10
Тема 11

5-тиждень

контрольна робота

0-10
Практичні заняття:

(обсяг практичних занять – 10 год.)Теми7,8,9,10,11
Тема 7

3-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-4
Тема 8

4-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-4
Тема 9

4-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-4
Тема 10

5-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-4
Тема 11

5-тиждень

Обговорення проб. ситуації

0-4
^ Всього по модульному циклу I 120
Всього з дисципліни максимальне значення рейтингових балів (ŘĎ) 120
^

3.Призначення рейтингових балів
Оцінювання з дисципліни (залікових кредитів) здійснюється за багатобальною школою (R= 40K). Тобто шкала оцінювання з дисципліни становить: 40 · 3 = 120 балів, які розподілені на залікові кредити і модулі).

Призначення рейтингових балів з дисципліни за модулями (rkі) здійснюється у відповідності до визначеної шкали оцінювання модуля за вище наведеними співвідношеннями традиційної чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.

“відмінно” – 0,9R ≤ RD (rkі ) < 1,0R

“добре” – 0,75R ≤ RD (rkі ) < 0,9R

“задовільно”– 0,6R ≤ RD (rkі ) < 0,75R

“незадовільно” з можливістю складання заходу підсумкового контролю – 0,35R ≤ RD < 0,6R

“незадовільно”, необхідний повторний

курс – RD < 0,35R


При здійсненні модульного контролю методом тестування рейтингові бали визначаються за співвідношенням вірних відповідей і кількістю тестових завдань:

N1/N2 · 100%,

де N1 – число вірних відповідей, N2 – загальне число питань.

90 ... 100% правильних відповідей – “відмінно”, 0,9R ≤ rkі< 1,0R;

75 ... 89% правильних відповідей – “добре”, 0,75R ≤ rkі< 0,9R

60 ... 74% правильних відповідей – “задовільно”, 0,6R ≤ rkі< 0,75R

59% та менше – “незадовільно, rkі< 0,6R.


Від заходу підсумкової атестації звільняються студенти, які за підсумками поточної роботи отримали оцінку “задовільно”, тобто отримали не менше 0,6 R рейтингових балів, та не мають заборгованостей з жодного із модулів (видів навчальної роботи). Вони мають право на отримання оцінки з дисципліни відповідно до отриманих рейтингових балів за наслідками поточної роботи і модульних контролів.

Студенти, які протягом трьох модульних циклів не набрали рейтингові бали, що відповідають позитивній оцінці, але виконали всі види навчальної роботи, передбаченої програмою, можуть бути допущені до складання диференційованого заліку за умови наявності у них більше 0,35R рейтингових балів з дисципліни. Захід підсумкової атестації (диференційований залік) проводиться із дотриманням загальних вимог до організації семестрового екзамену (у письмовій формі або методом тестування). При цьому студенти мають право на дворазове складання диференційованого заліку (один раз викладачеві і один раз комісії): незадовільна навчальна робота студента протягом семестру вважається першою незадовільною оцінкою.

Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється протягом атестаційного тижня у випадку відсутності на контрольному заході або при отриманні незадовільної оцінки. При повторному контролі знань (крім відсутності на контрольному заході з поважної причини) у рейтингову шкалу оцінювання вводиться поправочний коефіцієнт (0,95), який зменшує рейтингові бали (rkі ), що нараховуються у відповідному діапазоні оцінок, враховуючи те, що студент продемонстрував недолік щодо якісної поточної роботи. Наприклад, при отриманні оцінки “добре” студентові буде нараховано від 0,71R до 0,86R балів.

Студент, що має право на звільнення від підсумкової атестації, може підвищити свій рейтинг з дисципліни (RD) шляхом участі в ній (складання підсумкового диференційованого заліку за програмою навчальної дисципліни). При цьому незалежно від результатів підсумкової атестації оцінка з дисципліни не може бути нижчою, ніж визначена за отриманими рейтинговими балами. Спроба підвищення рейтингу допускається один раз.

Студенти, які протягом трьох модульних циклів (до початку екзаменаційної сесії) не набрали рейтингові бали, що відповідають позитивній оцінці, і їх обсяг становить RD < 0,35R, не допускаються до підсумкової атестації і повинні пройти повторний курс з навчальної дисципліни. Повторний курс призначається розпорядженням декана факультету на підставі заяви студента. Обсяг і види навчальної роботи з повторного курсу визначаються провідним викладачем навчальної дисципліни, виходячи із наявних недоліків у навчальній роботі студента. Викладач укладає програму повторного курсу із зазначенням рейтингових балів, які можуть бути присвоєні студентові додатково за виконання певних видів навчальної роботи. У разі набрання студентом додаткових балів, які дозволяють підвищити його рейтинг з дисципліни до RD ≥ 0,35R, йому надається право складання підсумкового контрольного заходу з метою встановлення остаточної позитивної оцінки з навчальної дисципліни і нарахування відповідної кількості рейтингових балів. Якщо при виконанні програми повторного курсу рейтинг студента з дисципліни буде підвищено до RD ≥ ≥ 0,6R, то оцінювання може бути здійснене без проведення заходу підсумкового контролю, якщо він не є обовязковим.


^
3.1 Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни


Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни нараховуються:

  • за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

  • за виконання завдань підвищеної складності, або за виконання аналітичних оглядів за тематикою навчальної дисципліни чи споріднених дисциплін (конкретне значення визначає викладач);

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач має право звільнити студента від виконання практичних завдань, які передбачені програмою навчальної дисципліни. Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни.

Схожі:

«менеджмент організацій» iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
«Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві»,...
«менеджмент організацій» iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „основи екології”
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
«менеджмент організацій» iconКонспект лекцій по курсу „основи екології" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0306 "
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
«менеджмент організацій» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
«менеджмент організацій» iconМіністерство освіти І науки україни
«Менеджмент організацій» спеціалізацій «Магістр менеджменту організації», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент...
«менеджмент організацій» iconІ. Менеджмент організацій
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
«менеджмент організацій» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
«Менеджмент організацій міського господарювання», «Менеджмент організацій міського самоврядування», «Менеджмент будівельних організацій»,...
«менеджмент організацій» iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Менеджмент організацій”, спец. 030601 “Менеджмент організацій” “Менеджмент організацій міського господарства”
«менеджмент організацій» icon200 р. Навчальна та робоча програми
Спеціалізація: менеджмент оргінізацій міського господарства, менджмент організацій місцевого самоврядування, менеджмент будівельних...
«менеджмент організацій» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
«бакалавр» галузь знань 050200 Менеджмент, 052001 Менеджмент організацій, 050201 Менеджмент організацій, 050206 Менеджмент зовнішньоекономічної...
«менеджмент організацій» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
«бакалавр» галузь знань 050200 Менеджмент, 052001 Менеджмент організацій, 050201 Менеджмент організацій, 050206 Менеджмент зовнішньоекономічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи