Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 261.22 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата19.08.2012
Розмір261.22 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Затверджую

Декан факультету

економіки та менеджменту

__________ Лук'янихіна О.А.

“___” ____________ 2009 р.Робоча програма

з дисципліни

“Інвестиційний менеджмент”

Для напряму підготовки 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”


Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


Витяг з навчального плану

Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП (КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Освітньо-кваліфікаційцний рівень 8.050201 – магістр

Денна

5

9

162

54

38

16

-

108

16

Ісп.

+

-


Робоча програма розроблена на основі освітньо-професійної програми напряму 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”


Укладачі професор Теліженко О.М.


асистент Галінська Ю.В.


асистент Тимченко І.О.


1. Мета і завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі.


1.1. Мета і завдання викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні теоретичних положень та практичних методів управління інвестиційною діяльністю організації.

Завдання викладання дисципліни полягає у вивченні загальних положень теорії і практики управління інвестиціями; формування практичних навичок обґрунтування ефективних джерел фінансування інвестиційних проектів та визначення раціональної інвестиційної політики фірми. Внаслідок вивчення дисципліни студенти отримають знання та практичні вміння з: обґрунтування пріоритетних напрямків інвестування; оцінки інвестиційної привабливості підприємства, галузі, регіону; оцінки впливу інвестицій на структурні зрушення в економіці; обґрунтування джерела фінансування інвестиційних проектів і програм; ранжування реальних інвестиційних проектів в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів; оптимізації структури реальних інвестицій фірми; економічного аналізу та відбору комерційних пропозицій; формування ефективної політики залучення інвестицій шляхом кредитування, емісії акцій та надання боргових зобов’язань; формування інвестиційного портфеля фірми в умовах перехідної економіки;обґрунтування прийняття інвестиційних рішень; оцінки ефективності управління портфелем цінних паперів; управління комунікаціями проекту; формування довгострокової інвестиційної моделі фірми.

Робочою програмою дисципліни передбачається набуття студентами практичних навичок роботи з прикладними програмами щодо автоматизованого розрахунку параметрів погашення кредитів, визначення критичних параметрів вексельного обігу, визначення ринкової ціни акцій та оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.


1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі.

Інвестиційний менеджмент є спеціальною прикладною дисципліною в якій узагальнюються методи організаційно-управлінського та фінансового забезпечення інвестиційної діяльності фірми.

До забезпечуючих дисциплін відносяться: економіка підприємства; інвестиції; фінанси; бухгалтерський облік і аудит; фінансовий менеджмент; оцінка активів фірми; планування діяльності підприємства. Інвестиційний менеджмент вивчається я в комплексі з такими дисциплінами як аналіз господарської діяльності, стратегічний менеджмент і є обов’язковою складовою при підготовці дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр.


Питання для вхідного контролю:

1. Собівартість продукції. Структура. Статті. Методи визначення.

2. Капітальні витрати. Склад. Методи оцінки. Показники використання.

3. Поточні витрати. Склад. Методи оцінки. Показники використання.

4. Поняття ефекту і ефективності.

5. Критерії та показники ефективності інвестиційних проектів.

6. Фінансування інвестиційних проектів. Джерела. Особливості залучення позичкових фінансових ресурсів.

7. Бухгалтерська звітність підприємства.

8. Фондовий ринок. Структура. Показники динаміки. Індекси.

9. Інфляція. Методи визначення. Аналіз динаміки.

10. Інвестиційні ризики. Методи визначення. Аналіз динаміки.


2. Зміст дисципліни.

2.1. Лекції.

Номер розділу

Номер під-розділу

Назви розділів, підрозділів, тем, та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

5Вступ.

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни.

2
1.
^ Загальні положення теорії і практики управління інвестиціями.


1.1

Стратегія і тактика вибору пріоритетних напрямків інвестування.

Загальні положення. Сутність, умови та методи формування інвестиційної стратегії підприємства. Основні етапи розробки і реалізації інвестиційної стратегії промислового підприємства. Схема процесу стратегічного управління інвестиційною діяльністю.

2

[1, с. 10-20]
1.2

Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства, галузі, регіону.

Загальні положення. Екпертно-рейтингова система визначення інвестиційної привабливості регіонів. Оцінки інвестиційної привабливості регіонів на основі показника “дистанції віддалення від еталону”. Найбільш важливі чинники в процесі прийняття інвестиційних рішень для різноманітних груп інвесторів. Блок-схема послідовності проведення та узгодження результатів оцінки інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання.

2

[1, с. 47-54]
1.3

^ Вплив інвестицій на структурні зрушення в економіці.

Загальні положення. Поняття структури інвестицій. Поняття мультиплікатора інвестицій.Факторний аналіз впливу інвестицій на економічні показники діяльності підприємства. Динаміка ВВП та інвестицій.

2

[1, с. 56-72]

2.
^ Джерела фінансування інвестиційних проектів. Управління фінансовими потоками.


2.1

Джерела фінансування інвестиційних проектів і програм.

Загальні принципи побудови фінансової моделі інвестиційного проекту. Схема взаємозв'язків між вихідними і результуючими параметрами уфінансової моделі. Форми і методи фінансування інвестиційних проектів і програм. Порівняльний аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів і програм. Проблеми оптимізації бюджету капіталовкладень: оптимізація в просторі; оптимізація в часі; оптимізація в умовах реінвестування прибутків.

2

[1, с.21-34; 177-184]
1

2

3

4

5
2.2

Методи ранжування реальних інвестиційних проектів.

Процедура ранжування проектів. Фінансовий аналіз. Групи критеріїв, що враховуються при ранжуванні проектів. Обмеженість фінансових ресурсів (три випадки): короткостроковий дефіцит, довгостроковий дефіцит, абсолютне обмеження фінансових ресурсів. Застосування методів NPV і IRR при ранжуванні проектів. Соціально-економічні обмеження при ранжуванні проектів. Мінімізація сукупних економічних витрат фірми.

2

[1, с. 185-192]
2.3

Оптимізація структури реальних інвестицій фірми.

Підходи до оптимізації структури реальних інвестицій. Методика оптимізації в просторі. Критерій оптимізації – індекс рентабельності. Оптимізація в часі. Індекс відносного зниження чистої поточний вартості.

2

[1, с. 193-199]
2.4

^ Економічний аналіз і відбір комерційних пропозицій.

Порядок проведення тендерів.

Загальні підходи до аналізу комерційних пропозицій. Поняття ставки порівняння. Поняття Пільгового періоду. Визначення приведеного результату інвестування. Авансові платежі.

2

[1, с. 120-132]

3.^

Залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів3.1

Кредитна політика фірми. Погашення середньострокових і довгострокових кредитів.

Банківське кредитування інвестицій. Класифікація кредитів, що використовуються при фінансуванні інвестиційних проектів. Організація кредитної системи інвестування. Інвестиційна діяльність банків. Схеми погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах. Погашення кредиту рівними терміновими сплатами. Погашення кредиту рівними виплатами основного боргу. Погашення кредиту змінними виплатами основного боргу: виплати змінюються в арифметичній прогресії; виплати змінюються в геометричній прогресії.

4

[1, с. 60-70]
3.2

Конверсія позик.

Конверсія позик. Формування фонду погашення. Завдання для самостійної роботи.

2

[1, с. 70-75]
3.3

^ Форфейтинг. Узгодження технічних параметрів вексельного обігу.

Загальні положення. Форфейтингові операції. Ринок форфейтингових операцій. Економічний зміст та структура форфейтингової операції. Процес здійснення форфейтингової операції. Переваги та недоліки форфейтингових операцій: переваги для експортера; недоліки для експортера; переваги для імпортера; недоліки для імпортера; переваги для форфейтера; недоліки для форфейтера; переваги для гаранта; недоліки для гаранта. Теми для семінарських занять.Аналіз позиції продавця. Методи визначення оптимального співвідношення процентної і облікової ставок. Аналіз позиції покупця.

4

[1, с. 76-95]
1

2

3

4

5
3.4
^

Емісія акцій. Оцінка акцій. Реінвестування дивідендів.

Загальні положення. Порівняльний аналіз основних етапів інвестиційного аналізу для реальних і фінансових інвестицій. Методи аналізу. Порівняльна характеристика фінансових інструментів. Порівняльні характеристики інвестиційних якостей акцій. Порівняльні характеристики інвестиційних якостей облігацій. Порівняльний аналіз акцій і облігацій. Методи та економічні моделі оцінки акцій: модель із постійними дивідендами; моделі з виплатами дивідендів, що змінюються в часі; модель із постійним темпом приросту дивідендів; модель із перемінними темпами приросту дивідендів.


2

[1, с. 106-117]

4
^ Формування раціональної інвестиційної політики фірми.


4.1

^ Особливості формування інвестиційного портфеля фірми в умовах перехідної економіки.

Фактори, що впливають на формування інвестиційної стратегії. Інфляція. Фактичний і очікуваний рівень інфляції. Залежність прибутковості інвестиційних проектів від сценарію здійснення витрат і одержання результатів. Сценарії грошових потоків. Проблеми прогнозування потенційної прибутковості проекту. Гранична вартість капіталу.

2

[1, с. 200-208]
4.2

Обґрунтування прийняття інвестиційних рішень.

Етапи обґрунтування прийняття інвестиційних рішень. Загальна теорія очікуваної корисності. Бізнес-планування. Комплексний аналіз проектів: групи показників.

2

[1, с. 209-212]
4.3

^ Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.

Проблеми управління портфелем цінних бумаг: проблеми взаємодії клієнтів і довірчих керуючих; проблеми моделювання і прогнозування; проблема оптимального досягнення мети інвестування; проблема постановки задачі управління портфелем. Оптимізація співвідношення між ризиковими та безризиковими фінансовими інструментами в інвестиційному портфелі. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.

2

[1, с. 128-135]
4.4

^ Управління комунікаціями проекту.

Основні визначення. Процес управління комунікаціями проекту: планування системи комунікацій; оцінка і відображення процесу; збір і розподіл інформації; документування ходу робіт. Управління комунікаціями та інформаційні технології. Мета та принципи створення автоматизованої інформаційної системи управління проектом. Основні характеристики системи. Структура та головні елементи системи. Структуризація системи по етапах проектного циклу. Узагальнений цикл проекту і типи програмного забезпечення для підтримки управлінських функцій. Головні функціональні елементи системи. Структуризація системи по рівнях управління. Теми для семінарських занять.

2

[1, с. 118-127]Інвестиційна модель фірми.

Обмеження при реальному інвестуванні. Техніко-технологічні обмеження. Фінансове планування.

2

[1, с. 213-222]


^

Всього за семестр


38


2.2. Практичні заняття


Номер заняття

Номер

розд.

Найменування та зміст практичної роботи

Обсяг годин для освітньо-квал. рівня

магістр

Посилан-

ня на літе-ратуру

Приміт-ки

1

2

3

4

5

6

1

1.1

Стратегія і тактика вибору пріоритетних напрямків інвестування.

Сутність, умови та методи формування інвестиційної стратегії підприємства. Основні етапи розробки і реалізації інвестиційної стратегії промислового підприємства. Схема процесу стратегічного управління інвестиційною діяльністю.

1


[1, с. 10-20]

Семінар.


2

1.2

Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства, галузі, регіону.

Визначення інвестиційної привабливості регіонів на основі екпертно-рейтингового методу

2


[1, с. 47-54]

Проведен-ня розра-хунків

3

2.2

Методи ранжування реальних інвестиційних проектів.

Практичні методи мінімізації сукупних економічних витрат фірми при: короткостроковому дефіциті, довгостроковому дефіциті, абсолютному обмеженні фінансових ресурсів. Застосування методів NPV і IRR при ранжуванні проектів.

2


[1, с. 185-192]

Проведен-ня розра-хунків

4

2.3

Оптимізація структури реальних інвестицій фірми.

Методика оптимізації в просторі (критерій оптимізації – індекс рентабельності). Оптимізація в часі (індекс відносного зниження чистої поточної вартості).

2


[1, с. 193-199]

Проведен-ня розра-хунків

5

3.1

Погашення середньострокових і довгострокових кредитів.

Автоматизований розрахунок схем погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах.

2


[1, с. 60-70]

Проведен-ня розра-хунків

6

3.2

Конверсія позик.

Практичні методи формування фонду погашення.

1


[1, с. 70-75]

Проведен-ня розра-хунків

7

3.3

^ Узгодження технічних параметрів вексельного обігу.

Автоматизований розрахунок параметрів вексельного обміну.

2


[1, с. 76-95]

Проведен-ня розра-хунків

8

3.4
^

Оцінка акцій. Реінвестування дивідендів.

Методи та економічні моделі оцінки акцій: модель із постійними дивідендами; моделі з виплатами дивідендів, що змінюються в часі; модель із постійним темпом приросту дивідендів; модель із перемінними темпами приросту дивідендів.


1


[1, с. 106-117]

Проведен-ня розра-хунків

9

4.1

^ Особливості формування інвестиційного портфеля фірми в умовах перехідної економіки.

Фактори, що впливають на формування інвестиційної стратегії. Інфляція. Фактичний і очікуваний рівень інфляції. Залежність прибутковості інвестиційних проектів від сценарію здійснення витрат і одержання результатів. Сценарії грошових потоків.

2


[1, с. 200-208]

Проведен-ня розра-хунків

10

4.3

^ Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.

Оптимізація співвідношення між ризиковими та безризиковими фінансовими інструментами в інвестиційному портфелі. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.

1

[1, с. 128-135]

СемінарВсього за семестр

16
2.3. Курсова робота

В якості курсової передбачається комплексна робота з оцінки ефективності інвестиційного проекту спрямованості із застосуванням прикладної програми Case_inv. Задачею виконання курсової роботи є отримання вмінь з формування ефективної інвестиційної стратегії організації, планування інвестиційних процесів, фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, аналізу попиту на науково-технічну продукцію; аналізу, відбору та експертизи інвестиційних проектів; визначення економічної ефективності інвестицій.

Номер завдан-ня

Найменування завдання та його зміст

Норма часу СРС,

годин

Посилання на літературу

1

Курсова робота “Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів”

За допомогою програми Case_inv проводиться оцінка економічної ефективності проекту. Оцінка проводться в чотири етапи.
^

Етап 1. Аналіз вихідних даних.


На першому етапі проводиться пасивний аналіз вихідних даних: лист 1 (Initial Data); лист 2 (Statements Forecast); лист 3 (Project evaluation).

Етап 2 Планування фінансового забезпечення проекту.


На другому етапі використовуються баланси першого року (лист 2, строки 218-250), річні баланси 2-5 років(лист 2, строки 324-356) і графік надходження і обслуговування короткострокових позик (лист 1, строки 158-171).

Етап 3 Фінансова підтримка проекту.

В разі, коли значення критеріїв ефективності проекту нижче деяких критичних значень, проводиться робота з фінансової підтримки шляхом уточнення ціни готової продукції та структури фінансування проекту.

Етап 4 Оцінка ефективності проекту.

Проводиться оцінка впливу коливання цін на сировину на загальну ефективність проекту (лист 1, строка 99).

20

[1, с. 204-299],

[3, с. 136-153]^

Всього за семестр


20
2.4. Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами

Номер розділу

Теми та питання для самостійного вивчення

Обсяг, годин


Посилання на літературу

1

Оцінка інвестиційної привабливості регіону на основі показника „дистанції віддалення від еталону”.

2

[1, с. 47-54]

2

Економічний аналіз і відбір комерційних пропозицій

4

[1, с. 71-75]

3

Побудова фінансової моделі інвестиційного проекту.

6

[1, с.21-34; 177-184]

4

Форфейтингові операції. Переваги та недоліки фофейтингових операцій.

4

[1, с. 76-95]

5

Інвестиційна стратегія фірми.

Управління портфелем цінних паперів.

Управління комунікаціями та інформаційні технології. Створення автоматизованої інформаційної системи управління проектом

6

[1, с. 200-208]

[1, с. 118-127], [5,с.51-60]

6

Управління комунікаціями проекту.

Управління комунікаціями та інформаційні технології

4

[1, с. 118-127]

7

Інвестиційна модель фірми.

Обмеження при реальному інвестуванні. Техніко-технологічні обмеження. Фінансове планування.

6

[1, с. 213-222]

8

Методи оцінки інвестиційних проектів.

Методи оцінки в умовах визначеності зовнішнього економічного середовища.

Методи оцінки в умовах невизначеності зовнішнього економічного середовища.

8

[1, с.155-180]
Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

32


^

Всього за семестр


72

2.5 Індивідуальні заняття

Номер заняття

Питання для самостійного вивчення

Обсяг, годин

1

^ Вивчення прикладної програми Project eXpert v. 6.0

2

2

Вивчення прикладної програми Case_inv

2

3

Вивчення прикладних програм Kredit_cost, Veksel_cost, Akciya_cost

4

4

Прогнозування рівня інфляції з використанням електронних таблиць Excel

2

5

Консультування студентів з питань написання курсової роботи

6^

Всього за семестр


163. Навчально-методичні матеріали

№ п/п

Назва

Наявна кількість примірників

Вид

Основна література

1

Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. –232 с.

30

Навч. пос.

Додаткова література

2.

Балацкий О.Ф., Телиженко А.М. Управление инвестициями. – Сумы: Издательство Сумского государственного университета, 2000. – 123 с.

50

Навч. пос.

3

Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

5

Підр.

4.

Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ "ДИС", 1997. – 160 с.

5

Підр.

5

Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке


эффективности инвестиций: Пер. с англ. перераб. и дополн. издан. - М.: АОЗТ "Интерэкспорт", ИНФРА. – М., 1995. – 528 с.


10


Підр.

6

Бирман Т., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1977. – 613 с.

5

Підр.

7

Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб.: Два-Три, 1993. – 443 с.

5

Підр.

Науково-методична література видавництва СумДУ
Відсутня

^ 3.1. Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Примірники контрольних питань, типових задач та приклади їх рішення знаходяться на кафедрі управління та у викладача.


^ 3.2. Програми для ЕОМ


№ п/п

Найменування програми, де використовується

Розробник

Зберігач

Тип ЕОМ

Норма часу

1

Project eXpert v. 6.0

Комплексна експертиза та оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів інноваційної спрямованості
Кафедра управління

ПК
2

Case_inv

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів інноваційної спрямованості

Савчук В.П.

Кафедра управління

ПК
3

Kredit_cost


Залучення позичкових коштів для фінансування інноваційних проектів.

Автоматизований розрахунок плану погашення банківських кредитів

Кафедра управління

Кафедра управління

ПК
4

Veksel_cost


Залучення позичкових коштів для фінансування інноваційних проектів.

Автоматизований розрахунок параметрів вексельного обігу.

Кафедра управління

Кафедра управління

ПК
5

Akciya_cost


Залучення позичкових коштів для фінансування інноваційних проектів.

Автоматизований розрахунок ринкової вартості акцій.

Кафедра управління

Кафедра управління

ПК

^ 4. Графік модульно-рейтингового контролю


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Форма контролю

Практичні роботи

ОДЗ

Тижні семестру

1

Розділ 1

Письмовий

1,2

-

1-3

2

Розділ 2

Письмовий

3,4,5

-

4-6

3

Розділ 3

Письмовий

6,7,8,9

-

7-10

4

Розділ 4

Письмовий

10,11,12,13

-

11-14Укладачі професор Теліженко О.М.


асистент Галінська Ю.В.


асистент Тимченко І.О.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри управління.

Протокол № ___ від “___” ____________ 2009 р.


Завідувач кафедри управління О.М. Теліженко


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи