Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни icon

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Скачати 128.5 Kb.
НазваЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Дата19.08.2012
Розмір128.5 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та

менеджменту


_______________О.І.Карпіщенко

«______»___________2009 р.


РЕГЛАМЕНТ

підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни

«Основи планування у підприємництві»

Спеціальність 6.050201 – «Менеджмент організацій»


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Основи планування у підприємництві» є іспит.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу «Основи планування у підприємництві»


^ 2. СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Структурно екзаменаційний білет складається з 2 завдань, які включають:

 1. два теоретичні запитання за програмою курсу;

 2. одну розрахункову задачу.

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 25.


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ


Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за п’ятибальною системою.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • оцінці «відмінно» відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і не типових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 • оцінці «добре» відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння знань в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 • оцінці «задовільно» відповідає знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу з указаного питання; застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача; допущення окремих суттєвих помилок;

 • оцінці «незадовільно» відповідає фрагмент не, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу; непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та висновки; невірне тлумачення сутності ключових понять; невміння застосувати знання у практичній діяльності.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» залежно від:

А) точності вирішення задачі;

Б) повноти вирішення задачі;

В) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Загальна підсумкова оцінка ставиться на основі розрахунку середньоарифметичної балів, які набрані за теоретичні питання та практичну задачу.


^ 4. ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


 1. Роль і місце планування у підприємництві.

 2. Принципи планування.

 3. Система планів суб’єктів підприємницької діяльності.

 4. Методи планування в підприємництві.

 5. Організація планування у підприємництві.

 6. Система планових показників, норм і нормативів.

 7. Основи стратегічного планування у підприємництві.

 8. Сутність і завдання тактичного планування.

 9. Зміст і структура поточного плану суб’єкта підприємницької діяльності.

 10. Планування підвищення ефективності виробництва.

 11. Зміст і завдання плану виробництва і реалізації продукції.

 12. Планування продажу продукції.

 13. Формування виробничої програми суб’єкта підприємницької діяльності.

 14. Обґрунтування виробничої програми суб’єктів підприємницької діяльності виробничою потужністю.

 15. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах. Складання матеріальних балансів.

 16. Планування виробничих запасів суб’єкта підприємницької діяльності.

 17. Зміст та завдання плану з праці і заробітної плати.

 18. Планування чисельності персоналу за категоріями.

 19. Планування продуктивності праці.

 20. Планування фонду оплати праці.

 21. Зміст та завдання плану по собівартості продукції.

 22. Планування зниження витрат за техніко-економічними факторами.

 23. Розробка планових калькуляцій собівартості окремих видів продукції.

 24. Планування собівартості товарної продукції

 25. Складання кошторису витрат на виробництво продукції.

 26. Зміст та завдання фінансового плану.

 27. Планування потреби в фінансових ресурсах.

 28. Планування фінансових результатів.

 29. Формування планового балансу доходів і видатків (бюджету).

 30. Планування організаційно-технічного розвитку суб’єкта підприємницької діяльності.

 31. Основи оперативного планування у підприємництві.

 32. Суть і значення бізнес-планування. Технологія формування бізнес-плану проекту.^ 5. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


5.1. Типова задача на планування виробництва і реалізації продукції


Розробити виробничу програму у вартісному вираженні для чого необхідно розрахувати реалізовану, товарну та валову продукції згідно з вихідною інформацією, табл. 1

Таблиця 1

Показник

Зачення

План виробництва, шт.:

 • виробу А

 • виробу Б


1000

3000

Відпускна ціна одиниці, грн:

 • виробу А

 • виробу Б


500

600

Послуги і роботи промислового характеру іншим підприємствам, тис. грн


6200

Вартість напівфабрикатів власного виробництва, що реалізуються іншим підприємствам, тис. грн


1500

Продукція власному капітальному будівництву, тис. грн

180

Залишки готової продукції на складі, тис. грн:

 • на початок планового періоду

 • на кінець планового періоду


200

500

Залишки незавершеного виробництва, тис. грн:

 • на початок планового періоду

 • на кінець планового періоду


500

3505.2. Типова задача на планування матеріально-технічного забезпечення


Визначте потребу у матеріальних ресурсах та план поставок для забезпечення виробничої програми на квартал згідно з вихідною інформацією, табл. 2

Таблиця 2

Показник

Значення

Виробнича програма, тис. од.

10

Норма витрат матеріалу, кг/од.

7,8

Запас матеріалу на початок планового періоду, т.


10

Період поставки матеріалу, днів

20

Тривалість транспортування, днів

3

Підготовчий запас, днів

5

Ціна матеріалу, тис. грн/т

85.3. Типова задача на планування чисельності персоналу

Розробити план за чисельністю основних та допоміжних робітників згідно з вихідною інформацією, табл. 3.

Таблиця 3

Показник

Значення

Трудомісткість виробничої програми підприємства, н-год.

280000

Кількість робочих днів, дн.

250

Регламентовані неявки на роботу, дн.

35

Середня тривалість робочої зміни, год.

7,5

Коефіцієнт виконання норм часу

1,1

Кількість одиниць устаткування, яке обслуговується, од.

180

Кількість змін роботи устаткування

2

Норма обслуговування, од./чол.

12


5.4. Типова задача на планування продуктивності праці


Розробити план підвищення продуктивності праці. Визначити відсоток зростання продуктивності праці на підприємстві за рахунок технічних та організаційних факторів згідно з вихідною інформацією, табл. 4.

Таблиця 4

Показник

Значення

Товарна продукція у звітному році, тис. грн

60000

Виробіток продукції у звітному році на одного робітника, тис. грн


15

Очікуване збільшення випуску продукції у розрахунковому році, %


10

Очікуване вивільнення робітників внаслідок, чол.:

 • модернізації устаткування;

 • розвитку кооперованих зв’язків;

 • покращання використання робочого часу;

 • підвищення якості;

 • організаційних заходів


303

45

215

180

22

5.5. Типова задача по плануванню фонду оплати праці


Розрахувати плановий річний фонд оплати праці робітників підприємства використовуючи вихідну інформацію, табл.5.

Таблиця 5

Показник

Значення

Виробнича програма на рік, од.:

 • виріб А

 • виріб Б


2800

4950

Розцінка на одиницю продукції, грн./од.:

 • виріб А

 • виріб Б


250

380

Вартість виробничих послуг на сторону, тис. грн.


800

Доплати:

 • до годинного фонду заробітної плати

 • до денного фонду заробітної плати

 • до річного фонду заробітної плати


14

5

1,5

Фонд заробітної плати допоміжних робітників, тис. грн.


3800

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців, тис. грн.


2400
  1. Типова задача на планування собівартості окремих виробів

Розробити планову калькуляцію виробу використовуючи вихідну інформацію, табл. 6.

Таблиця 6

Показник

Значення

Витрати конструктивних матеріалів, кг.
 • сталь

6

 • бронза

1,2

Закупівельна ціна матеріалів. грн./т
 • сталь

980

 • бронза

4000

Трудомісткість виробу, н-год.

2,4

Тарифна ставка середнього розряду робіт, коп./год

300

Відсоток додаткової заробітної плати, %

15

Відрахування на соціальне страхування, %

37,5

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, %

218

Загальновиробничі витрати, %

80

Адміністративні витрати, %

84

Комерційні витрати, %

20

Рентабельність виробу, %

19
  1. Типова задача на планування зниження собівартості продукції за факторами.


Розрахувати собівартість товарної продукції за планом, планові витрати на 1 грн. та відсоток зниження витрат порівняно з минулим роком згідно з вихідною інформацією, табл. 7.

Таблиця 7

Показник

Значення

Товарна продукція в базовому періоді, тис. грн.


6400

Витрати на 1 грн товарної продукції в базовому періоді, грн.

0,9

Умовно-постійні витрати в базовому році, тис. грн.


1500

Збільшення обсягу виробництва у плановому періоді, %

10

Збільшення умовно постійних витрат, %

4

Економія витрат за рахунок впровадження нової техніки, тис. грн.


72
  1. Типова задача на розробку планового кошторису витрат у підприємництві


Розробити зведений кошторис витрат на виробництво в плановому періоді та планову собівартість валової та товарної продукції використовуючи вихідну інформацію, табл. 8.

Таблиця 8

Показник

Значення

Матеріальні витрати, тис. грн.

5400

Заробітна плата, тис. грн.

2300

Відрахування на соціальні заходи, тис. грн.

1000

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів, тис. грн.

800

Інші витрати, тис. грн.

500

Витрати, що не включаються у виробничу собівартість продукції, тис. грн.


450

Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

 • на початок року

 • на кінець року


100

400

Залишки незавершеного виробництва, тис.грн.

 • на початок року

 • на кінець року


400

200

Позавиробничі витрати, тис. грн.

350


5.9. Типова задача на планування фінансових результатів суб’єкта підприємницької діяльності


Розробити план по прибутку підприємства за вихідною інформацією, табл.9.

Таблиця 9

Показник

Значення

План реалізації продукції по виробам, тис. шт.:

 • виріб А

 • виріб Б

 • виріб В


75

82

124

Планово-розрахункова ціна з ПДВ, грн./од.:

 • виріб А

 • виріб Б

 • виріб В


52

76

148

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

15680

Інші операційні доходи, тис. грн.

3800

Адміністративні витрати, тис. грн.

680

Витрати на збут, тис. грн.

130

Дохід від участі в капіталі, тис. грн

1100

Фінансові витрати, тис. грн.

520

Ставка податку на прибуток, %

25
 1. ^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

 1. Роль і місце планування в підприємництві.

 2. Планування виробничих запасів підприємства.

 3. Задача №1Визначити обсяг товарної і валової продукції за умови:

 1. річний випуск автобусів моделі А – 2200 одиниць;

 2. річний випуск автобусів моделі Б – 4000 одиниць;

 3. залишки незавершеного виробництва: на початок року – 150 тис. грн., на кінець року – 120 тис. грн.;

 4. діючі ціни на автобус моделі А – 40 тис. грн., моделі Б – 160 тис. грн.;

 5. послуги виробничого характеру на сторону – 42 тис. грн.
 1. ^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

 2. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник .-Львів: Магнолія Плюс,2004 .-268 с.

 3. Павлов В.І.Основи підприємництва: бізнес-планування: Навч. посібник, У трьох томах..-Луцьк:Надстир’я,1998 .-104 с.

 4. Зінь Е.А. Турченук М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник .-К.:Професіонал,2004 .-320 с.

 5. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник .-К.:Каравела,2005 .-400 с.Викладач, відповідальний за навчальну дисципліну,


доцент ___________________________А.Ю. Жулавський


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № ___від «___»________2009 р.


Завідувач кафедри _______________________О.М.Теліженко

Схожі:

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є вивчення теоретичних основ з планування, організації, мотивації та контролю службового...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2011р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є іспит
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни icon«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів І положень управління персоналом...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій О. Г. Гусак (підпис) “ ” 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Екологічна політика“

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи