Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану icon

Робоча програма з дисципліни "Екологія І економіка природокористування" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Скачати 224.29 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Екологія І економіка природокористування" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Дата19.08.2012
Розмір224.29 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

______________ Карпіщенко О.І.

"____" _________________ 2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни "Екологія і економіка природокористування"

Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Форма навчання

Курс

Семестр

Заг. обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб

Заг

ІРС

денна

2

4

81

36

20

1645д/залікОДЗ


Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" та навчального плану.


Укладач: асистент кафедри управління Грищенко В.Ф.


Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1

Від

29
серпня

2006 р


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


 1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко
 1. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко
 1. Нач. Навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни "Екологія і економіка природокористування" є вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування; надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефективного впровадження природоохоронних заходів, формування у студентів екологічного світосприйняття, ознайомлення їх із методологічними основами загальної екології та методичними інструментами економіки природокористування, оволодіння навичками економічної оцінки природних ресурсів, обліку та аналізу екологічних витрат виробництва, визначення економічної ефективності природоохоронних заходів

Основними задачами вивчення дисципліни є вивчення взаємозв'язку між природними чинниками і соціально-економічним розвитком; вивчення методів економічної оцінки природних ресурсів; вивчення методів і придбання навичок оцінки економічного збитку; вивчення економічних методів управління у сфері природокористування; вивчення методів і придбання практичних навичок оцінки еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів.

В результаті вивчення дисципліни "Основи екології та економіки природокористування" студент повинен:

 • знати: Теоретичні основи екології. Роль екологічної сфери в структурі господарства та її взаємозв'язок з матеріальним виробництвом і невиробничою сферою. Основні категорії економіки природокористування та екології. Основи управління, контролю та господарський механізм природокористування. Організаційні структури управління природокористуванням на різних рівнях. Фінансовий механізм природоохоронної діяльності. Екологічний моніторинг. Основи екологічного страхування, екологічного маркетингу, екологічного менеджменту, екологічного аудиту.

 • уміти: використовувати методичні підходи до розрахунку економічних збитків від забруднення атмосфери стаціонарними джерелами, від забруднення відкритих водойм; розраховувати розмір плати за забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами, за забруднення поверхневих вод, підземних горизонтів стаціонарними джерелами.


^ 1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі

Місце дисципліни "Екологія і економіка природокористування" в системі підготовки спеціалістів визначається необхідністю формування у менеджерів екологічного світосприйняття, розуміння сутності екологічних витрат, їх ролі і місця у формуванні основних фінансових показників діяльності підприємства в ринкових умовах.

В основу курсу закладені закони та законодавчі акти України, матеріали теоретичних та практичних досліджень вітчизняних та зарубіжних спеціалістів.

Перелік основних забезпечувальних дисциплін.

 1. Економічна теорія.

 2. Макроекономіка.

 3. Мікроекономіка.

 4. Статистика.

 5. Економіка підприємства.


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Таблиця 2.1 – Лекції з дисципліни "Екологія і економіка природокористування"


^ Номер розділу

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

53 семестр1
^ Загальні теоретичні основи екології та економіки природокористування


1.1

Сутність, основні поняття та категорії екології та економіки природокористування

2

[1, c.5-13; 2, c.15-18;21; 3, c.7-20]Екологія як наука та її роль у сучасному суспільстві. Природокористування як об'єкт вивчення курсу. Сутність економіки природокористування.
1.2

Природні ресурси та природні умови як фактор економічного розвитку.

2

[1, c.18-51; 2, c.30-45; 5, c.21-52]Економічна сутність понять "природний фактор", „природні ресурси" та „природні умови". Класифікація природних ресурсів. Взаємозв'язок між природними факторами та соціально-економічним розвитком.
1.3

Економічна оцінка природних ресурсів..

2

[1, c.120-132; 2, c.51-69; 11, c.5-41]Сутність та визначення економічної оцінки природних ресурсів. Затратний підхід до оцінки природних ресурсів. Рентний підхід до економічної оцінки природних ресурсів


^ Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

5
1.4

Основи екологічного нормування.

2

[1, c.132-148; 5, c.54-142; 6, c.41-73; 7, c.31-96]Сутність, мета та складові екологічного нормування. Класифікація нормативів в галузі охорони навколишнього середовища. Екологічне нормування якості атмосферного повітря, води„ земель, продуктів харчування.

2
^ Ефективність функціонування природоохоронної діяльності


2.1

Атмосфероохоронні витрати та їх економічне обґрунтування

2

[1, c.52-70]Аналіз природоохоронних витрат. Класифікація. Чинники, що впливають на витрати.
2.2

Збитки, що спричиняються забрудненням навколишнього середовища.

2

[1, c.72-119; 2, c.69-123]Види та джерела забруднення. Поняття економічної категорії „збитки" Класифікація збитків Напрями використання показника „економічні збитки".
2.3

Методичні підходи до оцінки економічних збитків атмосферному повітрю та водному середовищу

2

[3, c.40-97; 9, c.26-39; 12, c.6-48]Методика (М-83) оцінки економічного збитку від забруднення атмосферного повітря Методика (Н-83) оцінки економічного збитку від забруднення відкритих водоймищ
2.4

Економічна та соціальна ефективність природоохоронних заходів

2

[1, c.149-270; 2, c.125-142]Економічна ефективність природоохоронних витрат: сутність, показники, методика визначення. Особливості визначення соціальної ефективності природоохоронних заходів.

3
Господарський механізм природокористування


3.1

Господарський механізм природокористування

2

[1, c.272-303; 8, c.58-123]Економічний механізм природокористування. Сутність, складові, особливості формування
3.2

Екологічний менеджмент

––

[1, c.303-329; 4, c.109-150; 8, c.125-297]Управління природокористуванням: сутність, методи, функції. Адміністративні та економічні методи управління природокористуванням. Методика розрахунку платежів за забруднення навколишнього середовища. Організаційні структури управління^ Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

5
3.3

^ Спостереження, облік і контроль в області природокористування і охорони навколишнього природного середовища

––

[1, c.331-349; 6, c.123-147; 7, c.135-152]Сутність і задачі моніторингу навколишнього середовища. Екологічний аудит Державна екологічна експертиза та контроль.
3.4

Фінансування заходів з охорони навколишнього середовища.

––

[7, c.253-281; 10, c.112-148]

4.
^ Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля

2

[1, c.351-412; 6, c.242-316]Всього

20

^ Таблиця 2.2 – Практичні заняття з дисципліни "Екологія і економіка природокористування"


^ Номер заняття

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

Посилання на літературу

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

1.1

^ Сутність, основні поняття та категорії екології та економіки природокористування.

2

[1, c.5-13; 2, c.15-18;21; 3, c.7-20; 12, c.6-48]

Роздавальний матеріалПисьмове контрольне опитування (тестування). Видача тем теоретичної частини обов'язкового домашнього завдання

2

1.2

^ Природні ресурси та природні умови як фактор економічного розвитку.

2

[1, c.18-51; 2, c.30-45; 5, c.21-52; 12, c.6-48]

СемінарськеПисьмове контрольне опитування (тестування). Доповіді за темою ОДЗ, обговорення в аудиторії

Роздавальний матеріал

3

1.3

^ Економічна оцінка природних ресурсів.

2

[1, c.120-132; 2, c.51-69; 11, c.5-41]

Роздавальний матеріалПисьмове контрольне опитування (тестування). Вирішення задач Доповіді за темою ОДЗ і

4

1.4

^ Екологічне нормування

2

[1, c.132-148; 5, c.54-142; 6, c.41-73; 7, c.31-96; 12, c.6-48]

Роздавальний матеріалПисьмове контрольне опитування (тестування). Вирішення задач. Доповіді за темою ОДЗ^ Продовження табл. 2.2

1

2

3

4

5

6

5

2.3

^ Видача практичної частини обов'язкового домашнього завдання

2

[3, c.40-97; 9, c.26-39; 12, c.6-48]

Роздавальний матеріалРозгляд і обговорення Методики (М-83) оцінки економічного збитку від забруднення атмосферного повітря Розгляд і обговорення Методики (Н-83) оцінки економічного збитку від забруднення відкритих водоймищ

6

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Письмове контрольне опитування (тестування). Розрахунок і прогнозування атмосфероохоронних витрат. Вирішення задач Доповіді за темою ОДЗ

2

[1, c.52-119; 149-270; 2, c.69-123; 125-142; 3, c.40-97; 9, c.26-39; 12, c.6-48]

Роздавальний матеріал

7

3.1, 3.2

^ Економічний механізм природокористування

2

[1, c.272-329; 4, c.109-150; 8, c.58-123; 125-297; 12, c.6-48]

СемінарськеПисьмове контрольне опитування (тестування). Розгляд Методики розрахунку платежів за забруднення навколишнього середовища.

Роздавальний матеріал

8

3.3

^ Спостереження, облік і контроль в області природокористування і охорони навколишнього природного середовища

2

[1, c.331-349; 6, c.123-147; 7, c.135-152; 12, c.6-48]

 Підсумкове контрольне опитування.

Роздавальний матеріал

ВСЬОГО

 

16

 

 

^ 2.3 Лабораторні заняття – немає.

2.4 Індивідуальні заняття – немає.

2.5 Курсові проекти (роботи) – немає.


2.6 Обов'язкове домашнє завдання

Відповідно до навчального плану студентами напряму підготовки 0502 "Менеджмент" виконується обов'язкове домашнє завдання (ОДЗ) з дисципліни "Екологія і економіка природокористування". Учбово-дослідницьке ОДЗ – є важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх фахівців. ОДЗ з дисципліни "Екологія і економіка природокористування" складається з теоретичної і розрахункової частин, видаваних в індивідуальному порядку.

Ціль ОДЗ – підсумковий контроль освоєння студентами теоретичних положень курсу в цілому, індивідуальне поглиблене пророблення його ключових тем, а також перевірка навичок самостійного рішення практичних питань в області охорони навколишнього природного середовища з використанням знань, отриманих при вивченні суміжних економічних дисциплін. ОДЗ покликане сприяти не тільки більш повному засвоєнню і закріпленню отриманих теоретичних знань, але і придбанню знань і умінь проводити практичні розрахунки еколого-економічних показників. У процесі виконання ОДЗ студент навчається користуватися спеціальною літературою по обраній темі, статистичними збірниками, статистичною звітністю, робити різні розрахунки й аналізувати їх, здобуваючи навички дослідницької роботи, а також викладення її результатів. При виконанні роботи необхідно спиратися на знання в області "Екологія і економіка природокористування", а також і суміжних дисциплін. ОДЗ закріплює і розвиває загальнотеоретичні і спеціальні знання студентів, готує їх до виконання більш складних досліджень. Оптимальний обсяг роботи складає 20–30 сторінок машинописного тексту на стандартних аркушах білого паперу, включаючи список використовуваної літератури.

Варіант розрахункової частини обирається згідно номера залікової книжки студента або за номером студента у списку групи (на вибір викладача).

При виборі теми теоретичної частини ОДЗ варто враховувати коло інтересів студента у вивченні тієї або іншої проблеми, її актуальність, можливість одержання конкретних даних по темі курсової роботи, наявність спеціальної наукової літератури.

При виконанні ОДЗ студент повинен:

 • обрати тему і погодити її з викладачем.

 • самостійно підібрати необхідну для проведення досліджень і оволодіння проблемами теми наукову літературу, ознайомитися з питаннями теми, звернувши особливу увагу на спірні моменти або невирішені питання, і спробувати дати їм критичну оцінку.

 • самостійно підібрати статистичний та ілюстративний матеріал для виконання теоретичної та розрахункової частини ОДЗ, використовуючи з цією метою офіційні наукові публікації, офіційні статистичні дані, а також дані статистичного та бухгалтерського обліку і звітності підприємств та організацій.

 • виконати дослідження й оформити його у вигляді ОДЗ з дотриманням установлених вимог.

Після закінчення ОДЗ його необхідно захистити.


Номер завдання

^ Найменування домашнього завдання

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

Виконання теоретичної частини згідно обраної теми

4

[1-11;12, c.6-48]

2

Розрахунок економічного збитку від забруднення атмосфери

4

[12, c.6-48]

3

Розрахунок економічного збитку від забруднення відкритих водоймищ

4

4

Розрахунок платежів за забруднення навколишнього середовища

4

ВСЬОГО
16


^ 2.7 Питання що виносяться для самостійного вивчення

^ Номер розділу

Номер теми

Назва теми

Обсяг, годин

^ Посилання на літературу

1

1.2

Законодавство України в області охорони навколишнього середовища

2

[1, c.18-51; 2, c.30-45; 5, c.21-52]

1.2

Екологічні проблеми України

2

[1, c.120-132; 2, c.51-69; 11, c.5-41]

3

3.2

^ Екологічний менеджмент

4

[1, c.303-329; 4, c.109-150; 8, c.125-297]
Управління природокористуванням: сутність, методи, функції. Адміністративні та економічні методи управління природокористуванням. Методика розрахунку платежів за забруднення навколишнього середовища. Організаційні структури управління

3.3

^ Спостереження, облік і контроль в області природокористування і охорони навколишнього природного середовища

2

[1, c.331-349; 6, c.123-147; 7, c.135-152]
Сутність і задачі моніторингу навколишнього середовища. Екологічний аудит Державна екологічна експертиза та контроль.

3.4

Фінансування заходів з охорони навколишнього середовища.

1

[7, c.253-281; 10, c.112-148]

1-4

Проробка лекцій, підготовка до практичних занять

18

[1-11;12, c.6-48]

ВСЬОГО

29

^ 3 УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1 Учбово-методична літературап\п

Найменування учбово-методичної літератури

Наяв­ність

Вид
^ 3.1.1 Основна література1.

Экономика природопользования / Под Ред. Л.Хенса, Л.Мельника, Э.Буна. - К.: Наукова думка, 1988. -480с.

20

Підручник

2.

Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов: Учеб. пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 1999. -319 с.

1

Навчальний посібник

3.

Балацкий О.Ф. Экономика чистого воздуха. - К: Наукова думка, 1979. - 296 с.

5

Монографія

^ 3.1.2 Додаткова література

4.

Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко НА. Экологизация управления предприятием: Монография. – Сумы: ВТД "Университетская книга", 2002. – 232 с.

20

Монографія

5.

Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика природопользования: Учебник. - Мн.: БГЗУ, 2001.-368 с.

1

Підручник

6.

Яремчук І.Г. Економіка природокористування. Навч. посібник. - К.: ПВА „Книга пам'яті України", видавничий центр „Просвіта", 2000. - 431 с.

1

Навчальний посібник

7.

Гирусов З.В. Экология и экономика природопользования: учебник для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.-

455с.

10

Підручник

8.

Лукьянчиков Н.Н., Потравньїй И.М. Экономика и организация природопользования. -М.: Тройка, 2000. -456 с.

1

Навчальний посібник

9.

Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища України // Рідна природа. - 1993. - № 3. - С.26-39.

1

Стаття

10.

Моткин Г.А. Основы экологического страхования. М.: Наука, 1996. - 192 с.

1

Монографія

11.

Шевелев И.И. Экономические методы компенсации воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье населения. - Сумы: Из-во "Казацкий Вал", 1997. - 45 с.

5

Брошура

^ 3.1.3 Учбово-методична література, видана у СумДУ

12.

Шапочка Н.К., Телиженко А.М. и др. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу «Экономика природопользования». - Сумы: СумГУ, 1999. – 53с.

50

Методичні вказівки
  1. Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів.


Картки контролю – тема 1.1 – 4 варіанта; тема 1.2 – 2 варіанта.

Тестові завдання – теми 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 та розділ 4 – 2 варіанта.


^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Номер модуля

Теоретичний (лекційний) матеріал, що виноситься на контроль

^ Термін здачі модуля

(тиждень семестру)

1.

Загальні теоретичні основи економіки природокористування.

2 – 7-й

2.

Методичні основи оцінки економічного збитку.

8 – 9-й

3.

Методичні основи оцінки природоохоронних витрат.

10 –12-й

^ 5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.


Протокол № __ від "___" __________200_ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.


Протокол № __ від "___" __________200_ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.


Протокол № __ від "___" __________200_ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. Рік.


Протокол № __ від "___" __________200_ р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Економіка підприємництва" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
move to 587-183023
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗ дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Ситуаційний менеджмент " для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на підставі кваліфікаційної характеристики спеціаліста, навчального плану та освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни "Антикризовий менеджмент" для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого та навчального плану, освітньо-професійної...
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
Робоча програма з дисципліни \"Екологія І економіка природокористування\" Для напряму підготовки 0502 – \"Менеджмент\" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану iconРобоча програма з дисципліни «Організація наукових досліджень» для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи