Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко icon

Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко
НазваЮ. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко
Сторінка1/6
Дата19.08.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


„ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”


денної форми навчання


Затверджено

редакційно видавничою

радою університету

Протокол №____

від __ __ ________


Суми, Вид-во СумДУ, 2009


Укладачі: д.е.н., проф. Теліженко Олександр Михайлович,

ас. Галинська Юлія Вікторівна,

ас. Тимченко Ірина Олександрівна


Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. О.М. Теліженко


Кафедра управління


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Перший проректор В.Д. Карпуша


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


„ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: О.М. Теліженко

Ю.В. Галинська

І.О. Тимченко


Відповідальний за випуск О.М.Теліженко


Декан факультету економіки та

менеджменту О.А. Лук'янихіна


Суми, Вид-во СумДУ, 2009

ЗМІСТ

стор.

^ 1 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

1.1 Мета і завдання дисципліни

1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1 Постановка завдання до виконання курсової роботи

2.2 Вимоги щодо оформлення курсової роботи

2.3 Порядок рецензування та захисту курсової роботи


^ 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1 КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ФІРМИ

3.1.1 Погашення кредиту рівними терміновими сплатами

3.1.2 Погашення кредиту рівними виплатами основного боргу

3.1.3 Погашення кредиту змінними виплатами основного боргу

3.1.4 Конверсія позик
^

3.1.5 Формування фонду погашення

3.2 УЗГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ


3.2.1 Аналіз позиції продавця

3.2.2 Методи визначення оптимального співвідношення процентної і облікової ставок

3.2.3 Аналіз позиції покупця

3.3 Оцінка акцій. Методи та економічні моделі оцінки акцій

3.3.1 Модель із постійними дивідендами

3.3.2 Моделі з виплатами дивідендів , що змінюються в часі


4. НАВЧАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ТАБЛИЦЯМИ “MS EXCЕL” ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
^

4.1 Кредитна політика фірми


4.2 Узгодження технічних параметрів вексельного обігу

4.3 Оцінка акцій

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ДОДАТОК А

^ ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В


1 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"


1.1 Мета і завдання дисципліни

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні теоретичних положень та практичних методів управління інвестиційною діяльністю організації.

Завдання викладання дисципліни полягає у вивченні загальних положень теорії і практики управління інвестиціями; формування практичних навичок обґрунтування ефективних джерел фінансування інвестиційних проектів та визначення раціональної інвестиційної політики фірми. Внаслідок вивчення дисципліни студенти отримають знання та практичні вміння з: обґрунтування пріоритетних напрямків інвестування; оцінки інвестиційної привабливості підприємства, галузі, регіону; оцінки впливу інвестицій на структурні зрушення в економіці; обґрунтування джерела фінансування інвестиційних проектів і програм; ранжування реальних інвестиційних проектів в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів; оптимізації структури реальних інвестицій фірми; економічного аналізу та відбору комерційних пропозицій; формування ефективної політики залучення інвестицій шляхом кредитування, емісії акцій та надання боргових зобов’язань; формування інвестиційного портфеля фірми в умовах перехідної економіки;обґрунтування прийняття інвестиційних рішень; оцінки ефективності управління портфелем цінних паперів; управління комунікаціями проекту; формування довгострокової інвестиційної моделі фірми.

Робочою програмою дисципліни передбачається набуття студентами практичних навичок роботи з прикладними програмами щодо автоматизованого розрахунку параметрів погашення кредитів, визначення критичних параметрів вексельного обігу, визначення ринкової ціни акцій та оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.

^ 1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі


Інвестиційний менеджмент є спеціальною прикладною дисципліною в якій узагальнюються методи організаційно-управлінського та фінансового забезпечення інвестиційної діяльності фірми.

До забезпечуючих дисциплін відносяться: економіка підприємства; інвестиції; фінанси; бухгалтерський облік і аудит; фінансовий менеджмент; оцінка активів фірми; планування діяльності підприємства. Інвестиційний менеджмент вивчається я в комплексі з такими дисциплінами як аналіз господарської діяльності, стратегічний менеджмент і є обов’язковою складовою при підготовці дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр.

^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1 Постановка завдання до виконання курсової роботи


Метою написання курсової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент” є закріплення теоретичних та відпрацювання практичних навичок в галузі управління інвестиціями. Курсова робота складається з теоретичної та розрахункової частини. Практична (розрахункова) складається з трьох частин: кредитна політика, вексельний обіг та оцінка акцій та являє собою виконання завдань і проведення розрахунків із застосуванням прикладних програм Kredit_cost, Veksel_coваst, Akciya_cost.

В кожному тематичному розділі розглядаються приклади завдань, також приведені приклади розрахунку завдань для роз’язання економічних задач „MS EXCЕL”.

Задачею виконання курсової роботи є:

  • вивчення та засвоення студентами теоретичних положень інвестиційного менеджменту;

  • освоення практичних навичок розрахунку по векселям та оцінки акцій;

  • набуття практичних навичок у складанні плану погашення кредитів.

Як було зазначено вище, необхідною умовою написання курсової роботи є проведення розрахунків за домомогою програм в „MS EXCЕL”.

Програма Kredit_cost - залучення позичкових коштів для фінансування інвестиційних проектів, являє собою автоматизований розрахунок плану погашення банківських кредитів.

Програма Veksel_cost - залучення позичкових коштів для фінансування інвестиційних проектів, являє собою автоматизований розрахунок параметрів вексельного обігу.

Програма Akciya_cost - залучення позичкових коштів для фінансування інвестиційниї проектів, являє собою автоматизований розрахунок ринкової вартості акцій.

Підготовка курсової роботи передбачає наступні етапи:

- визначення варіанта завдання для студента;

  • ознайомлення з теоретичними та практичними завданямми;

  • виконання роботи та формування висновків.

Вибір варіанта теоретичної частини здійснюється за номером в списку групи, розрахункової частини – за останьою цифрою у списку групи. В методичних вказівках запропоновані 10 варіантів завдань. Якщо кількість студентів в групі перевищує 10, то номер варіанту повторюється. Вихідні дані для виконання розрахунків наведені в додатку А. Вихідні дані для розгляду теоретичної частини наведені в додатку В. Теоретичне питання необхідно представити у вигляді складного плану.


^ 2.2 Вимоги щодо оформлення курсової роботи


Курсову роботу необхідно виконувати на ком’ютері з використанням шрифту Time New Roman текстового редактораWord, розмір шрифту 14 з 1,5 міжрядкового інтервалу. Усі нетекстові об’єкти створюються за допомогою редактора Equation. Текст курсової роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве -25 мм, праве – 15 мм, верхнє -20 мм.

Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Всі аркуші повинні бути пронумеровані ( перший аркур – титульний – не нумерується). Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті аркуша. Титульний аркуш (перша сторінка) оформлюється за встановленою формою (додаток Б).

На другій сторінці викладається план роботи із зазначенням сторінок, на яких записані відповідні розділи і підрозділи.

Текст курсової роботи поділяється на розділи і підрозділи (параграфи). Розділи нумеруються порядковими номерами і позначаються арабськими цифрами (1,2,і т.д). Підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (2.1, 2.2, 2.5 і т.д) Заголовки розділів пишуть великими літерами посередині тексту. Заголовки підрозділів (параграфів) пишуть з абзацу, відступаючи зліва на 15 мм маленькими літерами. Відстань між заголовками і текстом пованна бути 15-20 мм. Крапку після заголовка ставити не потрібно. Заголовок не підкреслюється і не виділяється іншим коліром.

Текст курсової роботи повинен бути проілюстрованим табличними та графічними матеріалами. Після кожної таблиці повинен наводитися аналіз, який складається з визнечених зв’язків показників і причин, які їх обумовлюють. Таблиці повинні мати порядковий номер, потім на другому рядку посередені пишуть назву таблиці. Слід унікати великих таблиць.

На всі таблиці повинні бути посилання в текті, при цьому слово „Таблиця” в тексті треба писати скорочено, наприклад : „табл. 5”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації слід застосовувати скорочене слово „див.”, наприклад: „див. табл.7”,”див. рис.8”.

Таблиці, ілюстрації розміщують так, щоб їх можна було читати не повертаючи сторінки або повертаючи за годинковою стрілкою.

У процесі виконання роботи студент користується порадами викладача, але за достовірність даних, правильність розрахунків, аналізу, висновків і рекомендацій відповідає він сам як автор роботи.

Рівняння і формули виділяють в тексті вільними рядками. Обгрунтування значень символів і числових коєфіцієнтів слід подавати беспосередньо під формулою після слова „де” без двох крапок після нього в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, з нового рядка.

Список літератури слід розміщувати так: спочатку наводять законодавчі матеріали, потім у алфавітному порядку літературу із зазначенням прізвища автора та ініціалів, найменування роботи, назву міста та видавництва, рік видання.

В кінці роботи залишається одна сторінка для реценції. Закінчену роботу студенти подають на кафедру викладачу згідно із строками, визначеними навчальним планом.


^ 2.3 Порядок рецензування та захисту курсової роботи


Після здачі на кафедру оформлена курсова робота передається на рецензування викладачу. Під час рецензування визначається відповідність структури та змісту курсової роботи завданю, правильність складання графіків та виконання розрахунків. Особлива увага під час рецензування приділяється наявності висновків та пропозицій щодо питань, які розглядаються.

Курсова робота повертається студенту на доопрацювання у таких випадках:

  • відсутність розділу, який передбачено структурою роботи;

  • суттєві помилки у розрахунках;

  • відсутність висновків та аналізу після кожного розділу роботи;

  • невідповідність роботи вімогам цих методичних вказівок.

Після доопрацювання курсова робота повертається студентом викладачу для рецензування. До захисту допускаються курсові роботи, які в результаті рецензування отримали відмітку „до захисту”, яка письмово зазначена викладачем на титульному аркуші роботи.


^ 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


3.1 КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ФІРМИ


Кредит – позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення, що надається юридичною або фізичною особою – кредитором (кредитною установою) інший юридичній або фізичній особі – позичальнику.

По довгострокових кредитах складається кредитний договір, що передбачає можливі варіанти ситуацій протягом тривалого періоду, умови погашення, мінімізацію ризиків, обмеження на фінансову діяльність позичальника з метою прогнозу сприятливого погашення позички. Довгострокове і короткострокове кредитування здійснюють не тільки кредитні організації, але й інші фінансові інститути, у тому числі, наприклад, страхові компанії в межах частини страхових резервів, недержавні пенсійні фонди й інвестиційні фонди з метою нарощення капіталу.

Існує 26 схем погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах. Найбільш часто застосовуються наступні:

-погашення кредиту рівними терміновими сплатами;

-погашення кредиту рівними виплатами основного боргу;

-погашення кредиту змінними виплатами основного боргу, коли: а) виплати змінюються в арифметичній прогресії; б) виплати змінюються в геометричній прогресії.


^ 3.1.1 Погашення кредиту рівними терміновими сплатами


Розмір термінових сплат (тобто таких, які сплачуються кредитору у визначений в кредитному договорі термін) складається з двох частин:


, (3.1)


де ^ Y – термінова сплата;

R – витрати по погашенню основного боргу; I – відсоткові платежі.

Поточний розмір кредитного боргу являє собою суму дисконтованих термінових сплат:

, (3.2)

Виразимо . Тоді формулу (2) можна записати у виді:

. (3.3)

Помножимо рівняння (3) на i:

. (3.4)

Віднімаючи з (4) рівняння (3) одержуємо:

. (3.5)

Тоді

. (3.6)


Підставивши замість i його значення, одержуємо:

. (3.7)

З формули (7) можна визначити розрахункове значення термінових сплат:

. (3.8)

У формулі (8) вираз називають коефіцієнтом погашення заборгованості.


Завдання 1


Скласти план погашення кредиту згідно з вихідними даними, які приведені в табл. А.1 додатку А.


Приклад розв’язання


Банк видав довгостроковий кредит у сумі 40 млн. грн. на 5 років під 6% річних. Відповідно до договору, погашення кредиту повинно здійснюватися рівними щорічними виплатами наприкінці кожного року. Погашення відсотків провадиться один раз на рік.

Виходячи з параметрів кредитної угоди (D = 40 млн.грн.; t = 5 років; r = 0,06, m = 1) розмір щорічних термінових виплат дорівнює:

млн. грн.

Розмір відсодкового платежу за перший рік складе:

млн. грн.

Виплата основного боргу:

млн. грн.

Залишок основного боргу на початок другого фінансового року:

млн. грн.

Розмір відсодкового платежу за другий рік складе:

млн. грн.

Виплата основного боргу у другому фінансовому році:

R2 = 9,496 - 1,9742 = 7,5218 млн. грн.

Залишок основного боргу на початок третього фінансового року складе:

D3 = 32,904 - 7,5218 = 25,3822 млн. грн.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconМетодичні вказівки до практичних занять кредитна політика фірми
Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та підготовки розрахункової частини дипломних робіт з дисципліни...
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconД. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко
Методичні вказівки та завдання для виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни "Операційний менеджмент" / Укладачі:...
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconІ. О. Тимченко Регіональний менеджмент
Регіональний менеджмент : конспект лекцій / укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко, Ю. А. Опанасюк, І. О. Тимченко. – Суми :...
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconІнноваційна діяльність
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconН. М. Обметиця Відповідальний за випуск
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconМетодичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconДрукованих наукових праць викладачів університету
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Ю. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи