Міністерство освіти І науки УкраЇни icon

Міністерство освіти І науки УкраЇни
Скачати 175.05 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки УкраЇни
Дата19.08.2012
Розмір175.05 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки УкраЇни

Сумський державний університет
Затверджую”

декан факультету економіки та менеджменту___________ О.І. Карпіщенко

“______”_____________2007 р.


Робоча програма
З дисципліни „Екологічний менеджмент”


для напряму (спеціальності) підготовки –

6.050201 – „Менеджмент організацій”


Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління

^

Витяг з навчального плану

Форма навчан-

ня

Курс

Семестр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

5

12

57

38

22

16

-

19

-

іспит

-

-

Робоча програма розроблена на підставі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми МОН України за професійним напрямом 0502 "Менеджмент"Укладач: асистент М.М. Петрушенко


Розглянута на засіданні кафедри управління.

Протокол №1 від "27" серпня 2007 р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Погоджено:


1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко


2. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко

3. Нач. навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко 

 1. Мета і завдання викладання дисципліни,

Її місце у навчальному процесі


1.1. Мета і завдання викладання дисципліни


Мета викладання дисципліни “Екологічний менеджмент” полягає у вивченні студентами основних принципів і положень управління навколишнім природним середовищем, систем і методів управління довкіллям.

Завдання викладання дисципліни:

- сприяння розумінню суті та соціальної значимості професії спеціаліста з екоменеджменту та менеджменту якості; місця і ролі курсу в системі науки управління та формуванні якостей менеджера з еколого-економічних і еколого-технічних питань;

- розвиток здібностей, що дозволяють здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність при управлінні організаціями з урахуванням розвитку й ефективності використання їх еколого-економічного та управлінського потенціалу;

- формувати знання методологічних основ управління якістю довкілля і навики використання організаційних, економічних, соціально-психологічних і техніко-технологічних методів управління системами навколишнього природного середовища.


^ 1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі


Навчальна дисципліна “Екологічний менеджмент” є складовою комплексу управлінських та еколого-економічних дисциплін.

Перелік основних дисциплін, що забезпечують курс “Екологічний менеджмент”: основи менеджменту, економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, загальна теорія систем.

Крім того, сфера знань “Екологічний менеджмент” спирається на ряд наукових теорій:

 • економічних (загальна економічна теорія, економіка підприємства тощо);

 • екологічних (основи екології, екологія муніципальних утворень і т. ін.);

 • соціально-психологічних (теорія організації, загальна психологія, екологічна психологія та ін.). 1. ^

  Зміст дисципліни

  1. ЛекціїНомер роз-ділу

Номер під-розділу

^

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу

12-й семестрВступ

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни

0,5
1
^ Сутність і принципи екологічного менеджменту

6,51.1


Управління як наука і практична діяльність: загальні та екологічні аспекти

Поняття управління (менеджменту), екологічного та екологоорієнтованого управління, еволюція управління, екоменеджменту, процесний і функціональний підходи до управління, стратегічні напрямки раціоналізації ресурсоспоживання

2

[3, с. 140; 4, с. 12-45; 5, с. 156-236; 10, с. 137-178]

1.2


^ Поняття системи та методу в управлінні та екоменеджменті

Поняття методу і системи, ранжування методів наукового пізнання, метод і система управління в широкому і вузькому розумінні, поняття стилю управління, метод і система еколоорієнтованого управління, поняття інструменту екологічного регулювання, сутність системного підходу, суть і зміст системи екологічного менеджменту, принципи формування систем екоменеджменту, етапи впровадження та функціонування системи екологічного менеджменту, стратегія розвитку еколого-економічної системи

2,5

[2, с. 144–147; 3, с. 148; 4, с. 46-81; 9, с. 490-507]1.3

^ Теоретико-економічні основи управління довкіллям


Особливості економічних законів, центральна економічна категорія та її екологічний аспект, екологорелевантні теорії неокласичної економіки, взаємовідносини між економічними та екологічними цілями суспільного розвитку, система теорій та концепція економіки природокористування та охорони довкілля, поняття та проблеми сталого розвитку,

2

[4, с. 82-101; 6, с.94-125; 11, с. 264-267]

2


^ Соціально-психологічні аспекти екоменеджменту сучасних організацій

72.1

^ Організація та її середовище: загальні та екологічні аспекти


Поняття організації, внутрішні та зовнішні організаційні фактори, екологічний контекст мети, структури, персоналу, технології та завдань організації, людський фактор організації, сучасні моделі організаційних структур, процес стратегічного планування організації, взаємозв’язок системного та ситуативного підходів управління, поняття стратегії та політики, екологічної політики, склад суб’єктів державної екополітики, специфіка людських ресурсів організації

3

[4, с. 159-191; 9, с. 257-258, с. 687; 11, с. 317-323]

2.2


^ Взаємозв’язок соціально-психологічних і екологічних аспектів сучасних організацій

Поняття психіки та психології, основні напрямки психології, структура індивідуальної поведінки члена організації, поняття особистості та індивідуальності, ідентифікація індивіда з організацією, фактори формування організаційної екологоорієнтованої поведінки, взаємозв’язок ноосферного вчення та психологічної науки, галузі синтезу екології та психології, поняття екологічної психології, екологічної свідомості

2

[4, с. 192-213; 6, с. 209-230; 11, с. 430-441]

2.3

^ Проеціювання теорій мотивації в площину еколого-економічних відносин


Поняття мотивації, мотиву та стимулу, змістовні та процесійні теорії мотивації та їх екологічний контекст, групування потреб за Туган-Барановським і Маслоу, традиційні погляди та погляди Герцберга на проблему “задоволеність – незадоволеність”, різниця в процесах атрибуції поведінки робітника індивідом і менеджером, взаємозв’язок мотивації та компенсації

2

[4, с. 214-236; 9, с. 359-382]3


^ Методи та інструменти системи екологічного менеджменту

83.1

^ Класифікація методів управління довкіллям


Універсалізація методу, три інструменти управління, мотиви впровадження організацією системи екологічного менеджменту, розмежування методів екологоорієнтованого управління на адміністративно-правові, економічні, соціально-психологічні та технологічні, приклади групування методів управління довкіллям, розмежування методів, регулювання природокористуванням на внутрішні та зовнішні, розширена класифікація методів екологоорієнтованого управління

2

[3, с. 146-147; 4, с. 237-254; 6, с. 115-121; 11, с. 198-213; 12, с. 338-341]

3.2

^ Економічні та ринкові методи екологічного менеджменту


Поняття економічних інструментів екологічного управління, відмінність ринкових і економічних методів екоуправління, критерії оцінки еколого-економічних інструментів, еколого-економічні інструменти обмежувального характеру, податки як метод екологічного менеджменту, основні напрямки надання податкових пільг суб’єктам еколого-економічних відносин, метод еколого-економічного сертифікування, торгівля правами на забруднення довкілля, механізм обігу екологічних сертифікатів, позитивні моменти сертифікатної політики в системі управління довкіллям

3

[3, с. 25; 4, с. 255-283; 5, с. 146-170; 11, с. 204-217]

3.3

^ Адміністративно-правові та соціально-психологічні методи екологічного менеджменту


Поняття влади та адміністративної діяльності, приклади адміністративних і правових методів управління довкіллям, місце методу формування екологічних структур серед адміністративних методів екологоорієнтованого управління, відмінність адитивно-функціонального та інтегративного підходів до управління довкіллям, пасивний і активний екоменеджмент організацій, матрична екологічна структура підприємства, поняття екологічної інформації, основні етапи роботи з нею, екологічні норми та стандарти, системи EMAS та ISO, соціально-психологічні методи екоменеджменту, метод екоконсалтингу, методи екопсихологічного дослідження

3

[4, с. 284-319; 8; 11, с. 290-326, с. 373-376]
^

Всього за семестр


22  1. Практичні заняття^ Номер заняття

Номер під-розділу

Найменування та зміст практичної роботи


Обсяг годин

^ Посилання на літературу

Примітки

1

1.1

Процесний і функціональний підходи до управління, стратегічні напрямки раціоналізації ресурсоспоживання – розгляд типових прикладів

2

[3, с. 140; 5, с. 156-236; 10, с. 137-178]
2

1.2, 1.3

Система і методи еколоорієнтованого управління підприємствами, етапи впровадження та функціонування системи екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах – розгляд типових прикладів, вирішення практичних ситуацій

2

[1, с. 117-128; 2, с. 144–147; 3, с. 148; 6, с.94-125; 9, с. 490-507; 11, с. 264-267]
3

2.1

Внутрішні та зовнішні організаційні фактори, сучасні моделі організаційних структур, процес стратегічного планування організації, взаємозв’язок системного та ситуативного підходів управління – розгляд типових прикладів, вирішення практичних ситуацій

2

[9, с. 257-258, с. 687; 11, с. 317-323]
4

2.2

Фактори формування організаційної екологоорієнтованої поведінки – вирішення практичних ситуацій

2

[6, с. 209-230; 11, с. 430-441]
5

2.3

Різниця в процесах атрибуції поведінки робітника індивідом і менеджером, взаємозв’язок мотивації та компенсації – розгляд типових прикладів, практичних ситуацій

2

[9, с. 359-382]
6

3.1

Мотиви впровадження підприємствами системи екоменеджменту, розмежування методів, екоменджменту на внутрішні та зовнішні – розгляд типових прикладів, практичних ситуацій

2

[3, с. 146-147; 6, с. 115-121; 11, с. 198-213; 12, с. 338-341]
7

3.2

Еколого-економічні інструменти обмежувального характеру (ліміти і збори за забруднення довкілля), метод екологогічного сертифікування, торгівля правами на забруднення довкілля – розв’язання типових задач, вирішення практичних ситуацій

2

[3, с. 25; 5, с. 146-170; 11, с. 204-217]
8

3.3

Адитивно-функціональний та інтегративний підходи до управління довкіллям, пасивний і активний екоменеджмент, стандарти системи ISO 14000, методи екопсихологічного дослідження – розв’язання типових задач, вирішення практичних ситуацій

2

[7; 8; 11, с. 290-326, с. 373-376]
^ Всього за семестр

16


  1. Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами

^ Номер розділу

Теми та питання для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

1
^

Тектологія і кібернетика як методологічна основа теорії управління.


Кібернетика і поняття інформації, управління і зв’язок машини і живого. Тектологія як загальна організаційна наука. Загальна теорія систем. Сутність соціо-еколого-економічної системи. Відмінність і схожість природних і соціо-технічних екосистем

6

[1; 2; 4; 5; 10]

2
^

Еволюція теорій мотивації в менеджменті в соціо-екологічному напрямку.


Відмінність теорій мотивації з психологічного та управлінського поглядів. Поняття управління та екоменеджменту з погляду психологічної та соціальної наук. Поняття екологічної свідомості та екологічних потреб. Поняття екологічної культури та екологічної етики


6

[9; 11]

3
^

Формування системи методів екологічно орієнтованого управління.


Принципи створення системи екологічного управління організаційним середовищем. Методи та механізм екологічно орієнтованого управління персоналом організації. Формування та трансформація еколого-економічних інструментів обмежувального характеру. Поняття еколого-економічних оцінок та їх соціально-психологічний контекст.

7

[3; 4; 5; 12]

Всього


19


 1. ^

  Навчально-методичні матеріали

Номер п/п.

Назва

Наявна кількість примірників

ВидОсновна література1

Балацкий О. Ф. Экономика чистого воздуха. – К.: Наукова думка, 1979. – 296 с.

4

монографія

2

Економічне регулювання охорони природи / П.І. Лапечук, А.В. Чупіс, О.Л. Кашенко, М.Х. Шершун. – К.: Урожай, 1994. – 160 с.

6

учбовий посібник

3

Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Сумы: ВТД “Университетская книга”, 2002. – 233 с.

20

монографія

4
Лукьянихин В.А., Петрушенко Н.Н. Экологический менеджмент: принципы и методы: Монография/ Под научн. ред. В.А. Лукьянихина. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 408 с.

10

монографія

5
Лук’янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком: Монографія. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2002. – 314 с.

10

монографія

6

Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Учебник. – Сумы: “Университетская книга”, 2001. – 350 с.

50

учбовий посібникДодаткова література7

ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. ДСТУ ISO 14010-97. Настанови щодо екологічного аудиту. Загальні принципи. ДСТУ ISO 14011-97. Настанови щодо екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем. ДСТУ ISO 14012-97. Настанови щодо екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології. – К.: Державні стандарти України. Видання офіційне, 1997. – 227 с.8

Закон Украины “Об охране окружающей природной среды”. – Харьков: Экологическое законодательство Украины, 1997. – С. 4–58.9

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 704 с.10

Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотеза). – М.: Журнал “Россия Молодая”, 1994. – 367 с.11

Экологический менеджмент / Н. Пархомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПБ.: Питер, 2003. – 544 с.12

Экономика природопользования / Под ред. Л. Хенса, Л. Мельника, Э. Бунна. – К.: Наукова думка, 1998. – 480 с.


^ Науково-методична література видавництва СумДУ13

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Екологічна економіка” для студентів спеціальності 8.000010 -“Економіка довкілля та природних ресурсів” денної форми навчання. – Суми: СумДУ, 2001. – 38 с.14

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Еколого-економічні проблеми природокористування в промисловому косплексі” для студентів спеціальності 8.000010 -“Економіка довкілля та природних ресурсів” денної форми навчання. – Суми: СумДУ, 2001. – 21 с.

^ 3.1 Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Картки контролю: розділ 1 – 1 варіант, розділ 2 – 1 варіант, розділ 3 – 1 варіант; підрозділи 1.1 ,1.2, 1.3 – 2 варіанти, підрозділи 2.1, 2.2, 2.3 – 2 варіанти, підрозділи 3.1, 3.2, 3.3 – 2 варіанти.


^ 4. Графік модульно-рейтингового контролю


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Розділ 1

Письмовий

1-3

1-4

2

Розділ 2

Письмовий

4-5

5-8

3

Розділ 3

Письмовий

6-8

9-13^ 5. Результати перегляду робочої програми


Робоча програма перезатверджена на 200 /200 навч. рік

Протокол №______ від “_______”__________200___р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200 /200 навч. рік

Протокол №______ від “_______”__________200___р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200 /200 навч. рік

Протокол №______ від “_______”__________200___р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200 /200 навч. рік

Протокол №______ від “_______”__________200___р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200 /200 навч. рік

Протокол №______ від “_______”__________200___р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко

Схожі:

Міністерство освіти І науки УкраЇни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки УкраЇни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи