Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" icon

Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Скачати 231.32 Kb.
НазваЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Дата19.08.2012
Розмір231.32 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан факультету

економіки та менеджменту

________________Карпіщенко О.І.

“_____”__________________2007р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни "Контролінг"

Для напряму підготовки 0502 „Менеджмент”

Для спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


Витяг із навчального плану

Форма навчання


Курс

Семе-стр

Загальний обсяг

Аудиторні заняття

СРС

ОДЗ

Залік/ екзамен

Всього

Лекц.

Пр.

всього

ІРС

Денна

4

7

81

36

20

16

45

іспит

Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми МОН України напряму 0502 "Менеджмент" і кваліфікаційної характеристики бакалавра


Укладач: доц. О.А. Лук’янихіна

Розглянута і узгоджена на засіданні кафедри управління.

(протокол №1 від 28.08.2007 р.)


Зав. кафедри О.М. Теліженко


УЗГОДЖЕНО:

1. Зав. випускової кафедри О.М. Теліженко

2. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко

3. Нач. навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко

^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

    1. Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни “Контролінг” є формування у студентів системних знань із концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, кооперування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Задачами вивчення дисципліни є одержання та розвинення студентами теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у галузі економічного управління підприємством та його функціональними підрозділами, використання методів стратегічного та оперативного контролінгу, вивчення правильної організації руху інформаційних потоків на підприємстві з метою їх оптимізації (отримання інформації, корисної для прийняття управлінських рішень).

Предмет: процес оперативного та стратегічного управління підприємством як системою, спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних та прийняття управлінських рішень з оптимізації співвідношення „витрати-обсяг-прибуток”.

В результаті вивчення дисципліни „Контролінг” студент повинен:

Знати: сутність, задачі та функції контролінгу, його взаємозв’язок з іншими функціями управління підприємством, сутність стратегічного та оперативного контролінгу, задачі та методи управлінського обліку, зміст та взаємозв’язок бюджетів на підприємстві, організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві, основи організації служби контролінгу в організаціях, утворення інформаційних потоків на підприємстві в системі контролінгу, класифікацію витрат підприємства та шляхи їх зниження; ціноутворення; оцінку економічної ефективності виробництва і обгрунтовування вибору варіантів управлінських рішень.

Уміти: використовувати загальні та методологічні принципи концепції управління діяльністю підприємства, оцінити ефективність діяльності менеджерів різних центрів відповідальності, розробити бюджет підприємства; організувати вивчення попиту та пропозиції на продукцію підприємства; оцінити основні і оборотні фонди підприємства, потребу в них, розрахувати потребу у виробничих потужностях; оцінити ефективність використання виробничих фондів, визначити потребу в кадрах і оцінити продуктивність праці; розрахувати заробітну платню; визначити собівартість продукції, прибуток, оцінити рентабельність виробництва і окремих видів продукції; провести аналіз фінансового стану підприємства і в цілому його виробничо-господарської діяльності; скласти звітність підприємства, розрахувати податки; оволодіти методами вибору управлінських рішень у контролінгу.

1.2. Місце дисципліни в навчальному процесі.

Місце курсу “Контролінг” в системі підготовки спеціалістів визначається необхідністю формування професійних навичок менеджерів у ринкових умовах із питань управління прибутком підприємства, а також уникнення банкрутства та кризисних ситуацій.

Перелік основних забезпечувальних дисциплін:

економічна теорія,

економіка підприємства,

менеджмент,

бухгалтерський облік.


Питання вхідного контролю:

1. Охарактеризуйте «витрати» як економічну категорію.

2. Дайте класифікацію витрат за різними ознаками.

3. Назвіть відомі Вам функції менеджменту.

4. Охарактеризуйте стратегічне і оперативне планування.

5. Які організаційні структури Вам відомі? Назвіть їх.

6. Що є інформаційною базою для прийняття управлінських рішень в організації?

7. Які показники оцінки ефективності роботи компанії Ви знаєте?


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекції


№ розділу

№ теми
^

Назва теми


Об-сяг го-дин

Література

При-мітка^ 7-й семестр
^ Вступ. Предмет і задачі курсу

Мета і завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо її вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань із дисципліни.

0,5


1
^ Загальні теоретичні основи контролінгу
1.1

^ Сутність контролінгу, причини його виникнення та особливості розвитку в управлінні економікою.

Сутність, цілі, функції і задачі контролінгу. Причини появи контролінгу на сучасних підприємствах.

Види контролінгу. Оперативний та стратегічний контролінг

1,5

1, с. 386-390;

4, с.5-18;

3, с.6-9;

7, с.7-9;

10, с.65-70


1.2

^ Контролінг в системі управління підприємством.

Загальні поняття теорії систем. Системи управління: основні положення. Характеристика підсистем управління підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями управління.

2

4, с. 31-36;

9, с.108-111;

11, с.83-88


1.3

^ Витрати як основний об’єкт контролінгу.

Класифікація витрат за категоріями.

Методи класифікації витрат.

Поняття центрів відповідальності та їх класифікація.

1

2, с. 158,

с. 166,

с. 90-193,

с. 293-294;

4, с.20-30;

3, с.24-44;

8, с.118-122

13, с.69-74


1.4

^ Управлінський облік як основа контролінгу.

Управлінський облік і його відмінність від фінансового обліку. Задачі управлінського обліку. Вирішення задач оперативного контролінгу при застосуванні різних методів управлінського обліку.

2

2, с.198-199

4, с. 78-83;

3, с. 44-64;

15, с.80-87
2
^ Методичне забезпечення контролінгу
2.1

^ Розробка бюджетів (бюджетування) як інструмент оперативного контролінгу

Бюджетування як процес. Поняття бюджету. Цілі та завдання бюджетів. Підходи до розробки бюджетів. Структура системи бюджетів на підприємстві

2

1, с.402-406;

3, с. 65-84;

7, с.77-90;

12, с.136-149


2.2

^ Відхилення у системі контролінгу.

Сутність відхилень. Класифікація відхилень.

Облік відхилень.

Аналіз відхилень. Факторний аналіз відхилень

2

3, с. 65-84,

с. 86-89,

7, с. 77-90,

с. 97-101,2.3

^ Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку

Поняття точки беззбитковості. Побудова моделі беззбитковості. Методи визначення точки беззбитковості: графічний, рівняння

2

1, с.407-410;

2, с.305-312

16, с.30-34


2.4

^ Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

Цілі і задачі діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Роль діагностики в управлінні підприємством. Джерела інформації для експертної діагностики.

2

3, с. 165-192

16, с.40-44


2.5

^ Стратегічний контролінг. Основні інструменти стратегічного контролінгу.

Складові стратегічного контролінгу. Інструменти стратегічного контролінгу

2

4, с. 31-36,

7, с.21-25,

с. 33-34
3
^ Організаційні аспекти реалізації контролінгу.
3.1

^ Організаційно-методичні основи утворення системи контролінгу на підприємстві.

Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Структура і склад служби контролінгу.

Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

1

4, с. 55-64,

3, с. 132-149


3.2

^ Контролінг напрямків діяльності підприємства

Контролінг маркетингу.

Контролінг у логістиці.

Фінансовий контролінг.

Екологічний контролінг.

1

7, с. 29-57,

с. 65-73;

12, с.136-139


3.3

^ Особливості контролінгу інвестиційних проектів.

Задачі контролінгу. Інструменти контролінгу. Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу.

1

7, 57-60,

3, с. 97-101,

14, с.32-38

^ Усього за семестр

20
2.2 Практичні (семінарські) заняття

Номер п/п

Номер розділу

Назва теми

Обсяг годин

Посилання на літературу

1

1

^ Сутність контролінгу, причини його виникнення та особливості розвитку в управлінні економікою.

Контрольне письмове бліц-опитування

2

1, с. 386-390;

4, с.5-18;

3, с.6-9;

7, с.7-9;

10, с.65-70
1

^ Контролінг в системі управління підприємством.

Контрольне письмове опитування за картками

Доповіді на тему:

  1. Характеристика системи управління підприємством

  2. Показники, які характеризують ефективність функціонування підсистем

2

4, с. 31-36;

9, с.108-111;

11, с.83-88

2

1

^ Витрати як основний об’єкт контролінгу.

Контрольне тестування.

Вирішення задач на класифікацію витрат індивідуально і в групах.

Доповідь на тему: сутність економічної категорії „витрати”

2

2, с. 158,

с. 90-193,

с. 293-294;

4, с.20-30;

3, с.24-44;

8, с.118-122

13, с.69-74

3

1

^ Управлінський облік як основа контролінгу.

Вирішення задач за методом „директ-кост” і „стандарт-кост”.

Контрольне письмове опитування.

2

2, с.198-199

4, с. 78-83;

3, с. 44-64;

15, с.80-87

17, с. 25-35

4

2

^ Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу

Контрольне письмове тестування.

Вирішення задач на складання бюджету.

2

1, с.402-406;

3, с. 65-84;

7, с.77-90;

12, с.136-149

17, с. 2-35

6

2

^ Відхилення у системі контролінгу.

Письмове контрольне опитування

Вирішення задач.

2

3, с. 65-84,

с. 86-89,

7, с. 77-90,

с. 97-101,


7

3

^ Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку

Письмов контрольне тестування

Вирішення задач на пошук взаємозв’язку між витратами, обсягом діяльності і прибутком

2

1, с.402-406;

3, с. 65-84;

7, с.77-90;

12, с.136-149

8

3

^ Особливості контролінгу інвестиційних проектів.

Вирішення задач

Письмове контрольне тестування по курсу „Контролінг”

2

7, 57-60,

3, с. 97-101,

14, с.32-38Всього за семестр:

16

2.3. Лабораторні заняття –немає

2.4 Індивідуальні заняття – немає

2.5 Курсові проекти- немає

2.6 Обов’язкові домашні завдання – немає


2.7.Питання, що виносяться для самостійного вивчення

Номер

розділу

Питання для самостійного вивчення

Обсяг годин

Посилання на літературу
Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

18

1-17

1

Історичні питання розвитку контролінгу. Порівняння американської та німецької моделей.

2

2, с. 15-18

7, с.7-9

1

Поняття центрів відповідальності та їх класифікація.

2
1

Класифікація методів обліку витрат, що використовуються в системі контролінгу, їх переваги та недоліки. Вирішення задач оперативного контролінгу при застосуванні різних методів управлінського обліку.

3

1, с. 78-83,

4, с.44-64

2

Інструменти стратегічного контролінгу:

аналіз потенціалів підприємства, аналіз концепції життєвого циклу продукції, аналіз стратегій по Портеру, портфоліо-аналіз, аналіз впливу ринкової стратегії на прибуток ,СВОТ-аналіз, бенчмаркінг

6

1, с. 94-108

2, с. 33-41

4, с. 65-84,

с. 86-89,

2, с. 77-90,

с. 97-101

2

Інструменти оперативного контролінгу: АВС-аналіз.

2

4, с. 165-192

16, с.40-44

2

Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових

Факторний аналіз, класифікація відхилень

2

1, с.407-409

3, с. 65-84,

с. 86-89,

7, с. 77-90,

с. 97-101,

2

Контролінг маркетингу, екологічний контролінг, контролінг у логістиці, фінансовий контролінг: сутність, задачі, інструменти

4

7, с. 29-57;

с. 65-73;

12, с. 136-139

3

Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

2

4, с. 149-163

3

Упровадження контролінгу на підприємстві.

Професійні навички і особові якості фахівця по контролінгу.

2

4, с.55-64;

3, с.132-149;

10, с.65-70

3

Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу.

2

7, 57-60,

3, с. 97-101,

14, с.32-38
Всього за семестр:

45


^ 3.НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


№ п\п

Найменування навчально - методичної літератури

Наяв-ність

Вид

1

2

3

4

3.1.

^ Основна література1

Менеджмент для магистров: Учебник для вузов / Под ред. А.А.Епифанова, С.Н.Козьменко. – Сумы:Университетская книга, 2002. – 600 с.

100

Підручник

2

Мельник Л.Г., Каринцева А.А. Экономика предприятия. – Сумы: „Университетская книга”, 2002. – 400 с.

26

Підручник

3

Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія, 2007. – 190с.

21

Навч. пос

3.2.

Додаткова література4

Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управления бизнесом. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.

1

Монографія

5

Кирсанова Т.А., Кирсанова Е.В., Лукьянихин В.А. Экологический контроллинг - инструмент экоменеджмента.-Сумы:Козацький вал, 2004 .-222 с.

69

Монографія

.6

Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Л. Горфинкель, Е.М. Купрякова, В.П. Прасолова и др. / Под ред. проф. В.Л. Горфинкеля. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367с

2

Підручник

7

Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002 . -256 с.

-

монографія

8

Петр Лабзунов Функции затрат на промышленных предприятиях // Проблемы теории и практики управления. – 2004.- №2. – С. 118-122.
стаття

9

Михаил Хазан Предприятие как открытая система // Проблемы теории и практики управления. – 2005.- №1. – С. 1084-111.
стаття

10

Скляр Е.Н., Звернович И.О., Хрычикова Т.Д. Теоретические основы формирования системы интегрированного контроллинга на промышленном предприятии // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. - №3. - С. 65-70.
стаття

11

Дрозд І.К. Вдосконалення внутрішнього контролю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №11(54). – С.83-88.
стаття

12

Морозов Д.М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №11(53). – С.136-149.
стаття

13

Орлов О., Рясних Є., Рудніченко Є. Нетрадиційний метод розподілу накладних витрат // Економіст. – 2005. - №7(225). – С. 69-74.
стаття

14

Басюк Т. Инвестиционный контроллинг: Проблемы и перспективы//Экономика Украины.-2004.-№ 6 .-С.32 - 38.
стаття

15

Юдина Л.Н. Управленческий учет и контроллинг//Финансовый менеджмент.-2005.-№1 .-С.80-87.3.3.

Конспекти лекцій16

Конспект лекцій із курсу „Контролінг” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” всіх форм навчання / укладачі О.А. Лук’янихіна, Є.В.Кірсанова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 50 с.
рукопис

3.4

^ Науково-методична література СумДУ17

Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни „Контролінг” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” заочної форми навчання та слухачів ФПФ. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 35 с.

200

Методичні вказівки3.1 Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Для поточного контролю знань студентів по темах 1.2, 1.4, 2.2 використовуються картки контролю (4 варіанти); по темах 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 3.1-3.3 - комплект тестів. Для підсумкового контролю - комплект тестів


4. ГРАФІК модульно-рейтингового контролю знань студентівНомер

модуля

Теоретичний (лекційний) матеріал, що виноситься на контроль

Теми

Термін здачі модуля

(тиждень семестру)

1.

Загальні теоретичні основи контролінгу

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

6-й

2.

Методичні аспекти контролінгу

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

12-й.

3.

Організаційні аспекти реалізації контролінгу.

3.1,3.2,3.3

17-й.5. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Робоча програма перезатверджена на 200__/200__ навч. рік


"___"______________200 р. Протокол №_____


Завідувач кафедри


Робоча програма перезатверджена на 200__/200__ навч. рік


"___"______________200 р. Протокол №_____


Завідувач кафедри

Схожі:

Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством...
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Основи планування у підприємництві» є іспит
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2011р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconЗатверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
...
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" icon«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів І положень управління персоналом...
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є вивчення теоретичних основ з планування, організації, мотивації та контролю службового...
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Затверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни \"Контролінг\" iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи