Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки icon

Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки
Скачати 173.54 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки
Дата19.08.2012
Розмір173.54 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту


_______________Карпіщенко О.І.

"____"________________ 2007 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни «Організація наукових досліджень»

для напряму (спеціальності) підготовки

8.050201 «Менеджмент організацій»

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління

ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Форма контролю

КП

(КР)

ОДЗ


Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Загальний обсяг

ІРС
Денна


5


10


108


36


20


16


-


72


-

Діфзалік


-


-


Робоча програма розроблена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми МОН України за професійним напрямом 0502 «Менеджмент».


Укладач: доцент кафедри управління Кислий В.М.

Розглянута на засіданні кафедри управління

(протокол № 1 від 28 серпня 2007 р.).


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


УЗГОДЖЕНО:

1 Випускаюча кафедра управління О.М. Теліженко


3 Методична комісія факультету О.І. Карпіщенко


4 Нач. навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень.

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: ознайомлення з засадами організації наукових досліджень в Україні; оволодіння сучасною методологією наукових досліджень; ознайомлення з особливостями вибору напрямків наукових досліджень та визначення етапів НДР; вивчення засад інформаційного забезпечення НДР; ознайомлення з методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями оформлення результатів наукової роботи; формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: засади організації НДР в Україні; теоретичні та методологічні основи наукового дослідження; особливості вибору напрямку наукового дослідження та формування етапів НДР; особливості пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; методи проведення теоретичних та експериментальних досліджень; методичні та практичні основи обробки результатів наукових досліджень; основні вимоги до оформлення результатів проведення НДР; особливості впровадження результатів наукової роботи та розрахунку ефективності НДР; основні принципи організації роботи в наукових колективах.

уміти: вибирати напрямки наукових досліджень та формувати етапи НДР; виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень; виконувати розрахунки економічної ефективності теми та результатів наукових досліджень; оформляти результати НДР; організовувати роботу в наукових колективах; використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.

^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з менеджменту та економічних дисциплін. Разом з цим, вивчення питань організації наукових досліджень передбачає наявність у студентів знань з філософії.

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

Філософія.

Економіка підприємства.

Управління персоналом.

Інформаційні системи в менеджменті.

Організація виробництва.

Основними розділами та питаннями які є базовими для викладання дисципліни є такі: основи теорії пізнання; нематеріальні активи підприємства; економічна ефективність; інноваційна діяльність та інноваційний розвиток підприємств; основні принципи управління колективом; інформаційні ресурси як складова економічного потенціалу підприємства; гіпертекстові технології і нові можливості бізнесу в мережі Інтернет; організація наукових досліджень.

Перелік питань вхідного контролю.

 1. Сутність щоденного та наукового пізнання.

 2. Значення інформації в забезпеченні суспільного розвитку.

 3. Поняття нематеріальних активів підприємства.

 4. Що таке інноваційний розвиток?

 5. Показники економічної ефективності.

 6. Яке застосування мають в Інтернеті гіпертекстові технології?

 7. Пошук інформації в Інтернет.

 8. Основні принципи управління колективом.

 9. Що таке фундаментальні, пошукові, прикладні наукові дослідження?

 10. Основні етапи науково-дослідних робіт.
^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекції

Номер розділу

Номер підрозділу чи теми

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу

10-й семестрВступ. Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення.

0,5

-

1
Методологічні та організаційні основи наукових досліджень


1.1

Організація науково-дослідницької роботи в Україні. Організаційна структура науки в Україні. Підготовка та використання наукових кадрів. Наукові організації. Науково-дослідницька робота студентів в вищій школі.

1,5

[10]
1.2

Методологічні основи наукового пізнання та творчості. Поняття про метод та методологію наукового дослідження. Типологія методів наукового дослідження. Наукові факти та їх роль в науковому дослідженні. Поняття наукової проблеми та наукової гіпотези. Сутність теорії та її роль в науковому дослідженні. Рівні та методи наукового дослідження.

2

[2, с.44-78; 3, с. 9 - 24; 4, с. 5-54]

2
Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт


2.1

Вибір напрямку наукового дослідження та етапи НДР. Вибір напрямку наукового дослідження. Оцінка економічної ефективності теми. Етапи НДР. Планування наукових робіт.

2

[2, с.79-87; 6, с. 34-36; 7, с.307-310; 9]
2.2

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Наукові документи та видання. Державна система науково-технічної інформації. Інформаційно-пошукові системи. Мережа Інтернет. Науково-технічна патентна література. Організація роботи з науковою літературою.

2

[2, с. 88-130]
2.3

Теоретичні дослідження. Завдання та методи теоретичного дослідження. Використання математичних методів в дослідженнях. Аналітичні методи. Імовірнісно-статистичні методи.

2

[2, с. 130-187; 4, с. 113-124]
2.4

Експериментальні дослідження. Класифікація, типи та завдання експерименту. Забезпечення експериментальних досліджень. Організація робочого місця експериментатора. Вплив психологічних факторів на хід та якість експерименту. Обчислювальний експеримент.

2

[2, с. 244-277; 3, с. 57-59; 4, с. 59-95]

3
Обробка результатів досліджень та оформлення результатів НДР


3.1

Обробка результатів експериментальних досліджень. Основи теорії випадкових помилок та методи оцінки випадкових похибок при вимірюваннях. Методи графічної обробки результатів вимірювання. Методи підбору емпіричних формул. Регресійний аналіз. Оцінка адекватності теоретичних рішень. Елементи теорії планування експерименту.

2

[2, с.277-318; 3, с.64-70; 4, с. 88-95]
3.2

Оформлення результатів наукової роботи. Оформлення результатів НДР. Звіт з НДР. Анотований звіт. Оформлення заявки на можливий винахід.

1,5

[2, с. 318-337; 3;10]
3.3

Впровадження та ефективність наукових досліджень. Система впровадження результатів наукових досліджень в Україні. Ефективність та критерії наукової роботи. Розрахунок ефективності НДР.

2

[2, с. 341-353; 3, с. 122-125; 9]

4
Організаційні аспекти наукової діяльності


4.1

Організація роботи в науковому колективі. Основні принципи управління науковим колективом. Ділова переписка. Організація ділових нарад, наукових семінарів. Формування та методи згуртування наукового колективу. Психологічні аспекти взаємовідносин керівника та підлеглого в науковому колективі. Особливості управління конфліктами в науковому колективі.

1,5

[2, с.353-372]
4.2

Наукова організація та гігієна розумової праці. Наукова організація та гігієна розумової праці. Моральна відповідальність вченого.

1

[2, с.372-382; 8, с.324-351]

Всього за семестр

20

^ 2.2 Практичні заняття

Метою проведення практичних занять є опрацьовування основних теоретичних положень і висновків курсу, що вивчається, та формування вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідних завдань.

У результаті проведення практичних занять з дисципліни «Організація наукових досліджень» студенти повинні:

знати:

 • нормативно-правову базу проведення НДР;

 • сучасні підходи до організації наукових досліджень;

уміти:

 • визначати ціль, завдання, предмет та об’єкт наукового дослідження;

 • планувати наукові дослідження;

 • проводити техніко-економічне обґрунтування наукових робіт;

 • проводити розрахунки соціально-економічної (еколого-економічної) ефективності нововведень;

 • проводити соціологічні дослідження як спосіб наукового пізнання суспільних процесів.
Номер заняття

Номер розділу


Найменування та зміст практичної роботи


Обсяг, годин

Посилання на літературу


Примітки

1

1

Пр.роб.№1 – Нормативно-правова база організації наукової та науково-технічної роботи в Україні (семінарське заняття).

2

[10]
2

1,2

Пр.роб.№2 – Визначення цілі, завдань, предмету та об’єкту наукового дослідження (на прикладі магістерської роботи).

2

[5, 11]
3

2

Пр.роб.№3 – Розробка лінійного та сітьового графіку виконання НДР.

2

[6]
4

2

Пр.роб. № 6 - Особливості проведення соціологічного дослідження (ділова гра).

2

[4]
5

2,3

Пр.роб.№4 - Техніко-економічне обґрунтування НДР (визначення трудомісткості, планової собівартості, прибутку та договірної ціни виконання НДР).

2

[9]
6

3

Пр.роб.№5 - Розрахунок соціально-економічної (еколого-економічної) ефективності нововведень.

2

[9]
7

4

Пр.роб.№7 - Процес та особливості написання магістерської роботи (семінарське заняття).

2

[11]
8

4

Пр.роб.№8 - Морально-етичні проблеми наукової роботи (семінарське заняття).

2

[8]
Всього за семестр

16
^ 2.3 Лабораторні заняття – немає


2.4 Індивідуальні заняття – немає


2.5 Обов'язкові домашні завдання - немає

2.6 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами

Номер розділу


Питання, теми для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу
Опрацювання тем лекційного курсу та підготовка до практичних занять

18

[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]
Всього за семестр

72

-


^ 3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРИАЛИ

№ п/п


Назва

Наявна кількість примірників


Вид

^ Основна література

1

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002.

1

Підручник

2

Основы научных исследований: Учебник для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др. – М.: Высш. школа, 1989.

6

Підручник

3

Комаров М.С. Основы научных исследований: Уч. пособие. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1982.

9

Навчальний посібник

4

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004.

-

Навчальний посібник

5

Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006.

-

Навчальний посібник

^ Додаткова література

6

Организация и планирование машиностроительного производства / М.И. Ипатов, М.К. Захарова, К.А. Грачева и др._ М.: Высшая школа, 1988.


20

Підручник

7

Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. – М.: Финансы и статистика, 2002.


5

Навчальний посібник

8

Козьменко С.Н. Гамбургский счет: Трилогия. – Книга первая: Руководство по написанию и защите диссертаций. – Сумы: ИТД «Университетская книга»: ИКК «Деловые перспективы», 2007.

-

Наук.-публ. видання

9

Яковлєв А.І. Соціально-економічна ефективність нововведень за умов ринку: Навч. посібник. –К.: ІСДО, 1994.

-

Навчальний посібник

10

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

-

Закон України

^ Науково-методична література видавництва СумДУ

11

Методичні вказівки з державної атестації студентів за спеціальністю "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст та магістр денної та заочної форм навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005.

130

^ 3.1 Навчально - методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів

Картки контролютема 1.2 – 4 варіанту, теми 2.1та 2.2 – 4 варіанту, теми 2.3 та 2.4 – 4 варіанту, тема 3.1 – 4 варіанту, тема 3.2 – 4 варіанту, тема 3.3 – 4 варіанту, теми 4.1 та 4.2 – 4 варіанту.

Тестові завданнятеми 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – 4 варіанту; теми3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, – 4 варіанту.


^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Розділи 1, 2,

Тестування

1, 2, 3

1 – 6-й

2

Розділ 3, 4

Тестування

4, 5, 6,

7 – 10-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_р.

Завідувач кафедри Теліженко О.М.


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_р.

Завідувач кафедри Теліженко О.М.


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_р.

Завідувач кафедри Теліженко О.М.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Методологія І організація наукових досліджень»
«Методологія І організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «технологія наукових досліджень»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» для студентів 4 курсу денної форми навчання за...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconЗ дисципліни «організація наукових досліджень»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconО. в жемеренко програма І робоча програма навчальної дисципліни організація будівництва
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва»(для студентів будівельних спец заочної форми навчання...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи