Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану icon

Робоча програма з дисципліни "Економіка підприємництва" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Скачати 306.22 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Економіка підприємництва" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Дата19.08.2012
Розмір306.22 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

______________ Карпіщенко О.І.

"____" _________________ 2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни "Економіка підприємництва"

Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Форма навчання

Курс

Семестр

Заг. обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб

Заг

ІРС

денна

3

6

81

70

44

2611іспит

денна

3

6

27

27

12+
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" та навчального плану.


Укладач: асистент кафедри управління Грищенко В.Ф.


Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1

Від

29
серпня

2006 р


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


 1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко
 1. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко
 1. Нач. Навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Актуальність викладення дисципліни "Економіка підприємництва" обумовлена тим, що перехід до ринкової економіки нерозривно пов'язаний з виникненням і розвитком підприємницького сектора, залученням до ініціативної, самостійної діяльності широких верств населення. Це дозволить вирішити ряд питань економічного і соціального характеру, притаманних трансформаційним зрушенням у суспільстві, - економічного зростання і соціальної стабільності. Рухливий і динамічний підприємницький сектор є надійною основою формування конкурентного середовища, сприяє повнішому задоволенню потреб споживачів, розширює можливості працевлаштування громадян України, для багатьох з яких підприємництво стає основним видом трудової діяльності. Запровадження в економіку України ринкових форм господарювання вимагає відповідного рівня економічних знань у фахівців народного господарства. В умовах невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовищ у кожного учасника підприємницької діяльності з'являються нові обов'язки і нові ролі. Для здійснення підприємницької діяльності суб'єкт господарювання мусить самостійно забезпечити собі постачання з різних джерел, а тому спеціалістам стають необхідні знання щодо організації придбання виробничих запасів (товарів, робіт, послуг), оцінки їх вартості та здійснення розрахунків з постачальниками. Виготовлену продукцію та виконані роботи, потрібно продати - з'являється необхідність знань щодо організації відносин з покупцями та розподілу отриманих доходів. Господарюючий суб'єкт мусить подбати й про найбільш ефективну фінансову структуру – належний облік надходжень і видатків, контроль за формуванням і використанням активів та зобов'язань, оптимальне інвестування господарської діяльності.

Метою вивчення дисципліни "Економіка підприємництва" є надання комплексу економічних знань та формування у студентів підприємницького світосприйняття, підприємницьких умінь і навичок, ознайомлення їх із методологічними основами та методичними інструментами економіки підприємництва, оволодіння навичками економічної оцінки, обліку та аналізу витрат і результатів підприємницької діяльності, визначення її економічної ефективності.

Основними задачами викладення дисципліни "Економіка підприємництва" – є вивчення технології заснування власної справи, правової бази підприємництва в Україні, методів державного регулювання підприємницької діяльності, системи планування підприємницької діяльності, вивчення поняття і змісту господарського договору, механізму його укладання; вивчення схеми підприємницьких дій та придбання практичних навичок по реалізації проектів; вивчення основних напрямків співробітництва партнерів; придбання практичних навичок розрахунку витрат та результатів господарської діяльності в підприємництві; вивчення особливостей системи оподаткування в Україні та проведення перевірок підприємств контролюючими органами, вивчення порядку оскарження результатів таких перевірок; вивчення економічної сутності, класифікації та структури інвестицій, основних понять інвестиційної діяльності, її об'єктів та суб'єктів; придбання практичних навичок оцінки економічної ефективності інвестицій; вивчення поняття та класифікації ризиків у підприємництві, причин виникнення та способів зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності; вивчення основ страхового захисту інтересів суб'єктів підприємницької діяльності; вивчення поняття банкрутство та процедури банкрутства й ліквідації збанкрутілих суб'єктів підприємницької діяльності; вивчення процедури припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця.

В результаті вивчення дисципліни "Економіка підприємництва" студент повинен:

 • знати: технологію заснування власної справи, правову базу підприємництва в Україні, методи державного регулювання підприємницької діяльності; систему планування підприємницької діяльності; поняття і зміст господарського договору, механізму його укладання; схему підприємницьких дій по реалізації проектів; вивчення основних напрямків співробітництва партнерів; особливості системи оподаткування в Україні та проведення перевірок підприємств контролюючими органами, порядок оскарження результатів таких перевірок; економічну сутність, класифікацію та структуру інвестицій, основні поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти; поняття та класифікацію ризиків у підприємництві, причин виникнення та способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності; основи страхового захисту інтересів суб'єктів підприємницької діяльності; поняття банкрутство та процедуру банкрутства й ліквідації збанкрутілих суб'єктів підприємницької діяльності; процедуру припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця.

 • уміти: визначати витрати та розраховувати результати господарської діяльності в підприємництві; розраховувати основні податки, збори та інші обов'язкові платежі; оцінювати економічну ефективності інвестицій в підприємництві та економічну ефективність підприємницької діяльності в цілому.

^ 1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі

Місце дисципліни "Екологія і економіка природокористування" в системі підготовки спеціалістів визначається необхідністю надання майбутнім менеджерам комплексу економічних знань та формування у студентів підприємницького світосприйняття, підприємницьких умінь і навичок. В основу курсу закладені закони та законодавчі акти України, матеріали теоретичних та практичних досліджень вітчизняних та закордонних авторів.

Перелік основних забезпечувальних дисциплін.

 1. Економічна теорія.

 2. Макроекономіка.

 3. Мікроекономіка.

 4. Статистика.

 5. Економіка підприємства.

 6. Основи підприємництва

 7. Підприємницьке право


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 – Лекції з дисципліни "Економіка підприємництва"

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

1

Загальна характеристика підприємницької діяльності

2

 

 

Виникнення та еволюція поняття "підприємництво". Місце, роль та функції підприємництва в сучасній економічній системі. Макроекономічні передумови розвитку підприємництва. Мале підприємництво в Україні. Стан розвитку підприємництва - динаміка та порівняння з розвинутими країнами.

 

[4, с.9-18; 3, с.6-12; 16, с.5-98; 10, с.10-12; 1, с.7-16]

2

^ Технологія заснування власної справи

4

 

 

Підприємницька ідея та механізм її втілення. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Формування власного капіталу суб'єкта підприємницької діяльності.

 

[4, с.19-54, 81-92; 3, с.46-64; 1, с.31-48; 2, с.38-66]

3

^ Підприємницька діяльність та держава

2

 
Правова база підприємництва в Україні. Державне регулювання підприємницької діяльності. Ліцензування певних видів господарської діяльності (види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, органи ліцензування, порядок одержання ліцензії, розмір і порядок оплати за видачу ліцензії, термін дії та анулювання ліцензії). Патентування деяких видів підприємницької діяльності (поняття патентування та зміст торгового патенту, порядок придбання торгового патенту, відповідальність субєктів підприємницької діяльності за порушення вимог законодавства про патентування).

 

[4, с.12-14, 55-80; 13, с.169-188; 1, с.260-273]

4

^ Система планування підприємницької діяльності

2

 

 

Сутність планування і особливості його здійснення в підприємництві. Система планів в підприємництві. Оперативно-календарне планування в підприємництві. Мета, зміст і завдання фінансового плану підприємницької діяльності

 

[4, с.158-178; 13, с.95-98; 2, 302-310]

5

^ Бізнес-планування в підприємництві

4

 

 

Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Зміст і структура бізнес плану субєкта підприємницької діяльності. Техніка складання бізнес-плану.

 

[4, с.179-194; 1, с.223-228; 12, с.107-159]

6

^ Договірні взаємовідносини у підприємництві

4

 

 

Господарський договір у підприємництві (поняття і зміст господарського договору, механізм укладання господарського договору, господарсько-правова відповідальність субєктів підприємницької діяльності). Трудовий договір у підприємництві (поняття та умови укладання трудового договору, контрактна форма трудового договору, підстави та порядок розірвання трудового договору). Колективний договір у підприємництві (поняття та зміст колективного договору, механізм укладання колективного договору, контроль за виконанням колективного договору).

 

[4, с.122-142, 206-212; 13, с.203-217; 7, с.401-456; 8, с.101-195; 3, с.170-191]

Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

7

Можливі форми партнерських взаємовідносин у підприємництві

2

 

 

Поняття про "сделку". Схема підприємницьких дій по реалізації проектів. Основні напрямки співробітництва партнерів. Форми співробітництва у виробничий сфері (спільне виробництво, виробнича кооперація, лізинг, франчайзинг, проектне фінансування, ліцензування, концесія, управління за контрактом, підрядне виробництво). Форми співробітництва в сфері товарообміну (бартер, зустрічна поставка, комерційна триангуляція). Форми співробітництва в сфері торгівлі. Форми співробітництва в сфері фінансових взаємовідносин (факторинг, комерційний трансферт).

 

[7, с.329-362]

8

^ Витрати та результати господарської діяльності в підприємництві

6

 

 

Сутність і структура витрат субєкта підприємницької діяльності. Собівартість продукції та послуг субєкта підприємницької діяльності (поняття про собівартість продукції та послуг, характеристика кошторису витрат, групування витрат за статтями калькуляції, класифікація статей калькуляції, методика складання планової калькуляції). Сутність та види цін, цінова політика субєкта підприємницької діяльності. Джерела фінансування господарської діяльності. Прибуток у підприємницькій діяльності і його розподіл.

 

[22, с.206-233; 1, с.135-143; 2, 173-190; 7, с.267-298; 9, с.69, 70, 226-259]

9

^ Система оподаткування в Україні

6

 

 

Поняття податку, збору (обовязкового платежу) та системи оподаткування. Податкова політика як єлемент державного регулювання економіки. Загальнодержавні податки і збори (обовязкові платежі). Місцеві податки і збори. Спрощена система оподаткування та оподаткуквання за фіксованим податком. Права й обовязки платників податків. Джерела сплати податкових зобовязань або погашення податкового боргу платника податків. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

[4, с213-245, 254-259; 1, с.169-176; 12, 354-365; 9, с.260-295; 19]

10

^ Проведення перевірок підприємств контролюючими органами та порядок оскарження їх результатів

2

 

 

Поняття державного контролю та форми його здійснення. Характеристика та компетенція контролюючих органів. Механізм оскарження рішень контролюючих органів.

 

[4, с.246-254]

11

Інвестування в підприємницькій діяльності

4

 

 

Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій. Основні поняття інвестиційної діяльності, її обєкти та субєкти. Оцінка економічної ефективності інвестицій.

 

[4, с.143-154; 21, с.108-137; 9, с.376-390; 3, с.103-138]

12

^ Ризики в підприємницькій діяльності

2

 

 

Поняття та класифікація ризиків. Причини виникнення ризиків. Способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності.

 

[4, с.260-268; 21, с.144-161; 9, с.296-310; 13, с.110-143; 1, с.199-211]

Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

13

Страховий захист інтересів субєктів підприємницької діяльності

-

 

 

Сутність страхування, його обєкти та субєкти. Форми та основні види страхування. Договір та правила страхування.

 

4, с.269-278

14

^ Банки та банківська система України

-

 

 

Банки, їх види та операції. Банківська система України. Національний банк України та його функції. Організація розрахункових операцій та кредитні операції банків

 

[4, с.279-290]

15

^ Банкрутство й ліквівдація збанкрутілих субєктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця

4

 

 

Поняття банкрутства та причини його винекнення. Процедура визнання боржника банкрутом. Механізм ліквідаційної процедури. Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця. Форми припинення підприємницької діяльності юридичної особи. Порядок проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення. Порядок проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності юридичної особи на підставі судового рішення. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

 

[4, с.291-313]

 

ВСЬГО

44

 

^ 2.2 – Практичні заняття з дисципліни "Економіка підприємництва"

Номер заняття

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

1-2

^ Загальна характеристика підприємницької діяльності. Технологія заснування власної справи

2

 

[4, с.9-18; 3, с.6-12; 16, с.5-98; 10, с.10-12; 1, с.7-16]


[4, с.19-54, 81-92; 3, с.46-64; 1, с.31-48; 2, с.38-66]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді. Видача тем курсових робіт

 

2

3

^ Підприємницька діяльність та держава[4, с.12-14, 55-80; 13, с.169-188; 1, с.260-273]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді.

 

3

4-5

^ Система планування підприємницької діяльності. Бізнес-планування в підприємництві[4, с.158-178; 13, с.95-98; 2, 302-310]


[4, с.179-194; 1, с.223-228; 12, с.107-159]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді.

 

Продовження табл. 2.2

1

2

3

4

5

6

4

6-7

^ Договірні взаємовідносини у підприємництві. Можливі форми партнерських взаємовідносин у підприємництві[4, с.122-142, 206-212; 13, с.203-217; 7, с.401-456, .329-362; 8, с.101-195; 3, с.170-191]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді.

 

5

1-7

^ Підсумкове контрольне письмове опитування (тестування)

2
Роздавальний матеріал

6

8

^ Витрати та результати господарської діяльності в підприємництві.[22, с.206-233; 1, с.135-143; 2, 173-190; 7, с.267-298; 9, с.69, 70, 226-259]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді. Розвязання задач.

 

7

9-10

^ Система оподаткування в Україні. Проведення перевірок підприємств контролюючими органами та порядок оскарження їх результатів[4, с213-259,; 1, с.169-176; 12, 354-365; 9, с.260-295; 19]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді. Розвязання задач.

 

8

8-10

^ Підсумкове контрольне письмове опитування (тестування)

2
Роздавальний матеріал

9

11

Інвестування в підприємницькій діяльності[4, с.143-154; 21, с.108-137; 9, с.376-390; 3, с.103-138]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді. Розвязання задач.

 

10

12-13

^ Ризики в підприємницькій діяльності. Страховий захист інтересів субєктів підприємницької діяльності[4, с.260-278; 21, с.144-161; 9, с.296-310; 13, с.110-143; 1, с.199-211]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді. Розвязання задач.

 

11

14

^ Банки та банківська система України[4, с.279-290]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді.

 

12

15

^ Банкрутство й ліквівдація збанкрутілих субєктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця[4, с.291-313]

Семінарське, Роздавальний матеріал

 

 

Поточне контрольне опитування. Доповіді.

 

13

11-15

^ Підсумкове контрольне письмове опитування (тестування)

2
Роздавальний матеріал

 

 

ВСЬОГО

26
 

^ 2.3 Лабораторні заняття – немає.

2.4 Індивідуальні заняття.

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

Вступ, вибір теми курсової роботи

2

[18; 20; 21]

2

Опис економічної діяльності установи (організації), продукції, виробу або послуги, структура підрозділу, кадровий склад

2

[18; 20; 21]

3

Визначення попиту, доцільності сегментування, обґрунтування конкурентоспроможності об'єкта бізнес-планування т тощо (елементи маркетингового дослідження)

2

[18; 20; 21]

4

Виробничий та фінансовий план реалізації проекту

2

[18; 20; 21; 22]

5

Розрахунок собівартості, експлуатаційних та економічних показників, економічного ефекту та ефективності реалізації проекту

2

[18; 19; 20; 21; 22]

6

Юридичний план, план з охорони навколишнього середовища, управління ризиками та страхування проекту.

2

[18; 20; 21]
ВСЬГО

12

 

^ 2.5 Курсові проекти (роботи)

Відповідно до навчального плану студентами напряму підготовки 0502 "Менеджмент" виконується курсова робота з дисципліни "Економіка підприємництва". Курсова робота – є важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх фахівців. Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємництва" є розрахунковою роботою, завдання до якої видається в індивідуальному порядку.

Ціль курсової роботи – підсумковий контроль освоєння студентами теоретичних положень курсу в цілому, індивідуальне поглиблене пророблення його ключових тем, а також перевірка навичок самостійного рішення практичних питань в області економіки підприємництва з використанням знань, отриманих при вивченні суміжних економічних дисциплін. Курсова робота покликана сприяти не тільки більш повному засвоєнню і закріпленню отриманих теоретичних знань, але і придбанню практичних підприємницьких знань і умінь. У процесі виконання курсової роботи студент навчається користуватися спеціальною літературою по обраній темі, статистичними збірниками, статистичною звітністю, робити різні розрахунки й аналізувати їх, здобуваючи навички дослідницької роботи, а також викладення її результатів. При виконанні роботи необхідно спиратися на знання в області "Економіка підприємництва", а також і суміжних дисциплін. Курсова робота закріплює і розвиває загальнотеоретичні і спеціальні знання студентів, готує їх до виконання більш складних досліджень. Оптимальний обсяг роботи складає 20–30 сторінок машинописного тексту на стандартних аркушах білого паперу, включаючи список використовуваної літератури.

Тематикою курсової роботи є розробка бізнес-плану підприємницького проекту. При виборі теми курсової роботи варто враховувати коло інтересів студента у вивченні тієї або іншої проблеми, її актуальність, можливість одержання конкретних даних по темі курсової роботи, наявність спеціальної наукової літератури.

При виконанні курсової роботи студент повинен: 1) обрати тему і погодити її з викладачем; 2) самостійно підібрати необхідну для проведення досліджень і оволодіння проблемами теми наукову літературу, ознайомитися з питаннями теми, звернувши особливу увагу на спірні моменти або невирішені питання, і спробувати дати їм критичну оцінку; 3) самостійно підібрати статистичний та ілюстративний матеріал для виконання курсової роботи, використовуючи з цією метою офіційні наукові публікації, офіційні статистичні дані, а також дані статистичного та бухгалтерського обліку і звітності підприємств та організацій; 4)виконати дослідження й оформити його у вигляді курсової роботи з дотриманням установлених вимог.

Курсова робота може виконуватись як частина випускної кваліфікаційної роботи бакалавра або дипломної роботи спеціаліста.

Після закінчення курсової роботи її необхідно захистити.

Норма часу самостійної роботи студента на виконання курсової роботи – 15 годин.

^ 2.6 Обов'язкове домашнє завдання – немає.

2.7 Питання що виносяться для самостійного вивчення

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

Стан розвитку малого підприємництва в Україні

0,5

4, с.9-18; 3, с.6-12; 16, с.5-98; 10, с.10-12; 1, с.7-16

5

Зміст і структура бізнес-плану в підприємництві

0,5

4, с.179-194; 1, с.223-228; 12 с.107-159

13

Страховий захист інтересів субєктів підприємницької діяльності

0,5

4, с.269-278

14

Банки та банківська система України

0,5

4, с.279-290

1-15

Проробка лекцій, підготовка до практичних занять

9

 
ВСЬГО

11

 


^ 3 УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1 Учбово-методична літературап\п

Найменування учбово-методичної літератури

Наяв-ність

Вид

1

2

3

4
^ 3.1.1 Основна література1

Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Навч. посібн. – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 280 с.

1

Навчальний посібник

2

Основи підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. / За ред. В.А. Міщенка. – К.: Інститут системних досліджень освіти України, 1995. – 328 с.

1

Навчальний посібник

3

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

1

Навчальний посібник

4

Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.

6

Навчальний посібник

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4
^ 3.1.2 Додаткова література5

Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

1

Підручник

6

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: Каравела; Львів: "Новий світ – 2000", 2001. – 298 с.

1

Навчальний посібник

7

Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 1997. – 439с.

1

Підручник

8

Глущенко Е.В., Канцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – М.: Вестник, 1996. – 336 с.

1

Навчальний посібник

9

Курс предпринимательства: учебник для вузов. / В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар, Е.М.Купряков и др. Под ред. проф В.Я. Горфинкеля, проф В.А.Швандара. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 439 с.

1

Підручник

10

Ляпіна Л.І., Ляпін Д.В., Береславський С.М. Національна програма розвитку малого підприємництва: очікування, проблеми, перспективи. – К.: Інститут конкурентного суспільства, 2001. – 160 с.

1

Монографія

11

Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 280 с.

1

Навчальний посібник

12

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навчальний посібник. / Під редакцією професора І.М. Брбховецького. – Суми: Обласна друкарня, Вид-во "Козацький Вал", 2001. – 474 с.

1

Навчальний посібник

13

Основы предпринимательства. / Под ред. А.С.Пелиха. – Ростов н/Д: Экспертное бюро, М.: Гардарика, 1996. – 256 с.

1

Навчальний посібник

14

Основы предпринимательства: учебное пособие. / Э.М.Гайнутдинов, Р.Б.Ивуть, Л.И. Поддерьогина и др.; Под общ. ред. Э.М.Гайнутдинова. – Мн.: Высшая школа, 2000. – 182 с.

1

Навчальний посібник

15

Практическое пособие по предпринимательской деятельности. / колл авт. – Запорожье: Украинская полиграфическая индустрия, 1995. – 400 с.

1

Навчальний посібник

16

Розвиток підприємництва в Україні. – К.: Нора-друк, 2003. – 248 с.

1

Монографія

17

Сірий Є.В., Фареник С.А. Соціологія підприємництва. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 258 с.

1

Навчальний посібник

18

Телєтов О.С. Бізнес-план: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 103 с.

1

Навчальний посібник

19

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.

1

Підручник

20

Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Капрал, 1997. – 100 с.

1

Навчальний посібник

21

Экономика предпринимательства: Курс лекций: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 240 с.

1

Навчальний посібник

22

Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ ред д.э.н., проф. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. – 632 с.

30

Навчальний посібник

  1. ^ Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів.


Картки поточного контролю – тема 1–15 – 2 варіанта.

Тестові завдання для підсумкового контрольного опитування – теми 1–7 – 2 варіанта; теми 8–10 – 4 варіанта; теми 11-15 – 2 варіанта.


^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Номер модуля

Теоретичний (лекційний) матеріал, що виноситься на контроль

^ Термін здачі модуля

(тиждень семестру)

1

Загальна характеристика підприємницької діяльності. Технологія заснування власної справи. Підприємницька діяльність та держава. Система планування підприємницької діяльності. Бізнес-планування в підприємництві. Договірні взаємовідносини у підприємництві. Можливі форми партнерських взаємовідносин у підприємництві.

5 – 7-й

2

Витрати та результати господарської діяльності в підприємництві. Система оподаткування в Україні. Проведення перевірок підприємств контролюючими органами та порядок оскарження їх результатів.

9 – 10-й

3

Інвестування в підприємницькій діяльності. Ризики в підприємницькій діяльності. Страховий захист інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. Банки та банківська система України. Банкрутство й ліквідація збанкрутілих суб'єктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця.

12 –14-й


5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.


Протокол № __ від "___" __________200_ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.


Протокол № __ від "___" __________200_ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.


Протокол № __ від "___" __________200_ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Екологія І економіка природокористування" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
move to 587-183023
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗ дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Ситуаційний менеджмент " для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на підставі кваліфікаційної характеристики спеціаліста, навчального плану та освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Антикризовий менеджмент" для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого та навчального плану, освітньо-професійної...
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
Робоча програма з дисципліни \"Економіка підприємництва\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи