З дисципліни «організація наукових досліджень» icon

З дисципліни «організація наукових досліджень»
НазваЗ дисципліни «організація наукових досліджень»
Сторінка1/6
Дата19.08.2012
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2704 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


«ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»


для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2009

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / Укладач В.М.Кислий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 51 с.


Кафедра управління


ЗМІСТ

С.

^ 1 ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»………………..……....5

    1. Мета і завдання дисципліни……………………..………………5

    2. Місце дисципліни у навчальному процесі……………………...5

    3. Загальна характеристика навчальної роботи…………………...6

    4. Загальні вимоги та критерії оцінювання……………….……….8^

2 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ


НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»…………………………………………...8


3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

^ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ»………………………………………………………….15

3.1 Мета контрольної роботи і загальні вимоги до її виконання...15

3.2 Вибір теми контрольної роботи…………………………….......15

3.3 Обсяг та структура контрольної роботи………………….……16

3.4 Порядок викладення матеріалу і оформлення контрольної роботи…………………………………………………………………….16

3.5 Порядок рецензування контрольної роботи…………………...18


4 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ…………………………………………….19


5 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ…………………………………………….22

5.1 Завдання 1 Визначення мети, завдань, предмета, об’єкта на-укового дослідження…………..………………………….......................22

5.2 Завдання 2 Побудова сіткового графіка виконання НДР……..25

5.3 Завдання 3 Визначення планової собівартості, прибутку та

договірної ціни проведення НДР…………………..……………….30

5.4 Завдання 4 Оцінка наукового та науково-технічного ефекту

науково-дослідних робіт…………………………….……………...33

5.5 Завдання 5 Оформлення реферату, анотації, списку викорис-таних джерел…………………………………………….……………….35


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….37


ДОДАТОК А Зразок титульного аркуша контрольної роботи……….38


ДОДАТОК Б Вихідні дані до завдання 2………………………………39


ДОДАТОК В Приклади розрахунку витрат до завдання 3…………...41


ДОДАТОК Г Дані для оцінки наукового та науково-технічного

ефекту НДР……………………………………………………...……….44


ДОДАТОК Д Зразок реферату………………………………………….47


ДОДАТОК Е Зразок анотації…………………………………………...48


ДОДАТОК Ж Приклади оформлення бібліографічного опису вико-ристаних джерел………………………………………………………....49


^ 1 ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

    1. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень.

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: ознайомлення із засадами організації наукових досліджень в Україні; оволодіння сучасною методологією наукових досліджень; ознайомлення з особливостями вибору напрямків наукових досліджень та визначення етапів НДР; вивчення засад інформаційного забезпечення НДР; ознайомлення з методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями оформлення результатів наукової роботи; формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: засади організації НДР в Україні; теоретичні та методологічні основи наукового дослідження; особливості вибору напрямку наукового дослідження та формування етапів НДР; особливості пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; методи проведення теоретичних та експериментальних досліджень; методичні та практичні основи обробки результатів наукових досліджень; основні вимоги до оформлення результатів проведення НДР; особливості впровадження результатів наукової роботи та розрахунку ефективності НДР; основні принципи організації роботи в наукових колективах.

уміти: вибирати напрямки наукових досліджень та формувати етапи НДР; виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень; виконувати розрахунки економічної ефективності теми та результатів наукових досліджень; оформляти результати НДР; організовувати роботу в наукових колективах; використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.

^ 1.2 Місце дисципліни в навчальному процесі

Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з менеджменту та економічних дисциплін. Разом з цим вивчення питань організації наукових досліджень передбачає наявність у студентів знань з філософії. Основними розділами та питаннями, які є базовими для викладання дисципліни, є такі: основи теорії пізнання; нематеріальні активи підприємства; економічна ефективність; інноваційна діяльність та інноваційний розвиток підприємств; основні принципи управління колективом; інформаційні ресурси як складова економічного потенціалу підприємства; гіпертекстові технології і нові можливості бізнесу в мережі Інтернет; організація наукових досліджень на підприємствах.

^ 1.3 Загальна характеристика навчальної роботи

Загальний обсяг навчальної роботи з курсу «Організація наукових досліджень» для студентів напряму 8.050201 «Менеджмент організації» денної форми навчання становить 108 годин.

^ Витяг з навчального плану


Курс


Семестр


Всього, годин

Аудиторні заняття,

годин

Самостійна робота,

годин


ОДЗ

Форма підсумкового контролю

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Всього

ІРС


5


10


108


36


26


10


-


72


-

Розрахункова робота

Диференційований залік


Загальний обсяг навчальної роботи з курсу «Організація наукових досліджень» для студентів напряму 8.050201 «Менеджмент організації» заочної форми навчання становить 108 годин самостійної роботи.

^ Витяг з навчального плану


Курс


Семестр


Всього, годин

Аудиторні заняття,

годин

Самостійна робота,

годин


ОДЗ

Форма підсумкового контролю

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Всього

ІРС


6


12


108


-


-


-


-


108


4

Розрахункова робота

Диференційований залік


Організація навчальної роботи студентів заочної форми навчання складається з настановної, заліково-екзаменаційної сесій та міжсесійного періоду. В міжсесійний період студент самостійно вивчає рекомендовану літературу, методичні посібники, довідкову літературу, ознайомлюється з досвідом організації наукових досліджень на випусковій кафедрі. Для організації самостійної роботи з курсу в міжсесійний період, а також при підготовці до заліку студентам надаються консультації згідно з розкладом.

Індивідуальні заняття

Номер заняття

Найменування індивідуального заняття

Обсяг, годин

Форма звітності

1

Консультування з питань виконання завдань ОДЗ. Тестування (розділи 1 та 2)

2

Співбесіда, тестування

2

Консультування з питань виконання завдань ОДЗ. Тестування (розділи 3 та 4)

2

Співбесіда, тестування

Усього за семестр

4

Обов’язкові домашні завдання

Метою виконання розрахункової роботи з курсу «Організація наукових досліджень» є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під час вивчення цієї дисципліни, формування вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою, логічно формулювати свої думки, робити узагальнення та висновки.

У результаті виконання розрахункової роботи студенти повинні набути практичних навичок у формуванні мети, визначенні предмета, об’єкта, завдань НДР, проведенні різноманітних розрахунків, пов’язаних з організацією та плануванням наукових досліджень, оцінкою економічної ефективності теми та результатів наукових досліджень, оформленні результатів НДР.

Розрахункова робота передбачає формування відповіді на запропоновані два теоретичних питання та роз’вязання 5 запропонованих завдань.

Номер завдання


Найменування домашнього завдання

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

-

Відповіді на запитання теоретичної частини

10

[1-10]

1

Визначення мети, завдань, предмета, об’єкта наукового дослідження

5

[2, 3, 4, 7]

2

Побудова сіткового графіка виконання НДР

5

[8]

3

Визначення планової собівартості, прибутку та договірної ціни проведення НДР

5

[12]

4

Оцінка наукового та науково-технічного ефекту науково-дослідних робіт

5

[1, 2, 3, 7]

5

Оформлення реферату, анотації, списку використаних джерел

5

[8]

Усього за семестр

35
^ 1.4 Загальні вимоги та критерії оцінювання

Згідно з навчальним планом підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» є диференційований залік. Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі диференційованого заліку є результати виконання індивідуального завдання та результати тестування.

^ Критерії оцінювання

Оцінка «відмінно» виставляється за: знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення матеріалу; самостійне впевнене і правильне застосування знань в конкретних умовах; вміле формулювання висновків і узагальнень.

Оцінка «добре» виставляється за: знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; послідовне логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення матеріалу; формулювання висновків і узагальнень; допущення окремих несуттєвих помилок.

Оцінка «задовільно» виставляється за: знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощене викладення матеріалу із даного питання; застосування окремих знань у конкретних умовах при допомозі викладача; допущення окремих суттєвих помилок.

Оцінка «незадовільно» виставляється за: фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу; непослідовне викладення матеріалу з допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та висновки; неправильне тлумачення сутності ключових понять; невміння застосувати знання у практичній діяльності.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

З дисципліни «організація наукових досліджень» iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності...
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Методологія І організація наукових досліджень»
«Методологія І організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconМетодика та організація наукових досліджень
Методика та організація наукових досліджень Вказівки та плани практичних занять для студентів 5 курсу спец. 050200 “Менеджмент”....
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconАнотація дисципліни «методологія наукових досліджень»
Досвід наукової роботи набувається протягом усього творчого життя вченого, а фундаментом для нього є знання основ методології наукових...
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconФ. В. Стольберг методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для магістрів 5-го курсу...
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050107...
З дисципліни «організація наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи