Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки icon

Робоча програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" для напряму (спеціальності) підготовки
Скачати 128.32 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" для напряму (спеціальності) підготовки
Дата19.08.2012
Розмір128.32 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

___________ Карпіщенко О.І.

"____"_______________ 2007 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни "Вступ до спеціальності"

для напряму (спеціальності) підготовки

6.050201 "Менеджмент організацій"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


Структура навчальної дисципліни

Семестр

Загальний обсяг


В тому числі аудиторних, год.

СРС


ІРС.

Підсумковий контроль
годин

кредитів

Всього

Лк

Прак..
І

108

3

30

10

20

78
-

д/залік

^ Розподіл навчальної роботи студента за модульними циклами


І мод. цикл ( 5тижнів)

Всього,

кредитів

Ауд.

г/т

Лекції

год./т

Практич.,

год./т

3

6

2

4


Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого та навчального плану, освітньо-професійної програми напрямку 0502 – „Менеджмент”


Укладачі: асистент кафедри управління Мартинець В.В.

Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1 від 28.08.2007_р.


Завідувач кафедри О.М.Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


Випускаюча кафедра: кафедра управління

Зав. кафедри О.М. Теліженко


Метод комісія факультету О.І. Карпіщенко


Нач. навчально-методичного відділу В.Л.Коротченко
^ 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Мета і завдання викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Вступ до спеціальності»є надання студентам розгорнутої характеристики спеціальності, кваліфікаційних вимог до спеціаліста, розкриття змісту освітньої програми.

^ Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів уявлень про загальні закономірності та основні напрямки управління економічними процесами, ознайомлення студентів с понятійним апаратом дисципліни, з основними моментами управління організацією, з кваліфікаційними вимогами до менеджера та ролі менеджера в управлінні організацією.

^ Місце дисципліни у навчальному процесі.

Дана дисципліна є ознайомчою дисципліною, орієнтована на надання наукових та соціокультурних основ професійної підготовки менеджерів для організацій різних типів, розкриття специфічних особливостей професії та вимог до індивідуальних характеристик менеджерів.


2.ПРОГРАМА
^

Модульний цикл1


Обсяг навчальної роботи 1,0 кред.


Тема 1. Основні аспекти менеджменту.

Понятійний апарат менеджменту. Характерні риси менеджменту..

Історичні передумови виникнення менеджменту .Підходи до менеджменту: функціональний ,системний, ситуаційний, процесний.


Літ. основна: [1, стор.10-55;2,стор.8-31,53-83].

^ Додаткова літ.: [4, стор.11-88].


Тема 2. Менеджмент –наука та мистецтво управління.

Управління як наука .Мистецтво управління. Теорія управління

.

Літ. основна: [2, стор.13-21].

Додаткова літ.: [8, стор.16-21;9,стор.24-61].


Тема 3. Зарубіжний досвід управління підприємством.

Особливості систем управління в Японії, Франції, Росії та ін країн. Повірняльний аналіз цих систем. Становлення системи управління в Україні

.

Літ. основна: [1, стор.409-424;2,стор.71-83].

Додаткова літ.: [8, стор.16-21].


Обсяг навчальної роботи 1,0 кред


Тема 4. Закони та функції менеджменту

Сутність та зміст основних законів менеджменту. Еволюція принципів менеджменту та їх характеристика. Загальні функції менеджменту: планування, організація, мотивація ,контроль

.

Літ. основна: [2, стор31-53;145-171.].

Додаткова літ.: [6, стор.221-227].


Тема 5. Специфічні функції внутріфірмового управління.

Особливості та сутність управління маркетинговою ,фінансовою, інноваційною інвестиційною діяльністю ,управління людськими ресурсами.

.

Літ. основна:[3, стор.454-543].

Додаткова літ.: [6, стор.307-463;7,стор.31-286].


Тема 6. Особливості управління організацією

Організація, відкрита система. Життєвий цикл організації, характеристика етапів.. Види підприємств. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Фактори які визначають успіх управління організацією та успішну діяльність людей.


.

Літ. основна: [1, стор.67-77;3,стор.125-134,332-454].

Додаткова літ.: [6, стор.64-104;8,стор.21-45].


Обсяг навчальної роботи 1,0 кред


Тема 7. Роль менеджера в управлінні підприємством


Сфера діяльності менеджерів. Соціально-психологічні особливості менеджера. Ролі та функції керівника, їх характеристика. Базові складові професіонального менеджера. Команда, як основа успіху. Рекомендації менеджеру.

.


^ Літ. основна: [1, стор.77-89;2,стор.21-23].

Додаткова літ.: [4, стор.221-251;8,стор.215-223].


Тема 8.Особливості роботи в групах(трудових колективах).


Суть, види та характеристика груп. Переваги та недоліки роботи в групах. Підвищення ефективності діяльності груп працівників.


^ Літ. основна: [1, стор.257-273].

Додаткова літ.: [5, стор.318-375;9,стор.62-91,105-115].


Тема 9. Особистість в управлінні.

Особистість .Керівник і підлеглі. Авторитаризм ,догматизм ,макіавеллізм. Види оцінки: похвала, схвалення, критика. Сприйняття критики. Складові та шляхи формування авторитету менеджера.

.

Літ. основна: [1, стор.225-244].

Додаткова літ.: [9, стор.92-104].


Тема 10. Організація керівництва.


Діапазон керованості та фактори ,що його визначають. Розподіл функцій та завдань в апараті управління. Ціна часу керівника. Управління дисципліною.

.

Літ. основна: [3, стор.543-624].

Додаткова літ.: [6, стор.244-255].


Тема 11.Управління етикою та соціальною відповідальністю.

Етика менеджменту. Чинники, які визначають етичний вибір. Соціальна відповідальність менеджменту. Управління етикою і соціальною відповідальністю.


Літ. основна: [1, стор.318-338;2,стор.489-492].

Додаткова літ.: [6, стор.284-298].


^ 3.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Загаль-ний обсяг, годин

Лекції, годин

Практичні,

годин

Лабораторні, годин

Самостійне опрацювання матеріалу,

годин

Індив. завдання,

годин

^ Модульний цикл 1(3 кредита)

0,5 залікових кредитів

Тема 1

Основні аспекти менеджменту

8

2

2
4
Тема 2

Менеджмент –наука та мистецтво управління

5
1
4
Тема 3

Зарубіжний досвід управління підприємством

5
1
4
^ Всього із залікового кредиту

18

2

4
12
^ 1заліковий кредит

Тема 4

Закони та функції менеджменту

16

4

3
9
Тема 5. Специфічні функції внутріфірмового управління

7
1
6
Тема 6

Особливості управління організацією

13

2

2
9
^ Всього із залікового кредиту

36

6

6
24
^ 1,5 залікових кредитів

Тема 7

Роль менеджера в управлінні підприємством


10

1

2
7
Тема 8.Особливості роботи в групах(трудових колективах).

11
2
9
Тема 9

Особистість в управлінні

10,5

0,5

2
8
Тема 10

Організація керівництва

10,5

0,5

2
8
Тема 11

Управління етикою та соціальною відповідальністю

12
2
10
^ Всього із залікового кредиту

54

2

10
42
^ Всього з навчальної дисципліни

108

10

20
78


^ 4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(обсяг практичних занять 20 год.)


Практичне заняття складається з контрольні роботи або тестування з теоретичного матеріалу, рішення ситуаційних задач, обговорення актуальних проблем теорії та практики менеджменту.


Тема 1. Основні аспекти менеджменту.2год.


Літ. основна: [1, стор.10-55;2,стор.8-31,53-83].

Додаткова літ.: [4, стор.11-88].


Тема 2. Менеджмент –наука та мистецтво управління.1год.


Літ. основна: [2, стор.13-21].

Додаткова літ.: [8, стор.16-21;9,стор.24-61].


Тема 3. Зарубіжний досвід управління підприємством.1год.


Літ. основна: [1, стор.409-424;2,стор.71-83].

Додаткова літ.: [8, стор.16-21].


Тема 4. Закони та функції менеджменту. 3год.


Літ. основна: [2, стор31-53;145-171.].

Додаткова літ.: [6, стор.221-227].


Тема 5. Специфічні функції внутріфірмового управління. 1год.


Літ. основна:[3, стор.454-543].

Додаткова літ.: [6, стор.307-463;7,стор.31-286].


Тема 6. Особливості управління організацією.2год.


Літ. основна: [1, стор.67-77;3,стор.125-134,332-454].

Додаткова літ.: [6, стор.64-104;8,стор.21-45].


Тема 7. Роль менеджера в управлінні підприємством.2год.


Літ. основна: [1, стор.77-89;2,стор.21-23].

^ Додаткова літ.: [4, стор.221-251;8,стор.215-223].


Тема 8.Особливості роботи в групах(трудових колективах).2год.


Літ. основна: [1, стор.257-273].

Додаткова літ.: [5, стор.318-375;9,стор.62-91,105-115].


Тема 9. Особистість в управлінні.2год.


Літ. основна: [1, стор.225-244].

Додаткова літ.: [9, стор.92-104].


Тема 10. Організація керівництва.2год.


Літ. основна: [3, стор.543-624].

Додаткова літ.: [6, стор.244-255].


Тема 11.Управління етикою та соціальною відповідальністю. 2 год.


Літ. основна: [1, стор.318-338;2,стор.489-492].

Додаткова літ.: [6, стор.284-298].


5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ немає.


^ 6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 1. Лекції (докладне викладення навчального матеріалу); практичні заняття – вирішення різного роду ситуаційних задач; самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту лекцій, основної та додаткової навчальної літератури, перегляд періодичних видань.

 2. Контроль навчальної роботи – контрольні роботи та тестування з теоретичного матеріалу, співбесіда з проблемних питань.^ 7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).


^ 8.1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

№ п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.
1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)1

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Кондор”, 2003. – 556 с.

Нав.пос.

20

2

Мартыненко Н.М. Основи менеджмента.-издательство.-К.: «Каравела»,2005.-494

Підручник

3

3

Осовська Г.В.,Осовський О.А. Менеджмент органызацій. – К.: „Кондор”, 2005. – 860 с.

підручник


^ 8.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Навчальна література (підручники, навчальні посібники)

 1. Шегда А.В. Менеджмент: посібник – К.: „Знання”, 2004. – 687 с.

 2. Стадник В.В. Йохна М.А. Менеджмент :посібник.-К.:»Академвидав»,2003.-463с.

 3. Сухарський В.С. Менеджмент: Навч.посібник – Т.: „Астон”, 2004. – 527 с.

 4. Виноградський М.Д.,Виноградська А.М. Менеджмент організацій: Навч.посібник – К.: „Кондор”, 2004. – 589 с.

 5. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента:Учебное пособие.-Минск „Новое знание”, 2002. – 335 с.

 6. Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент Учебное пособие.-М. „Гардарики, 2000. – 527

Періодична література

 1. Проблемы теории и практики управления.

 2. Менеджмент в России и зарубежом

 3. Экономист

 4. Економіст

 5. Експерт

 6. Антикризовий менеджмент

 7. Формування ринкових відносин в Україні

 8. Актуальні проблеми економіки

 9. Наука и инновации

 10. Экономика предприятияРЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Робоча програма перезатверджена на 20_/20_ навчальний рік (без змін).

Протокол № від “____” ______________20_ року.


Завідувач кафедри

Робоча програма перезатверджена на 20_/20_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № від “____” ______________20_ року.


Завідувач кафедри

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів...
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „вступ до спеціальності” для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму 050701 – „Електротехніка та електротехнології”
Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни нейропсихологія напряму підготовки 0401 Психологія для спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки icon«вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconВ. А. Юшко програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до будівельної справи»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconБ. М. Коржик програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до охорони праці»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань...
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconЮ.І. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці І бжд” (для студентів 3 І 4 курсу напряму підготовки 0926 060103)...
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни психологія реклами в змі напряму підготовки: 030201 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Робоча програма з дисципліни \"Вступ до спеціальності\" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи