Міністерство освіти І науки України сумський державний університет icon

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет
Скачати 151.01 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Дата19.08.2012
Розмір151.01 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

______________Карпіщенко О.І.

"____"_________________2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"

для спеціальностей: 6.050200 "Менеджмент організацій"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг, годин

Аудиторні заняття, годин

Самост. робота

Форма контролю

КП (КР)

ОДЗ

Усього

лекц

практ.

лаб.

Заг.

ІРС


денна

4

8

108

54

28

26

-

54

-

іспит

-

-Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану


Укладач: к.е.н., доц. Глівенко С.В.


Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри

Протокол №_1____ від "_29__"______08__________2006 р.


Зав.кафедрою О.М.Теліженко


ПОГОДЖЕНО

1. Випускаюча кафедра управління

Зав. кафедрою О.М.Теліженко

2. Методична комісія факультету

економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко

3. Начальник учбово-методичного

відділу В.Л.Коротченко


^ 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ

ПРОЦЕСІ І РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ


1.1. Метою викладання дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" - формування знань щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їхнього раціонального використання, дати фахівцеві обсяг знань і навичок використання ІСдля роботи як керівник колективу, уміння використати інструменти ІСдля процедури керування, прийняття рішень, комунікативного спілкування й документаційного забезпечення процесів керування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань, умінь і навичок в області застосування ІС для керування організацією, підприємством і його функціональними підрозділами; ознайомлення із принципами, функціями й методами побудови й використання ІС, технологіями прийняття управлінських рішень на базі ІС.

Змістовні модулі:

- Сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних систем і технологій.

- Еволюція інформаційних систем.

- Створення інформаційних систем, їхня якість й ефективність.

- Математичне, програмне й інформаційне забезпечення нових інформаційних технологій.

- Інтелектуалізація ІС.

- Експертні системи і їхні характеристики.

- Інформаційно-довідкові системи в менеджменті.

- Експертно-навчальні системи.

- Системи підтримки прийняття рішень.

- Інформаційні технології формування бізнес-планів.

- CASE-технології і їхнє застосування.


1.2. Дисципліни, що забезпечують курс.


  • Економіка підприємства

  • Організація виробництва

  • Планування діяльності підприємства

  • Методи прийняття управлінських рішень

  • Інформаційні системи в менеджменті^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекції


Номер

розділу

Номер теми

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу
1.1.

Історія розвитку інформаційних технологій, які використаються в менеджменті.

2

[2, c.5-36, 8, c. 7-17,
1.2.

Еволюція підходів до побудови корпоративних інформаційних систем (MRP - MRP II - ERP - Розширений ERP – EAS - ERP II)

2

12, c. 4-26]
1.3.

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій. Автоматизація керування: програмне забезпечення й підходи.

2

[3, c.25-36, 18, c. 12-37,
1.4.

Можливості й обмеження інтелектуальних систем на сучасному етапі. Основні тенденції розвитку.

2

14, c. 24-29]
1.5

Структура інформаційних систем. Математичне, програмне й інформаційне забезпечення нових інформаційних технологій.

2

[2, c.27-35, 5, c. 47-52]
1.6

Створення інформаційних систем. Керування процесом розробки програмного забезпечення, спіральна модель розвитку й модель SEI-CMM.

2

[5, c.26-36, 13, c. 58-68, 14, c. 74-85]
1.7

Автоматизація процесів проектування й планування в менеджменті.

2

[8, c.5-16, 13, c. 15-29,
1.8

Автоматизоване формування бізнес-планів. CASE-технології.
14, c. 14-26]
1.9

Автоматизація процесу прийняття управлінських рішень. Експертні й експертно-навчальні системи. Системи підтримки прийняття рішень.

2

[6, c.26-33, 9, c. 35-39, 12, c. 24-28]
1.10

Релевантна інформація для менеджера. Інформаційно-довідкові системи.

2

[2, c.37-39, 7, c. 28-37,
1,11

Використання інструментів індексації й пошуку даних. Пошук інформації в Internet.

2

9, c. 16-26]
1,12

Менеджмент процесів обміну даними з використанням технологій комп'ютерних мереж. Основи роботи з корпоративної по електронній пошті.

2

[3, c.19-36, 4, c. 38-43]
1,13

Обробка економічної інформації на основі СУБД.

2

[6, c.5-36, 9, c. 8-19, 14, c. 14-26]
1,14

Гіпертекстові технології обробки даних

2

[3, c.19-35, 7, c. 65-69, 11, c. 38-46]

Разом

28    1. Практичні заняття
Номер заняття

Номер теми

Тема заняття

Обсяг, година.

Метод.

вказівки

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

1.1

Керування загальною роботою над електронними документами. Загальна робота над документами в сучасних офісних пакетах програмного забезпечення.

2

[5,с14-25; 6, с.56-74]
2

1.2

Використання електронних коштів організації контактів.

1

[5, с.24-34; 11]
3.

1.3

Використання можливостей сучасних офісних коштів для створення розкладів, планування зустрічей і зборів персоналу, використання даних про зайнятість персоналу.

1

[ 6, с.45-56]
4.

1.4

Складання й використання групових розкладів.

2

[11, с.25-43]
5.

1.5

Модульний контроль 1.

16.

1.6

Керування проведенням мережні збори й конференцій.

2

[5, с. 6-11]
7.

1.7

Методи захисту корпоративної інформації: технології обміну конфіденційної інформації.

2

[6, с.45-67]
8.

1.8

Можливості використання технологій шифрування з відкритим ключем у менеджменті.

1

[8, с.34-52]
9.

1.9

Організація й керування віддаленим робочим місцем.

2

[ 6, с.56-74]
10.

1.10

Модульний контроль 2.

1

[5, с.24-34; 11]
11.

1.11

Релевантна інформація для менеджера. Інформаційно-довідкові системи.

2

[ 6, с.45-56]
12.

1.12

Менеджмент процесів обміну даними з використанням технологій комп'ютерних мереж.

2

[11, с.25-43]
13.

1.13

Обробка економічної інформації на основі СУБД.

1

[6, с.45-67]
14.

1.14

Гіпертекстові технології обробки даних

2

[5, с. 6-11]
15.

1.15

Використання інструментів індексації й пошуку даних. Пошук інформації в Internet.

1

[6, с.45-67]
16.

1.16

Основи роботи з корпоративної по електронній пошті.

2

[5,с14-25; 6, с.56-74]
17.

1.17

Модульний контроль 3.

1Разом:

26
2.3. Питання, що виносяться для самостійного вивчення


Номер розділу

Питання, теми для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

1

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

27
2

можливості й особливості технології підготовки текстових документів на основі використання шаблонів, можливості й особливості технології підготовки текстових документів на основі використання стилів

9

[1, с.34-50; 4, с.312-347]

3

основні вимоги до підготовки й оформлення таблиць (табличних документів

9

[1, с23-24; 6, с.8-19]

5

стандарти, правила й угоди в області побудови обчислювальних мереж

9

[1, с.47-51; 6, с.13-31]
Всього за семестр

54


^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1. Учбово-методична література


Ном п/п


Назва

Наявна кількість,

примірн.


Вид
^ Основна література1

Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О., Лебідь В.М., Слабко С.С. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 352 с.

100

Навчальний посібник

2

Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник. Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О., Лебідь В.М., Слабко С.С., Колдовський В.С. - Суми: ВТД"Університетська книга", 2005. –407 с.

5

Навчальний посібник

3

Інформаційні системи і технології вв економіці. Посібник для студ. вищих навч.закладів /за ред. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 544 с.

40

Навчальний посібник

4

Проектування інформаційних систем. Посібник // за ред. В.С.Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 488 с.

30

Учбовий посібник
^ Додаткова література5

Інформаційні системи в економіці: Підручник./Під ред. Дика В.В.- М.: Фінанси і статистика, 1996.- 272с.

-

Підручник

6

Ткаченко В.А., Холод Б.И., Воронков О.Г. Оперативне керування виробництвом. Технологічна база керування. - К.: Соборна Україна, 1998.- 235с.

-

Учбовий посібник

7

Сучасні інформаційні технології в економіці / Диордица С.Г., Соколовская З.Н., Тизул В.В. і ін.; Під ред. Диордицы С.Г., Соколовской З.Н.- Одеса: НПФ ''Астропринт'',- 1997.- 175с.

-

Учбовий посібник

8

Ленквист Р. Облік у системі внутрішньої інформації ИП. Пер. зі шведського. Швеція, Упсала: Дидакт Экон.- 1994.- 191с.

-

Учбовий посібник

9

Менеджерські системи комунікацій в організаціях: Учеб. посібник / М.И. Крулькевич, Л.С. Винарик, А.Н. Щедрін і ін.; ДГУ, Ин-т эк-ки промисловості НАН України. - Донецьк,1999. - 157с.

-

Підручник^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Поняття інформаційних систем. Історія. Розвиток. Тенденції. Види й типи ІС.

Тестування

1, 2, 3,4, 5, 6,

7 – 12-й

2

Інформаційне забезпечення процесів керування. Технологія роботи із БД.

Тестування

8,9,10,11

13 – 18-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи