Кафедра управління icon

Кафедра управління
Скачати 283.55 Kb.
НазваКафедра управління
Дата19.08.2012
Розмір283.55 Kb.
ТипРегламент


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету економіки та

менеджменту


_________________О.І. Карпіщенко

«____» ___________ 2009 р.


РЕГЛАМЕНТ


підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Спеціальність 6.050201 – «Менеджмент організацій»


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Економіка підприємництва» є іспит.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться ключові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу «Економіка підприємництва».


^ 2 СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Структурно екзаменаційний білет складається з 2 завдань, які включають:

 1. два теоретичних запитання за програмою курсу;

 2. одну комплексну розрахунково-аналітичну задачу.

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 28.


^ 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 5-бальною системою.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • оцінці «відмінно» відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 • оцінці «добре» відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 • оцінці «задовільно» відповідає знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу з вказаного питання; застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача; допущення окремих суттєвих помилок;

 • оцінці «незадовільно» відповідає фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу; непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та висновки; невірне тлумачення сутності ключових понять; невміння застосувати знання у практичній діяльності.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно» залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Загальна підсумкова оцінка ставиться на основі розрахунку середньоарифметичної балів, які набрані за теоретичні питання та практичну задачу.


^ 4 ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

 1. Виникнення та еволюція поняття "підприємництво".

 2. Місце, роль та функції підприємництва в сучасній економічній системі.

 3. Макроекономічні передумови розвитку підприємництва.

 4. Мале підприємництво в Україні. Стан розвитку підприємництва - динаміка та порівняння з розвинутими країнами.

 5. Підприємницька ідея та механізм її втілення.

 6. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні.

 7. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

 8. Формування власного капіталу суб'єкта підприємницької діяльності.

 9. Правова база підприємництва в Україні. Державне регулювання підприємницької діяльності.

 10. Ліцензування певних видів господарської діяльності (види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, органи ліцензування, порядок одержання ліцензії, розмір і порядок оплати за видачу ліцензії, термін дії та анулювання ліцензії).

 11. Патентування деяких видів підприємницької діяльності (поняття патентування та зміст торгового патенту, порядок придбання торгового патенту, відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог законодавства про патентування).

 12. Сутність планування і особливості його здійснення в підприємництві.

 13. Система планів в підприємництві.

 14. Оперативно-календарне планування в підприємництві.

 15. Мета, зміст і завдання фінансового плану підприємницької діяльності

 16. Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Зміст і структура бізнес плану суб'єкта підприємницької діяльності. Техніка складання бізнес-плану.

 17. Господарський договір у підприємництві (поняття і зміст господарського договору, механізм укладання господарського договору, господарсько-правова відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності).

 18. Трудовий договір у підприємництві (поняття та умови укладання трудового договору, контрактна форма трудового договору, підстави та порядок розірвання трудового договору).

 19. Колективний договір у підприємництві (поняття та зміст колективного договору, механізм укладання колективного договору, контроль за виконанням колективного договору).

 20. Сутність і структура витрат суб'єкта підприємницької діяльності.

 21. Собівартість продукції та послуг суб'єкта підприємницької діяльності (поняття про собівартість продукції та послуг, характеристика кошторису витрат, групування витрат за статтями калькуляції, класифікація статей калькуляції, методика складання планової калькуляції).

 22. Сутність та види цін, цінова політика суб'єкта підприємницької діяльності. Джерела фінансування господарської діяльності.

 23. Прибуток у підприємницькій діяльності і його розподіл.

 24. Поняття податку, збору (обов'язкового платежу) та системи оподаткування.

 25. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки.

 26. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі).

 27. Місцеві податки і збори.

 28. Спрощена система оподаткування та оподаткування за фіксованим податком.

 29. Права й обов'язки платників податків.

 30. Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків.

 31. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 32. Поняття державного контролю та форми його здійснення.

 33. Характеристика та компетенція контролюючих органів.

 34. Механізм оскарження рішень контролюючих органів.

 35. Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій.

 36. Основні поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти.

 37. Оцінка економічної ефективності інвестицій.

 38. Поняття та класифікація ризиків.

 39. Причини виникнення ризиків.

 40. Способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності.

 41. Сутність страхування, його об'єкти та суб'єкти. Форми та основні види страхування.

 42. Договір та правила страхування.

 43. Банківська система України. Банки, їх види та операції.

 44. Національний банк України та його функції.

 45. Організація розрахункових операцій та кредитні операції банків

 46. Поняття банкрутства та причини його виникнення.

 47. Процедура визнання боржника банкрутом.

 48. Механізм ліквідаційної процедури.

 49. Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця.

 50. Форми припинення підприємницької діяльності юридичної особи.

 51. Порядок проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

 52. Порядок проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності юридичної особи на підставі судового рішення.

 53. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.


^ 5 ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


5.1 Типова задача на визначення балансової вартості основних виробничих фондів суб’єкта підприємницької діяльності на початок року та річної суми амортизаційних відрахувань

Визначити балансову вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року та річну суму амортизаційних відрахувань Вихідні дані наведені у таблиці.Показник

Умовні позначення

Значення,

тис. грн.

1

Балансова вартість на початок попереднього року (попереднього звітному)

Б(а-1)

84800,00

2

Сума витрат підприємства в попередньому році

Всум

20820,00
на придбання нових ОФ

Вн(а-1)

10628,00
на капітальний ремонт ОФ

Вкр(а-1)

5196,00
на реконструкцію приміщень і модернізацію устаткування

Вм(а-1)

4996,00

3

Вартість виведених з експлуатації ОФ у попередньому році

Свыв(а-1)

2714,00

4

Сума амортизаційних відрахувань у попередньому році

А(а-1)

10558,00

5

Процентне співвідношення груп основних фондів, %

П%

100,00
перша група
33,10
друга група
22,60
третя група
44,30
четверта група
0,00

6

Квартальні норми амортизації, %

На%

Згідно чинного законодавства


^ 5.2 Типова задача на визначення основних показників використання основних фондів суб’єкта підприємницької діяльності

Визначити середньорічну вартість основних фондів та їх вартість на початок наступного за звітним року. Розрахувати показники фондовіддачі, рентабельності основних фондів, фондомісткості продукції та фондоозброєності пращ, коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів. Вихідні дані наведені у таблиці.Показники

Умовні позначення

Значення

1

Вартість ОФ на початок звітного року

Фн

20980,00

2

Введено в дію основних фондів

Фвв

 
з 1 лютого

 

3330,00
з 1 листопада

 

4226,00

3

Виведено з експлуатації з 1 травня

Фвыв

4238,00

4

Обсяг товарної продукції

Втов

12674,00

5

Собівартість товарної продукції

Стов

8546,00

6

Загальна чисельність працівників

Ч

580,00

^ 5.3 Типова задача на визначення показників оборотності та вивільнення оборотних коштів суб’єкта підприємницької діяльності внаслідок кращого їх використання.

Визначити показники оборотності та вивільнення оборотних коштів внаслідок кращого їх використання. Вихідні дані наведені у таблиці.
Показники

Умовні позначення

Значення

1

Реалізована продукція в звітному році, тис. грн.

Вр0

1800,00

2

Середньорічний залишок оборотних коштів,

тис. грн.

З0

360,00

3

Збільшення обсягу реалізації продукції в майбутньому році, %

а

28,00

4

Скорочення оборотності в майбутньому році, днів

Дсокр

16,00^ 5.4 Типова задача на визначення обсягів валової, товарної, реалізованої та чистої продукції суб’єкта підприємницької діяльності.

Визначити плановий обсяг валової, товарної, реалізованої та чистої продукції у розрахунковому році на промисловому підприємстві. Вихідні дані наведені у таблиці.
Показники

Умовні позначення

Значення

1

Виробництво продукції в натуральному виразі, шт.

 

шт.

 

А

Na

1260,00

 

Б1520,00

 

В1120,00

 

Г1860,00

2

Відпускна ціна одного виробу, грн.

 

грн.

 

А

Ца

20000,00

 

Б

Цб

23000,00

 

В

Цв

17400,00

 

Г

Цг

31600,00

3

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва

Р1, тис.грн

4800,00

4

Послуги виробничого характеру, тис. грн.

Р2

6000,00

5

Залишки незавершеного виробництва

 

тис.грн

 

на початок року

НЗПн

3500,00

 

на кінець року

НЗПк

3660,00

6

Вартість сировини і матеріалів замовника,

СМз

600,00

7

Залишки нереалізованої продукції.

 

тис.грн.

 

на початок року

НПн

1060,00

 

на кінець року

НПк

1480,00

8

Мат. витрати на виробництво продукції, тис. грн.

МЗ

32800,00

^ 5.5 Типова задача на визначення необхідної чисельності виробничих робітників

Визначити необхідну чисельність виробничих робітників-відрядників у розрахунковому році та її зміни. Вихідні дані наведені у таблиці.Показники

Умовні позначення

Значення

1

Трудомісткість виробничої програми,

тис. нормо-годин.

Тр

3520,00

2

Річний фонд робочого часу, годин

Фд

3680,00

3

Виконання норм виробітку в звітному році, %

Квн

230,00

4

Збільшення трудомісткості програми в наступному році, %

ΔТр

16,00

5

Збільшення річного фонду робочого часу в наступному році, %

ΔФ

12,00

6

Збільшення норм виробітку в наступному році, %

ΔКвн

18,00


^ 5.6 Типова задача на визначення показників продуктивності праці

Визначити можливе підвищення продуктивності праці на підприємстві за рахунок технічних та організаційних факторів. Вихідні дані наведені у таблиці.Показники

Умовні позначення

Значення

1

Випуск продукції в звітному році, тис. грн.

Q0

18400,00

2

Чисельність персоналу в звітному році, чол.

Ч0

3060,00

3

Структура персоналу


робітники %

р%

79,00
фахівці, службовці, керівники %

с%

21,00

4

Очікуване збільшення випуску продукції, %

Δвп%

12,00

5

Очікуване вивільнення робітників, чол.

ΔВр

54,00

6

Очікуване вивільнення фахівців, керівників і службовців, %

ΔВфкс

12,00


^ 5.7 Типова задача на визначення заробітку виробничого робітника

Визначити місячний заробіток робітника 5-го розряду, який працює за відрадно-преміальною системою. Вихідні дані наведені у таблиці.Показники

Умовні позначення

Значення

1

Кількість продукції, виготовленої працівником за місяць, шт.

У

810,00

2

Норма часу на деталь, нормо-годин

Нв

1,10

3

Годинна тарифна ставка 5-го розряду, грн.

Тст

3,66

4

Кількість відпрацьованих робочих днів за місяць, днів

Д

42,00

5

Премія за виконання норм виробітку, %

Пв

30,00

6

Премія за кожен відсоток перевиконання норм виробітку, %

Ппв

2,40

^ 5.8 Типова задача на визначення річного фонду заробітної плати.

Визначити річний фонд заробітної плати робітників цеху та середньомісячну заробітну плату одною робітника. Вихідні дані наведені у таблиці.
Показники

Значення

1

Виробнича програма цеху, шт.

 

 

А

1940,00

 

Б

1000,00

 

В

248,00

2

Відрядна розцінка за один виріб, грн.

 

 

А

440,00

 

Б

420,00

 

В

720,00

3

Послуги виробничого характеру, тис. грн.

260,00

4

Виготовлення запасних частин, тис. грн.

128,00

5

Виготовлення товарів народного споживання, тис. грн.

120,00

6

Доплати до фонду заробітної плати, %

 

 

до годинного

26,00

 

до денного

2,80

 

до річного

11,80

7

Середньорічна чисельність виробничих робітників, чол.

360,00


^ 5.9 Типова задача на визначення собівартості продукції суб’єкта підприємницької діяльності.

Визначити повну собівартість та оптову ціну виробу, що виготовляється на підприємстві. Вихідні дані наведені у таблиці.
Показники

Значення

 1

Витрати конструктивних матеріалів, кг.

 

 

сталь

9,80

 

бронза

3,00

 2

Покупна ціна матеріалів, грн./т.

 

 

сталь

1960,00

 

бронза

8000,00

 3

Трудомісткість одного виробу, нормо-годин

4,60

 4

Тарифна ставка середнього розряду робіт, коп./годину

269,00

 5

Відсоток додаткової заробітної плати, %

30,00

 6

Відрахування на соціальне страхування, %

75,00

 7

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування, %

434,00

 8

Загальновиробничі витрати, %

190,00

 9

Загальногосподарські витрати, %

168,00

 10

Позавиробничі витрати, %

4,20

 11

Рентабельність виробу, %

19,00

^ 5.10 Типова задача на визначення беззбитковості суб’єкта підприємницької діяльності

Визначити обсяг виробництва, що забезпечує його беззбитковість і розмір додаткового прибутку за умови зміни структури валових втрат (графічним та аналітичним способами). Вихідні дані наведені у таблиці.
Показники

Умовні позначення

Значення

1

Можливий обсяг реалізації продукції, тис. шт.

В

32,80

2

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

Ц

52,00

3

Змінні витрати на одиницю продукції, грн./шт.

Спер

26,00

4

Постійні витрати на річний випуск продукції,

тис. грн.

Спост

153,40

5

Скорочення змінних витрат, %

ΔСпер

15,00

6

Скорочення постійних витрат, %

ΔСпост

25,00


^ 5.11 Типова задача на визначення результатів господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності

Визначити валовий дохід, валові витрати підприємства у звітному році, прибуток до оподаткування, податок на прибуток, виходячи із ставки оподаткування, чистий прибуток підприємства, а також можливу суму реінвестованого прибутку. Вихідні дані наведені у таблиці.
Показники

Умовні позначення

Значення

1

Обсяг реалізації виготовленої продукції, тис. грн.

Дрп

15620,00

2

Валові витрати на виробництво продукції,

тис. грн.

Звал

12880,00

3

Амортизаційні відрахування, тис. грн.

Ам

1120,00

4

Дивіденди від придбаних акцій, тис. грн.

Дак

132,00

5

Доход від оренди майна, тис. грн.

Дар

328,00

6

Дивіденди, виплачені акціонерам, тис. грн.

Двип

314,00^ 6 ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 1. Виникнення та еволюція поняття "підприємництво".

 2. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі).

 3. Задача.

ЗАДАЧА

До Екзаменаційного білету № 1

Визначити валовий дохід, валові витрати підприємства у звітному році, прибуток до оподаткування, податок на прибуток, виходячи із ставки оподаткування, чистий прибуток підприємства, а також можливу суму реінвестованого прибутку. Вихідні дані наведені у таблиці.
Показники

Умовні позначення

Значення

1

Обсяг реалізації виготовленої продукції, тис. грн.

Дрп

15620,00

2

Валові витрати на виробництво продукції,

тис. грн.

Звал

12880,00

3

Амортизаційні відрахування, тис. грн.

Ам

1120,00

4

Дивіденди від придбаних акцій, тис. грн.

Дак

132,00

5

Доход від оренди майна, тис. грн.

Дар

328,00

6

Дивіденди, виплачені акціонерам, тис. грн.

Двип

314,00^ 7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
п\п

Найменування учбово-методичної літератури

Вид

1

2

3

1

Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Навч. посібн. – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 280 с.

Навчальний посібник

2

Основи підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. / За ред. В.А. Міщенка. – К.: Інститут системних досліджень освіти України, 1995. – 328 с.

Навчальний посібник

3

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

Навчальний посібник

4

Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.

Навчальний посібник

5

Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

Підручник

6

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: Каравела; Львів: "Новий світ – 2000", 2001. – 298 с.

Навчальний посібник

7

Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 1997. – 439с.

Підручник

8

Глущенко Е.В., Канцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – М.: Вестник, 1996. – 336 с.

Навчальний посібник

9

Курс предпринимательства: учебник для вузов. / В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар, Е.М.Купряков и др. Под ред. проф В.Я. Горфинкеля, проф В.А.Швандара. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 439 с.

Підручник

10

Ляпіна Л.І., Ляпін Д.В., Береславський С.М. Національна програма розвитку малого підприємництва: очікування, проблеми, перспективи. – К.: Інститут конкурентного суспільства, 2001. – 160 с.

Монографія

11

Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 280 с.

Навчальний посібник

12

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навчальний посібник. / Під редакцією професора І.М. Брбховецького. – Суми: Обласна друкарня, Вид-во "Козацький Вал", 2001. – 474 с.

Навчальний посібник

Продовження списку рекомендованої літератури


1

2

3

13

Основы предпринимательства. / Под ред. А.С.Пелиха. – Ростов н/Д: Экспертное бюро, М.: Гардарика, 1996. – 256 с.

Навчальний посібник

14

Основы предпринимательства: учебное пособие. / Э.М.Гайнутдинов, Р.Б.Ивуть, Л.И. Поддерьогина и др.; Под общ. ред. Э.М.Гайнутдинова. – Мн.: Высшая школа, 2000. – 182 с.

Навчальний посібник

15

Практическое пособие по предпринимательской деятельности. / колл авт. – Запорожье: Украинская полиграфическая индустрия, 1995. – 400 с.

Навчальний посібник

16

Розвиток підприємництва в Україні. – К.: Нора-друк, 2003. – 248 с.

Монографія

17

Сірий Є.В., Фареник С.А. Соціологія підприємництва. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 258 с.

Навчальний посібник

18

Телєтов О.С. Бізнес-план: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 103 с.

Навчальний посібник

19

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.

Підручник

20

Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Капрал, 1997. – 100 с.

Навчальний посібник

21

Экономика предпринимательства: Курс лекций: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 240 с.

Навчальний посібник

22

Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ ред д.э.н., проф. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. – 632 с.

Навчальний посібникВикладач, відповідальний за навчальну дисципліну,


________________________ В.Ф. Грищенко

(підпис)


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № __ від « ___ » ______2009 р.


Завідувач кафедри ____________________ О.М. Теліженко

(підпис)


Схожі:

Кафедра управління iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Кафедра управління iconФакультет економіки та управління кафедра макроекономіки та державного управління паспорт навчальної дисципліни «управління ціноутворенням» на 2012/2013 навчальний рік
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна – галузь знань «Менеджмент І адміністрування»
Кафедра управління iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»
З яких частин складається об’єкт управління? Які типові зовнішні сигнали використовуються для аналізу роботи автоматизованої системи...
Кафедра управління iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Управління проектами" є іспит
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є іспит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи