Сумський державний університет icon

Сумський державний університет
Скачати 427.31 Kb.
НазваСумський державний університет
Дата19.08.2012
Розмір427.31 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетДо друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В. Б. Юскаєв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсової роботи з дисципліни

"Організація бізнесу"


для студентів напряму підготовки 050202

"Менеджмент підприємницької діяльності"

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Укладач С.М. Рибальченко


Відповідальний

за випуск О.М. Теліженко


Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання О.А. Білоус


Вид-во СумДУ

2008

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсової роботи з дисципліни

"Організація бізнесу"


для студентів напряму підготовки 050202

"Менеджмент підприємницької діяльності"

денної форми навчання


Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація бізнесу" / Укладач С.М. Рибальченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 31с.

^

Кафедра управлінняЗміст


с.


1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ 4

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 5

Мета і завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Визначення термінів „бізнес”, „підприємець”, „підприємництво”. Економічна сутність підприємницької діяльності. Економічна свобода і підприємництво. Види підприємницької діяльності. 5

^ 3 МЕТОДИЧНІ ВАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ" 8

3.1 Мета курсової роботи та загальні вимоги до її виконання 8

3.2 Рекомендована структура курсової роботи 10

3.3 Зміст окремих розділів запропонованої структури курсової роботи 11

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

Основна література 29

Додаткова література 29

Додаток А 31


1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ


Метою викладання дисципліни "Організація бізнесу" є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи організації підприємницької діяльності, приватного бізнесу.

Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів організації підприємницької діяльності, ознайомлення із засадами генерації, розроблення та оцінки ідей, формування практичних навичок із питань юридичних основ підприємництва в Україні, розроблення бізнес-плану для малого бізнесу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати: способи організації бізнесу, особливості малого бізнесу в Україні, види підприємницької діяльності та основи державного регулювання бізнесу, права та обов’язки державних контролюючих органів, правові основи організації, реєстрації та припинення діяльності бізнес-структур, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, основи бізнес-планування, шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності, етику та етикет у бізнесі ;

- уміти: виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних показників, планувати етапи створення бізнесу, використовувати набуті знання в практичній діяльності.

Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з економіки підприємництва. Місце дисципліни „Організація бізнесу” в системі підготовки спеціалістів визначається необхідністю надання майбутнім менеджерам комплексу економічних знань та формування підприємницького світосприйняття, підприємницьких умінь та навичок. В основу курсу покладені закони та законодавчі акти України, матеріали теоритичних та практичних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів.


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1 Загальна характеристика підприємницької діяльності

Мета і завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Визначення термінів „бізнес”, „підприємець”, „підприємництво”. Економічна сутність підприємницької діяльності. Економічна свобода і підприємництво. Види підприємницької діяльності.


Тема 2 Малий бізнес у ринковій економіці

Сутність, значення та функції малого бізнесу. Критерії віднесення підприємств та організацій до категоріїї малого підприємництва, роль і місце малого підприємництва у структурі перехідної та ринкової економіки. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.


Тема 3 Способи організації бізнесу

Основи генерації, розроблення та оцінки ідей. Маркетинг та дослідження ринку. Створення нового підприємства. Основи розміщення виробничих підприємств, підприємств послуг та сфери торгівлі. Входження в бізнез через систему франчайзингових договірних відносин. Придбання існуючого бізнесу.


Тема 4 Вибір виду підприємницької діяльності та державне регулювання бізнесу

Хто має і не має права займатися підприємницькою діяльністю в Україні? Відповідальність за протизаконну підприємницьку діяльність. Державне регулювання підприємницької діяльності.


Тема 5 Права та обов’язки державних контролюючих органів щодо бізнес-структур

Перелік державних органів, що контролюють діяльність підприємницьких структур. Права та обов’язки органів ДПА та їхніх працівників. Функції санітарно-епідеміологічної служби, пожежного нагляду та інших.


Тема 6 Правові основи організації, реєстрації та припинення діяльності бізнес-структур

Види установчих документів. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Реєстраційний збір. Функції державного реєстратора. Відкриття рахунка підприємства в банку. Реєстрація припинення діяльності. Етапи ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. Проблеми запровадження нового порядку реєстрації.


Тема 7 Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності та відповідальність у сфері ліцензування

Загальні основи ліцензування підприємницької діяльності. Види господарської діяльності, що ліцензуються.


Тема 8 Бізнес-планування у сучасному підприємництві

Сутність бізнес-планування. Техніка складання бізнес-плану. Основні етапи розроблення та обсяг бізнес-плану. Головні розділи бізнес-плану. Стислий, повний та операційний бізнес-план.


Тема 9 Система економічної оцінки результатів діяльності малих і середніх підприємств

Основи економічної оцінки результатів діяльності підприємств.


Тема 10 Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності

Сутність економічної ефективності. Планування підвищення економічної ефективності підприємства. Планування інвестицій на реалізацію інноваційних процесів. Розрахунок показників ефективності


Тема 11 Фінансова санація і банкрутство підприємства

Ознаки та фактори фінансової кризи на підприємстві. Банкрутство підприємства. Сутність та план санації. Фінансові джерела санації.


Тема 12 Етика та етикет у бізнесі

Імідж та способи його створення. Технологія проведення презентацій та зборів.

^ 3 МЕТОДИЧНІ ВАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ"

3.1 Мета курсової роботи та загальні вимоги до її виконання


Відповідно до навчального плану студентами напряму підготовки 050202 „Менеджмент підприємницької діяльності” виконується курсова робота з дисципліни „Організація бізнесу”. Курсова робота є важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх фахівців.

Мета курсової роботи - підсумковий контроль освоєння студентами теоретичних положень курсу в цілому, індивідуальне поглиблення його ключових тем, а також перевірка навичок самостійного вирішення практичних питань щодо організації бізнесу. Курсова робота покликана сприяти не тільки більш повному засвоєнню і закріпленню отриманих теоретичних знань, але й одержанню практичних підприємницьких знань і умінь. У процесі виконання курсової роботи студент навчається робити різні розрахунки й аналізувати отримані результати, здобуваючи навички дослідницької роботи. Курсова робота закріплює та розвиває загальнотеоретичні і спеціальні знання студентів. Тематикою курсової роботи є відбір ідеї малого бізнесу, вибір способу та методу його організації, розроблення бізнес-плану. При виборі теми курсової роботи варто враховувати коло інтересів студента у вивченні тієї або іншої проблеми, її актуальність, можливість одержання конкретних результатів.

Під час виконання курсової роботи студент повинен:

- обрати тему та погодити її з викладачем;

- самостійно підібрати необхідну літературу та статистичні дані;

- розрахувати необхідні показники економічної ефективності бізнесу;

- проаналізувати прибутковість бізнесу та інші його характеристики;

- виконати дослідження й оформити його у вигляді курсової роботи з дотриманням установлених вимог.

Курсова робота може виконуватись як частина випускної кваліфікаційної роботи бакалавра або дипломної роботи спеціаліста.

Після закінчення курсової роботи її необхідно захистити.

Вимоги до оформлення роботи: формат А4, 14 пт, 1,5 інтервалу. Обсяг - 25 - 35 сторінок. Мова - російська, українська.

Захист курсової роботи здійснюється у презентаційній формі і є допуском до складання іспиту.

^ 3.2 Рекомендована структура курсової роботи


Обсяг

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ (див. додаток А)

Вступ (1-2 с.)

1 Правові основи організації та реєстрації бізнес-структур (9-10 с.)

1.1 Основи генерації та розроблення ідеї

1.2 Актуальність бізнесу

1.3 Вибір виду підприємницької діяльності

2 Аналіз зовнішнього середовища (9-10 с.)

2.1 Дослідження стану бізнес - клімату в Україні

2.2 Аналіз ринку

2.3 Аналіз споживачів, конкурентів та постачальників

3 Бізнес-планування підприємницької діяльності (10-13 с.)

ВисновКИ (1-2 с.)

СПИСОК ЛітературИ

^ 3.3 Зміст окремих розділів запропонованої структури курсової роботи

Дослідження стану бізнес - клімату в Україні

Завданням дослідження є вивчення стану підприємницького середовища, основних тенденцій його розвитку, а також визначення адміністративних перешкод для ведення бізнесу, підготовка рекомендацій щодо їх усунення.

Об’єктом дослідження є певні сфери регулювання бізнес-клімату в Україні. Суб’єктами дослідження - респондентами є представники малого та середнього бізнесу в різних регіонах України.

Метод дослідження - опитування представників малих і середніх підприємств за їх місцезнаходженням методом індивідуальних комп’ютерних інтерв’ю.

Під час визначення стану бізнес-клімату в Україні пропонується охопити такі індикатори регулювання підприємницької діяльності:

 • оцінку реєстраційних процедур (до складу рейтингу входять оцінка простоти і зрозумілості реєстраційних процедур; оцінка роботи «єдиних реєстраційних офісів»; кількість процедур, документів і днів, необхідних для реєстрації; витрати на здійснення реєстрації; оцінка розміру статутного капіталу);

 • оцінку системи перевірок (до складу рейтингу входять оцінка ефективності Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; частота перевірок та їх тривалість; витрати, понесені у зв’язку з перевірками; втрати робочого часу у зв’язку з проведенням перевірок; органи контролю, які найчастіше перевіряють, та дотримання ними норм законодавства під час перевірок; ефективність перевірок;

 • оцінку дозвільної системи (ефективність і прозорість дозвільної системи, ефективність роботи дозвільних центрів; кількість дозвільних документів, які необхідно отримати для започаткування діяльності, та кількість інших документів, які необхідно надати для отримання того чи іншого дозвільного документа; терміни отримання дозвільних документів; витрати на отримання дозвільних документів);

 • оцінку системи оподаткування (загальну оцінку чинної системи оподаткування, процедур розрахунку окремих податків і зборів (обов’язкових платежів), кількість платежів за минулий рік, витрати часу на їх сплату, сукупний податок у відсотках до валового доходу, відношення до спрощеної системи оподаткування);

 • оцінку технічного регулювання (загальну оцінку процедур сертифікації продукції; проблеми, які виникають під час проведення сертифікації; відношення суб’єктів господарювання до обов’язкової сертифікації; обсяг продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації).

Первинний збір інформації проводиться шляхом індивідуальних опитувань підприємців - представників малого і середнього бізнесу в різних регіонах України. Під час опитування респонденти відповідають на низку запитань, які підприємці вирішують під час своєї діяльності, відповідно до спеціальної анкети, яка містить сукупність індикаторних запитань, кожне з яких безпосередньо пов’язане з відповідним індикатором бізнес-клімату і передбачає можливість визначити вагомість і вплив певного компонента на індикатор регуляторного середовища, а також відстежити зв’язок між індикаторами та об’єктивними статистичними показниками розвитку підприємництва.

Опитування рекомендується проводити серед підприємств, які здійснюють діяльність у таких (галузях) сферах економіки, які є найбільш поширеними для малого і середнього бізнесу, а саме: промисловість, будівництво, транспорт, торгівля, громадське обслуговування, фінансові послуги.

Віднесення до певної (галузі) сфери економіки суб’єктів господарювання здійснюється за основним видом їхньої діяльності.

Вибірку підприємств для дослідження необхідно здійснювати за такими критеріям:

 • активні (діючі) підприємства (крім державних);

 • чисельність працюючих (малі підприємства - до 50 осіб, середні підприємства - до 250 осіб);

 • організаційно - правова форма;

 • сфери економіки;

 • географічне місцезнаходження підприємства.

Респондентами виступатимуть керівники підприємств (власники і наймані менеджери). Зазначений вибір обумовлено тим, що саме ця категорія респондентів є безпосереднім головним суб’єктом підприємницького процесу і внаслідок статусу і повноважень вирішує (як правило, особисто) більшість проблем, які розглядаються у дослідженні. Водночас зазначена група респондентів характеризується стійкою однорідністю ознак соціальної групової приналежності: установками, мотивами, цінностями, стратегіями тощо.

З огляду на зазначене їх точка зору і відповіді представлятимуть по суті групову, консолідовану оцінку, що дасть можливість отримати коректні показники під час опитування.

Крім того, для отримання більш широкого уявлення про ситуацію в певній сфері регуляторного середовища під час опитування можуть бути використані також й індикаторні запитання, які оцінюють окремі аспекти регуляторного середовища як:

 • позитивні (так);

 • негативні (ні).

Це запитання, які стосуються ефективності законодавчої бази, яка регулює відносини у визначених сферах підприємницького середовища; оцінки діяльності окремих органів контролю і нагляду, дотримання ними вимог законодавства під час перевірок, оцінки результативності перевірок; оцінки процесу отримання дозвільних документів і роботи дозвільних центрів тощо.

Таке дослідження передбачає оцінку респондентами того чи іншого індикатора, який не може бути розрахований у числовому значенні.

Результати такого дослідження повинні розглядатися як такі, що дають можливість розширити характеристику того чи іншого індикатора певної сфери регуляторного середовища.

З кожного такого питання розраховується інтегральний індекс, рівень якого буде свідчити про ефективність того чи іншого регулятора.

Інтегральний індекс - це середнє арифметичне різниці позитивних і негативних оцінок плюс 100 з кожного індикативного запитання і розраховується за формулою

, (4.1)

де Iінт - інтегральний індекс;

P - позитивні оцінки з індикативного запитання у відсотках до загального числа респондентів;

N - негативні оцінки з індикативного запитання у відсотках до загального числа респондентів;

n - кількість змінних, які використовуються для обчислення індексу.

Значення інтегрального індексу вище 100 означає, що ситуація із зазначеного питання в країні (за оцінкою респондентів) швидше сприятлива, нижче 100 - швидше несприятлива.

Звітним періодом для проведення дослідження бізнес-клімату в Україні є календарний рік.

На підставі узагальнених результатів опитування суб’єктів господарювання та отриманої від них додаткової інформації щодо регуляторного середовища здійснюється аналіз його ефективності і визначаються недоліки, які створюють проблеми для підприємництва.

Таблиця 3.1 - АНКЕТА для оцінки стану бізнес - клімату в регіонах України суб’єктами господарювання

Код регіону
Код населеного пункту
Дата опитування
ПІБ, хто проводить інтервю
Характеристика малого і середнього підприємства

Чисельність зайнятих на вашому підприємстві (верхній поріг чисельності робітників на більше 100 осіб), чол.
Організаційно - правова форма вашого підприємства
Товариство з обмеженою відповідальністю
Відкрите акціонерне товариство
Закрите акціонерне товариство
Підприємець без створення юридичної особи
Виробничий кооператив
Інша (яка саме форма)
Рік створення

Таблиця 3.2 - Блок запитань для оцінки ефективності реєстраційних процедур

№ пор.

Запитання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Процедури, які ви здійснили під час реєстрації підприємства, всього

кількістьу тому числі:


процедури, які необхідно здійснити до державної реєстрації

кількістьпроцедури, які необхідно здійснити після державної реєстрації

кількість
2

Витрати часу для проведення реєстрації підприємства, всього

дніву тому числі:


на відвідування “єдиного реєстраційного центру” або державного реєстратора

днівна постановку на облік у податкових органах, статорганах і соціальних фондах

днівдля отримання дозволу на виготовлення печатки

днівна відкриття банківського рахунку

днів
3

Повна сума витрат на здійснення реєстраційних процедур, всього

гривеньу тому числі:


офіційні

гривеньнеофіційні

гривень


Рекомендації щодо проведення опитування із зазначеного блоку запитань

Під процедурою необхідно розуміти взаємовідносини засновників підприємства із зовнішніми сторонами (державними закладами, юристами, аудиторами, нотаріусами) до державної реєстрації, а також - після реєстрації, виконання яких передбачене законодавством, і тільки ті процедури, які є обов’язковими для всіх підприємств і не пов’язані з виключною специфікою вашого підприємства. Час, який витрачено на проведення державної реєстрації, обчислюється кількістю днів, які необхідні для виконання певної реєстраційної процедури, яка вважається завершеною з моменту отримання певного документа (свідоцтва про державну реєстрацію, номера платника податків тощо). Не враховується час, який витрачається на ознайомлення із законодавством з питань реєстрації. Витрати враховують всі офіційні, передбачені законодавством платежі і збори, а також неофіційні.


Таблиця 3.3 - Блок запитань для оцінки ефективності діяльності органів контролю і нагляду

№ пор.

Запитання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Перевірки (планові та позапланові), які були проведені на вашому підприємстві у минулому році, всього

кількістьу тому числі:


податковими органами

кількістьСЕС

кількістьпожежною службою

кількістьіншими органами контролю

кількість
2

Повторні перевірки у минулому році, всього

кількістьу тому числі:


податковими органами

кількістьСЕС

кількістьпожежною службою

кількістьіншими органами контролю

кількість
3

Загальна тривалість перевірок на вашому підприємстві у минулому році

дніву тому числі:


планових

днівпозапланових

днів
4

Втрати, які понесло ваше підприємство у зв’язку з проведенням перевірок у минулому році

гривень
5

Втрати робочого часу у зв’язку з проведенням перевірок у минулому році

годин
6

Сума штрафів, сплачених підприємством у минулому році за наслідками перевірок

тис. гривень


Рекомендації щодо проведення опитування із зазначеного блоку запитань

Сума втрат, які понесло ваше підприємство у зв’язку з проведенням перевірок (пункт 4), обчислюється сумою втраченого прибутку.

До втрат робочого часу входить робочий час, який витрачено працівниками відділу для надання і підготовки документів, а також надання роз’яснень представникам органів контролю і нагляду (пункт 5).

Таблиця 3.4 - Блок запитань щодо ефективності дозвільної системи

№ пор.

Запитання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Дозвільні документи, які вам необхідно було отримати для започаткування діяльності, всього

кількість
2

Інші документи, які необхідно надати для отримання дозвільної документації, всього

кількість
3

Органи виконавчої влади і організації, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних та інших документів, всього

кількість
4

Витрати часу, всього:


на отримання дозвільних документів

годинна підготовку та отримання інших документів, необхідних для отримання дозвільних документів

годин
5

Витрати:


плата за дозвільні документи

гривеньвитрати, пов’язані з отриманням дозвільних документів

гривень
6

Дозвільні документи, які ви отримали від місцевих органів виконавчої влади, всього

кількість

Рекомендації щодо проведення опитування із зазначеного блоку запитань

Під час надання відповідей на запитання 3, 4 (абзац третій), 5 (абзац третій) враховується весь перелік документів (довідки, погодження, експертиза, висновки, час на очікування рішення), а також органів, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних документів, та витрати, пов’язані з отримання дозвільних та інших документів.


Таблиця 3.5 - Блок запитань щодо системи оподаткування

№ пор.

Запитання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Загальна кількість платежів за минулий рік

кількість
2

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів)

годин

3

Сукупний податок у відсотках до валового доходу

відсотків

Рекомендації щодо проведення опитування із зазначеного блоку запитань

Для відповіді на запитання щодо загальної кількості платежів (пункт 1) враховуються всі податки, збори (обов’язкові платежі), які сплачувались у минулому році, з урахуванням періодичності їх сплати.

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) (пункт 2) входять витрати на підготовку і подання податкової декларації та час, пов'язаний безпосередньо зі сплатою будь-якого податкового платежу.


Таблиця 3.6 - Блок запитань щодо системи технічного регулювання

№ пор.

Запитання

Одиниця виміру

Відповідь

1Загальний обсяг продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації у відсотках до загального обсягу продукції

тис. гривень


відсотків
2

Середні витрати часу на отримання одного обов’язкового сертифіката відповідності

днів
3

Кількість документів, які необхідно подати для отримання сертифіката, кількість

кількість
4

Витрати на отримання сертифіката

гривень
5

Витрати, пов’язані з технічним наглядом за сертифікованою продукцією

гривень

Рекомендації щодо проведення опитування із зазначеного блоку запитань

Відповідь на запитання 2 щодо витрат часу на отримання сертифіката містить весь час з моменту звернення до отримання сертифіката.

Витрати на проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією (пункт 5) передбачають витрати на здійснення періодичного контролю з боку органів із сертифікації.


Таблиця 3.7 – Перелік індикаторних запитань, які оцінюють загальну ефективність умов для ведення бізнесупор.


Запитання

Варіанти відповідей

позитивні

негативні

1

2

3

4

^ Загальна оцінка

1

Оцініть умови для ведення малого і середнього бізнесу на сьогодні:


1 Дуже добрі


2 Добрі


3 Погані


4 Дуже погані2

Як, на вашу думку, умови для ведення малого і середнього бізнесу зміняться через рік ?


1 Покращаться


2 Залишаться без змін


3 Погіршаться


4 Суттєво погіршаться
^ Оцінка реєстраційних процедур

3

Ваша оцінка процедур державної реєстрації підприємства:


1 Нормальні (прозорі, зрозумілі)


2 Складні і потребують вдосконалення4

Що, на вашу думку, є проблемним під час заснування бізнесу:


1 Термін реєстрації


2 Кількість документів, необхідних для реєстрації


3 Вартість реєстраційних процедур


4 Розмір статутного капіталу ( для ТОВ)


5 Отримання дозвільної документації


6 Недостатня підготовка державних

реєстраторів


7 Технічне забезпечення на місцях


Продовження таблиці 3.7

1

2

3

4
8 Інше5

Ваша оцінка процедури припинення державної реєстрації підприємства:


1 Нормальні (прозорі, зрозумілі)


2 Складні і потребують вдосконалення6

Ваша оцінка розміру статутного капіталу, необхідного для створення ТОВ:


1 Необтяжливий

2 Великий і потребує зменшення^ Контроль і нагляд

7

Ваша думка щодо ефективності норм Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”:


1 Ефективні, зменшиться число перевірок


2 Неефективні, потребують вдосконалення8

Вкажіть, що під час проведення перевірок було обтяжливим:


1 Відсутність попередження про

проведення перевірки


2 Складність процедури перевірки


3 Значна кількість документів, що

вимагаються


4 Довготривалий термін перевірки


5 Частота перевірок9

Ваша думка щодо мети і наслідків перевірок на вашому підприємстві:


1 Упередження порушень


2 Покарання10

Ваша думка щодо вимог органів державного нагляду (контролю):


1 Зрозумілі


2 Застарілі


3 Бюрократичні


4 Складні (дорогі) для їх виконання


^ Продовження таблиці 3.7

1

2

3

4

^ Дозвільна система

11

Процес отримання дозвільних документів:


1 Простий


2 Складний


3 Дуже складний12

Вплив роботи дозвільних центрів на процес отримання дозвільних документів:


1 Спростили


2 Спростили, але не усунули складність процесу незручності13

Кількість дозволів, які необхідно отримати:


1 Зменшилося


2 Зросло14

Необхідність здійснення неофіційних платежів:


1 Була


2 Не було^ Система оподаткування

15

Система оподаткування:


1 Прозора і проста


2 Складна і потребує вдосконалення16

Процедура розрахунку сум податків (ПДВ, податку на прибуток, нарахувань на заробітну плату):


1 Зрозуміла (прозора)


2 Складна17

Відношення до спрощеної системи оподаткування:


1 Ефективна


2 Потребує вдосконалення18

Проблеми оподаткування:


1 Нестабільність законодавства


2 Високий рівень податкового навантаження


^ Продовження таблиці 3.7

1

2

3

4

19

Відношення до преференцій, які надаються окремим галузям (суб’єктам господарювання):


1 Доцільно надавати


2 Податки повинні платити всі^ Система технічного регулювання

20

Процедури обов’язкової сертифікації:

1 Прості, зрозумілі;

2 Неоднозначні і складні21

Яку процедуру сертифікації ви проводили у минулому році:

1 Обов’язкову;

2 Обов’язкову та добровільну;

3 Добровільну22

Що із переліченого викликало найбільші проблеми під час обов’язкової сертифікації:

1 Недостатність інформації про процедури;

2 Обов’язковість сертифікації;

3 Складність процедур і неясність вимог;

4 Необхідність отримання декількох сертифікатів;

5 Тривалий процес отримання сертифікатів;

6 Значний перелік документів, які необхідно подати для отримання сертифіката;

7 Часті зміни порядку (вимог) сертифікації;

8 Необґрунтованість відмови у видачі сертифіката23

Необхідність здійснення неофіційних платежів у процесі сертифікації:

1 Була;

2 Не було24

Чи задоволені ви технічним рівнем стандартів, якими користуєтесь?Під час проведення інтерв’ю респондент надає лише один варіант відповіді.


Таблиця 3.8 - Інтегральний індекс стану бізнес - клімату в Україніпор.

Найменування індикатора

№ питання в анкеті


№ відповідей, що враховуються як

Інтеграль-ний індекс

позитивні

негативні

1

Загальна оцінка стану бізнесу на поточний момент


11,23,4

2

Загальна оцінка стану бізнесу на короткострокову перспективу


2


1


2,3,4

2

Оцінка реєстраційних процедур

3

5

6

1

1

1

2

2

2
3

Оцінка процедур державного нагляду (контролю)

7

9

10

1

1

1

2

2

2,3,4
4

Оцінка дозвільної системи

11

12

13

14

1

1

1

2

2,3

2

2

1
5

Оцінка загальної системи оподаткування

15

16

1

1

2

2
6

Оцінка спрощеної системи оподаткування

17

1

2

7

Оцінка системи технічного регулювання

20

23

1

2

2

1

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література


 1. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально-методичний комплекс): Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

 2. Говорушко Т.М., Тимченко О.І. Малий бізнес: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 200 с.

 3. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навчальний посібник. - 2-е вид., випр. і доп. - К.: Кондор, 2006. - 368 с.

 4. Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навчальний посібник - К.: Каравела, 2006. - 344 с.Додаткова література


 1. Владимирская А.О., Владимирский П.А. Бизнес своими руками. – К.: А.С.К., 2006. – 304 с.

 2. Володько О.Н. Открываем свой бизнес: Практ. руководство. – К.: Авокадо, 2006. – 112 с.

 3. Головань С.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 320 с.

 4. Коллинз Д. / Этика и этикет в бизнесе. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 160 с.

 5. Локшарев В.Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика. – СПб.: Питер, 2006. – 192 с.

 6. Юридичний довідник підприємця / Кер. авт. кол. Ю.С.Шемшученко. – К.: Перліт продакшн, ЛТД, 1992. – 616 с.

 7. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес/ Пер. з англ. / За заг.ред. Й.С.Завадського. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752 с.

 8. Киселев Ю.Н. Банк идей для частного бизнеса: Путь к финансовой независимости. Как заработать первый миллион. – К.: А.С.К., 2006. – 352 с.

 9. Клаус-Дитер Гофман. Мотивация в бизнесе. Умение вести презентации и конференции, коммуникация и применение наглядных средств / Серия Бизнес-технология. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 112 с.

 10. Колесніков Г.О. Менеджерський словник: Навчально-довідникове видання / Укладач Г.О. Колесніков – К.: „ВД „Професіонал”, 2007. – 288 с.Додаток А

(обов'язковий)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ"


_______________________________________

_______________________________________

(назва роботи)


Виконав студент групи,

(особистий підпис студента) факультету

(прізвище, ініціали)

Перевірив викладач

(особистий підпис викладача, (прізвище, ініціали)

позначка про захист)


Суми – 200_


Навчальне видання


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсової роботи з дисципліни

"Організація бізнесу"

для студентів напряму підготовки- 050202

"Менеджмент підприємницької діяльності"

денної форми навчання


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко


Редактор Н.М.Мажуга


Комп'ютерне верстання С.М. Рибальченко


Підп. до друку 12.09.2008, поз.

Формат 60х84 1/16.Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. 1,86. Обл.-вид.арк.1,28.

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам.№


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’экта видавничої справи до Державного реєстру

ДК№3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2Схожі:

Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Сумський державний університет iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет iconСумський державний університет 3492 методичнi вказiвки
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування зі спеціальності 05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи...
Сумський державний університет iconСумський державний університет гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм
Суми, 19-20 квітня 2013 року / редкол проф. Є. О. Лебідь, доц. А. Є. Лебідь– Сумський державний університет, 2013. – 97 с
Сумський державний університет iconСумський державний університет 3516 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичної роботи “Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних” з дисципліни...
Сумський державний університет iconСумський державний університет О. О. Міцура, О. М. Олефіренко Управління інноваційним
Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / укладачі: О. О. Міцура, О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний університет,...
Сумський державний університет iconСумський державний університет економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М. О. Харченко, О....
Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет 3542 збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів»
Збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів» / укладачі: Г. А. Бондаренко, С. О. Шарапов. – Суми : Сумський...
Сумський державний університет iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Сумський державний університет iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Буряк, В. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти [Текст] / В. Буряк // Вища школа....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи