Затверджую icon

Затверджую
Скачати 216.45 Kb.
НазваЗатверджую
Дата19.08.2012
Розмір216.45 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки україни

Сумський держАВний університет

Затверджую

Декан факультету менеджменту та економіки

_________________ О.І. Карпіщенко

"___" _________________ 2007 г.
робоча ПРОГРАМАз навчальної дисципліни “Менеджмент організацій”

для напряму (спеціальності) підготовки:

7.050201 та 8.050201 – "Менеджмент організацій"


Факультет менеджменту та економіки

Кафедра управління

витяг з навчального плану

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Форма контролю

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

5

9

108

54

38

16

-

54

16

іспит

-

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 0502 – "Менеджмент організацій" і кваліфікаційної характеристики спеціаліста.
^

Укладач: Г.О. Швіндіна


Розглянута і схвалена на засіданні кафедри управління

протокол № 1 від 28.08.2007 р.

Зав. кафедрою О.М. ТеліженкоПОГОДЖЕНО:

  1. Випускаюча кафедра: О.М. Теліженко

  2. Методична комісія факультету О.І. Карпіщенко

  3. Нач. учбово-методичного відділу В. Л. Коротченко.

^ 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.


1.1 Мета і задачі вивчення дисципліни полягають у поглибленні і систематизації слухачами знань в області основних принципів і методів підприємницького і корпоративного менеджменту; у вивченні методів управління підсистемами підприємства, методів стратегічного й оперативного планування, у систематизації знань у сферах інвестиційного й інноваційного менеджменту, в областях управління персоналом і антикризового управління, а також у вивченні сучасних технологій менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинний знати: основні терміни і категорії менеджменту, функції і методи керування, особливості управління для кожної підсистеми підприємства, а саме основи короткострокового і довгострокового (стратегічного) планування, основи управління персоналом, суть управління маркетингом, виробництвом, фінансовий менеджмент, етапи реалізації й оцінки бізнесу (інноваційний менеджмент) і т.д.

Студент повинний уміти: структурувати підприємство, здійснити попередню оцінку його діяльності, виділити основні причини і симптоми кризи, розробити стратегію ліквідації причин кризи, розробити комплекс маркетингових послуг для підприємства, і запропонувати проект для їхньої реалізації, що включає в себе бюджет і прогноз фінансових показників.


^ 1.2 Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі.

Перелік основних дисциплін, що забезпечують: основи менеджменту, економіка підприємства, планування діяльності підприємства, управління персоналом, маркетинг, організація промислового виробництва, стратегічний менеджмент.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

    1. Лекції

Номер розділу

Номер теми

Найменування теми, питань

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1
Ключеві поняття: менеджмент, організація. Їх значення та еволюція.


1

^ Вступ до менеджменту організацій: основні поняття.

Багатоваріантність трактування менеджменту. Різниця між управлінням і менеджментом. Зміст управлінської праці, роль менеджера, його основні якості. Організація: визначення, ресурси організації, властивості організації як системи. Історія поглядів на сутність організації. Формування наукових концепцій організації.

2

[5, с. 61-87; 11, с.15-35; 17, c. 306-340]
2

^ Організація: середовище, цілі, імідж.

Принципи взаємодії між внутрішнім і зовнішнім середовищем організації. Баланс цілей підприємства. Імідж організації. Ознаки благополучних компанії.

4

[5, с.88-140; 17, с.82-114;]
3

^ Види організацій і особливості їхнього управління

Види організацій різного юридичного статусу. Класифікація організації. Форми інтеграції бізнесу.

Організації, що розрізняються за структурою і типом взаємодії з людиною. Порядок заснування організацій.

4

[1, с.155-168; 4, с. 40-66; 5, с.330-358; 6, с.101-120; 11, с.246-270]

2
Управління різноманітними підсистемами підприємства (організації)


4

^ Виробничий менеджмент

Організація як система: цільові, функціональні та підсистеми, що забезпечують.

Виробничі підсистеми, їхні особливості. Система оперативного управління виробництвом. Управління виробничими потужностями на підприємстві. Концепції планування потужностей. Планування завантаження потужностей. Розміщення виробничих та сервісних об'єктів.

4

[1, с.47-54; 2, с. 256-354; 8, с. 56-94; 17, с.674-702; 10, с.226-245]
5

^ Управління трудовими ресурсами

Комплексні підходи до управління персоналом.

Планування чисельності працюючих і фонду заробітної плати. Сучасні тенденції у виплаті винагороди й у формуванні мотивації.

2

[4, с. 223-254; 5, с.565-594; 10, с.344-364; 17, с.398-428]
6

^ Антикризове управління

Природа кризових явищ: суть, типологія.

Система заходів щодо виходу з кризи. Рекомендації щодо банкрутства.Поняття ризику, ділового ризику. Концепція управління ризиком. Ризикозахищеність.

4

[18, с.488-525]
7

^ Управління маркетинговою діяльністю

Маркетингова інформація і маркетингові дослідження. Зв'язок з поточним і довгостроковим (стратегічним) плануванням.

Вимір поточного і прогнозування ринкового попиту. Основні прийоми маркетингу: сегментування, вибір цільових ринків, позиціонування.

4

[3, с.347-388, 4, с. 150-191; с.419-469; 5, с.255-306; 20, с.498-513]
8

^ Управління плануванням на підприємстві

Характеристика основних видів і напрямків планування. Зміст і задачі процесу планування.

Принципи і показники планування

Методи й організацій розробки планів.

Оперативне і довгострокове планування. Бізнес-план.

2

[6, с.39-80; 17, с.211-232; 20, с.89-111]
9

^ Стратегічний менеджмент

Ефективність управління організацією: економічний і соціальний аспекти. Суть конкурентноздатності, рушійні сили ринку, моніторинг конкурентів, аналіз конкурентноздатності фірми.

Аналітичні підходи до оцінки поточного стану ділової активності і перспектив її розвитку (портфоліо-аналіз, SWOT-, PIMS-аналіз і т.д.)

Суть місії, стратегічних цілей, основні підходи до реалізації стратегій.

2

[4, с.116-149; 17, с.238-263; 20, с.112-123]

3
Перспективи розвитку організації та сучасні досягнення теорії менеджменту


10

^ Роль інновацій і інвестицій у менеджменті

Венчурний бізнес.

Організація системи управління інноваціями.

Роль інвестицій: визначення, класифікація, фактори, види інвестиційних проектів.

Вартість бізнесу – оцінка і показники ефективності інвестицій.

4

[1, с.219-242; 4, с.192-222]
11

^ Сучасні технології менеджменту

Історичний екскурс.

Матрична департаменталізація – нова тенденція.

Інжиніринг і реинжиниринг бізнесу як пріоритетні напрямки розвитку (концепції Just-In-Time Manufacturing, система TQM і Business Process Reengineering). Balanced ScoreCard, як інструмент впровадження збалансованого розвитку підприємства. Концепція навчання і самонавчання керуючих систем підприємства.

4

[1, с.305-353]
12

^ Управління ефективністю організації

Теоретико-методичні засади управління ефективністю. Теорія граничної корисності. Теорія стейк-холдерів. Оцінка вартості компанії.

2

[2, с.456-465, 567]

Всього за семестр:

38

^ 2.2 Практичні (семінарські) заняття

Номер

заняття

Найменування і зміст практичної роботи

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1.

Вступне заняття.

Попередній тест на перевірку залишкових знань по основних категоріях менеджменту.

2

[1-20]

2.

Контроль по темам № 1, 2. Семінар на тему 3 "Види організацій і особливості їхнього управління". Розв'язання задач.

2

[2, 3, 4]

3.

Модульний контроль по темам 1-4

2
4.

Семінар на тему 5 "Управління маркетинговою діяльністю". Контроль по темам № 6. Розв'язання задач.

2

[1, 3, 4, 5]

5.

Контроль по темам № 7.

2
6.

Модульний контроль по темам 5-7. Розв'язання задач.

2

[1, 3, 4, 5]

7.

Контроль по темі № 8, 9.

2

[1, 3, 4, 5]

8.

Модульний контроль по темам 8-10. Підведення підсумків. Виставлення кінцевого рейтингу.

2

[1, 3, 4, 5]
Всього за семестр:

16

^ 2.3 Питання, що виносяться для самостійного вивчення (з ІРС)

Номер

заняття

Номер

розділів

Найменування і зміст практичної роботи

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1.

3

Партисипативні та едхократичні організації: їх роль в сучасному житті

2

1-21

2.

3

Корпоративні та індивідуалістичні організації

2

1-21

3.

4

Виробничий менеджмент

Розміщення виробничих та сервісних об'єктів. "Метод визначення координат центра ваги"

2

1-10

4.

4

Ефект масштабу виробництва. Крива продуктивності, розрахунок собівартості продукції при різних характерах кривої. Розрахунок виробничої потужності.

2

1-10

5.

5

Комплексні підходи до управління персоналом.

Планування чисельності працюючих і фонду заробітної плати. Розрахунок коефіцієнтів закріплення та плинності кадрів.

2

1-10

6.

5

Розрахунок чисельності персоналу за нормами обслуговування.

2

1-10

7.

7

Вимір поточного і прогнозування ринкового попиту. Визначення відносної конкурентоспроможності продукції.

2

1-10

8.

7

Розрахунок собівартості продукції з врахування сезонних коливань.

2

1-10

9.

9

Аналітичні підходи до оцінки поточного стану ділової активності і перспектив її розвитку

2
10.

9

Оцінка два варіанта об'єднання підприємств: при горизонтальній інтеграції і вертикальній інтеграції.

2

1-10

11.

10

Показники ефективності інвестиційної діяльності.

2

1-10

12.

11

Інжиніринг і реинжиниринг бізнесу як пріоритетні напрямки розвитку

2
13.
Підготовка до лекційних занятть

19
14.
Підготовка розрахунків до практичних занять

11

1-10Всього за семестр:

54

^ 2.3 Індивідуальна робота зі студентами

Номер

заняття

Найменування і зміст індивідуальної роботи

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1.

Порядок розрахунку та визначенния місця розположення промислових об’єктів методом „центру ваги”

2

[21]

2.

Планування чисельності персоналу. Обчислення коефіцієнту плинності та закріплення

2

[21]

3.

Планування чисельності персоналу за нормами обслуговування

2

[21]

4.

Проблема планування масштабу виробництва. Оцінка ефекту кривої зростання продуктивності

2

[21]

5.

Оцінка стратегічних варінатів обєднань підприємств за допомогою розрахунку додатної вартості.

2

[21]

6.

Оцінка ефективності роботи маркетингової служби

2

[21]

7.

Оцінка ступеню ризику при прийнятті рішень щодо комперціних угод

2

[21]

8.

Управління запасами: розрахунок розміру запасу готової продукції та середньорічних запасів на підприємстві

2

[21]
Всього за семестр:

16

^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

    1. Учбово-методична література

№ п/п

Найменування учбово-методичної літератури

Наявність, прим.

Вид

^ Основна література

1

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. - К.: ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2001. - 392 с.

43

Навчальний посібник

2

Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 860 с.

1

Навчальний посібник

3

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга : Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.: Спб.; К.: Издат. дом "Вильямс", 1998 – 1056 с.

5

Підручник

4

Менеджмент організацій: Підручник/ За заг. Ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 2003. – 448 с.

48

Навчальний посібник

5

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

1

Підручник

6

Нємцов В.Д, Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ "УВПК ЕксОб", 2001. – 392 с.

29

Навчальний посібник

7

Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия/ Под ред. Бухало. – К.: Вища школа. – 1989. – 471 с.

1

Підручник

8

Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Вид-во Епроп. ун-ту, 2001. – 147 с.

1

Навчальний посібник

9

Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. (Альма-матер).

3

Підручник

10

Чейз Р., Эквилайн Н.Дж, Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание.: Пер с англ.: М.: Издательский дом "Вильямс". – 2001. – 704 с.: ил.

1

Підручник

^ Додаткова література

11

Акимова Т.А. Теория организации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 367 с.

-

Навчальний посібник

12

Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. /Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

3

Підручник

13

Атаев А.А. Управленческая деятельность: практика и резервы организации – М.: Экономика, 1988. – 252 с.

2

Підручник

14

Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: Питер, 2002. – 416 с.: ил.

-

Навчальний посібник

15

Воеводин С.А. Экономический механизм управления промшыленным производством. – К.: Вища школа. – 1991. – 160с.

2

Підручник

16

Грейсон Дж.К.мл., ОДелл К. Американский менеджмент на пороге века: Пр. с нагл. – М.: Экономика, - 1991. – 319 с.

1

Підручник

17

Дафт Р.Л. Менеджмент. –СПб: Питер, 2002. – 832 с.: ил.

-

Підручник

18

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактики/ Пер. С англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского – СПб: Издательство "Питер", 1999. – 560 с.

-

Підручник

19

Казакевич Д.М. Экономические методы в управлении. – 2-е изд., Перераб. и доп. – Новосибирск: Наука, 1992. – 360 с.

1

Підручник

20

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: "Кондор", 2003 – 556 с.

-

Навчальний посібник

^ Навчально-методична література видавництва СумДУ

21

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент організацій": для студ. спец. 050201 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання/ Г.О. Швіндіна. - Суми: СумДУ, 2005. - 57 с.

142

^ 3.2 Роздавальний матеріал

№ п/п

Найменування учбово-методичної літератури (по темах)

Наявність екземплярів

Вид

1

Рисунок 4.6 - "Схема вибору місця для побудови заводи компанії XYZ" до теми №4.

15

Рук.

2

Таблиця 10.4 – "Показники ефективності інвестицій"

15

Рук.^ 3.3 Учбово-методичні матеріали для проведення модульних контролів знань студентів.

Контроль знань студентів здійснюється по рейтинговій системі в писемній формі. Включає контроль теоретичних знань на кожнім занятті, рішення задач і написання рефератів по розділах, винесеним на самостійне пророблення. Модульний контроль передбачений у формі тест-контролю.

Номер модуля

Теоретичний (лекційний матеріал), що виноситься на контроль

Вид контролю

Практичні заняття

Термін здачі модуля

1

Основні поняття "Менеджменту організацій". Організація: середовище, цілі, імідж. Види організацій і особливості їхнього управління. Виробничий менеджмент


Модульний контроль

3

6 тиждень

2

Управління трудовими ресурсами. Антикризове управління. Управління маркетинговою діяльністю

Модульний контроль

6

10 тиждень

3

Управління плануванням на підприємстві. Стратегічний менеджмент. Роль інновацій і інвестицій у менеджменті. Сучасні технології менеджменту

Модульний контроль

8

18 тиждень
  1. ^ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМИ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко


Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко


Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко


Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. ТеліженкоСхожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи