Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни icon

Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни "організація виробництва" 1 Мета І завдання дисципліни
Скачати 381.7 Kb.
НазваПравила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни "організація виробництва" 1 Мета І завдання дисципліни
Дата19.08.2012
Розмір381.7 Kb.
ТипПравила


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

для виконання курсової роботи

з дисципліни "Організація виробництва"

для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"

всіх форм навчання


Суми Видавництво СумДУ 2005

ЗМІСТ


1.1 Мета і завдання дисципліни 4

1.2 Зміст розділів дисципліни "Організація виробництва" 5

2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

ВИМОГИ 33

Правила оформлення таблиць 33

Таблиця 2.4 33

1 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

^
1.1 Мета і завдання дисципліни


Метою вивчення дисципліни "Організація виробництва" є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи організації виробництва на підприємствах різних галузей та форм власності і отримання спеціальних знань з організації машинобудівного виробництва, необхідних для практичної управлінської діяльності.

Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів організації виробничих процесів, ознайомлення з засадами наукової організації праці, оволодіння методами планування і організації процесів створення та освоєння нової техніки та сучасних технологій, формування практичних навичок з питань раціональної організації та розвитку виробництва.

Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з економіки підприємства. Разом з цим вивчення питань організації машинобудівного виробництва передбачає наявність у студентів знань з ряду загальнотехнічних дисциплін.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати: форми прояву економічних законів у промисловості, цілі та завдання, що вирішуються в процесі промислового виробництва, основні тенденції його розвитку; особливості роботи підприємств з різними формами власності; методи планування та організації створення нової техніки, проведення наукових досліджень, технічної підготовки виробництва; основні принципи організації виробничого процесу; особливості технологій, заснованих на використанні потокового та автоматизованого виробництв; основні системи обслуговування виробництва; методи наукової організації праці та робочих місць;

 • уміти: виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних показників виробничого процесу, планувати етапи його технічної підготовки, організовувати обслуговування виробництва, використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.
^
1.2 Зміст розділів дисципліни "Організація виробництва"


Розділ 1 Теорія організації виробництва


Тема 1.1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Організація виробництва”

Організація виробництва. Предмет та метод дисципліни, її завдання, структура та взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Роль дисципліни в організаційно-економічній підготовці спеціалістів. Удосконалення методів та форм організації виробництва.

^ Методичні вказівки. При вивченні цієї теми слід ознайомитись з метою, завданням, методологічними та теоретичними основами дисципліни, змістом і структурою дисципліни, виявити її зв’язок з іншими дисциплінами, що вивчаються у циклі економіко-організаційних наук. Студенти повинні чітко уявляти собі вимоги щодо обсягів та змісту знань, навичок, які стосуються дисципліни, що вивчається.

Література [3, с.5-13; 4, с.13-18, 5, с.10-12, 6, с.15-23].


Тема 1.2 Історія розвитку науки про організацію виробництва

Основні етапи формування та розвитку науки про організацію виробництва.

^ Методичні вказівки. Особливої уваги при вивченні даної теми потребують питання розвитку науки про організацію виробництва та характеристики її основних етапів.

Студенти повинні знати видатних вчених та практиків, що зробили значний внесок у формування науки про організацію виробництва.

Література [1, с.11-16; 2, с.7-9; 3, с.14-19, 6, с.9-14].


Тема 1.3 Системний підхід до організації виробництва

Поняття системи. Класифікація систем. Виробничі системи та особливості їх розвитку. Побудова виробничих систем.

^ Методичні вказівки. При вивчені цієї теми особливу увагу слід приділити особливостям формування, розвитку та удосконалення виробничих систем: підприємств, цехів, дільниць.

Література [3, с.24-25; 4, с.62-90, 5, с.19-28, 9].


^ Тема 1.4 Підприємства та їх об’єднання

Підприємства та їх об’єднання – основна організаційна ланка господарства. Види підприємств та їх об’єднань. Зміст промислової та непромислової діяльності підприємств. Нові форми господарювання в умовах ринкової економіки. Законодавство України про підприємства.

^ Методичні вказівки. Вивчаючи цю тему, студенти повинні з’ясувати, чому підприємства (об’єднання) є основною організаційною ланкою промисловості; знати принципові відмінності організації підприємств та об’єднань з різними формами господарювання: державних підприємств та об’єднань, акціонерних товариств, орендних підприємств, спільних підприємств, малих підприємств, кооперативів, консорціумів, концернів, асоціацій, синдикатів, трестів; знати завдання, права, відповідальність підприємств (об’єднань).

Крім того, слід знати основні документи, що регламентують діяльність підприємств (об’єднань): Закони України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про кооперацію".

Література [3, с.19-27; 5, с.29-39, 6, с.24-38, 7].


Тема 1.5 Організаційний рівень виробництва

Організаційно-технічний рівень виробництва. Організаційний рівень виробництва. Система показників. Комплексний та узагальнюючий показники стану та якості виробничої системи. Типи виробництва, їх техніко-економічна характеристика.

^ Методичні вказівки. При вивченні типів виробництва доцільно розглянути типи робочих місць залежно від ступеня їх спеціалізації, типи виробництва цехів та дільниць (масовий, серійний, одиничний).

Необхідно вміти дати техніко-економічну характеристику типів виробництва підприємств, розглянути вплив на них масштабів випуску продукції та трудомісткості виробів, ознайомитись з технічними та організаційними заходами щодо підвищення рівня внутрішньозаводської спеціалізації, механізації та автоматизації.

Література [1, с.150-157; 2, с.61-64, 4, с.372-374, 5, с.168-181].

^ Розділ 2 Основи організації виробничих процесів


Тема 2.1 Принципи організації виробничих процесів.

Виробничий процес та його структура. Принципи організації виробничих процесів.

^ Методичні вказівки. Після ознайомлення з особливостями виробничих процесів потрібно розглянути найбільш важливі фактори, що впливають на виробничий процес, та ознайомитись з основними принципами їх організації: диференціації, концентрації операцій та інтеграції виробничих процесів, спеціалізації, пропорційності, паралельності, прямоточності, безперервності, ритмічності, гнучкості.

Література [1, с.143-149; 4, с.91-106, 5, с.208-210, 6, с.39-57].


Тема 2.2 Організація виробничих процесів у часі

Побудова виробничого процесу в часі. Виробничий цикл та його структура. Фактори, що визначають тривалість виробничого циклу простого та складного процесів при різних видах руху партій деталей. Аналіз тривалості виробничого процесу. Умови використання різних видів організації руху партій деталей у виробництві. Шляхи та резерви, економічне значення скорочення тривалості виробничого циклу.

^ Методичні вказівки. Розглядаючи побудову виробничого процесу у часі, особливу увагу потрібно приділити структурі виробничого циклу, його диференціації на робочий період (тривалість технологічного циклу, допоміжних операцій та природних процесів) та перервам (міжопераційним та міжзмінним). При цьому потрібно враховувати, що тривалість виробничого циклу, яка планується, не включає простої з різних організаційно-технічних причин. Вивчаючи види руху предметів праці (послідовний, паралельний та паралельно-послідовний), важливо засвоїти не тільки основні визначення та формули, але і особливості побудови циклових графіків простих та складних виробничих процесів. Особливу увагу слід приділити вивченню заходів, що дозволять зменшити тривалість виробничого циклу.

Література [1, с.157-178; 3, с.116-122; 4, с.365-372, 5, с.208-210, 6, с.58-83].


Тема 2.3 Організація виробничих процесів у просторі

Побудова виробничого процесу у просторі. Виробнича структура підприємств та їх об’єднань і фактори, що її визначають. Класифікація цехів та служб підприємства. Генплан підприємства, принципи розміщення цехів та служб. Методи оптимізації виробничої структури. Оптимізація планування дільниць та цехів з використанням економіко-математичних методів.

^ Методичні вказівки. При вивченні структури підприємства необхідно розглянути склад основних цехів згідно із стадіями виробничого процесу, визначити роль допоміжних цехів та обслуговуючих служб, основні принципи раціонального їх розміщення на території підприємства. Розглядаючи виробничу структуру цехів та форми просторової організації внутрішньоцехових підрозділів, необхідно ознайомитись з заходами щодо удосконалення виробничої структури цехів, підприємств чи об’єднань в умовах механізації та автоматизації виробництва.

Література [1, с.174-178; 4, с.362-364, 5, с. 206-208, 6, с.84-94].


^ Розділ 3 Методи організації виробничих процесів


Тема 3.1 Організація непотокового виробництва

Методи організації виробництва: непотоковий та потоковий. Непотокове виробництво, його суть та характеристика. Основні форми і види непотокового виробництва. Основні форми і види непотокового виробництва: технологічна форма (одиничний та партіоний види); предметно-групова форма (предметно замкнені та предметно групові дільниці); змішана форма.

^ Методичні вказівки. Увагу слід приділити основним факторам формування методу організації виробництва. При вивченні особливостей непотокового методу слід ознайомитись з основними його формами та видами: технологічною (одиничний та партійний види), предметно – груповою (предметно – замкнені та предметно – групові дільниці) та змішаною.

Література [2, с.74-76, 6, с.95-116].


Тема 3.2 Організація потокового виробництва

Потокове виробництво, його суть та характеристика. Основні види та організаційні форми потокових ліній. Робоче місце на потоковій лінії. Транспорт, що використовується на потокових лініях. Основні розрахунки та організація однопредметних та багатопредметних потокових ліній.

^ Методичні вказівки. Особливу увагу слід приділити вивченню передумов організації потокового виробництва, його основним відмінностям, формам та видам. Окремої уваги потребують питання раціональної організації потокових ліній в умовах різних типів виробництва. Вивчаючи цю тему, слід ознайомитись з особливостями виробництва на потокових лініях, особливостями переміщення предметів праці та робітників, способами регулювання ритму, засобами міжопераційного транспорту на потокових лініях. Необхідно приділити увагу особливостям розрахунку та організації роботи однопредметних потокових ліній з робочими та розподільчими конвеєрами, прямоточних ліній різних видів.

Література [1, с.179-194; 2, с.77-90; 3, с.123-137; 5, с. 221-231, 6, с.117-177, 7].


Тема 3.3 Організація потокового автоматизованого та роботизованого виробництва

Особливості роботизованого та гнучкого автоматизованого виробництв. Гнучкі виробничі системи (ГВС). Фактори, що обумовлюють економічну ефективність автоматизації виробництва. Організаційно-економічні і соціальні аспекти праці в умовах ГВС. Економічна ефективність використання роботизованих та гнучких автоматизованих виробництв.

^ Методичні вказівки. Доцільно докладно ознайомитися з питаннями автоматизації та роботизації виробництва, ефективністю їх впровадження. Особливу увагу слід приділити організаційно-економічним питанням, пов’язаним з гнучкими виробничими системами.

Література [1, с.195-214; 2, с.91-95; 3, с.137-141;5, с. 231-234, 6, с.178-217, 8].


^ Розділ 4 Комплексна підготовка виробництва


Тема 4.1 Організація наукових досліджень

Інноваційна діяльність підприємств. Фундаментальні, пошукові та прикладні науково-дослідні роботи (НДР). Організація НДР у науково-дослідних інститутах та підрозділах підприємств. Наукові відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції. Порядок оформлення заявок. Патенти, ліцензії. Організація винахідництва, раціоналізації та патентної справи. Організація патентної інформації та її використання.

^ Методичні вказівки. Першою стадією системи створення та освоєння нової продукції є проведення НДР. Студенти повинні знати класифікацію НДР, етапи проведення НДР та організацію наукових досліджень на підприємствах. Велике значення у процесі створення нової продукції мають відкриття та винаходи. Тому при вивченні цієї теми важливо ознайомитись з питаннями організації винахідництва, раціоналізації та патентної справи на підприємствах, необхідно навчитися розраховувати доцільність придбання ліцензій та патентів.

Література [1, с.34-50; 4, с.312-347, 5, с.49-52].


^ Тема 4.2 Організація дослідно-конструкторських робіт та технологічної підготовки виробництва

Завдання та зміст дослідно-конструкторських робіт (ДКР) і конструкторської підготовки виробництва (КПВ). Стадії КПВ. Структура конструкторських підрозділів. Основні напрямки удосконалення КПВ. Конструкторська підготовка виробництва в умовах автоматизації проектування. Системи автоматизованого проектування (САПР).

Завдання та зміст технологічної підготовки виробництва (ТПВ). Організація ТПВ на базі Єдиної системи технологічної підготовки виробництва. Організаційна структура технологічних служб. Шляхи удосконалення технологічної структури виробництва. Автоматизована система ТПВ. Організаційно-економічні шляхи підвищення технологічної уніфікації.

^ Методичні вказівки. При вивченні цієї теми важливо звернути увагу на основні вимоги до конструкції виробу, які необхідно забезпечити у процесі конструкторської підготовки виробництва. Для скорочення тривалості циклу КПВ потрібні знання основних напрямків удосконалення організації конструкторської підготовки виробництва, в першу чергу – САПР.

Вивчаючи процеси технологічної підготовки виробництва, важливо в першу чергу ознайомитись з її завданнями, змістом та стадіями, розглянути організаційні питання проектування та впровадження технологічних процесів на основі Єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). Слід пам’ятати про важливість розробки заходів, що забезпечують технологічну дисципліну на виробництві. Особливу увагу необхідно приділити економічним питанням технологічної підготовки виробництва.

Порівнюючи варіанти технологічних процесів, потрібно засвоїти поняття "технологічна собівартість", докладно ознайомитись з методикою її розрахунків; навчитися працювати з графіками, що характеризують зміну собівартості при зміні обсягів випуску виробів, ознайомитись з методикою розрахунків ефективності витрат, пов’язаних із впровадженням нового технологічного процесу; зрозуміти, як проводити порівняльний техніко-економічний аналіз технологічних варіантів, яких заходів потрібно вживати для зниження трудомісткості та матеріаломісткості виробів.

Література [1, с.51-94; 2, с.152-167; 3, с.28-58, 5, с. 52-56, 6, с.303-313].


Тема 4.3 Організація освоєння виробництва нових видів продукції

Зміст організаційної підготовки виробництва. Перехід на випуск нової продукції. Криві освоєння. Фактори, що впливають на характер кривих освоєння. Вибір оптимального плану освоєння виробництва. Економічні ефекти на стадіях підготовки та освоєння виробництва.

^ Методичні вказівки. У вітчизняній та закордонній практиці освоєння виробництва нових виробів існують три методи переходу до їх випуску: послідовний, паралельний, паралельно-послідовний. Студенти повинні знати особливості, переваги та недоліки кожного з цих методів.

Важливо засвоїти, що правильна організація підготовки та освоєння виробництва нових виробів приводить до значної економії. При цьому необхідно усвідомити суть економічного виграшу від прискорення процесу освоєння нової техніки.

Література [1, с.95-105, 5, с.64-66, 6, с.359-369].


Тема 4.4 Планування підготовки виробництва

Зміст та нормативи планування підготовки виробництва. Моделювання процесів підготовки та освоєння виробництва. Нормативні та імовірнісні методи планування та управління підготовкою виробництва.

^ Методичні вказівки. При ознайомленні з питаннями планування процесів створення та освоєння нової продукції необхідно усвідомити зміст і порядок складання планів та графіків.

Ознайомившись із загальними принципами сіткового планування та управління (СПУ), потрібно добре засвоїти основні поняття та визначення, правила побудови та розрахунку сіткових графіків.

Література [1, с.116-142; 2, с.103-108; 4, с.418-420].


^ Розділ 5 Особливості організації роботи допоміжних виробництв підприємства


5.1 Організація інструментального виробництва

Призначення і склад обслуговуючих служб та виробництв. Основи їх організації.

Інструментальне господарство заводу, завдання і структура. Класифікація та індексація інструментального оснащення. Планування роботи інструментального господарства. Нормування і розрахунок витрат та запасів інструменту. Робота центрального інструментального складу та інструментально-роздавальних комор. Забезпечення обслуговування робочих місць інструментом. Шляхи удосконалення організації інструментального господарства.

^ Методичні вказівки. Необхідно з’ясувати призначення та склад обслуговуючих підрозділів та виробництв.

Вивчення інструментального господарства треба починати з виявлення його складу, завдань та ролі на машинобудівному заводі, значення центрального інструментального складу (ЦІС), призначеного для приймання, зберігання, обліку та видавання цехам оснащення. Слід розглянути схему внутрішньозаводського обороту інструменту, в якому беруть участь всі заводські та цехові органи інструментального господарства. Велике значення на підприємстві мають нормування витрат інструменту з урахуванням його використання в різних типах виробництва, розрахунок експлуатаційного та оборотного фондів оснащення, планування і регулювання його споживання та виробництва.

Література [1, с.238-251; 2, с.103-111; 4, с.414-423; 5, с. 288-296, 6, с.217-237, 8].


5.2 Організація енергетичного виробництва

Завдання та структура енергетичного господарства заводу. Значення економії енергії. Нормування витрат електроенергії, стисненого повітря, пари, газу та води. Планування потреб за видами енергії. Складання енергобалансу. Шляхи удосконалення організації енергогосподарства.

Література [1, с.238-251; 2, с.103-111; 4, с.414-423; 5, с.303-310, 6, с.256-268, 8].


5.3 Організація ремонтного виробництва

Завдання та структура ремонтного господарства заводу. Планово-попереджувальний ремонт (ППР) та обслуговування устаткування. Система ППР. Нормативи і розрахунки строків та обсягів ремонтних робіт. Організація капітального ремонту машин. Досвід організації капітального ремонту на підприємствах-виробниках. Фірмовий капітальний ремонт виробів.

Модернізація устаткування та її ефективність. Прогресивні методи ремонту устаткування. Шляхи підвищення ефективності ремонтного господарства.

^ Методичні вказівки.

Вивчаючи організацію ремонтного господарства на машинобудівному заводі, у першу чергу потрібно з’ясувати суть та зміст системи планово-попереджувального ремонту (ППР), характер робіт з технічного догляду за обладнанням, види планових ремонтів. Після цього слід розглянути нормативи системи ППР, в яких відображені тривалість та структура міжремонтного та міжоглядового періодів, категорії складності ремонту, нормативи трудомісткості та використання ремонтних матеріалів на одну ремонтну одиницю. Студенти повинні знати, що на основі нормативів плануються роботи з ремонту та технічного догляду за обладнанням, складається річний графік ППР, визначаються обсяг ремонтних робіт, штат та фонд заробітної плати ремонтного персоналу, витрати на проведення ремонту. Далі слід вивчити питання підготовки виробництва та організації ремонтних робіт, прогресивні методи проведення ремонту та експлуатації обладнання, форми організації ремонтного господарства (централізована, децентралізована, змішана) та управління ним залежно від типу та масштабу виробництва.

Слід звернути увагу на економіко-організаційні питання проведення капітального ремонту обладнання. Доцільно ознайомитись з досвідом капітального ремонту машин на підприємствах-виробниках, з досвідом організації фірмового ремонту виробів.

Література [1, с.238-251; 2, с.103-111; 4, с.414-423; 5, с.296-303, 6, с.237-256, 8].


5.4 Організація транспортного господарства

Завдання та структура внутрішньозаводського транспорту. Система транспортування та розрахунок вантажопотоків. Розрахунок і економічне обґрунтування видів та кількості транспортних засобів. Шляхи удосконалення роботи заводського транспорту.

Література [1, с.238-251; 2, с.103-111; 4, с.414-423; 5, с.310-317, 6, с.268-280, 8].


5.5 Організація складського господарства

Складське господарство заводу. Завдання та структура складського господарства. Види складів. Зберігання матеріалів. Облік та контроль руху матеріалів на складах. Шляхи удосконалення організації складського господарства. Механізація та автоматизація робіт на складах. Економічна ефективність механізації завантажувально-розвантажувальних робіт.

Література [1, с.238-251; 2, с.103-111; 4, с.414-423; 5, с.317-324, 6, с.280-291, 8].

^

2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література

 1. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник / М.И. Ипатов, М.К. Захарова, К.А. Грачева и др. - М.: Высшая школа, 1988.

 2. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия: Учебник / А.В. Антонец, Н.А. Белов, С.М.Бухало и др. - К.: Выща школа, 1989.

 3. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. посібник. - Львів: Світ, 1996.

 4. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. - М.: ИНФРА - М, 2001.

 5. Організація виробництва: Навч. посіб./ В.О. Онищенко, О.В.Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2003. - 336с.

 6. Новицкий Н.И. Организация производства: Учебно-мотодическое пособие. - М.: «Финансы и статистика», 2002. - 392 с.

Додаткова література

 1. Москаленко В.П. Экономический механизм предприятия в условиях рынка. - Сумы: ИПП "Мрия-1" ЛТД, 1992.

 2. Инновационный менеджмент: Метод. пособие: В 2-х т. / Под ред. Г.Н. Богославца. - К.:Издание концерна "РАМО", 1991.

 3. Васильев В.Н., Садовская Т.Г. Организационно-экономические основы гибкого производства. - М.: Высшая школа, 1988.

 4. Семенов В.М. Организация и планирование вспомогательных цехов. - М.: Высшая школа, 1985.

 5. Стивенсон В.Дж. Управление производством: Пер. с. англ. - М.: ООО "Лаборатория базовых знаний", ЗАО "Издательство БИНОМ", 1998. - 928 с.

 6. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. Л.Г.Мельника.- Суми: ВДТ "Університетська книга" - 2004. - 648 с.

 7. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000.-360 с.

 8. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы (Предпринимательство и координация в децентрализованной компании): Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М., 1996. - 288 с.

 9. Гибсон Д.Ж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 662 с.

 10. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент / Пер. с англ. - Минск: Мир книги, 1995. - 453 с.

 11. Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. -Минск: Дизайн ПРО, 1997. - 320 с.

^ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


3.1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання


Важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх спеціалістів є навчально-дослідна курсова робота. Згідно з навчальним планом курсова робота з організації виробництва виконується студентами спеціальності "Менеджмент організацій".

Курсова робота з дисципліни "Організація виробництва" є самостійним закінченим рішенням наукової або прикладної організаційно-економічної задачі.

Тематика і зміст курсової роботи визначається основними задачами вивчення дисципліни та відповідає темі дипломної роботи.

Тематика курсових робіт може бути згрупована наступним чином:

1) теми, які пов'язані з питаннями, що стосуються галузі або регіону;

2) теми комплексного характеру, які окреслені рамками підприємства;

3) теми, які висвітлюють окремі напрями організації підприємства.

В процесі курсового проектування студент повинен показати знання в області:

1) методики проведення організаційно-економічного аналізу виробництва на дільниці, в цеху, на підприємстві, в виробничому об'єднанні;

2) методики та техніки проектних розрахунків як на основі укрупнених вимірювачів. так і на основі технічно обґрунтованих нормативів (визначення структури виробництва, встановлення типу виробництва та форм організації виробничого процесу, обґрунтування економічної ефективності варіантів, що пропонуються та ін.);

3) методики організаційного проектування (вибір системи управління, організації технічної підготовки виробництва, системи планування, технічного контролю та обслуговування виробництва та ін.);

4) методики та техніки економічних розрахунків, що пов’язані з оцінкою ефективності проектних рішень (розрахунок ефективності нової техніки, організаційних заходів та ін.).

Курсова робота виконується на основі теоретичних знань та практичних навичок, що були одержані в процесі вивчення курсу "Організація виробництва". Курсова робота може виконуватись як частина кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту та дипломної роботи спеціаліста.

Курсова робота має сприяти не тільки більш повному засвоєнню та закріпленню теоретичних знань, а й набуттю студентами практичних навичок з організації виробництва та його удосконалення.

У процесі виконання курсової роботи студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою за вибраною темою, періодичними виданнями, матеріалами, зібраними на підприємствах та в установах, виконувати організаційно-економічні розрахунки та обґрунтовувати запропоновані заходи, набуває навичок дослідної роботи, а також викладення її результатів.

Обсяг курсової роботи складає 35 - 40 сторінок рукописного тексту (25 - 30 друкованого) на стандартних аркушах білого паперу формату А4, не враховуючи списку літератури та додатків.

При виконанні курсової роботи студент повинен:

 1. Вибрати тему та погодити її з викладачем.

 2. Підібрати необхідну для проведення досліджень та розкриття теми наукову літературу, ознайомитися з питаннями теми, звернувши особливу увагу на спірні моменти або невирішені питання та спробувати дати їм критичну оцінку.

 3. Зібрати матеріал, необхідний для проведення дослідження, або підібрати ілюстративний матеріал, використовуючи з цією метою офіційні публікації та звітність підприємств або організацій.

 4. Виконати дослідження та оформити його у вигляді курсової роботи за встановленими вимогами.

Студент розробляє план курсової роботи, який відображає основні напрямки дослідження, та погоджує його з викладачем. В ході роботи цей план може уточнюватись. Окремі розділи плану повинні бути логічно взаємопов'язані.

Після закінчення курсової роботи її необхідно представити на кафедру та захистити.


^ 3.2 Підбір літератури та збір вихідних даних


Підбір наукової літератури за темою є важливою складовою частиною курсової роботи і проводиться самостійно.

Студент повинен ознайомитися з основними теоретичними роботами (монографіями, статтями в наукових збірниках тощо) за досліджуваною темою. Рекомендується попередньо проконсультуватись з викладачем.

Під час підбору літератури за темою рекомендується використовувати каталоги обласної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської, наукової бібліотеки університету, бібліотеки за місцем проживання.

Рекомендується використовувати статті і конкретні дані, які публікуються у журналах "Вестник машиностроения", "Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана" (серия "Машиностроение"), "Машиностроитель", "Научно-техническия информация (НТИ). Серия 2: Информационные процессы и системы", "Системные исследования и информационные технологии", "Техника машиностроения", "Известия Высших учебных заведений. Машиностроение.", "Управляющие системы и машины", "Реферативний журнал. Технология и оборудование механосборочного производства", "Економіка України", "Економіст", "Актуальні проблеми економіки", "Персонал", "Проблеми теорії та практики управління", "Менеджмент в Росії та за кордоном", "Маркетинг в Україні", "Логістика", "Проблеми науки", "Бізнес-Інформ", "Бізнес", "Галицькі контракти", "Вопросы экономики", та інших. Необхідно слідкувати за матеріалами про соціально-економічний розвиток країни, опублікованими на сторінках центральних і обласних газет.

Особливе значення має використання даних конкретного підприємства або організації. Підібраний матеріал необхідно використовувати не тільки з метою ілюстрації теоретичних положень теми, які розглядаються, а й як вихідну базу творчого вивчення досліджуваного явища та процесу, визначення узагальнюючих характеристик або пошуку закономірностей у розвитку.


^ 3.3 Структура курсової роботи


Типова структура курсової роботи передбачає наявність вступу, основної частини, висновків, переліку літературних джерел і додатків.

У вступі необхідно відзначити теоретичне і народногосподарське значення проблеми, що вивчається, обґрунтувати її актуальність на сучасному розвитку економіки.

Необхідно чітко і коротко сформулювати мету та цілі завдання, що вирішуються у даній курсовій роботі, дати стислу характеристику предмету та об’єкту дослідження. Обсяг вступу не повинен перевищувати п'яти відсотків від загального обсягу курсової роботи.

^ В основній частині курсової роботи наводять, власне, результати теоретичного дослідження або дослідження на конкретних матеріалах. Рекомендується застосовувати аналітичні розрахунки, довідкові та оглядові таблиці, графіки, тому що це дозволяє більш наочно подати найбільш суттєве і тим самим полегшує сприяння матеріалу.

Основна частина зазвичай складається з трьох розділів. У першому та другому (аналітична частина) - висвітлюють теоретичні основи проблеми. Головна та основна вимога, що стосується цієї частини курсової роботи, полягає в тому, що її висновки повинні базуватися на результатах проведеного теоретичного та техніко-економічного аналізу та підтверджуватись документальними даними та даними особистих спостережень. Третій розділ (проектна частина) присвячують обґрунтуванню та характеристиці пропозицій, що рекомендуються автором.

Зміст проектної частини визначається не тільки відмінностями вибраної теми. але і специфікою конкретних виробничих умов конкретного підприємства, цеха, дільниці. Головною вимогою, що висувається до проектної частини є те, що в ній повинні бути надані точні характеристики пропозицій автора та обґрунтована ефективність їх впровадження. При цьому проектна частина обов’язково включає: обґрунтування доцільності кожного заходу (за матеріалами аналізу), розкриття сутності заходу, оцінки його ефективності, характеристику робіт з підготовки та впровадженню заходу.

У висновках формулюють основні результати розкриття конкретної теми або проведеного дослідження, визначають головні шляхи подальшої роботи у цьому напрямку. Ця частина курсової роботи характеризує ступінь та якість виконання поставлених перед студентом завдань. Обсяг висновків – до 5 відсотків загального обсягу роботи.

Всі розділи курсової роботи повинні бути логічно взаємопов'язаними, кожний попередній повинен складати базу для наступного. Цей зв'язок потрібно оформити і стилістично.

Працюючи над основною частиною курсової роботи, слід пам'ятати, що виконане дослідження може стати частиною подальшої науково-дослідної роботи.

Після висновків, починаючи з нової сторінки, наводиться список використаної літератури.

У додатках до роботи можуть бути розміщені запозичені таблиці вихідного матеріалу, інструкції, результати досліджень тощо. Додатки не є обов'язковим розділом курсової роботи.


^ 3.4 Порядок викладення матеріалу і оформлення курсової роботи


Курсова робота виконується на окремих стандартних аркушах білого паперу, які повинні бути зброшуровані. Писати слід тільки з одного боку аркуша, залишаючи справа поля для зауважень та запитань рецензента. Починати слід з титульної сторінки, оформленої відповідно до додатка А. Зміст роботи повинен вміщувати назву її частин і додатків із зазначенням номерів сторінок. Розміщують його на другій сторінці роботи після титульної сторінки.

Курсова робота повинна бути акуратно оформлена, надрукована або написана чітким почерком, без виправлень, сторінки потрібно пронумерувати, роботу підписати із зазначенням дати її виконання.

Назву кожного розділу слід писати більшим шрифтом, ніж основний текст. Новий розділ слід починати з нової сторінки.

Цитати з офіційних документів та наукової літератури обов'язково брати в лапки, а в кінці, після цитати, робити посилання на першоджерела. Посилання потрібно робити в квадратних дужках з зазначенням номеру першоджерела згідно зі списком використаних джерел та зазначенням відповідної сторінки (сторінок). Наприклад, [5, с. 15] – п’яте джерело, сторінка п’ятнадцять; [6, с. 5; 12, с.1] – шосте джерело, сторінка п'ять та дванадцяте джерело, сторінка один.

Надто багато цитат у курсовій роботі наводити не слід, хоча цитування - цілком допустимий засіб аргументації. Поряд із прямим цитуванням можна, у випадку необхідності, висловлювати чужі думки своїми словами, але в цьому випадку потрібно робити посилання на першоджерело.

Графіки і таблиці слід виконувати суворо дотримуючись відповідних вимог. Нумерують графіки, таблиці та всі інші ілюстрації (схеми, зображувальні діаграми тощо) арабськими цифрами, наскрізною нумерацією в рамках окремого розділу роботи. Всі ілюстрації іменують рисунками. Наприклад, "Рис. 1.1" (перший рисунок першого розділу), "Рис. 2.3" (третій рисунок другого розділу) і т.д. Зразки оформлення рисунків та таблиць наведені в додатку Б. Якщо таблиця запозичена або розрахована за даними літературного джерела, необхідно обов'язково зробити посилання на першоджерело (за відповідними правилами).

Формули розрахунків у тексті виділяють, записуючи їх більш великим шрифтом і окремим рядком, даючи докладне пояснення кожному символу (якщо він зустрічається вперше). Кожна формула повинна послідовно нумеруватися арабськими цифрами в дужках на правому полі, на рівні нижнього рядка формули, до якого цей номер відноситься. Нумерація формул проводиться в рамках окремих розділів. Наприклад, (3.1) – перша формула третього розділу. При повторному зверненні до формули новий номер не присвоюється, а робиться посилання на номер, який був присвоєний їй раніше.

Висвітлювати матеріал курсової роботи слід чітко, застосовуючи наукову термінологію, одного виду терміни, символи і умовні скорочення.

Після висновків, починаючи з нової сторінки, необхідно розмістити список використаних джерел, який складають згідно з прийнятими в бібліографії вимогами. Приклад бібліографічного опису окремих джерел наведено в додатку Б. При цьому іншомовні видання наводять в кінці загального переліку літератури.


^ 3.5 Порядок рецензування та захисту курсової роботи


Курсова робота подається на кафедру за затвердженим графіком. Протягом 12 днів вона перевіряється та рецензується викладачем кафедри. Перевірена робота повертається студенту для підготовки до захисту.

При підготовці до захисту студент повинен уважно ознайомитися з усіма зауваженнями і продумати відповіді на них. Якщо в роботі допущені арифметичні похибки і методичні неточності, потрібно зробити додаткові розрахунки і дати пояснення в кінці роботи, після підпису викладача. Роботи, які не відповідають вимогам за змістом або оформленням, до захисту не допускаються і повертаються студентам на доопрацювання або перероблення. Захист складається з усного повідомлення про результати виконання роботи і відповідей на запитання викладача. Підтримується відкритий захист курсової роботи. Після захисту курсової роботи виставляється підсумкова оцінка, яку проставляють в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.


^ 4 ОСНОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Удосконалення організації виробництва в сучасних умовах.

 2. Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємства.

 3. Місце організації виробництва в загальній системі виробничої діяльності підприємства.

 4. Підприємства як об’єкт організації в сучасних умовах господарювання.

 5. Значення та роль нормативної бази в організації виробництва.

 6. Системний підхід до організації виробництва.

 7. Форми реалізації системного підходу до удосконалення організації виробництва.

 8. Форми організаційних модулів, їх завдання, приклади використання та їх переваги.

 9. Удосконалення організації виробництва на основі моделювання організаційно-економічних процесів.

 10. Організаційно-технічний рівень виробництва як важлива характеристика ефективності функціонування підприємства.

 11. Використання показників організаційно-технічного рівня виробництва в управлінні підприємством.

 12. Підвищення організаційно-технічного рівня виробництва.

 13. Підвищення технічного рівня виробництва на основі технічного переоснащення виробничих процесів.

 14. Формування техніко-технологічної бази виробництва.

 15. Особливості використання верстатів з ЧПУ в умовах непотокового виробництва.

 16. Підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів як важлива передумова зростання ефективності виробництва.

 17. Діалектичний підхід до використання основних принципів організації виробництва.

 18. Діалектичне протиріччя філософії тейлоризма та фордизма в сучасних умовах.

 19. Комплексний аналіз принципів організації виробництва та їх трансформація в умовах науково-технічного прогресу.

 20. Сучасні тенденції щодо організації виробничих процесів на підприємствах.

 21. Виробничий цикл – як важлива організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

 22. Значення скорочення тривалості виробничого циклу для підвищення ефективності виробництва.

 23. Просторова організація виробничих процесів в умовах непотокового виробництва.

 24. Оптимальне розміщення цехів та служб не території підприємства.

 25. Тенденції розвитку методів організації виробництва.

 26. Методи організації виробничих процесів: особливості їх застосування в сучасних умовах.

 27. Організація непотокового виробництва в сучасних умовах.

 28. Предметно-групова форма організації непотокового виробництва.

 29. Організація предметно-замкнених та предметно-групових дільниць на підприємствах машинобудування.

 30. Організація потокового виробництва і його техніко-економічне обґрунтування.

 31. Особливості організації виробництва на потокових лініях (розглянути на прикладі конкретного підприємства).

 32. Просторова організація потокових ліній (розглянути на прикладі конкретного підприємства).

 33. Комплексно-механізоване та автоматизоване виробництво як сучасна форма потокового виробництва.

 34. Організація автоматизованого виробництва (розглянути на прикладі конкретного підприємства).

 35. Роботизоване та гнучке виробництво (розглянути на прикладі конкретного підприємства).

 36. Організаційно-економічне забезпечення гнучкості виробництва.

 37. Гнучкі виробничі системи та їх використання у світовій практиці.

 38. Удосконалення організації основного виробництва (на прикладі промислового підприємства, цеху, дільниці).

 39. Удосконалення організації допоміжного виробництва (на прикладі промислового підприємства, цеху, дільниці).

 40. Удосконалення системи створення і освоєння нової продукції.

 41. Організаційно-технічний рівень виробництва та обґрунтування ефективності нововведень в системі створення і освоєння нової продукції.

 42. Організація створення і освоєння випуску нової продукції згідно з концепцією управління проектами.

 43. Розробка системи управління інноваціями на виробництві.

 44. Інноваційна діяльність підприємства та шляхи підвищення її ефективності.

 45. Організація патентної роботи на сучасному підприємстві.

 46. Організація винахідництва та раціоналізації на сучасних підприємствах.

 47. Організаційні форми реалізації науково-технічної політики на сучасному підприємстві.

 48. Організація наукових досліджень на сучасному наукоємкому виробництві.

 49. Удосконалення технічної підготовки виробництва на підприємстві.

 50. Удосконалення конструкторської підготовки виробництва.

 51. Підвищення ефективності дослідно-конструкторських робіт.

 52. Удосконалення технологічної підготовки виробництва на підприємстві.

 53. Удосконалення технічної підготовки виробництва та її вплив на ефективність роботи підприємства.

 54. Удосконалення управління технічною підготовкою виробництва на базі АСУ технологічними процесами.

 55. Удосконалення проектно-конструкторських робіт на основі використання засобів обчислювальної техніки.

 56. Вплив виробничих умов на ефективність оперативно-виробничого планування.

 57. Методи внутрішньо-фірмового планування процесів створення і освоєння нової продукції.

 58. Планування технічної підготовки та освоєння нової продукції.

 59. Використання графіків Ганта при плануванні технічної підготовки виробництва.

 60. Удосконалення технічної підготовки виробництва з точки зору забезпечення якості продукції.

 61. Прискорення освоєння виробництва нової продукції.

 62. Управління витратами в процесі освоєння виробництва нової продукції.

 63. Організаційно-економічні заходи з скорочення циклу розробки нової продукції.

 64. Удосконалення оперативно-виробничого планування.

 65. Оперативне управління виробництвом на базі адаптаційних прогнозних моделей.

 66. Удосконалення роботи диспетчерських служб виробництва.

 67. Система сіткового планування та управління виробництвом: історія створення, особливості використання в сучасних умовах.

 68. Значення та сутність сіткового моделювання в організації виробництва на підприємстві.

 69. Оптимізація сіткових графіків.

 70. Особливості застосування методу сіткового планування та управління виробництвом.

 71. Менеджмент комплексу робіт з використанням сіткових графіків.

 72. Удосконалення організації інструментального господарства (розглянути на прикладі конкретного підприємства).

 73. Удосконалення енергетичного господарства (розглянути на прикладі конкретного підприємства) .

 74. Удосконалення ремонтного господарства (розглянути на прикладі конкретного підприємства).

 75. Значення ремонтних робіт в народному господарстві.

 76. Ремонт устаткування в умовах науково-технічного прогресу.

 77. Регламентоване технічне обслуговування обладнання.

 78. Сучасні напрямки раціоналізації ремонту машин.

 79. Організація модернізації устаткування на підприємстві.

 80. Організація та планування ремонтних робіт.

 81. Фірмовий капітальний ремонт.

 82. Шляхи збільшення ефективності капітальних ремонтів.

 83. Удосконалення організації внутрішньовиробничого транспортного господарства (розглянути на прикладі конкретного підприємства).

 84. Удосконалення організації складського господарства (розглянути на прикладі конкретного підприємства).

 85. Удосконалення наукової організації праці робітників.

 86. Удосконалення наукової організації інжнерно-управлінської праці.

 87. Удосконалення бригадної форми організації праці.

 88. Менеджерська система планування та управління на підприємстві.

 89. Удосконалення наукової організації праці на підприємстві.

 90. Вибір форм праці у конкретних умовах виробництва.^ 5 ТИПОВИЙ ЗМІСТ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА


Тема: „Організація поточного виробництва”

Завдання. Розглянути особливості організації потокового виробництва на конкретному підприємстві та проаналізувати підходи до його техніко-економічного обґрунтування.


Зміст курсової роботи


        Вступ

Обґрунтування актуальності теми та формулювання мети, задач, предмета та об’єкта курсової роботи.

 1. Аналітична частина

 1. Потокове виробництво, його відмінності. Перспективи розвитку сфери використання і удосконалення потокового методу виробництва на сучасному етапі розвитку. Відмінності організації потокового виробництва в окремих цехах.

 2. Коротка характеристика підприємства (роль та місце підприємства в галузі, характеристика продукції, типу виробництва, виробничої структури, масштабів та сфери використання потокового методу).

 1. Проектна частина

 1. Визначення виробничої програми потокової лінії.

 2. Розрахунок такту (ритму) та виробничої потужності потокової лінії.

 3. Визначення кількості устаткування та його завантаженості.

 4. Складання графіків роботи лінії.

 5. Визначення необхідної кількості робітників.

 6. Вибір найбільш раціональних транспортних механізмів на потоковій лінії.

 7. Розробка схеми розміщення устаткування на потоковій лінії.

 8. Система організації та обслуговування робочих місць, планування та обліку.

 9. Визначення техніко-економічних показників виробництва.

 10. Оцінка потокового виробництва на основі порівняння техніко-економічних показників різних варіантів виробництва.

Висновки

У висновках у стислій формі повинні бути відображені суть роботи та основні результати проведеного аналізу. Характеристика ступеня виконання завдання. Рекомендації щодо впровадження окремих заходів.

Графічна частина

До цієї теми можуть бути рекомендовані наступні графічні матеріали:

 • технологічні карти;

 • планіровка цеху або дільниці;

 • стандарт-план роботи лінії;

 • епюри міжопераційних оборотних запасів;

 • таблиця з техніко-економічними показниками роботи потокової лінії і т.д.Тема: „Зростання рівня механізації та автоматизації виробництва”

Завдання. Оцінити рівень механізації та автоматизації виробничих процесів у цехах та розробити напрямки його збільшення (на прикладі конкретного цеху)


Зміст курсової роботи


Вступ

Актуальність теми. Визначення мети, завдань, предмету та об’єкту курсового роботи.

  1. Аналітична частина

 1. Значення механізації і автоматизації виробничих процесів.

 2. Основні напрямки механізації та автоматизації виробничих процесів у цехах, визначення ступеня механізації та автоматизації для типових груп устаткування.

 3. Типові комплекси засобів механізації та автоматизації. Визначення ступеню використання обладнання.

 4. Заходи щодо підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів. Обґрунтування доцільності кожного заходу. Опис заходу, оцінка його ефективності та пропозиція щодо порядку впровадження заходів.

  1. Проектна частина

 1. Техніко-економічна характеристика цеху. Більшу увагу потрібно приділити характеристиці техніки, відмінностям організації праці та характеристиці використаних засобів механізації та автоматизації.

 2. Аналіз рівня механізації та автоматизації цеху.

 3. Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності цеху з метою встановлення залежності між рівнем механізації та автоматизації виробничих процесів та рівнем основних техніко-економічних показників. Характеристика резервів виробництва, пов’язаних з підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

 4. Оцінка загальної ефективності заходів. Характеристика ступеня виконання завдання. Рекомендації щодо впровадження окремих заходів.

Висновки

У висновках у стислій формі повинні бути відображені суть роботи та основні результати проведеного аналізу. Характеристика ступеня виконання завдання. Рекомендації щодо впровадження окремих заходів.


Графічна частина

По цій темі можуть бути рекомендовані наступні графічні матеріали:

 • діаграми показників по результатам аналізу виробництва та рівня механізації;

 • діаграми, що характеризують ефективність використання діючих засобів механізації та автоматизації;

 • таблиці з інформацією щодо рівню механізації та автоматизації окремого цеху та підприємства в цілому і т.д.^ Тема: „Удосконалення організації праці”

Завдання. Проаналізувати систему організації праці у цеху конкретного підприємства, використовуючи основні принципи НОП. Визначити економічну ефективність удосконалення праці.


Зміст курсової роботи


Вступ

Обґрунтування актуальності теми та формулювання мети, задач, предмета та об’єкта курсової роботи.


  1. Аналітична частина

 1. Довести значення НОП в умовах технічного прогресу.

 2. Відобразити відмінності організації праці у зв’язку з типом виробництва та характером виробництва в цехах.

 3. Характеристика впливу поліпшення організації праці на збільшення економічної ефективності виробництва.

  1. Проектна частина

  1. Коротка характеристика підприємства та окремого цеху.

  2. Характеристика і аналіз існуючої організації праці в цеху:

 • раціональність використовування багатоверстатного обслуговування, колективних форм праці;

 • використання робочого часу, основні причини втрати часу;

 • система обслуговування робочих місць;

 • організація виробничого інструктажу робітників;

 • стан нормування та оплати праці і т.д.

3 Пропозиції щодо удосконалення організації праці. Оцінка економічної ефективності заходів, що пропонуються.

Висновки

У висновках у стислій формі повинні бути відображені суть роботи та основні результати проведеного аналізу. Характеристика ступеня виконання завдання. Рекомендації щодо впровадження окремих заходів.

Графічна частина

По цій темі можуть бути рекомендовані наступні графічні матеріали:

 • схеми пересування предметів праці до та після раціоналізації трудового процесу;

 • схеми планування типових робочих місць;

 • рисунки (фотографії) засобів транспортування деталей, рисунки (фотографії) тари;

 • діаграми, таблиці з інформацією щодо зміни техніко-економічних показників при впровадженні заходів з НОП і т.д.

^ ДОТАТОК А

(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ)

Зразок титульної сторінки курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


Кафедра управління


^ КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни "Організація виробництва"

на тему "ХХХХХХХ"


Студента групи____________

_________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Викладач________________

_________________________

(вчений ступінь, звання)

_________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


СУМИ СумДУ 2005

^ ДОДАТОК Б

ВИМОГИ


щодо оформлення основних елементів роботи
1Правила оформлення рисунків

Симетрично до тексту під рисунком розміщується слово "Рис." та його порядковий номер, потім у тому ж рядку наводиться назва рисунку, наприклад, "Рис.1.5" (п’ятий рисунок першого розділу).
Рис.1.5 Дивізіональна організація.

^
Правила оформлення таблиць

Вирівняйте по правому полю сторінки – слово "Таблиця" та її порядковий номер, нижче симетрично до тексту наводиться назва таблиці. У прикладі що наводиться нижче зверніть увагу на правильне перенесення частини таблиці на наступну сторінку (якщо таблиця завелика і не вміщується на одну сторінку).

Таблиця 2.4


^ Енерговикористання на різних етапах розвитку людства


Етап еволюції


Нові джерела енергії

Річне енерговикористання кДж/рік

1

2

3

Первісна людина

Енергія продуктів харчування

4,6*1010 – 8,8*1010

Античний період

Енергія ґрунтів та тяглова сила тварин

8,7*1011-2,5*1015

Продовж.табл.2.4

1

2

3

Феодалізм

Енергія води та вітру

6,31015

Кінець ХХ сторічча

Енергія ядерного палива

2,7*1019- 3,3*1020


3 ^ Правила подання назв розділів і підрозділів роботи

Заголовки структурних частин роботи друкують малими літерами (крім першої великої) симетрично до тексту. Крапку в кінці не ставлять. Відстань між заголовком та наступним текстом - один інтервал. Наприклад:

Розділ 1 Дослідження економічних проблем провадження маркетингової політики на підприємстві у сучасних умовах

^ 1.1 Маркетинг як економічна функція підприємства

4. Правила оформлення літературних джерел

Список використаних джерел слід формувати на основі одного з таких способів: 1) у порядку появи посилань у тексті; 2) у алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків (найбільш зручний у користуванні і рекомендований при написанні курсової роботи), наприклад:


Список використаних джерел

 1. Балацкий О.Ф. Экономика чистого воздуха. К.: Наукова думка, 1979.

 2. Балацкий О.Ф., Вакуляк П.Г., Вольфсон В.Я. Экология и экономика: Справочник. К.: Политиздат Украины, 1986.

 3. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат 1991.

 4. Веклич О.А. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні // Економіка України. - 1998. - № 9. - С. 65-74.

 5. Водний кодекс України // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища: У 3-х т. - Чернівці: Зелена Буковина, 1996, - Т.1 - 340 с.

 6. Временные рекомендации по установлению влияния загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость населения при определении экологического ущерба: Методика - М.: АМН СССР, ИОКГ им. Сысина, 1990.-30 с.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю" від 20.02.1995 року № 114 // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища: У 3-х т. - Чернівці: Зелена Буковина, 1996. - Т.1. -340 с.

5 Правила оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках після списку використаних джерел. Додатки розміщують у порядку появи посилань на них тексті роботи. Додатки оформлюють на окремих сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Угорі сторінки малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додаток слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, О, Ч, Б, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" і т.д. Один додаток позначається як додаток А. Додаток повинен мати заголовок, надрукований під словом "Додаток" симетрично відносно сторінки.


Схожі:

Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Проектування виробництва"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Проектування виробництва" для студентів, які...
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко робоча та навчальна програма з дисципліни
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за...
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни „економіка І організація виробництва”
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності...
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «економіка І організація виробництва»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм...
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconМета І завдання дисципліни
Предмет навчальної дисципліни – система виробничих відносин, закони І категорії політекономії, закономірності функціонування І розвитку...
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ організація виробництва" для студентів спеціальності „економіка підприємства"
Практичне завдання 4 "Організація паралельного багатоагрегатного обслуговування на потоковій лінії" 24
Правила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни \"організація виробництва\" 1 Мета І завдання дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни " організація виробництва" для студентів спеціальності «економіка підприємства»
Практичне завдання 4 "Організація паралельного багатоагрегатного обслуговування на потоковій лінії" 29
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи