Кафедра управління icon

Кафедра управління
Скачати 104.62 Kb.
НазваКафедра управління
Дата19.08.2012
Розмір104.62 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету економіки та

менеджменту


_________________О.І. Карпіщенко

«____» ___________ 2009 р.


РЕГЛАМЕНТ


підсумкового контролю знань з навчальної

дисципліни «Корпоративне управління»

Спеціальність 6.050201 – «Менеджмент організацій»


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є іспит.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу «Корпоративне управління».


^ 2 СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Структурно екзаменаційний білет складається з 2 завдань, які включають:

 1. два теоретичних запитання за програмою курсу;

 2. одну розрахункову задачу.

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 24.


^ 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 5-бальною системою.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • оцінці «відмінно» відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 • оцінці «добре» відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 • оцінці «задовільно» відповідає знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу з вказаного питання; застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача; допущення окремих суттєвих помилок;

 • оцінці «незадовільно» відповідає фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу; непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та висновки; невірне тлумачення сутності ключових понять; невміння застосувати знання у практичній діяльності.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно» залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Загальна підсумкова оцінка ставиться на основі розрахунку середньоарифметичної балів, які набрані за теоретичні питання та практичну задачу.


^ 4 ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

1 Поняття та ознаки корпорації .

2 Види корпорацій.

3 Сучасні підходи до визначення корпоративного управління .

4 Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління.

5 Стандарти та кодекси корпоративного управління.

6 Англо-американська модель корпоративного управління.

7 Німецька (західноєвропейська) модель корпоративного управління.

8 Японська модель корпоративного управління.

9 Перехідна модель корпоративного управління.

10 Поняття та види господарських товариств в Україні.

11 Акціонерні товариства як об’єкт корпоративного управління.

12 Засновники, учасники та акціонери. Права акціонерів.

13 Вплив акціонерів на роботу акціонерного товариства.

14 Причини виникнення агентських конфліктів та способи отримання контролю в АТ.

15 Управління створенням акціонерних товариств.

16 Організація проведення загальних зборів. Основні питання що вирішують установчі збори.

17 Компетенція й порядок проведення загальних зборів акціонерів.

18 Порядок формування і напрямки роботи наглядової ради.

19 Повноваження виконавчого органу акціонерного товариства.

20 Економічна сутність капіталу.

21 Форми корпоративного капіталу.

22 Економічна суть статутного капіталу.

23 Порядок зміни розміру статутного капіталу.

24 Порядок формування та призначення резервного капіталу.

25 Управління залученням капіталу. Підходи щодо формування структури капіталу.

26 Види корпоративних цінних паперів.

27 Операції з корпоративними цінними паперами .

28 Порядок отримання права власності на акцію.

29 Аналіз прибутковості цінних паперів.

30 Дивідендна політика АТ.

31 Роль і сфери регулювання Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

32 Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі.

33 Управління державними корпоративними правами. Дивідендна політика держави.

34 Структура та завдання Національної депозитарної системи України.

35 Суб’єкти депозитарної системи та види їх діяльності.

36 Поняття та учасники фондового ринку.

37 Основні види професійної діяльності на фондовому ринку .

38 Сутність та значення фондової біржі.

39 Фондові біржі та позабіржова торгівельна система в Україні.

40 Сутність та призначення біржових індикаторів. Найвідоміші біржові індикатори світу. Фондові індекси в Україні.


5 ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


5.1 Типова задача на розрахунок норми цінних паперів
^

Використовуючи дані приведені в таблиці розрахувати норму простих акцій, норму привілейованих акцій та норму облігацій акціонерного товариства.


Джерела формування капіталу акціонерного товариства

Значення, тис. грн.

Прості акції

14500

Привілейовані акції

2000

Облігації

5500

Емісійний прибуток

1500

Резервний капітал

0

Нематеріальні активи

300

Викуплені акції

400


5.2 Типова задача на розрахунок чистих активів, що забезпечують цінні папери акціонерного товариства

Використовуючи дані приведені в таблиці визначити чисті активи, що забезпечують облігації, привілейовані акції та прості акції акціонерного товариства.

Показник

Значення, тис. грн.

Підсумок балансу (загальні активи)

16440

Нематеріальні активи

1000

Короткострокові забов’язання

700

Облігації

1300

Привілейовані акції

11005.3 Типова задача на розрахунок показника фінансового важеля

Використовуючи дані приведені в таблиці розрахувати показник фінансового важеля при різних варіантах залучення фінансування.

Показник

Варіант

А

Б

В

Середня сума всього капіталу, тис. грн.

у т.ч.:

2500

2500

2500

Середня сума власного капіталу тис. грн.

2500

1500

2000

Середня сума позиченого капіталу тис. грн.

0

1000

500

Сума валового прибутку (без урахування витрат по сплаті процентів за кредит) тис. грн.

400

750

650

Середній рівень процентів за кредит, %

0,16

0,3

0,26

Ставка податку на прибуток, %

20

20

20


5.4 Типова задача на розрахунок книжної , ринкової ціни простих акцій та дивідендного виходу

Використовуючи дані приведені в таблиці розрахувати книжну, ринкову ціну простих акцій та дивідендний вихід.

Показник

Значення

Чисті активи,тис. грн.

18000

Кількість акцій шт.

14000

Номінальна ціна простої акції грн.

1000

Дивіденд на просту акцію, %

20

Доход на одну просту акцію, грн.

200

Коефіцієнт котирування

1,14


5.5 Типова задача на розрахунок суми дивіденду на одну просту та привілейовану акцію та дивідендного виходу

В оголошенні акціонерного товариства вказано, що дивіденди за його акціями за рік скла­дуть 10% річних за простими акціями та 20 % за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на одну привілейовану акцію номіналом 2 тис. грн. і одну звичайну номіналом 1 тис. грн. Визначити дивідендний вихід, якщо доход отриманий акціонерним товариством на просту акцію скла­дає 200 грн.


5.6 Типова задача на визначення ймовірності банкрутства акціонерного товариства за методикою Альтмана


Використовуючи дані приведені в таблиці розрахувати індекс кредитоспроможності Альтмана та визначити ймовірність банкрутства.

Показник

Значення

Необоротні активи, тис. грн.

640000

Оборотні активи, тис. грн.

50000

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

60000

Нерозподілений прибуток, тис. грн.

30000

Кількість акцій у статутному фонді, шт.

1740

Ринкова ціна акції, грн.

50

Виручка від реалізації, тис. грн.

250000

Боргові забов’язання, тис. грн.

63000


5.7 Типова задача на визначення структури капіталу

Використовуючи дані приведені в таблиці аналітичним та графічним методом визначити якою буде оптимальна структура капіталу у випадку якщо керівництво при формуванні політики фінансування капіталу дотримується а) класичного підходу; б) помірного підходу; в) агресивного підходу.Показник

Значення

Планова середньорічна вартість позаоборотних активів, тис. грн.

200

Постійна частина оборотних активів, тис. грн.

100

Змінна частина оборотних активів, тис. грн.

80


5.8 Типова задача на визначення коефіцієнта покриття дивідендів по привілейованим акціям та показника чистого прибутку на одну просту акцію

Акціонерне товариство " випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25 % від їх номіналу. Чистий прибуток то­вариства складає 5000 грн. Визначити коефіцієнт покриття дивідендів по привілейованим акціям та прибуток на прості акції.


^ 6 ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

1 Сутність та основні ознаки корпорації

2 Операції з корпоративними цінними паперами

3 Задача № 1. В оголошенні акціонерного товариства вказано, що дивіденди за його акціями за рік скла­дуть 10% річних за простими акціями та 20 % за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на одну привілейовану акцію номіналом 2 тис. грн. і одну звичайну номіналом 1 тис. грн. Визначити дивідендний вхід, якщо доход отриманий акціонерним товариством на просту акцію скла­дає 200 грн.


^ 7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Задихайло Д. В. Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2003. – 688с.

 2. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.

 3. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: Навч. Посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 295с.

 4. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоартивне управління. Підручник для вузів. – Київ: Лібра, 2004. – 368с.

 5. Закон України «Про господарські товариства» № 1576-XII

 6. Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-17

 7. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» N 710/97-ВР

 8. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № N 3480-IVВикладач, відповідальний за навчальну дисципліну,


доцент ________________________ О.М. Соляник (підпис)


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № __ від « ___ » ______2009 р.


Завідувач кафедри ____________________ О.М. Теліженко

(підпис)

Схожі:

Кафедра управління iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Кафедра управління iconФакультет економіки та управління кафедра макроекономіки та державного управління паспорт навчальної дисципліни «управління ціноутворенням» на 2012/2013 навчальний рік
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна – галузь знань «Менеджмент І адміністрування»
Кафедра управління iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»
З яких частин складається об’єкт управління? Які типові зовнішні сигнали використовуються для аналізу роботи автоматизованої системи...
Кафедра управління iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Управління проектами" є іспит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи