Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки icon

Робоча програма з дисципліни "Етика ділового спілкування" для напряму (спеціальності) підготовки
Скачати 141.56 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Етика ділового спілкування" для напряму (спеціальності) підготовки
Дата19.08.2012
Розмір141.56 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

____________ Карпіщенко О.І.

"____"________________ 2004 р.


РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни "Етика ділового спілкування"

для напряму (спеціальності) підготовки

6.050201 "Менеджмент організацій"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Се-местр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП

(КР)

ОДЗ


Всього

Лк

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

2

4

58

58

20

32

-Залік

-

-


Робоча програма розроблена на основі анотації дисципліни

Укладачі: асистент кафедри управління лСтрижак Г. С.

Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № __

від ___ _________ 2004 р.


Завідувач кафедри О.М.Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


  1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко
  1. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко
  1. Нач. навчально – методичного відділу В.Л. Коротченко

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни “Етика ділового спілкування” є вивчення студентами основних психологічних механізмів ділового спілкування та етичних норм поведінки сучасного менеджера..

Основними задачами вивчення дисципліни є одержання студентами знань, умінь і навичок в області ділового спілкуваня, психології особистості та робочої групи; ознайомлення з етичними нормами в діловому спілкуванні; ознайомлення з принципами, функціями і методами ділового спілкування, технологією прийняття управлінських рішень у відповідності з етичними нормами ділового спілкування


^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

  1. Основи менеджменту.

  2. Основи психології.2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекції

^
Номер теми
Найменування теми, питань

Обсяг, годин.

Посилання на літературу

1

^ Сутність і значення етики ділового спілкування у професійній діяльності менеджера.

Поняття. Види соціальної відповідальності. Менеджер нового типу. Види, типи і форми ділового спілкування. Етика ділового спілкування: сучасні погляди на місце етики вділовому спілкуванні; основний етичний принцип у діловому спілкуванні; професійна мораль.

2

1.3 [14-17];

1.4 [5-27]; 1.1.

2

Психологія ділового спілкування.

Мистецтво спілкування і міжособистісних відносин. Психологічні типи і ділове спілкування. Невербальні засоби спілкуванння

2

1.3 [88-108; 158-173];

1.4 [28-40]

1.2 [184-200]

3

Вербальні засоби спілкування.

Уміння говороти. Уміння задавати питання. Уміння слухати Етапи ділового спілкування: встановлення контакту; орієнтація в ситуації; обговорення питання, проблеми; ухвалення рішення; вихід з контакту.

2

1.4 [48-61];

1.3 [127-135];


4.

Національні особливості ділового спілкування.

Традиції європейського спілкування. Особливості спілкування в Азії. Діловитість амереканського спілкування.

2

1.1

5

^ Підготовка, проведення та аналіз ділових переговорів. Частина 1

Переговори як різновид спілкування. Сратегія та динаміка ведення преговорів. Процесс підготовки до переговорів.

2

1.2 [140-156]; 1.4 [62-71];

1.1

6

Підготовка, проведення та аналіз ділових переговорів. Частина 2

Ведення переговорів. Проведення аналізу результатів переговорів та виконання досягнутих домовленостей. Тактичні прийоми ведення переговорів.

2

1.2 [140-156]; 1.4 [71-90];

1.1

7

Специфіка ділового спілкування

Етика ділового спілкування „зверху - вниз”, „знизу - вверх”, „за горизонталлю”. Моральні еталони і зразки поведінки. Етичні норми і принципи. Підвищення рівня ділового спілкування.

2

1.3 [177-190]; 1.4 [95-102];

1.2; 1.1

8

Етика поведінки бізнесмена в процесі підприємницької діяльності.

Принципи бізнесу та його економіко-політичні основи. Взаємовідносини фірми та найманих працівників. Фірма в системі економічних і небізнесових груп.

2

1.1 [87-98]; 2.4; 2.6.


9.

Етикет та культура ділового спілкування.

Діловий етикет. Правила етикету: вміння дати відповідь на запитання; використання психологісних прийомів; грати за правилами партнерів. Правила вербального етикету: перенасичення спілкуванням; прояв експресії.

2

1.4 [95-115]; 1.1.

10.

Спілкуваня с використанням допоміжних засобів.

Етикет телефонного спілкування: підготовка і проведення телефонної розмови за власною фніціативою; телефонна розмова ініційована ззовні; раціоналізація використання телефонного зв’язку. Ділове листування. Візитні картки.

2

1.2 [87-92]; 1.1; 1.4 [115-123].
ВСЬОГО

20

^ 2.2. Практичні заняття


Номер заняття

Номер теми

Тема заняття

Обсяг, годин.

Посилання на літературу

Примітки

1

1-2

Поточний контроль по темам „Сутність і значення етики ділового спілкування у професійній діяльності менеджера.” „Психологія ділового спілкування.”

Психологічний тест „Соцільна відповідальність”

2

1.2; 1.3; 1.4

Розда-вальний матеріал

2

3

Поточний контроль по темі: «Вербальні засоби спілкування». Рішення ситуаційних задач.

2

1.3; 1.4


Розда-вальний матеріал

3

1-4

Підсумкове заняття по темах 1-4: контрольне опитування. Рішення ситуаційних задач.

2

1.1; 1.2; 1.3; 1.4

Розда-вальний матеріал

4

5

Поточний контроль по темі: «Підготовка, проведення та аналіз ділових переговорів. Частина 1». Рішення ситуаційних задач.

2

1.1; 1.2;.1.4

Розда-вальний матеріал

5

6

Поточний контроль по темі: «Підготовка, проведення та аналіз ділових переговорів. Частина 2» Рішення ситуаційних задач.

2

1.1; 1.2;.1.4

Розда-вальний матеріал

6

7

Поточний контроль по темі: «Специфіка ділового спілкування» Рішення ситуаційних задач. Рішення ситуаційних задач.
1.1;1.2; 1.3;1.4
7

5-7

Підсумкове заняття по темах 5-7: контрольне опитування Рішення ситуаційних задач.

2

1.1;1.2; 1.3;1.4

Розда-вальний матеріал

8

8

Поточний контроль по темі: «Етика поведінки бізнесмена в процесі підприємницької діяльності» Рішення ситуаційних задач.

2

1.1

Розда-вальний матеріал

8

9

Поточний контроль по темі: «Етикет та культура ділового спілкування». Рішення ситуаційних задач.

2

1.1;1.2; 1.3;1.4

Роздав-альний матеріалВСЬОГО

16

^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1. Учбово-методична література


№ п/п

Найменування учбово-методичної літератури (по темах)

Наявність екз.

Вид

^ 3.1.1. Основна література

1.1

Гах. Й.М. Етика ділового спіілкування. - Київ: Центр навч. літератури, 2005. – 160 с

1

Підручник

1.2

Хміль Ф.І. Ділове спілкування. Навч. посібник. - Київ: 2004. – 275 с.

1

Навч. посібник

1.3

Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/Под ред. Проф. В. Н.Лавриненко. – 3-е изд.. перераб. И доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 326 с.

1

Підручник

^ 3.1.2. Додаткова література

2.1

Етика та психологія ділових відносин: Навч. посібник/ За ред. проф. Андрєєвої Т.Є. – Харків: Бурун Книга, 2004. – 144 с.

-

Навч. посібник

2.2

Важанский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов по экон. Спец. 3-е изд. - М.: Гардарики, 2000. – 525 с.

30

Підручник

2.3

Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К: Вища школа. 1995. - 351 с.

4

Підручник

2.4

Якокка Ли. Карьера менеджера: Пер. с англ. При участии У. Новака, обш. ред. н вступ. Ст. С.Ю. Медведева - М: Прогресс, 1991. – 320 с.

-

Навч. видання

2.5

Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказівать влияние на людей. – М., 1990.

-
2.6.

Мєри Кэй Эш. Об умении работать с людьми. – К., 2003. – 189 с.

-
2.7.

Максвелл Дж. Шеф и его команда. – СПб., 2000.

-
2.8.

Мастенбург В. Переговоры. – Калуга: КИСИ, 1993.

-
2.9.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. – Л.: Лениздат, 1992.

-
2.10

Хилл Н. "Думай и богатей", М., 1995.-
2.11

Де Джордж Р.Т. Деловая этика: В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2001.

-
2.14

Соболев В.М., Шедяков В.Е. Менеджмент в области инвестиций и персонала: особенности в переходной экономике. - Харьков: АО «Бизнес Информ», 1996. – 176с.

2
^ 3.1.3 Конспекти лекцій

3.1

Козьменко С.Н., Козьменко О.В., Лукъяни- хин В.А, Науменко С.В. Управление персоналом организаций. - Сумы: УАБД, 1996. - 188 с.

100

Конспект лекцій

^ 3.1.4. Методичні посібники

4.1

Основи менеджменту (навчальна програма курсу для державних службовців) - С.Слава - Ужгород. - 1996. - 81 с.

1

Навч. програма

4.2

Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач: Метод. Пособие / В.И.Матирко, В.В. Поляков, В.И. Стариков, Ю.А. Ткаченко. Под ред. В.И. Матирко. - М: Высшая шк., 1991. – 255 с.

37

Навч. посібник

^ 3.1.5. Методичні вказівки до практичних (семінарських) і лабораторних занять - немає

3.1.6. Роздавальний матеріал – картки контролю, тести, задачі

^ 3.1.7. Методичні вказівки по курсовому проектуванню і для самостійної роботи студентів - немає.3.2. Навчально - методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Картки контролютеми 1-4 – 4 варіантів, теми 5-7 –4 варіантів, тема 8 – 10 - 4 варіантів.

Тестові завданнятеми 1-4; 5-7; 8-10 – 2 варіанта.

^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Теми 1, 2, 3, 4

Тестування

1, 2

2 – 7-й

2

Теми 5, 6, 7

Тестування

4, 5, 6

8 – 12-й

3

Теми 8, 9, 10

Тестування

8, 9

13 – 17-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200__р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки iconЕтика ділового спілкування
Етика ділового спілкування : конспект лекцій / укладач Н. В. Барбара. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 83 с
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки iconЕтика ділового спілкування
Предмет навчальної дисципліни загальновизначені норми поведінки, взаємовідносин між людьми в діловій сфері, конкретні форми ділового...
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Етика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія»,...
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «ділове спілкування»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ділове спілкування» (для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «ділове спілкування»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ділове спілкування» (для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки icon1. Психологія та етика ефективного ділового спілкування
Складові успішного спілкування. Труднощі комунікативного процесу І засоби їх подолання (помилки І стереотипи сприймання особистості...
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки icon1. Психологія та етика ефективного ділового спілкування
Складові успішного спілкування. Труднощі комунікативного процесу І засоби їх подолання (помилки І стереотипи сприймання особистості...
Робоча програма з дисципліни \"Етика ділового спілкування\" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма Курсу етика ділового спілкування
Поняття: сприйняття, соціальний стереотип, перцепція, каузальна атрибуція, атракція, ідентифікація, емпатія, рефлексія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи