Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління icon

Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління
Скачати 155.96 Kb.
НазваСумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління
Дата19.08.2012
Розмір155.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.декана факультету економіки та менеджменту

Лук’янихіна О.А.


“____” ____________ 2009 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методи прийняття управлінських рішень”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

Форма навчання – денна


^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

за вибором ВНЗ^ Семестр викла-дання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

^ Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю

ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

Всього

ІРС під керівн. викла-дача

Інд. завдання

вид / обсяг

Самостійне опрацю-вання матеріалу

5

108/3

50

30

2058

1246

д/зал.
^

Розробник: асистент кафедри управління Смоленніков Д.О.Затверджено на засіданні кафедри управління,

протокол №1 від 28 серпня 2009 р.
Суми – 2009 р.


МЕТА


Метою викладання дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» є формування системних знань в області прийняття управлінських рішень шляхом вивчення функціональної схеми процесу прийняття рішень, елементів невизначеності в рішенні, критеріїв застосовності методів, а також формування практичних навичок прийняття ефективних рішень, використовуючи вивчені методи.

У результаті вивчення дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» студенти повинні знати:

  • основні методи прийняття управлінських рішень;

  • критерії застосовності основних методів;

  • основні етапи прийняття управлінського рішення.

уміти:

  • приймати управлінські рішення;

  • обґрунтовувати обраний метод прийняття управлінського рішення;

  • аналізувати прийняті рішення.

Дисципліна «Методи прийняття управлінських рішень» базується на наступних забезпечуючи дисциплінах:

1) «Основи менеджменту»;

2) «Математичне програмування»;

3) «Дослідження операцій».

ПРОГРАМА


ВСТУП

ТЕМА 1. Основні положення теорії прийняття рішень

Перелік питань теми:

Місце прийняття рішень в процесі управління економікою. Сутність прийняття управлінських рішень. Загальні підходи та методи розробки управлінських рішеньТЕМА 2. Мета і альтернатива її досягнення

Перелік питань теми:

Поняття мети та альтернативи в теорії прийняття управлінських рішень. Дерево цілей. Основні вимоги до якості мети. Якість управлінського рішення та чинники, що впливають на неїТЕМА 3. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

Перелік питань теми:

Різновиди схем прийняття управлінського рішення. Основні етапи аналітичної схеми. Класифікація управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішеньТЕМА 4. Системний аналіз і теорія корисності при прийнятті управлінських рішень

Перелік питань теми:

Системний аналіз при прийнятті управлінських рішень. Типи проблем у теорії прийняття рішень. Теорія корисностіТЕМА 5. Умови прийняття управлінських рішень

Перелік питань теми:

Вибір рішень при визначеності. Прийняття рішень в умовах ризику. Прийняття рішень в умовах невизначеностіТЕМА 6. Використання методів дослідження операцій при прийнятті управлінських рішень

Перелік питань теми:

Методи дослідження операцій як інструмент прийняття рішень. Теорія масового обслуговування. Методи теорії розкладівТЕМА 7. Моделювання розробки та прийняття рішень

Перелік питань теми:

Поняття моделі та моделювання. Формування вимог і адекватності моделей. Порядок розробки та використання моделей. Класифікація моделей прийняття управлінських рішеньТЕМА 8. Використання методів математичного програмування при прийнятті рішень

Перелік питань теми:

Поняття програми, програмованих та непрограмованих рішень. Моделі лінійного та нелінійного програмування. Моделі динамічного програмування. Стохастичне програмування. Імітаційне моделюванняТЕМА 9. Застосування теорії ігор у прийнятті рішень

Перелік питань теми:

Сутність ігрових моделей. Класифікація ігор. Ігри в умовах невизначеності.ТЕМА 10. Неформальні методи прийняття рішень

Перелік питань теми:

Евристика та евристичне програмування. Експертні методи дослідження. Метод Аргенті. Методика Ковальова
ТЕМА 11. Особливості розробки та прийняття рішень у групі

Перелік питань теми:

Властивості групи та негативні ефекти прийняття рішень у групі. Методи Дельфи. Японська (кільцева) система прийняття рішень. Методи дискусії, аналогій, морфологічний метод та синектика. Метод «635» та метод модерацій. Метод «мозкового штурму» та його модифікаціїТЕМА 12. Методи прогнозування управлінських рішень

Перелік питань теми:

Поняття прогнозу та прогнозування управлінських рішень. Коротка характеристика методів прогнозування управлінських рішень. Основні функції прогнозування. Основні принципи прогнозуванняТЕМА 13. Використання ЕОМ при прийнятті управлінських рішень

Перелік питань теми:

Застосування сучасного ПО при вирішенні задач лінійного програмування. Використання прикладного рішення для завдань торії ігорТЕМА 14. Аналіз прийнятих рішень

Перелік питань теми:

Принципи аналізу. Метод ланцюгових підстановок. Факторний аналіз. Раціональність прийнятих рішень. Об’єктивний і поведінковий підходи. Оцінка ефективності прийнятого рішення


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Зага-льний обсяг, годин

Лекції, годин

Практичні (семінарські) заняття, годин

Лабора-торні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), годин

Індивід. заняття, годин

1-й модульний цикл дисципліни

ТЕМА 1. Основні положення теорії прийняття рішень

4

2

1

-

1

-

ТЕМА 2. Мета і альтернатива її досягнення

5

2

1

-

2

-

ТЕМА 3. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

4

2

-

-

2

-

ТЕМА 4. Системний аналіз і теорія корисності при прийнятті управлінських рішень

10

2

2

-

6

-

ТЕМА 5. Умови прийняття управлінських рішень

4

2

-

-

2

-

ТЕМА 6. Використання методів дослідження операцій при прийнятті управлінських рішень

9

4

3

-

2

-

ТЕМА 7. Моделювання розробки та прийняття рішень

4

2

-

-

2

-

ТЕМА 8. Використання методів математичного програмування при прийнятті рішень

13

4

3

-

6

-

Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

^ Всього по модульному циклу 1

55

20

10

-

25

-

2-й модульний цикл дисципліни

ТЕМА 9. Застосування теорії ігор у прийнятті рішень

9

2

2

-

5

-

ТЕМА 10. Неформальні методи прийняття рішень

8

2

2

-

4

-

ТЕМА 11. Особливості розробки та прийняття рішень у групі

9

2

2

-

5

-

ТЕМА 12. Методи прогнозування управлінських рішень

9

2

2

-

5

-

ТЕМА 13. Використання ЕОМ при прийнятті управлінських рішень

9

2

2

-

5

-

ТЕМА 14. Аналіз прийнятих рішень

6

-

-

-

6

-

^ Захист розрахункової роботи

1

-

-

-

1

-

Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

^ Всього по модульному циклу 2

53

10

10

-

33

-

^ Всього з навчальної дисципліни

108

30

20

-

58

-

^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


1

Основні положення теорії прийняття рішень

1 год.

2

Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

1 год.

3

Системний аналіз і теорія корисності при прийнятті управлінських рішень

2 год.

4

Використання методів дослідження операцій при прийнятті управлінських рішень

3 год.

5

Використання методів математичного програмування при прийнятті рішень

3 год.

6

Застосування теорії ігор у прийнятті рішень

2 год.

7

Неформальні методи прийняття рішень

2 год.

8

Особливості розробки та прийняття рішень у групі

2 год.

9

Методи прогнозування управлінських рішень

2 год.

10

Використання ЕОМ при прийнятті управлінських рішень

2 год.


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ


А. Завдання для самостійної роботи, передбачені навчальним планом


Розрахункова робота передбачає висвітлення одного теоретичного питання (згідно варіанту завдання) та практичних завдань з наступних тем:


1

Системний аналіз і теорія корисності при прийнятті управлінських рішень

4 год.

2

Використання методів математичного програмування при прийнятті рішень

4 год.


Варіанти питань теоретичного завдання наведені нижче.


1

Роль людського фактора в процесі ухвалення рішень

2

Прийняття рішення як творчий процес

3

Психологічні аспекти прийняття рішень

4

Оцінка ефективності рішень

5

Роль ЛПР в розробці рішень

6

Суб'єктивні проблеми розробки і прийняття рішень

7

Проблеми прийняття рішень в групі

8

Методи економічного обґрунтування управлінського рішення

9

Аналіз зовнішнього середовища та його вплив на прийняття управлінських рішень

10

Підвищення якості управлінських рішень

11

Інформаційне забезпечення процесу розробки рішень

12

Методи оптимізації управлінських рішень

13

Система контролю реалізації прийнятого управлінського рішення

14

Прийняття управлінських рішень в умовах браку інформації

15

Прийняття управлінських рішень в умовах браку часу

16

Прийняття управлінських рішень в умовах браку матеріальних ресурсів

17

Прийняття рішень в умовах ризику

18

Метод мозкового штурму і його модифікації для прийняття рішень

19

Методики прийняття групового рішення

20

Видатні учені і їх роботи в області теорії прийняття управлінських рішень

21

Факторний аналіз при прийнятті управлінських рішень

22

Експертні оцінки при розробці управлінського рішення

23

Особливості прийняття управлінських рішень в області промислового виробництва

24

Особливості прийняття управлінських рішень у сфері надання послуг

25

Особливості прийняття управлінських рішень у сфері науки, наукоємкого виробництва

26

Автоматизація процесу розробки і прийняття управлінських рішень

27

Вплив зовнішнього середовища на прийняття управлінських рішень

28

Оптимізація прийняття управлінських рішень

29

Прийняття управлінських рішень методами імітаційного моделювання

30

Комп'ютерні методи прийняття управлінських рішень


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції: лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій та опорного конспекту лекцій.

Практичні заняття: розв’язання типових задач з використанням мультимедійної дошки чи без неї, дискусії.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Використовуються наступні методи поточного та підсумкового контролю: письмові контрольні роботи поточного контролю, модульні контролі по закінченню модульного циклу, що складаються з тестових завдань (теоретична частина) та задач (практична частина), захист розрахункової роботи.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність, прим.

Відсоток забезпечення дисципліни, %

1

Смоленніков Д.О. Методи прийняття управлінських рішень. Конспект лекцій / Д.О. Смоленніков – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с.

Конспект лекцій+елект-ронний носій

55

80

2

Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень : навч. посіб. / В.О. Василенко – К. : ЦУЛ, 2002. - 420 с.

Навчальний посібник

2

10

3

Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений / В.М. Колпаков. - К. : МАУП, 2004. - 504 с.

Навчальний посібник на електронних носіях

-

10


^ Б. Додаткова рекомендована література

№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність, прим.

4

Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения : учеб. Пособие / Р.А. Фатхутдинов. - М. : Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.

Навчальний посібник

1

5

Планкетт Л. Выработка и принятие управленческих решений / Л. Планхет, Г. Хейл. - М. : Экономика, 1984. - 168 с.

Науково-популярне видання

1

6

Рейльян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений / Я. Р. Рейльян. - М. : Финансы и Статистика, 1989. - 206 с.

Науково-популярне видання

2

7

Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці / В.Р. Кігель - К. : ЦУЛ, 2003. - 202 с.


Монографія

5

8

Притула М.М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці : навч. пос. / М.М. Притула - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 256 с.

Навчальний посібник

1Розробник програми ___________________ Д.О. Смоленніков


Завідувач кафедри ___________________ О.М. Теліженко

Схожі:

Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconСумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління
Операційний менеджмннт є формування у студентів систематизованого комплексу знань про операційні системи, принципи оргпнізації, функціонування...
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconМетодологічнІ засади управління бюджетом міста: оптимізація формування І використання
Сумський державний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, декан факультету економіки та менеджменту
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки І управління Кафедра економіки підприємств
Карта самостійної роботи студента
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconКурс лекцій для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»
Конспект лекцій з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» / укладачі: О. А. Біловодська, О. Ф. Грищенко. –...
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
move to 587-183023
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconФакультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1
Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій: к е н., ст викладач Овчаренко А. О
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconСумський державний університет О. О. Міцура, О. М. Олефіренко Управління інноваційним
Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / укладачі: О. О. Міцура, О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний університет,...
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи