Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни icon

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 237.58 Kb.
НазваЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Дата19.08.2012
Розмір237.58 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

____________Прокопенко О.В.

"____"_______________ 2010р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Корпоративне управління"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям (спеціальності) підготовки

6.050201 "Менеджмент організацій"

Форма навчання денна


Характеристика навчальної дисципліни

Обов’язкова


Семестр викладання

Заг. обсяг

год./кред.

Аудиторні заняття, год.

СРС, год.

Форма контролю

Всього

Лк.

Прак.

Всього

В тому числі
ІРС під керівництвом викладача

Індивідуальне завдання

Самост. опрац. матеріалу

8

144/4

60

30

30

84

6

10

68

іспит

Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми МОН України за професійним напрямом 0502 "Менеджмент".


Розробник: доцент кафедри управління, к.е.н., Соляник О.М.


Затверджено на засіданні кафедри управління, протокол №1 від 31.08.2010 року

Суми – 2010
 1. ^

  Мета і завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі


Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин, особливостей функціонування та регулювання діяльності корпоративного сектора економіки.

Предмет: система корпоративного управління та організаційно-економічний механізм її функціонування на мікро- та макрорівнях, формуванню механізму розвитку інтегрованих корпоративних утворень.

Основні акценти у рамках курсу робляться на вивченні досвіду розвинутих країн, особливостях та механізмах функціонування системи корпоративного управління України, а також напрямках її удосконалення.

Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є надання основ теоретичних знань економіко-правового характеру про систему відносин між суб’єктами економічних відносин у системі корпоративного управління, для якої характерно відокремлення функцій власника та менеджера.

Основні акценти у рамках курсу робляться на вивченні досвіду розвинутих країн, особливостях та механізмах функціонування системи корпоративного управління України, а також напрямках її удосконалення.

Основними розділами та питаннями які є базовими для викладання дисципліни є такі:

Суть корпоративного управління, його суб’єкти та об’єкти. Функції корпоративного управління. Формування і реалізація корпоративних інтересів. Особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних структур, їх класифікація. Моделі корпорацій. Корпоративна реструктуризація економіки України. Державний корпоративний сектор.

Система корпоративних відносин. Структура управлінських органів корпоративних утворень та принципи їх функціонування. Різні рівні складності корпоративних структур і прийняття господарських рішень. Проектування корпоративних структур. Форми корпоративного контролю. Матеріально-технічні та фінансові потоки в корпораціях. Корпоративна культура. Система критеріїв ефективності корпоративної структури і досягнення інтегральної ефективності. Економічний потенціал корпоративного об'єднання. Управління капіталом у корпораціях, методи оцінки капіталу. Обіг корпоративних цінних паперів. Корпоративні інститути та проблеми захисту прав власності. Державне регулювання корпоративного сектору. Депозитарна система. Корпоративний аудит. Управління рухом акцій, роль фінансових посередників. Ризики створення і функціонування копоративних структур. Особливості антикризового управління в корпораціях.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: основні тенденції розвитку корпоративних структур на сучасному економічному етапі, міжнародні стандарти корпоративного управління, особливості управління корпоративною організацією в Україні, законодавчі акти, що регулюють корпоративні відносини в Україні.

уміти: виконувати необхідні розрахунки щодо визначення норми цінних паперів, розміру дивіденду, книжної та ринкової ціни акцій, ефекта фінансового важеля, визначення оптимальної структури капіталу, визначення вірогідності банкрутства; обирати найбільш ефективні шляхи розвитку, досягати оптимального рівня задоволення інтересів та потреб суб`єктів корпоративних відносин; використовувати набуті знання в практичній діяльності.

Даний курс відіграє важливу роль у підготовці кваліфікованого персоналу, який відповідає сучасним умовам і нагальним потребам розвитку української економіки, та може самостійно організовувати ефективну роботу як окремих підрозділів, так і всієї корпорації в цілому.

^ Місце дисципліни у навчальному процесі

Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з основ економічної теорії, макроекономіки та мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту.

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

Основи економічної теорії

Макроекономіка

Мікроекономіка

Економіка підприємства

2. ПРОГРАМА

VІІІ семестр викладання

Модульний цикл 1


Вступ

Тема 1. Поняття та економічна природа корпорації.

Історія виникнення та розвитку корпоративної форми господарювання. Поняття та ознаки корпорації. Види корпорацій. Об`єкти, суб`єкти, моделі, зовнішні структурні елементи корпоративного управління.

.^ Літ. основна: [1,4,6]


Тема 2. Корпоративне управління

Сучасні підходи до визначення корпоративного управління. Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління. ^ Літ. основна: [6,7]


Тема 3. Стандарти корпоративного управління.

Причини впровадження стандартів корпоративного управління. Структура стандартів корпоративного управління. Загальні вимоги до принципів корпоративного управління. Принципи корпоративного управління ОЄСР. Принципи корпоративного управління ЄБРР. Принципи корпоративного управління групи «Євроакціонери». Кодекси корпоративного управління.

^ Літ. основна: [4]


Тема 4 Моделі корпоративного управління.

Англо-американська модель. Німецька модель. Перехідна модель корпоративного управління. Форми корпоративного контролю. Системи інсайдерів та аутсайдерів.

^ Літ. основна: [1,4,6]


Модульний цикл 2


Тема 5. Господарські товариства як об’єкт корпоративного управління.

Поняття та види господарських товариств в Україні. Процедура створення господарського товариства..

^ Літ. основна: [8]

Тема 6. Акціонерні товариства як об’єкт корпоративного управління.

Засновники, учасники та акціонери. Права акціонерів. Вплив акціонерів на роботу акціонерного товариства. Агентські конфлікти у корпоративному управлінні. Управління створення акціонерних товариств. Установчі збори – початок формування внутрішньої корпоративної структури.

^ Літ. основна: [9]

Тема 7. Органи управління акціонерним товариством.

Принципи побудови системи управління акціонерним товариством. Компетенція і порядок проведення загальних зборів акціонерів. Порядок формування і напрямки роботи наглядової ради. Виконавчий орган акціонерного товариства.

^ Літ. основна: [9]

Тема 8. Управління капіталом у корпорації.

Економічна сутність капіталу. Форми корпоративного капіталу. Економічна сутність статутного капіталу. Порядок зміни розміру статутного капіталу. Формування резервного капталу. Управління залученням капіталу.

^ Літ. основна: [9,3]

Тема 9. Управління рухом корпоративних цінних паперів. Види корпоративних цінних паперів. Операції з корпоративними цінними паперами. Порядок отримання права власності на акцію. Аналіз прибутковості цінних паперів.

^ Літ. основна: [7,10]

Модульний цикл 3


Тема 10. Ринок цінних паперів

Поняття та учасники ринку цінних паперів.. Основні види професійної діяльності на фондовому ринку. Сутність значення та функції фондової біржі. Біржові індикатори.

^ Літ. основна: [15]

Тема 11. Державне регулювання корпоративного сектору в Україні.

Організаційно-управліняська база регулювання корпоративного сектору. Нормативна база корпоративного сектору. Роль і сфери впливу Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне регулювання. Управління державними корпоративними правами.

^ Літ. основна: [12,13,14]

Тема 12 Склад структура та функції депозитарної системи в Україні. Форми функціонування цінних паперів. Структура та завдання НДСУ. Суб’єкти депозитарної системи та види їх діяльності. Перехід та реалізація права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі.

Літ. основна: [5,11]


^ 3.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Заг.обсяг, годин

Лек., годин

Практ.,

годин

Лаб., годин

Самост. опрац. матер.,

годин

Інд. завд.,

годин

^ VІІІ семестр викладання

Модульний цикл 1(1 кредит)

Тема 1

10

3

3
4
Тема 2

8

2

2
4
Тема 3

10

2

2
6
Тема 4

12

3

3
6
Контрольний захід за модульний цикл

2


2
Всього за семестр

42

10

10
22
^ VIІI семестр викладання

Модульний цикл 2(1 кредит)

Тема 5

6

2

1
3
Тема 6

9

2

1
4

2

Тема 7

8

1

1
4

2

Тема 8

15

3

4
6

2

Тема 9

10

2

3
5
Консультація щодо виконання ОДЗ

2


2
Контрольний захід за модульний цикл

2


2
Всього по модульному циклу

52

10

10
26

6

VIІI семестр викладання

^ Модульний цикл 2(1 кредит)

Тема 10

14

4

4
4

2

Тема 11

16

4

4
6

2

Тема 12

12

2

2
8
Захист ОДЗ

4


4
Контрольний захід за модульний цикл

2


2
Всього по модульному циклу

50

10

10
26

4

Всього з навчальної дисципліни

144

30

30
74

10
^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1 Лекції

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


1

Поняття та економічна природа корпорації

3 год.

2

Корпоративне управління

2 год.

3

Стандарти корпоративного управління.

2 год.

4

Моделі корпоративного управління.

3 год.

5

Господарські товариства як об’єкт корпоративного управління. Акціонерні товариства як об’єкт корпоративного управління.

Органи управління акціонерним товариством.

3 год.

6

Управління капіталом у корпорації.

4 год.

7

Управління рухом корпоративних цінних паперів

3 год.

8

Ринок цінних паперів

4 год.

9

Державне регулювання корпоративного сектору в Україні.

4 год.

10

Склад структура та функції депозитарної системи в Україні.

2 год.


5. ОДЗ

Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під час вивчення цієї дисципліни, формування вміння самостійно працювати із спеціальною літературою, логічно формулювати свої думки, робити узагальнення та висновки.

У результаті виконання розрахункової роботи студенти повинні набути практичних навичок у проведенні різноманітних розрахунків, пов’язаних з раціональною організацією матеріальних та інформаційних потоків; проектуванням логістичних процесів; прогнозуванням та плануванням матеріально-технічного забезпечення підприємств; управлінням запасами; оцінкою наявних організаційних резервів у діяльності логістичних систем та обґрунтування їх використання з метою підвищення ефективності виробництва.

Розрахункова робота передбачає розв'язання 7 запропонованих завдань. Підготовка розрахункової роботи складається з таких етапів: підбір літературних джерел, нормативного і фактичного матеріалу, консультації з викладачем і уточнення вихідних даних, написання та оформлення розрахункової роботи, подання її на кафедру для перевірки.

Для кожного студента на підготовку роботи – 16 годин

^ 6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту; лекції-дискусії.

Практичні заняття: вирішення ситуаційних завдань; підготовка доповідей на семінарське заняття; розігрування ролей; розв’язування задач; робота над індивідуальними завданнями тощо.


^ 7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Використовуються наступні методи поточного та підсумкового контролю: поточний контроль - оцінювання виступів на семінарських заняттях, участі у обговоренні проблемних питань, колективній роботі, модульні контролі по закінченню модульного циклу, що складаються з тестових завдань (теоретична частина) та задач (практична частина), захист індивідуального завдання.


^ 8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРИАЛИ

ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література


Ном п/п


Назва

Наявна кількість,

примірн.


Вид
Основна література
1

Менеджмент для бакалаврів : підручник у 2-х т. Т.1 / Ред.: О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. — Суми : Університетська книга, 2009. — 605 с.

300

Підручник

2

Корпоративне управління / Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. — К. : Каравела, 2008. — 384 с

2

Підручник

3

Сазонець, І. Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій (Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : навч. пос. / І. Л. Сазонець. — К. : ЦУЛ, 2008. — 304 с. 

Доступ з локальної мережі СумДУ
4

Задихайло Д. В. Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: – Х.: Еспада, 2003. – 688с.


1

Навчальний посібник

5

Євтушевський В. А. Корпоративне управління / В. А. Євтушевський. — К. : Знання, 2006. — 406 с.

1

Підручник

6

Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління. – Київ: Лібра, 2004. – 368с

1

Підручник

7

Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: Навч. Посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 295с.

1

Підручник
^ Б. Додаткова література8

Закон України «Про господарські товариства» № 1576-XII9

Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-1710

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № N 3480-IV11

Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» N 710/97-ВР12

Закон України «Про управління об'єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року N 185-V13

Закон України «Про захист економічної конкуренції» N 2210-III14

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» N 3659-XII15

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» N 3480-IV


^ Науково-методична література видавництва СумДУ16

Соляник О.М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Корпоративне управління»

Розробник програми ___________________ О.М. Соляник


Завідувач кафедри ___________________ О.М. Теліженко


^ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навчальний рік (без змін).

Протокол № ___ від “____” ______________20__ року.


Завідувач кафедри


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № ___ від “____” ______________20__ року.


Завідувач кафедри


^ РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Корпоративне управління ”

20010/11 навч. рік, 8 семестр


 1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 144 год./4,0 кред.; Лк. - 30 год./10; пр. – 30 год./10; іспит.

 2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 3.

 3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 160 балів (4 кред.* 40 бал./кред.).
 1. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Робота на аудиторних заняттях (0,3R = 48 балів):

- Лекції: 15 лк.* 1 б./лк. = 15 балів

- Практичні заняття: 15 пр. * 2,2 б./пр. = 33балів

б) активна робота на практичних заняттях (самостійне розв’язування задач, підготовка доповіді на задану тему, активна участь у обговоренні теоретичного та практичного матеріалу - максимально 12 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи 1-2 бали).

в) Виконання Індивідуального завдання - при позитивному оцінюванні від 5 до 10 балів (захист передбачається).

г) Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 90 балів (один у модульному циклі, шкала оцінювання - 30 балів):

^ 1-й модульний контроль - теоретичні завдання ( 12 тестових завдань по 2,5 бала) - від 15 до 30 балів;

2-й модульний контроль - теоретичні завдання та вирішення практичних

завдань - від 15 до 30 балів (теоретичні завдання при позитивному оцінюванні -

від 9 до 18 балів; практичні завдання при позитивному оцінюванні від 6 до 12 балів) - від 15 до 30 балів;

^ 3-й модульний контроль – теоретичні завдання ( 12 тестових завдань по 2,5 бала) - від 15 до 30 балів;


Перескладання кон¬трольних заходів з модуля дозволяється лише у випадку відсутності на контроль¬ному заході з поважної причини. 1. ^ Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):

1-й модульний цикл: 5 лк. * 1 б./лк. + 5 пр.*2,2 б./пр. + 4 б./пр. + 30 б.= 50 б. (max)

^ 1-й модульний цикл: 5 лк. * 1 б./лк. + 5 пр.*2,2 б./пр. + 15 б.= 31 б. (min)


2-й модульний цикл: 5 лк. * 1 б./лк. + 5 пр.*2,2 б./пр. + 4 б./пр. + 30 б.= 50 б. (max)

2-й модульний цикл: 5 лк. * 1 б./лк. + 5 пр.*2,2 б./пр. + 30 б.= 31 б. (min)


3-й модульний цикл: 5 лк. * 1 б./лк. + 5 пр.*2,2 б./пр. + 4 б./пр. + 30 б.+10б.(одз)= 60 б. (max)

3-й модульний цикл: 5 лк. * 1 б./лк. + 5 пр.*2,2 б./пр. + 15 б..+5 б.(одз)= 36 . (min) 1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
 1. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача), захисту індивідуального завдання та робіт за п.6.
 1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:
Шкала оці-

Визначення

Чотирибальна націо-

Рейтингова бальна

нювання
нальна шкала оціню-

шкала оцінювання

ECTS
вання
А

ВІДМІННО

5 (відмінно)

144 <RD<160

В

^ ДУЖЕ ДОБРЕ

4,5 (дуже добре)

128 <RD < 144

С

ДОБРЕ

4(добре)

104 <RD <128

D

ЗАДОВІЛЬНО

3,5 (задовільно)

88 <RD < 104

Е

ДОСТАТНЬО - рівень компетентності задоволь­няє мінімальні критерії

3 (прийнятно)

80<RD< 88

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО - мож­ливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)

56 <RD <80

F

НЕПРИЙНЯТНО - до заходу підсумкового се­местрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навча­льної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD<56
 1. Іспит як захід семестрового контролю складається тільки у випадку якщо підсумок рейтингових балів знаходиться у межах від 56 до 79 балів (рівень “FX” ) і проводиться за правилами екзамену. Підвищення позитивної оцінки, визначеної на підставі рейтингових балів поточного модульного контролю, не відбувається.

 2. При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтин­говими балами поточного контролю «FX» студент має право на дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході підсумкового контролю (перше перескла­дання викладачеві, друге - комісії).

 3. При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтин­говими балами поточного контролю «Е» студент не допускається до заходу підсу­мкового семестрового контролю, вважається таким, що має академічну заборго­ваність з навчальної дисципліни, і представляється деканатом до відрахування (крім випадків продовження деканатом ліквідації академічної заборгованості за наявності документально підтверджених поважних причин неуспішності студен­та).

Розробник к.е.н. Соляник О.М.


Завідувач кафедри д.е.н., проф. О.М. Теліженко


«___»____________ 200 __р.

Схожі:

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни icon«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів І положень управління персоналом...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2011р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є вивчення теоретичних основ з планування, організації, мотивації та контролю службового...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Основи планування у підприємництві» є іспит
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій О. Г. Гусак (підпис) “ ” 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Екологічна політика“

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую Декан факультету Тесет о. Г. Гусак 2011 р. Робоча програма з навчальної дисципліни
Спеціальність: 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. \" \" 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую Декан факультету Тесет о. Г. Гусак 2011 р. Робоча програма з навчальної дисципліни
Спеціальність: 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи