Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління icon

Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління
Скачати 150.99 Kb.
НазваСумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління
Дата19.08.2012
Розмір150.99 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.декана факультету економіки та менеджменту

Лук’янихіна О.А.


“____” ____________ 2009 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Операційний менеджмент”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

Форма навчання – денна


^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

обов’язкова^ Семестр викла-дання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

^ Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю

ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

Всього

ІРС під керівн. викла-дача

Інд. завдання

вид / обсяг

Самостійне опрацю-вання матеріалу

5

108/3

40

20

2068

860

іспит
^

Розробники: к.е.н. О.О. Павленко


асистент кафедри управління Д.О.Смоленніков


Затверджено на засіданні кафедри управління,

протокол №1 від 28 серпня 2009 р.
^
Суми – 2009 р.


МЕТА


Метою викладання дисципліни "Операційний менеджмннт " є формування у студентів систематизованого комплексу знань про операційні системи, принципи оргпнізації, функціонування та розвитку таких систем, методичних основ управління виробництвом і на їх основі практичні навичкі ефективного управління виробництвом

Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів організації операційних процесів, ознайомлення з засадами наукової організації операційної системи, оволодіння методами планування і організації процесів створення та освоєння нової техніки та нових технологій, формування практичних навичок з питань раціональної організації та розвитку виробництва та сфери послуг.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:цілі та завдання, що вирішуються в процесі операційної ситеми та її підсистем; методи планування та організації створення нової техніки, проведення наукових досліджень, технічної підготовки виробництва; основні принципи організації виробничого процесу; особливості технологій, що базуються на використанні потокового та автоматизованого виробництв; основні системи обслуговування виробництва; методи наукової організації праці та робочих місць;

уміти: адаптувати всі види менеджменту – стратегічного і оперативного, постачальницького і збутового, операційної інфраструктури, управління персоналом; виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних показників виробничого процесу, планувати етапи його технічної підготовки, організовувати обслуговування виробництва, використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.

Дисципліна «Операційний менеджмент» базується на наступних забезпечуючи дисциплінах:

1. Основи менеджменту

2. Економіка підприємства

3. Аналіз господарської діяльності

4. Планування діяльності підприємства

5. Фінансовий менеджмент

ПРОГРАМА

ВСТУП

1. Операційний менеджмент та його технологія

Перелік питань теми:

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни. Поняття операційного менеджменту. Основний критерій діяльності операційної системи. Функції, методи , принципи та правила операційного менеджменту2 Стратегічне управління в операційній системі

Перелік питань теми:

Класифікація операційних систем з технологічної точки зору. Основні питання стратегічного управління. Оптимізація виробничої програми. Виражена компетентність. Конкурентні переваги

3. Агрегатне планування

Перелік питань теми:

Поняття агрегатного планування. Стратегії агрегатного плану. Дезагрегування.4. Управління запасами залежного та незалежного попиту

Перелік питань теми:

Загальний підхід до управління запасами. Моделі запасів незалежного попиту. Запаси залежного попиту. Розрахунок моделі економічного замовлення. Розрахунок моделі виробничого замовлення. Визначення рівня резервного замовлення. Модель з дисконтною кількістю5. Основи оперативного планування виробництва

Перелік питань теми:

Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування. Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом6. Виробнича потужність цехів машинобудівного підприємства.

Перелік питань теми:

Поняття виробничої потужності та її вимірники. Фонди часу, що застосовуються при розрахунках виробничої потужності. Загальна методика розрахунку виробничої потужності. Показники використання виробничої потужності.7. Система календарно-планових нормативів

Перелік питань теми:

Структура та функції системи календарно-планових нормативів. Нормативні розрахунки тривалості виробничого циклу, розмірів партії предметів, періодичності виробничих перерв, незавершеного виробництва.8. Диспетчирування виробництва

Перелік питань теми:

Мета та задачі диспетчерського регулювання виробництва. Основні засади роботи диспетчерської служби. Особливості диспетчерування при різних типах виробництва. Технічне оснащення та документальне забезпечення диспетчерування.9. Проектування послуг та вибір процесу обслуговування

Перелік питань теми:

Сутність послуг. Операційна класифікація послуг. Проектування сервісних організацій. Методи надання послуг.10. Розміщення виробничих та сервісних обєктів

Перелік питань теми:

Критерії розміщення виробничих об’єктів. Методи розміщення виробничих об’єктів. Розміщення об’єктів сервісу.11. Управління трудовими ресурсами в системі операційного менеджменту.

Перелік питань теми:

Соціотехнічний підхід до розроблення операцій. Управління трудовими ресурсами та заробітною платою.12. Управління якістю продукції та послуг

Перелік питань теми:

Система управління якістю на підприємстві. Контроль та аналіз ходу виробництва у сучасній організації. Система якості за українськими та міжнародними стандартами.
^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Зага-льний обсяг, годин

Лекції, годин

Практичні (семінарські) заняття, годин

Лабора-торні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), годин

Індивід. заняття, годин

1-й модульний цикл дисципліни

1. Операційний менеджмент та його технологія

8

2

2

-

4

-

2 Стратегічне управління в операційній системі

8

2

2

-

4

-

3. Агрегатне планування

8

2

2

-

4

-

4. Управління запасами залежного та незалежного попиту

12

4

4

-

4

-

5. Управління трудовими ресурсами в системі операційного менеджменту.

8

-

-

-

8

-

6. Управління якістю продукції та послуг

8

-

-

-

8

-

Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

^ Всього по модульному циклу 1

54

10

10

-

34

-

2-й модульний цикл дисципліни

7. Основи оперативного планування виробництва

8

2

2

-

4

-

8. Виробнича потужність цехів машинобудівного підприємства.

10

2

4

-

4

-

9. Система календарно-планових нормативів

8

2

2

-

4

-

10. Диспетчирування виробництва

8

2

2

-

4

-

11. Проектування послуг та вибір процесу обслуговування

5

1

-

-

4

-

12. Розміщення виробничих та сервісних об’єктів

4

1

-

-

3

-

^ Захист розрахункової роботи

1

-

-

-

1

-

Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

^ Всього по модульному циклу 2

58

10

10

-

26

-

^ Всього з навчальної дисципліни

108

20

20

-

60

-


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


1

Операційний менеджмент та його технологія

2 год.

2

Стратегічне управління в операційній системі

2 год.

3

Агрегатне планування

2 год.

4

Управління запасами залежного та незалежного попиту

4 год.

5

Основи оперативного планування виробництва

2 год.

6

Виробнича потужність цехів машинобудівного підприємства.

4 год.

7

Система календарно-планових нормативів

2 год.

8

Диспетчирування виробництва

2 год.


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ


А. Завдання для самостійної роботи, передбачені навчальним планом


Розрахункова робота передбачає висвітлення одного теоретичного питання (згідно варіанту завдання) та практичних завдань з наступних тем:


1

Операційний менеджмент та його технологія

4 год.

2

Агрегатне планування

4 год.

3

Виробнича потужність цехів машинобудівного підприємства.

4 год.


Варіанти питань теоретичного завдання наведені нижче.


1

Особливості процесу ухвалення рішень на операційному рівні.

2

Роль і місце операційного менеджменту в організаційній структурі підприємства.

3

Дослідження операцій як елемент розвитку операційного менеджменту.

4

Операційна стратегія і конкурентоспроможність.

5

Особливості формування операційної стратегії в операційній системі.

6

Особливості операційної стратегії у виробництві.

7

Операційна стратегії у сфері обслуговування.

8

Управління ресурсами як елемент операційного менеджменту.

9

Економічний аналіз ресурсів операційної системи.

10

Аналіз ефективності роботи операційної системи.

11

Поопераційне проектування і виробництво глобального продукту.

12

Операційна класифікація послуг.

13

Проектування сервісних організацій.

14

Управління витратами як елемент операційного менеджменту.

15

Вимоги до якості і витрати на забезпечення якості.

16

Особливості інструментарію відділу контролю якості.

17

Стратегічне планування потужностей.

18

Управління виробничими потужностями на підприємствах.

19

Аналіз концепцій планування потужностей.

20

Особливості планування завантаження потужностей на підприємствах різного типу.

21

Використовування дерева рішень для оцінки альтернативних варіантів зміни потужності.

22

Планування пропускної спроможності сервісного підприємства.

23

Критерії розміщення виробничих об'єктів.

24

Особливості розміщення устаткування і планування приміщень для виробничих підприємств.

25

Особливості розміщення приміщень сервісних підприємств.

26

Управління закупівлями в умовах мінімізації витрат підприємства.

27

Операційна диференціація в ієрархічному процесі планування.

28

Особливості функції прогнозування при управлінні попитом.

29

Особливості агрегатного планування в сервісних організаціях.

30

Управління витратами при створенні товарно-матеріальних запасів.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції: лекції із використанням опорного конспекту лекцій.

Практичні заняття: розв’язання типових.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Використовуються наступні методи поточного та підсумкового контролю: письмові контрольні роботи поточного контролю, модульні контролі по закінченню модульного циклу, що складаються з тестових завдань (теоретична частина) та задач (практична частина), захист розрахункової роботи.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1, 3, 4


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність, прим.

Відсоток забезпечення дисципліни, %

1

Павленко О.О. Конспект лекцій з курсу “Операційний менеджмент” / О.О. Павленко, Д.О. Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 98 с.

Конспект лекцій+елект-ронний носій

87

80

2

Школа І.М. Операційний менеджмент : Практикум / І.М. Школа, О.В. Михайловська. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2004. - 376 с.

Навчальний посібник

51

20


^ Б. Додаткова рекомендована література

№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність, прим.

3

Павленко О.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Операційний менеджмент" : для студ. спец. "Менеджмент організацій" заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / О.О. Павленко, Д.О. Смоленніков - Суми : СумДУ, 2008. - 42 с.

Методичні вказівки

92

4

Павленко О.О. Методичні вказівки та завдання для виконання обов'язкового домашнього завдання з дисцмпліни "Операційний менеджмент" : для студ. спец. "Менеджмент організацій" денної форми навчання / О.О. Павленко, Д.О. Смоленніков - Суми : СумДУ, 2008. - 41 с.

Методичні вказівки

92

5

Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навчальний посібник / І.Б.Гевко - К. : Кондор, 2005. - 228 с.

Навчальний посібник+ електронний носій

3

6

Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навчальний посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко - К. : ЦУЛ, 2003. - 532 с.

Навчальний посібник

1Розробники програми ___________________ О.О. Павленко

___________________ Д.О. Смоленніков


Завідувач кафедри ___________________ О.М. Теліженко

Схожі:

Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconСумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління
У результаті вивчення дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» студенти повинні знати
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconМетодологічнІ засади управління бюджетом міста: оптимізація формування І використання
Сумський державний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, декан факультету економіки та менеджменту
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки І управління Кафедра економіки підприємств
Карта самостійної роботи студента
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconКурс лекцій для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»
Конспект лекцій з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» / укладачі: О. А. Біловодська, О. Ф. Грищенко. –...
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
move to 587-183023
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconФакультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1
Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій: к е н., ст викладач Овчаренко А. О
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconСумський державний університет О. О. Міцура, О. М. Олефіренко Управління інноваційним
Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / укладачі: О. О. Міцура, О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний університет,...
Сумський державний університет факультет економіки та менеджменту Кафедра управління iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи