Міністерство освіти І науки України сумський державний університет icon

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет
Скачати 111.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Дата19.08.2012
Розмір111.45 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.декана факультету економіки та менеджменту

Лук’янихіна О.А.


“____” ____________ 2009 р.РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни"Економічне прогнозування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Напрям підготовки – 0502 «Менеджмент»

Спеціальність 8.050201 "Менеджмент організацій"
^

Форма навчання – денна
Характеристика навчальної дисципліни


за вибором ВНЗ

Семестр викладання

Загальний обсяг годин / кредит.

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма контролю

Усього

лекц

практ.

лаб.

Всього

у тому числі

ІРС під керівн. викладача

Інд. завдання вид / обсяг

Самостійне опрацювання матеріалу

9

72

26

18

8

-

46

8

-

38

диф.

залік


Розробник: асистент кафедри управління Смоленніков Д.О.


Затверджено на засіданні кафедри управління, протокол № 1

від «28» серпня 2009 р.


Суми – 2009 р.


^ 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ

ПРОЦЕСІ І РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ


1.1. Метою викладання дисципліни “Економічне прогнозування” є вивчення студентами основ теорії і практики прогнозування і макроекономічного планування, методології формування прогнозів.


1.2. Задачею вивчення дисципліни є:

 • оволодіння основними методами прогнозування і планування, які використовуються в практичній діяльності;

 • формування навиків проведення й організації прогнозних досліджень;

 • вивчення важелів регулювання виконання планів і програм;

 • оволодіння навиками використання і плануванні і прогнозуванні економіко-математичних моделей;

 • формування в студентів навиків проведення передпрогнозних досліджень кваліфікації об’єктів прогнозування і вибору адекватних методів одержання значень прогнозних показників;

 • вивчення існуючих систем макроекономічного прогнозування і планування;

 • вивчення методології розрахунку планових показників.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати: етапи прогнозування, види і типи прогнозів; питання організації прогнозних досліджень; загальні відомості про моделі і системи безперервного прогнозування; види прогнозів необхідні для управління на макро- і мікрорівнях; значення цілі і функції планування в змішаній економіці; основні методи і важелі державного регулювання економіки; теоретичні основи проведення передпрогнозних досліджень і аналізу об’єкта прогнозування; основні методи одержання прогнозної інформації; основні методи планування і методики розрахунку планових показників;

 • вміти: класифікувати об’єкти прогнозування і підбирати адекватні методи отримання прогнозних показників; розробляти прогнози за допомогою основних методів прогнозування на мікро- і макрорівнях; проводити передпрогнозні дослідження, ставити задачі прогнозування; використовувати результати прогнозування в складанні планових документів.


1.3. Дисципліни, що забезпечують курс.

 • Економіка підприємства

 • Логістика

 • Оцінка активів фірми

 • Методи прийняття управлінських рішень

 • Аналіз господарської діяльності


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційні заняття


N п/п

Теми занять

Л-ра


Години

1

Тема 1 Прогнозування: сутність, предмет і об’єкт:

Прогноз та прогнозування., економічне прогнозування як наукова дисципліна, Форми економічного прогнозування, етапи та задачі прогнозування

1 (с.8-18)

2 (с.6-11)

2

2

ТЕМА 2 Методичні підходи до економічного прогнозування:

Функції прогнозування, класифікація об’єктів прогнозування, типологія прогнозів

1 (с.19-34)

2 (с.51-34)

2

3

^ ТЕМА 3 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ:

Інформація для прогнозування, методи отримання вторинної та первинної інформації, планування вибіркових досліджень

2 (с.46-50)

2

4

^ ТЕМА 4 СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ:

Економічне і соціальне прогнозування: основні поняття та складові, прогнози науково-технічного прогресу

1 (с.35-55)


2

5

^ ТЕМА 5 МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ:

Історія виникнення та область застосування технічного аналізу, сфера застосування методів технічного аналізу, графічні методи прогнозування цін, ціновий тренд, його основні властивості

1 (с.56-70)

2(с.159-198)

2

6

^ ТЕМА 6 ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ:

Метод екстраполяції тенденції як один із методів прогнозування, дисконтування в прогностиці, криві, що огинають, екстраполяція та її види

1 (с.71-86)

2 (с.73-84)

2

7

ТЕМА 7 експертні методи прогнозування:

Область застосування експертних методів, метод експертних оцінок "Делфi", метод колективної генерації ідей, побудова сценаріїв i прогнозних графіків

1 (с.86-99)

2 (с.57-63)

2

8

Тема 8 Методи колективної генерації ідей, побудова сценаріїв i прогнозних графіків

2 (с.57-63

2

9

Тема 9 Моделювання економічного розвитку:

Модель як інструмент дослідження об’єкта, моделі економічного зростання, моделі майбутньої світової цивілізації, моделі імовірності економічної динаміки.

1(с.100-120)

2 (с.29-33)

2
Всього:
18


2.2. Практичні заняття
N п/п

Теми занять

Л-ра


Години

1

^ Прогнозування: сутність, предмет і об’єкт:

Прогноз та прогнозування., економічне прогнозування як наукова дисципліна, Форми економічного прогнозування, етапи та задачі прогнозування. Темп росту та темп зростання

1 (с.19-34)

2 (с.51-34)


2

2

^ ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ. МЕТОД КОВЗНОЇ СЕРЕДНЬОЇ. Метод екстраполяції тенденції як один із методів прогнозування, дисконтування в прогностиці, криві, що огинають, екстраполяція та її види

1 (с.86-99)

2 (с.57-63)


2

3

^ ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ. МЕТОД ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ. Метод екстраполяції тенденції як один із методів прогнозування, дисконтування в прогностиці, криві, що огинають, екстраполяція та її види

1 (с.86-99)

2 (с.57-63)


2

4

експертні методи прогнозування. МЕТОД ДЕЛЬФІ

Область застосування експертних методів, метод експертних оцінок "Делфi", метод колективної генерації ідей, побудова сценаріїв i прогнозних графіків

1 (с.86-99)

2 (с.57-63)

2
Всього:
8


2.3. Індивідуальні заняття

N п/п

Теми занять

Л-ра

Години

1

Функції прогнозування, класифікація об’єктів прогнозування

[6, с.7-18]

4

2

Графічні методи прогнозування цін, ціновий тренд

[7, с.18-25]

4
Всього
8


2.4. Самостійна робота студентів

N п/п

Теми занять

Л-ра

Години

1

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять
10

2

Побудова сценаріїв i прогнозних графіків

2 (с.56-57)

9

3

Поняття верифікації та параметри якості прогнозу

1 (с.71-86)

9

4

Планування в системі державного регулювання, система державних прогнозів економічного і соціального розвитку України

2 (с.25-36)

10
Всього
38^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


N п/п

Найменування
Вид

Наявність у біб­ліотеці універси­тету, прим.

^ 3.1. Основна література

1

Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – Суми: Видавництво “Університетська книга”, 2004. – 207с.

Навчальний посібник

100

2

Глівенко С.В. Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – Суми: Мрія, 2000. – 120с.

Навчальний посібник

20

3

Касьяненко В.О., Старченко Л.В. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. Посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 185с.

Навчальний посібник

3

^ 3.2. Додаткова література

1.

Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 260с.

Навчальний посібник

1

2.

Прогнозування і розробка програм: метод. посіб./ В.Ф. Бесєдін та інші; За ред. В.Ф. Бесєдіна. – К.: Наук. Світ, 2000. – 468с.

Методичний посібник

1

3.

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие/ Е.А. Черныш, Н.П. Молчанова, А.А. Новикова, П.А. Солтанова. – М.: ПРИОР, 1999. – 176с.

Навчальний посібник

7

4.

Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов и др.; Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: ФНИТИ-Дана, 2000. – 318с.

Навчальний посібник

5

5.

Прогнозирование и планирование экономики: Учебное пособие / Борисевича В.И., Кандауровой Г.А.. – Изд. 2-е, пере раб. – Минск: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 380с.

Навчальний посібник

5

6.

Теория прогнозирования и принятия решений. Учебное пособие. Под ред. С.А. Саркисяна. – М.: «ВШ», 1977. – 351с.

Навчальний посібник

2

7.

Мартино Дж. Технологическое прогнозирование / Пер. с англ. под. ред. Максименко В.И.– М.: Прогресс, 1977. – 587с.

Книга

3

8.

Эрих Янч Прогнозирование научно-технического прогресса / Пер. с англ. под. ред. Гвишиани Д.М.. – Изд. 2-е, дополн. – М.: Прогресс, 1974. – 586с.

Книга

3Лектор потоку ___________ Д.О. Смоленніков


Завідувач кафедри ___________ О.М. Теліженко


«___»____________ 2009 р.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи