Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко icon

Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко
НазваД. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко
Сторінка1/2
Дата19.08.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Заступник першого проректора – В.Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ЗАВДАННЯ

для виконання обов’язкового домашнього завдання

з дисципліни

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: О.О.Павленко,

Д.О.Смоленніков

Відповідальний за випуск О.М. Теліженко


Голова методичної комісії

факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко


Суми Видавництво СумДУ

2008

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

для виконання обов’язкового домашнього завдання

з дисципліни "Операційний менеджмент"

для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2008

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни "Операційний менеджмент" / Укладачі: к.е.н. Павленко О.О., Смоленніков Д.О. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.


Кафедра управління

ЗМІСТ


с.

4 Порядок викладення матеріалу і оформлення ОДЗ 15

5 Порядок перевірки ОДЗ 16

6 Теми теоретичної частини ОДЗ (рекомендовані) 17

7 Вихідні дані за варіантами та завдання до розрахунку практичної частини ОДЗ 20

8 Методичні рекомендації щодо виконання практичної частини ОДЗ 23

9 Приклад виконання практичної частини ОДЗ 24^ 1 Мета обов’язкового домашнього завдання (ОДЗ) і загальні вимоги до його виконання


Важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх спеціалістів є виконання обов’язкового домашнього завдання. Згідно з навчальним планом обов’язкове домашнє завдання з операційного менеджменту виконується студентами спеціальності "Менеджмент організацій".

Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни "Операційний менеджмент " є самостійним закінченим рішенням теоретично-прикладної задачі організаційно-економічного змісту.

Тематика і зміст обов’язкового домашнього завдання визначається основними задачами вивчення дисципліни «Операційний менеджмент».

У процесі виконання обов’язкового домашнього завдання студент повинен показати знання з:

 1. методики проведення організаційно-економічного аналізу операційної системи на підприємстві;

 2. методики та техніки проектних розрахунків окремих елементів операційної системи (визначення прогнозованого попиту, необхідної кількості персоналу, рівня запасів, пропускної можливості робочих місць та ін.);

 3. методики та техніки економічних розрахунків, що пов’язані з оцінкою продуктивності операційної системи в цілому або окремих її елементів.

Обов’язкове домашнє завдання виконується на основі теоретичних знань та практичних навичок, що були одержані у процесі вивчення курсу "Операційний менеджмент". Обов’язкове домашнє завдання може виконуватися як частина кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту та дипломної роботи спеціаліста.

Обов’язкове домашнє завдання має сприяти не тільки більш повному засвоєнню та закріпленню теоретичних знань, а й набуттю студентами практичних навичок управління окремими операціями в операційній системі.

У процесі виконання обов’язкового домашнього завдання студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою за вибраною темою, періодичними виданнями, виконувати організаційно-економічні розрахунки та обґрунтовувати запропоновані заходи, набуває навичок дослідної роботи, а також викладення її результатів.

Обсяг ОДЗ становить близько 25 сторінок рукописного або друкованого тексту на стандартних аркушах білого паперу формату А4, не враховуючи списку літератури та додатків.

При виконанні ОДЗ студент повинен:

 1. вибрати тему відповідно до п.6 цих методичних вказівок;

 2. підібрати необхідну для проведення досліджень та розкриття теми наукову літературу, ознайомитися з питаннями теми, звернувши особливу увагу на спірні моменти або невирішені питання та спробувати дати їм критичну оцінку;

 3. зібрати матеріал, необхідний для розкриття теми, або підібрати ілюстративний матеріал, використовуючи з цією метою офіційні публікації та звітність підприємств або організацій;

 4. виконати необхідні три завдання до практичної частини згідно з п.7 цих методичних вказівок;

 5. оформити теоретичну і практичну частини у вигляді ОДЗ за встановленими вимогами.

Студент розробляє план ОДЗ, який відображає основні напрямки завдання, та погоджує його з викладачем. У ході роботи цей план може уточнюватися. Окремі розділи плану повинні бути логічно взаємопов'язані.

Після закінчення ОДЗ його необхідно подати на кафедру для перевірки.


^ 2 ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ

2.1 Рекомендації щодо підбору літератури


Підбір наукової літератури за темою є важливою складовою частиною ОДЗ і проводиться самостійно.

Студент повинен ознайомитися з основними теоретичними роботами (монографіями, статтями в наукових збірниках тощо) за досліджуваною темою. Рекомендується попередньо проконсультуватися з викладачем.

Під час підбору літератури за темою рекомендується використовувати каталоги обласної наукової бібліотеки ім. Н.К.Крупської, наукової бібліотеки університету, бібліотеки за місцем проживання.

Рекомендується використовувати статті і конкретні дані, які публікуються у журналах "Научно-техническия информация (НТИ). Серия 2: Информационные процессы и системы", "Системные исследования и информационные технологии", "Економіка України", "Економіст", "Актуальні проблеми економіки", "Персонал", "Проблеми теорії та практики управління", "Менеджмент в Росії та за кордоном", "Маркетинг в Україні", "Логістика", "Проблеми науки", "Бізнес-Інформ", "Бізнес", "Галицькі контракти", "Вопросы экономики" та інші. Необхідно слідкувати за матеріалами про соціально-економічний розвиток країни, опублікованими на сторінках центральних і обласних газет.


^ 2.2 Список рекомендованої літератури

2.2.1 Основна література


 1. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Д., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент / Пер. с англ. – М.:Издательский дом» Вильямс», 2001.-704с.

 2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.:"Дело ЛТД", 1994 – 702 с.


^ 2.2.2 Науково-методична література «Видавництва СумДУ»


 1. Оперативное планирование и регулирование производства. Конспект лекций / Л.Я.Колдин.- Сумы: Изд-во СумГУ, 1997 г.- 134 с.

 2. Методические указания для практических занятий и самостоятельного изучения дисциплины «Оперативное планирование и регулирование производства» // Л.Я.Колдин. – Сумы: СумГУ, 1996. – Ч..1. – 40 с.


^ 2.2.3 Додаткова література


 1. Азоева В.П. Управление организацией: Учебник - М.: ИНФРА-М, 1998. – 669 с.

 2. Бабанский А.В. Система непрерывного улучшения продуктов и процессов. - М.: Єкоперспектива, 1999. - 237 с.

 3. Басовский А.Е., Протасьев В.В. Управление качеством: Учебник. - М.: Инфра - М, 2000. - 212 с.

 4. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний)
  менеджмент: Навчальний посібник.- Київ: ЦУЛ, 2003. - 532 с.

 5. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: - КНЕУ, 2000. - 322 с.

 6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - ЗЕИЗД. - М.: Гардарики, 2002. - 528 с.

 7. Воробьев Л.А. Основы управления производством. - Минск: НПЖ "Финансы, учет, аудит", 1998. - 195 с.

 8. Гончаров В.В. Менеджмент в рамках основных фаз управленческого цикла. - М.: МНИИПУ, 1998. - 96 с.

 9. Гончаров В.В. Специфика управления важнейшими ресурсами. - М: МНИИПУ, 1998. - 176 с.

 10. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / За ред. В. Яцура. - Львів: Бак, 2001. - 624 с.

 11. Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

 12. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. – СПб: Питер, 2000.-320 с.

 13. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлений. - К.: Вища пік., 1991. - 270 с.

 14. Завадський Й.С. Менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. -Том 1.-543 с.

 15. Ильенкова С.Д. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 583 с.

 16. Ильенкова С.Д. Управление качеством: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ, 2000.-199 с.

 17. Иозайтис В.С., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделирование производственних систем. - М.: Высш. шк., 1991. -192 с.

 18. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 367 с.

 19. Кобиляцький Л.С., Управління проектами: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 20. Козловський В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционньїй менеджмент: Учебник. - СПб.: Специальная литература, 1998. - 365 с.

 21. Колесников С. Управление ресурсами предприятия //Логистика. -1999.-№ 2.-С. 34-40.

 22. Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2001.-160с.

 23. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. -К.: МАУП, 2000. -144 с.

 24. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. - М.: ПРИОР, 1998. - 384 с.

 25. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - К. : КНЕУ, 2000. - 528 с.

 26. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. - Львів: ІВЦ "ІНТЕЛЕКТ+", 1999. – 258 с.

 27. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. -К: Вид-во Європ. Ун- ту, 2002. – 147с.

 28. Страхова О.А. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения. - СПб: Издательство "Питер", 2000. – 144с.

 29. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика. Монографія. - Тернопіль: Астон, 2002. – 416с.

 30. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 447с.

 31. Яременко О. Операционный менеджмент - Xарьков: Фолио, 2002. - 231с.^ 3 СТРУКТУРА ОДЗ

ОДЗ складається із таких елементів:

 • титульного аркуша, (додаток А);

 • змісту ;

 • вступу (2 сторінки);

 • теоретичної частини (близько 30 % загального обсягу роботи);

 • практичної частини (більше 50 % загального обсягу роботи);

 • висновків (2 сторінки);

 • списку використаних джерел;

 • додатків (у разі необхідності).


Зміст основних частин ОДЗ :

Зміст повинен бути складним і містити слова: «1 Теоретична частина», після яких необхідно вказати назву обраної теми, та підпункти, що її розкривають. Далі за змістом іде: «2 Практична частина» та вказуються пункти, що відповідають практичним завданням.

Вступ( близько 2 сторінок)

У вступі коротко викладають:

 • оцінку сучасного стану проблеми;

 • мету ОДЗ;

 • задачі, поставлені відповідно до мети;

 • предмет та об’єкт аналізу ОДЗ;

 • стислу характеристику розділів ОДЗ;

 • коротку характеристику джерел, аналітичний огляд літератури, в якій досліджуються різні аспекти обраної теми

У теоретичній частині (не менше 7 сторінок машинописного тексту) належить викласти основні теоретичні та методичні положення обраної студентом теми (п.6 методичних вказівок), проблемні питання, уточнити їх та поглибити з урахуванням сучасних тенденцій розвитку предмета аналізу. Автору слід показати глибокі знання сучасного рівня економічних досліджень, особливостей планування згідно з обраною темою елементів операційної системи, виявити класифікаційні категорії процесів та елементів, розглянути понятійний апарат стосовно процесів та елементів операційного менеджменту.

^ У практичній частині (не менше 10 сторінок машинописного тексту) даються конкретні розрахунки щодо аналізу окремих підсистем операційної системи досліджуваного об'єкта, яким слід обрати зазначене в цих методичних вказівках підприємство та вихідні дані для розрахунків відповідно до обраного студентом варіанта (п.7 методичних вказівок). На підставі вихідних даних необхідно розрахувати та проаналізувати продуктивність операційної системи для чого слід визначити відношення готової продукції (послуг) до вихідних компонентів. Вихідні дані за варіантами наведені в п.7 методичних вказівок.

^ У висновка ( близько 2 сторінок) стисло формулюються головні теоретичні та практичні висновки, рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань. Дається аналіз проведеного розрахунку показника продуктивності та на підставі проведених розрахунків надаються рекомендації щодо управління окремими операціями в операційній системі та формування операційної функції залежності вхідних компонентів (випуск товарів та надання послуг) від вхідних (трудових, матеріальних та капітальних ресурсів).

^ Список використаних джерел повинен містити не менше 20 літературних джерел, на 80 % із яких у тексті роботи повинні бути посилання.

4 Порядок викладення матеріалу і оформлення ОДЗ


ОДЗ виконується на окремих стандартних аркушах білого паперу, які повинні бути зброшуровані. Писати слід тільки з одного боку аркуша, залишаючи справа поля для зауважень та запитань, які можуть виникнути при перевірці. Починати треба з титульної сторінки, оформленої відповідно до додатка А. Зміст роботи повинен вміщувати назву її частин і додатків із зазначенням номерів сторінок. Розміщують його на другій сторінці роботи після титульної сторінки.

ОДЗ повинне бути акуратно оформленим, надрукованим або написаним чітким почерком, без виправлень, сторінки потрібно пронумерувати, роботу підписати із зазначенням дати її виконання.

Назву кожної частини слід писати більшим шрифтом, ніж основний текст. Нову частину слід починати з нової сторінки.

Цитати з офіційних документів та наукової літератури обов'язково брати в лапки, а в кінці, після цитати, робити посилання на першоджерела. Посилання потрібно робити в квадратних дужках з зазначенням номера першоджерела згідно зі списком використаних джерел та зазначенням відповідної сторінки (сторінок). Наприклад, [5, с. 15] – п’яте джерело, сторінка п’ятнадцять; [6, с. 5; 12, с.1] – шосте джерело, сторінка п'ять та дванадцяте джерело, сторінка один.

Надто багато цитат у ОДЗ наводити не слід, хоча цитування - цілком допустимий засіб аргументації. Поряд із прямим цитуванням можна, у разі необхідності, висловлювати чужі думки своїми словами, але в цьому разі потрібно робити посилання на першоджерело.

Графіки і таблиці слід виконувати суворо дотримуючись відповідних вимог. Нумерують графіки, таблиці та всі інші ілюстрації (схеми, зображувальні діаграми тощо) арабськими цифрами, наскрізною нумерацією в рамках окремої частини ОДЗ. Всі ілюстрації іменують рисунками. Наприклад, "Рис. 1.1" (перший рисунок першої частини), "Рис. 2.3" (третій рисунок другої частини) і т.д. Зразки оформлення рисунків та таблиць наведені в додатку Е. Якщо таблиця запозичена або розрахована за даними літературного джерела, необхідно обов'язково зробити посилання на першоджерело (за відповідними правилами).

Формули розрахунків у тексті виділяють, записуючи їх більш великим шрифтом і окремим рядком, даючи докладне пояснення кожному символу (якщо він зустрічається вперше). Кожна формула повинна послідовно нумеруватися арабськими цифрами в дужках на правому полі, на рівні нижнього рядка формули, до якого цей номер відноситься. Нумерація формул проводиться в рамках окремих частин ОДЗ. Наприклад, (1.1) – перша формула першої частини. При повторному зверненні до формули новий номер не присвоюється, а робиться посилання на номер, який був присвоєний їй раніше.

Висвітлювати матеріал ОДЗ слід чітко, застосовуючи наукову термінологію, одного виду терміни, символи і умовні скорочення.

Після висновків, починаючи з нової сторінки, необхідно розмістити список використаних джерел, який складають згідно з прийнятими в бібліографії вимогами. Приклад бібліографічного опису окремих джерел наведений в додатку Е. При цьому іншомовні видання наводять в кінці загального переліку літератури.


^ 5 Порядок перевірки ОДЗ


ОДЗ подається на кафедру за затвердженим графіком. Протягом 12 днів воно перевіряється та рецензується викладачем кафедри. Перевірене ОДЗ в разі незадовільної оцінки повертається студентові на доопрацювання.


6 Теми теоретичної частини ОДЗ (рекомендовані)


^ 6.1 Рекомендації щодо вибору теми


Номер теми обирають за двома цифрами залікової книжки студента, що виконує роботу – останньою та передостанньою відповідно до таблиці 6.1. Так, якщо останні дві цифри залікової книжки становлять 93, то номер теми студент обирає на перетині відповідного рядка 9 та стовпчика 3.


Таблиця 6.1 - Визначення номера теми теоретичної частини за варіантом

Теми

Остання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Передостання цифра залікової книжки

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

7

28

29

30

31

32

33

1

23

4

5

8

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

  1   2

Схожі:

Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconЮ. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко
Навчальне доповнення щодо роботи з електронними таблицями “ms excеl” для розв’язання економічних задач
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconІнноваційна діяльність
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconН. М. Обметиця Відповідальний за випуск
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconМетодичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconДрукованих наукових праць викладачів університету
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconБібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconВ. Б. Юскаєв 2751 Збiрник вправ з граматики англiйської мови для студентiв 2-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
Д. О. Смоленніков Відповідальний за випуск О. М. Теліженко iconБібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів університету
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи