З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту icon

З дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Скачати 292.36 Kb.
НазваЗ дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Дата19.08.2012
Розмір292.36 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та

менеджменту

____________ Карпіщенко О.І.

"____"________________ 2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни "Основи менеджменту"

для напряму підготовки 0502

спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій"

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Форма навчання

Курс

Се-местр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП

(КР)

ОДЗ


Всього

Лк

Пр.

Лб

Заг

ІРС

Денна

2

4

81

36

18

18

-

45

16

залік

27

-

3

5

81

54

36

18

-

27

-

іспит

-

ОДЗ

Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій"

Укладачі: професор кафедри управління Балацький О.Ф.

асистент кафедри управління Мартинець В.В.

асистент кафедри управління Кірсанова Є.В.

аспірант кафедри управління Овчарова Т.М.

аспірант кафедри управління Тараненко Ю.В.

Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № __

від ___ _________ 2006 р.

Завідувач кафедри О.М.Теліженко

ПОГОДЖЕНО:

  1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко

  1. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко

  1. Нач. навчально – методичного відділу В.Л. Коротченко

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни “Основи менеджменту” є вивчення студентами основних принципів і положень управління соціотехнічними системами й організаціями в цілому, в тому числі, управління промисловим підприємством.

Основними завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань, умінь і навичок в області управління організацією, підприємством і його функціональними підрозділами; ознайомлення з принципами, функціями і методами управління, технологією прийняття управлінських рішень.


^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

  1. Економічна теорія.

  2. Мікроекономіка

  3. Макроекономіка

  4. Економіка підприємства.
  1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекції

^
Номер теми
Найменування теми, питань

Обсяг, годин.

Посилання на літературу
4 семестр1

^ Економіка та менеджмент.

Поняття. Основні категорії: політика, економіка, екологія, ідеологія, цивілізація (культура). Динаміка управління як наукової дисципліни. Школи управління. Сучасна система поглядів на менеджмент. Суть предмету.

2

1[11-83];

10 [5-28];

11[36-63];

2

^ Види, функції, принципи і методи менеджменту.

Види, підвиди управління. Основні функції. Принципи, методи і їх динаміка.

2

1[132-185]; 2[35-37]; 4[65-93]

3

^ Економічні й адміністративні методи менеджменту.

Економічні методи, їх класифікація. Розпорядницький вплив: наказ, розпорядження, указівка, прохання. Організаційний вплив: структура, штатний розклад, регламентація, диспетчирування, нормування.

2

3[121-123];

4[95-98];

4

^ Соціально - психологічні методи управління.

Поняття. Принципи. Класифікація методів. Формальна і неформальна структури. Психологічний клімат у колективі.

4

3[123-124]; 4[95-98];


5

^ Організація. Внутрішнє і зовнішнє середовище.

Поняття. Внутрішні змінні. Цілі, задачі, кадри, технологія, структура. Зовнішнє середовище: прямий вплив, непрямий вплив. Характеристики зовнішнього середовища: взаємозв'язок, складність, рухливість, невизначеність.

2

1;

3[27-34];

12[67-88];

6

^ Організаційні структури управління.

Поняття про структуру. Види структур управління, їх класифікація і диференціація. Лінійна і функціональна структури. Продуктова, дивізійна, матрична структури. Структури управління підприємством, виробництвом, цехами, дільницею.

4

1[401-455];


7

^ Управлінське рішення.

Виявлення проблем. Етапи процесу ухвалення рішення. Огляд ситуацій як метод управлінських задач. Механізм вироблення й ухвалення рішення. Реалізація рішень.

2

1[340-400]; 3[142-157]; 11[162-184]

Всього за 4 семестр

185 семестр8

^ Антикризове управління.

Поняття антикризового управління. Його відмінності від звичайного управління. Зобов'язання підприємства. Попередження банкрутства. Ліквідаційні процедури. Причини неплатоспроможності. Оцінка кризи. Методи моніторингу серед підприємства. Програма подолання кризи і її реалізація.

2

16[294-312];


9

^ Стратегія розвитку фірми.

Поняття стратегії. Правила для прийняття рішень. Елементи і фактори стратегії фірми. Причини невдач стратегії. Види стратегій. Стратегії в умовах ринку, що змінюється. Стратегії дрібних, середніх і великих фірм.

2

1[542-618]; 9[186-199]; 12[112-123];

10

^ Управління економічним потенціалом території, підприємства.

Поняття потенціалу. Показники економічного потенціалу і їх використання в управлінні. Економічний механізм управління економічним потенціалом території, підприємства.

2

15

11

^ Управління акціями.

Технологічний розвиток. Поради для запобігання банкрутства. Структура розподілу акцій. Акції у керівництва, брокерів, основних власників. Портфельні, стратегічні, спекулятивні акціонери. Відслідковування курсу акцій, руху акцій. Збір інформації.

2

20

12

^ Управління часом.

Цілі людини, менеджера. Тимчасові конфлікти. Час - ресурс. Часоакумулюючі процеси. Часорозсіюючі процеси. Тимчасові піраміди і тимчасові котловини. Монополія на час. Прогнозування процесів у часі. Час - категорія економічна.

2

1[450-464]; 12[451-463];

13

^ Управлінська праця.

Особливості управлінської праці. Суть управлінської праці. Організація робочого місця керівника.

2

1[88-110];

14

^ Стилі управління.

Стиль організації. Прирісні і підприємницькі стилі. Залежність стилю організації від стилю керівника. Класифікація стилів організації. Стиль керівника: демократичний, автократичний, ліберальний. Дистанційний, контактний, цілеполагаючий.

4

4[241-274]; 5[160-185]


15

Мотивація.

Поняття і суть мотивації. Концепції мотивації. Потреби. Потреби по Маслоу. Інші теорії. Валентність. Компенсація.

4

1;

11[394-430];

14

16

Контроль.

Поняття. Суть, види та етапи контролю. Ефективність контролю. Галузі контролю. Прозорість контролю, його переваги і недоліки. Спрямованість контролю.

2

1; 2;

11[516-539];

17

^ Управління успіхом.

Готовність. Виробничі перешкоди. Ступені змін. Погані новини. Управління через погані новини. Бажання. Освіта. Уміння.

2

17, 18, 19

18

^ Влада і вплив.

Поняття. Баланс влади. Вплив керівника на підлеглих. Вплив підлеглих на керівника. Види влади. Суть влади окремих видів.

2

3[175-192]; 4[215-240];

19

^ Управління організаційними змінами.

Основні умови виживання. Рівновага в організації. Організаційні зміни. Сприйняття зміни. Опір змінам. Види опору. Здійснення окремих видів.

2

3[168-172]; 11[294-313];

12[293-300]

20

^ Психологія керівника в нестабільному середовищі

Думка про ситуацію. Негативні і позитивні висновки щодо ситуації. Контроль над собою. Опис свого стану. Управлінська позиція: ментальний, емоційний, поведінковий рівень. Оцінка стану. Впевненість у собі. Профілактика кризових ситуацій.


2

1; 3[164-172];


21

^ Конфлікти і їх вирішення.

Поняття. Типи конфліктів. Причини конфліктів, структурні методи вирішення конфліктів. Міжособове вирішення конфліктів. Стратегії вирішення конфліктів. Організаційні конфлікти. Переговори.

2

3[164-167]; 4 [275-294];

12[273-292];

22

^ Ділова кар’єра.

Поняття та етапи ділової кар’єри. Навички менеджера. Кваліфікаційні вимоги до особистості менеджера

2

1[251-276]; 12[480-483];

23

^ Уміння керівника підкорятися.

Використання права на керівництво. Справедливість. Види оцінки: похвала, схвалення, критика. Повага прав керівника. Сприйняття критики. Ціна часу керівника.

2

17[211-234];

Всього за 5 семестр

36


ВСЬОГО

54

^ 2.2. Практичні заняття


Номер заняття

Номер теми

Тема заняття

Обсяг, годин.

Поси-лання на літера-туру

Примітки


4 семестр


1

Вступне заняття

Вхідний контроль. Рішення ситуаційних задач. Психологічний тест (короткий аналіз особистості)

2
Розда-вальний матеріал

2

1

Поточний контроль по темі: «Економіка та менеджмент». Рішення ситуаційних задач.

2

1; 10[5-28]; 11

Розда-вальний матеріал

3

2

Поточний контроль по темі: «Види, функції, принципи та методи менеджменту». Рішення ситуаційних задач. Семінар.

2

1[132-185]; 2; 4

Розда-вальний матеріал

4

3

Поточний контроль по темі: «Економічні й адміністративні методи менеджменту». Рішення ситуаційних задач. Семінар.

2

3; 4[95-98]

Розда-вальний матеріал

5

4

Поточний контроль по темі: «Соціально-психологічні методи управління». Тестування (психодіагностика). Визначення приналежнос-ті студентів до того чи іншого психотипу (соціонічний тест).

2

3[123-124]; 4;

Розда-вальний матеріал

6

1-4

Підсумкове заняття по темах 1-4: контрольне опитування, рішення ситуаційних задач.

2

1; 2; 3; 4

Розда-вальний матеріал

7

5

Поточний контроль по темі: «Організація. Внутрішнє і зовнішнє середовище» Рішення ситуаційних задач.

2

1; 3[27-34]; 12

Розда-вальний матеріал

8

6

Поточний контроль по темі: «Організаційні структури управління». Рішення ситуаційних задач.

2

1; 3; 11

Розда-вальний матеріал

9

5-7

Підсумкове заняття по темах 5-7: контрольне опитування, рішення ситуаційних задач.

2

1; 3; 11; 12

Розда-вальний матеріалВсього за 4 семестр

18

5 семестр


1

8

Поточний контроль по темах: «Антикризове управління». Ділова гра «Прийняття рішень у кризовій ситуації» Рішення ситуаційних задач.

2

16[294-312]

Роздав-альний матеріал

2

9

Поточний контроль по темах: «Стратегія розвитку фірми». Рішення ситуаційних задач.

2

1[542-618]; 9; 12;

Розда-вальний матеріал

3

13, 14

Поточний контроль по темах: «Управлінська праця», «Стилі управління». Рішення ситуаційних задач.

2

1; 4[241-274]; 5

Розда-вальний матеріал

4

8-14

Підсумкове заняття по темах 8-14: контрольне опитування, рішення ситуаційних задач.

2

1; 4; 5; 9; 12; 15; 16

Розда-вальний матеріал

5

15

Поточний контроль по темі: «Мотивація». Рішення ситуаційних задач.

2

1; 11[394-430]; 14

Розда-вальний матеріал

6

16

Поточний контроль по темі: «Контроль». Рішення ситуаційних задач.

2

1; 2; 11[516-539]

Розда-вальний матеріал

7

18

Поточний контроль по темі: «Влада і вплив». Повтор соціонічного тесту з метою виявити зміни в психотипах.

2

3[175-192]; 4

Розда-вальний матеріал

8

19, 20

Поточний контроль по темі: «Управління організаційними змінами», «Психологія керівника в нестабільному середовищі». Рішення ситуаційних задач.

2

1; 3[164-172]; 11; 12[293-300]

Розда-вальний матеріал

9

15-23

Підсумкове заняття по темах 15-23 Проведення контрольного тесту на виявлення знань пройденого матеріалу.

2

1; 2; 3; 4; 11; 12; 14; 17

Розда-вальний матеріалВсього за 5 семестр

18

ВСЬОГО

36

^ 2.3 Самостійна робота


Номер розділу

Робота

Норма часу СРС, годин
4 семестр
1

Консультації по курсовій роботі (ІРС)

16

2

На виконання курсової роботи

20

3

Проробка лекцій, підготовка до практичних занять

9
Всього за 4 семестр

45
5 семестр
1

На виконання ОДЗ

9

2

Проробка лекцій, підготовка до практичних занять

18
Всього за 5семестр

27^ 2.4 Курсові проекти (роботи) та ОДЗ


Курсова робота та ОДЗ з дисципліни "Основи менеджменту" є практичною апробацією отриманих теоретичних знань.

Тематика курсових робіт та ОДЗ може бути згрупована наступним чином:

1) теми комплексного характеру, які окреслені системами управління, характерними для підприємств окремих країн;

2) теми, які пов'язані з питаннями побудови структури управління підприємством;

3) теми, які пов'язані з питаннями побудови структури управління підрозділами підприємства;

В процесі курсового проектування і виконання ОДЗ слухач повинен показати знання в області:

1) методики проведення аналізу структури управління;

2) методики проведення фінансово-господарського аналізу діяльності підприємства (підрозділу підприємства);

3) методики оцінки та порівняння різних структур управління;

4) методики та техніки економічних розрахунків.

Курсова робота та ОДЗ виконуються на основі теоретичних знань та практичних навичок, що були одержані в процесі вивчення курсу. Курсова робота може виконуватись як частина дипломної роботи.


^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1. Учбово-методична література


№ п/п

Найменування учбово-методичної літератури (по темах)

Наявність екз.

Вид
Основна література1

Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

50

Підручник

2

Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов по экон. Спец. 3-е изд. - М.: Гардарики, 2000. – 525 с.

30

Підручник

3

Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

100

Підручник
Додаткова література4

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спеп. вузов - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Остожье, 1999. - 334 с.

1

Підручник

5

Москаленко В.П. Система управления предприятием. - Сумы: «Слобожанщина». 1996. - 36 с.

100

Брошура

6

Козьменко С.Н., Козьменко О.В., Лукъянихин В.А, Науменко С.В. Управление персоналом организаций. - Сумы: УАБД, 1996. - 188 с.

100

Конспект лекцій

7

Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач: Метод. Пособие / В.И.Матирко, В.В. Поляков, В.И. Стариков, Ю.А. Ткаченко. Под ред. В.И. Матирко. - М: Высшая шк., 1991. – 255 с.

37

Навч. посібник

8

Менеджмент для магистров: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Епифанова, С.Н. Козьменко. – Сумы: ИТД ”Университетская книга”, 2003. – 762 с.

48

Навч. посібник

9

Юргутіс І.А., Кравчук І.І. Основи менеджменту: Навч. Посібник. – К.: Освіта, 1998. – 256 с.

36

Навч. посібник

10

Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. Посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 340с.

15

Навч. посібник

11

Стефан П. Робінс, Девід А. Де Ченцо. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 671 с.

1

Підручник

12

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Кондор”, 2003. – 556 с.

1

Навч. посібник

13

Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496 с.

1

Підручник

14

Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента: Учеб. пособ. – 5-е изд., стереотипное. – Мн.: Новое знание, 2002. – 336 с.

1

Навч. посібник

15

Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: Монография. – С.: Университетская книга, 2002. – 309 с.

19

Монографія

16

Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: "Магнолія плюс", Львів: "Новий світ - 2000", 2003. – 336 с.

1

Навч. посібник

17

Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя – практика: Пер. с англ.. – М.: “Дело”, 1991. – 320 с.

-

Навч. посібник

18

Якокка Ли. Карьера менеджера: Пер. с англ. При участии У. Новака, обш. ред. н вступ. Ст. С.Ю. Медведева - М: Прогресс, 1991. – 320 с.

-

Навч. видання

19

Р.Генри Мильор. Менеджмент: достижение цели. Управление на основе здравого смысла Планирование личных действий/ Пер. с англ. Г.А. Крылова - СПб: Ннформ.-издат. агенство "ЛИК", 1992. - 136 с.

-

Монографія

20

Бланк И.А. Инвестиционый менеджмент: Навч. Посібник. – М.: Ника-центр, 2002. – 256 с.

1

Навч. посібник

21

Методические указания по применению тестов к темам "Методы управления организацией". "Технология принятия управленческих решений". «Управление трудовым коллективом, Стили руководства» по курсам "Управление промышленным предприятием» и "Теория управления" для студентов экономических и инженерных специальностей. – Сумы, СФТИ, 1993. - 50 с.

50

Навч. видання

22

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Основи менеджменту”
Рукопис

^ 23. Роздавальний матеріал – картки контролю, тести, задачі

24. Методичні вказівки по курсовому проектуванню і для самостійної роботи студентів - немає.^ 3.2. Навчально - методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Картки контролютеми 1-4 – 5 варіантів, теми 5-6 – 5 варіантів, теми 8-14 – 5 варіантів, теми 15-23 – 5 варіантів.

Тестові завданнятеми 1-4; 5-7; 8-14, 15-23 – 2 варіанта.

^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру
4 семестр


1

Теми 1, 2, 3, 4,

Тестування

2, 3, 4, 5

2 – 9-й

2

Теми 5, 6, 7

Тестування

7, 8

10 – 12-й
5 семестр


1

Теми 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Тестування

1, 2, 3

2 – 9-й

2

Теми 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Тестування

5. 6, 7, 8

10 – 12-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200__р.


Завідувач кафедри О.М. ТеліженкоСхожі:

З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”
«Основи менеджменту» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200 “Менеджмент...
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconРобоча програма з дисципліни "Економіка підприємництва" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconРобоча програма з дисципліни "Екологія І економіка природокористування" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки України
Тексти лекцій з навчальної дисципліни Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент”...
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
move to 587-183023
З дисципліни \"Основи менеджменту\" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 \"Менеджмент організацій\" Факультет економіки та менеджменту iconЄ. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій»
Рецензент: д е н., проф кафедри менеджменту І маркетингу в міському господарстві Г. В. Ковалевський
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи