Кафедра управління icon

Кафедра управління
Скачати 191.13 Kb.
НазваКафедра управління
Дата19.08.2012
Розмір191.13 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету економіки та

менеджменту


_________________О.А. Лук’янихіна

«____» ___________ 2009 р.


РЕГЛАМЕНТ


підсумкового контролю знань з навчальної

дисципліни «Логістика»

Спеціальність 6.050201 – «Менеджмент організацій»


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Логістика» є іспит.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу «Корпоративне управління».


^ 2 СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Структурно екзаменаційний білет складається з 2 завдань, які включають:

 1. два теоретичних запитання за програмою курсу;

 2. одну розрахункову задачу.

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 24.


^ 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 5-бальною системою.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • оцінці «відмінно» відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 • оцінці «добре» відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 • оцінці «задовільно» відповідає знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу з вказаного питання; застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача; допущення окремих суттєвих помилок;

 • оцінці «незадовільно» відповідає фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу; непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та висновки; невірне тлумачення сутності ключових понять; невміння застосувати знання у практичній діяльності.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно» залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Загальна підсумкова оцінка ставиться на основі розрахунку середньоарифметичної балів, які набрані за теоретичні питання та практичну задачу.


^ 4 ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

 1. Логістика. Етапи розвитку логістики.

 2. Причини переходу та основні положення концепції логістики.

 3. Логістичний ланцюжок. Логістична функція. Логістична операція. (сутність та приклади).

 4. Матеріальний потік та його характеристики.

 5. Види матеріальних потоків.

 6. Системний підхід до управління матеріальними потоками (сутність, принципи, послідовність формування логістичної системи).

 7. Етапи аналізу й проектування логістичних систем (системний підхід).

 8. Поняття логістичної системи. Види макрологістичних систем.

 9. Поняття логістичної системи. Види мікрологістичних систем.

 10. Організаційні форми потокового управління на макрорівні.

 11. Організаційні форми потокового управління на мікрорівні.

 12. Форми передбачення (гіпотеза, план, прогноз).

 13. Методи прогнозування.

 14. Методологія планування матеріалопотоків: мета планування, етапи (стадії) планування, рівні планування,

 15. Методи планування.

 16. Основні етапи логістичного планування на підприємстві.

 17. Сутність і завдання транспортної логістики.

 18. Класифікація транспортних засобів підприємства.

 19. Інформація, що потрібна для вибору та розрахунку необхідної кількості транспортних засобів.

 20. Фактори, що впливають на вибір транспорту.

 21. Склад і функції органів транспортного господарства.

 22. Визначення вантажопотоку та вантажообміну. Порядок складання та призначення шахової відомості та схеми вантажопотоків.

 23. Види транспортних систем.

 24. Організація і планування роботи втурішньозаводського транспорту.

 25. Склад як елемент логістичної системи. Види складів.

 26. Функції складів.

 27. Логістичний процес на складі.

 28. Основні складові системи складування. Послідовність вибору раціональної системи складування.

 29. Методи розрахунку площі складських приміщень.

 30. Натуральна, технічна та вантажна податливість вантажу.

 31. Тара та упаковка при зберіганні вантажів.

 32. Призначення та види товарно-матеріальних запасів підприємства.

 33. Функції товарно-матеріальних запасів.

 34. Основні системи управління запасами на підприємстві (система з фіксованим розміром запасу, система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями).

 35. Додаткові системи управління запасами на підприємстві (система із встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня, система «мінімум-максимум».)

 36. Система управління запасами "точно в строк" (система "канбан").

 37. Методика нормування виробничих запасів на підприємстві.

 38. Сутність завдання та функції закупівельної логістики.

 39. Основні шляхи вибору постачальника.

 40. Сутність логістичного сервісу та види логістичних послуг.

 41. Основні функції збутової логістики.

 42. Операційна система збутової логістики.

 43. Логістичні інформаційні системи.

 44. Інформаційна інфраструктура.^ 5 ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


5.1 Типова задача на розрахунок прогнозного значення споживання металу та оцінку похибки прогнозу.

Шляхом використангня метода найменших квадратів було розраховано прогнозні показники споживання мтеалу за 9 місяців. Визначте прогнозне значення для 10-го місяця та оцініть похибку прогнозу, якщо рівняння тренду має вигляд: х*= 70,732+0,438t.


місяць

Фактичне споживання металу підприємством, т.

Прогнозне значення

Споживання металу підприємством

т.

1

71,2

71,17

2

72

71,608

3

71,8

72,046

4

72,5

72,484

5

72,9

72,922

6

73

73,36

7

74

73,798

8

74,1

74,236

9

74,5

74,674


5.2 Типова задача на розрахунок норми витрат та коефіцієнта використання матеріалу.

Визначити норму витрат преспорошку на одну деталь із пластмас та коефіцієнт використання матеріалу за наступними даними.

Деталі

Маса деталі, кг

Відходи , кг

А

3,8

0,45

Б

1,5

0,21

В

4,1

0,72

Г

0,9

0,12

Д

1,8

0,18

Е

2,4

0,35

5.3 Типова задача на розрахунок резерву економії матеріалу для кількох підприємств.

Визначити резерв економії для кожного підприємства і для всіх трьох підприємств за наступними даними.

Підприємство 1

Норма витрат на т./100 кг. паперу

Плановий обсяг виробництва кг.

1

3,8

620

2

3,4

700

3

4,1

980

5.4 Типова задача на побудову маршрутів руху транспортних засобів

На основі даних наведених у таблиці побудувати маршрут та скласи графік руху електрокари.

Електрокара 1

Номер маршруту

Маршрут


Звідки Куди

Відстань, м

Найменування вантажу

Тривалість транспортного циклу, хв.

Кількість

циклів

Загальні витрати часу (хв.)

4

Ковальський цех

Механічний цех

150

Поковки

33

7

231

5

Склад металу

Механічний цех

200

Чорний метал

34

7

238

7

Механічний цех

Склад готової продукції

240

Готова продукція

35

8

280


5.5 Типова задача на виконання АВС аналізу емпіричним методом.

Машинобудівне підприємство здійснює закупівлі сировини та матеріалів у 16 постачальників. За допомогою АВС-аналізу потрібно визначити постачальників, більш тісне співробітництво з якими дозволить значно підвищити ефективність логістичної системи. Розбивку постачальників на групи А, Б, С проводити емпіричним методом. Вихідні дані про річний обсяг поставок ресурсів на машинобудівне підприємство навдено в таблиці.

Таблиця – Вихідні дані
Постачальник

грн.

1

ВАТ "Вега"

5432

2

ВАТ "Гранд"

1234

3

ООО "Стронг"

6543

4

ВАТ "Мотордеталь"

2233

5

ТОВ "Кабельзбут"

2347

6

ТОВ "Точдеталь"

10986

7

ВАТ "Титан"

8760

8

ВАТ "Криворіжсталь"

19000

9

ПП "Віват"

342

10

ПП "Бест"

1200

11

ВАТ "Гумотехніка"

7654

12

ВАТ "Зоря"

1123

13

ВАТ "Полімер"

9805

14

ВАТ "Солар"

1200

15

ВАТ "Ферум"

1000

16

ВАТ "Сплав"

4800


5.6 Типова задача на визначення площі складського приміщення методом навантажень

Визначте розмір площі складу методом навантажень за таких умов: річний обсяг вантажів, що надходять на склад - 3400 т; максимальна норма запасу – 40 діб; середнє розрахункове навантаження – 8 т/м2; коефіцієнт використання площі складу – 0,5; коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад – 1,4.


5.7 Типова задача на визначення площі складського приміщення методом навантажень

Найменування вантажу

Квартальне надходження на склад, т.

Максимальна норма запасу, діб.

Середнє розрахункове навантаження, т/м2

Коефіцієнт використання площі

Дрібні деталі

260

20

4

0,3

Середні деталі

750

10

2,6

0,8

Великі деталі

230

30

2

0,16

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад – 1,07.


5.8 Типова задача на визначення площі складського приміщення точним методом

Використовуючи точний метод, розрахуйте розмір площі складу, необхідної для зберігання круглої сталі та середніх деталей.

Для зберігання круглої сталі використовуються вертикальні стійки розміром 2,4х4м та місткістю 34 т. Для середніх деталей використовують стелажі розміром 2,5х4м, місткістю - 45т. Максимальний запас круглої сталі на складі – 1450 т, середніх деталей – 2340 т. Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу – 1,3. Коефіцієнт використання площі складу – 0,6.


5.9 Типова задача на визначення добового вантажообміну

Розрахувати добовий вантажооборот за кожним видом вантажу, побудувати шахову відомість вантажообороту та умовну схему вантажопотоків. Максимальний добовий вантажооборот 120 т., кількість робочих днів у місяці 22.


Номер маршрута

Маршрут

Місячний вантажооборот, т.

Звідки

Куди

Найменування вантажу

1

Склад металу

Механічний цех

Черный металл

400

2

Склад напівфабрикатів.

Складальний цех

Напівфібрикати

10

3

Механічний цех

Складальний цех

Деталі

300

4

Складальний цех

Склад готової продукції

Вироби

390

Всього

11005.10 Типова задача на визначення Кількості транспортних засобів перервної дії


Деталі перевозяться з механічного цеху в складальний за маятниковим маршрутом на спеціальних піддонах на відстань 500 м. Маса однієї деталі 25 кг, на піддоні розміщено 8 деталей. Вантажопідйомність електрокари – 0,5 т, середня технічна швидкість – 4 км за годину. Час на завантаження - 15 хв. Час на розвантаження – 15 хв. Середньодобовий вантажооборот 20 т. Режим роботи - двохзмінний. Тривалість однієї зміни 8 годин. Визначити необхідну кількість електрокар.

5.11 Типова задача на визначення норми запасу

Залишок матеріалу на складі складає 60 т., добові витрати - 6 т. Норма запасу в днях – 12 днів. Визначити фактичний запас матеріалу в днях на відхилення від норми.


5.12 Типова задача на визначення розміру партії поставки та розміру поточного запасу

Визначити необхідний розмір партії поставки по такому виду спецодягу як рукавиці. Інтервал між поставками рукавиць на завод становить 30 днів. За діючими нормами рукавиці видають на 0,5 місяця. На заводі працюють 2500 робочих, що використовують рукавиці.

5.13 Типова задача на визначення максимального та поточного запасу

Визначити потребу підприємства у металі на річну програму максимальні запаси металу на складі. Виробнича програма виробництва машин 152500 шт/рік.

Вихідні дані

Вид металу

Норма витрати на машину , кг

Плановий інтервал поставки, дн.
^

Прокат сортовий


220

35

Сталь калібрована

85

24

Прокат кольорових металів

24

20

Стрічка сталева

10

25

Дріт сталевий

9

18

Сталь листова

127

20


5.14 Типова задача на визначення оптимальної партії поставки методом Уілсона


Річна потреба дитячого кафе у соках становить 1800 л. Витрати на оформлення замовлення та транспортування становлять 16 у.о. Розмір партії поставки повинен бути кратний 100. Ціна 1 л соку - 1,2 у.о. Вартість зберігання 1л соку на складі становить 5 % від його вартості. Аналітичним та графічним способом визначте оптимальний розмір замовлення.


5.15 На визначення оптимальних координат для розміщення розподільчого центра


Власник торгової бази хоче розташувати гуртовий склад у одному із районів міста, щоб якісно обслуговувати продовольчі магазини. Координати магазинів, транспортні тарифи а також місячний товарооборот магазинів наведено у табл.

Таблиця – Вихідні дані


Номер

магазину


Координати, X


Координати, Y


Товарооборот, т/міс.

Транспортний тариф для і-го магазину,

грн / т км

1

40

60

9

0,90

2

20

100

15

0,75

3

80

70

10

0,85


^ 6 ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

1 Логістика. Етапи розвитку логістики

2 Методи прогнозування

3 Задача № 1. Визначити резерв економії для кожного підприємства і для всіх трьох підприємств за наступними даними.

Підприємство 1

Норма витрат на т./100 кг. паперу

Плановий обсяг виробництва кг.

1

3,8

620

2

3,4

700

3

4,1

980

^ 7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРИАЛИ


Ном п/п


Назва

Наявна кількість,

примірн.


Вид
Основна література
1

Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

15

Підруч-ник

2

Логистика / Под. ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1997.

5

Підруч-ник

3

Гаджинский А.М. Основы логистики: Учебное пособие. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 1996.

10

Учбовий посібник

4

Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. – СПб.: Политехника, 1999.

2

Учбовий посібник

5

Крикавський Є. Логістика для економістів: Лівів: „Львівська політехніка”, 2004 – 448с.

-

Підруч-ник
Додаткова література6

Мате Э., Тиксье Д. Материально–техническое обеспечение деятельности предприятия. – М.: А/О Изд. группа "Прогресс", 1993.

2

Моно-графія

7

Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. – М.: Финансы и статистика, 2002.

5

Учбовий посібник

9

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990.

10

Моно-графія
^ Науково-методична література видавництва СумДУ11

Методичні вказівки

до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій" та "Маркетинг» денної та заочної форм навчання та слухачів факультету перепідготовки фахівців /Укладачі В.М. Кислий, О.М. Соляник – Суми: Вид-во СумДУ , 2007. – 107 с.

150

Рукопис
12

Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної та заочної форм навчання та слухачів факультету перепідготовки фахівців /Укладачі В.М. Кислий, О.М. Соляник – Суми: Вид-во СумДУ , 2007. – 107 с.

150

Рукопис

13

Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» для студентів спеціальностей 6.050201 «Менеджмент організацій» 6.050108 «Маркетинг» усіх форм навчання /Укладач В.М. Кислий. – Суми: Вид-во СумДУ , 2008. – 107 с.

100

РукописВикладач, відповідальний за навчальну дисципліну,


доцент ________________________ О.М. Соляник (підпис)


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № __ від « ___ » ________2009 р.


Завідувач кафедри ____________________ О.М. Теліженко

(підпис)

Схожі:

Кафедра управління iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Кафедра управління iconФакультет економіки та управління кафедра макроекономіки та державного управління паспорт навчальної дисципліни «управління ціноутворенням» на 2012/2013 навчальний рік
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна – галузь знань «Менеджмент І адміністрування»
Кафедра управління iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»
З яких частин складається об’єкт управління? Які типові зовнішні сигнали використовуються для аналізу роботи автоматизованої системи...
Кафедра управління iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Управління проектами" є іспит
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є іспит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи