Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 175.69 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата19.08.2012
Розмір175.69 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Затверджую

Декан факультету

економіки та менеджменту

__________ Карпіщенко О.І.

“___” ____________ 2007 р.


Робоча програма

з дисципліни

“Проектний менеджмент”

Для напряму підготовки 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”


Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


Витяг з навчального плану

Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП (КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

5

10

108

54

38

16

-

72

16

Іспит

-

-


Робоча програма розроблена на основі освітньо-професійної програми напряму 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”


Укладач Теліженко О.М.


Розглянута на засіданні кафедри управління.

Протокол № від “__” __________ 2007 р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.


Погоджено


1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко


2. Методична комісія факультету О.І. Карпіщенко


3. Нач. навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко

1. Мета і завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі.


1.1. Мета і завдання викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні теоретичних положень та практичних методів проектного менеджменту з метою забезпечення ефективного функціонування організації.

Завдання викладання дисципліни полягає у вивченні загальних положень теорії і практики проектного менеджменту; формування організаційних структур управління проектами; організації офісу проекту; вивчення складу та змісту проектно-кошторисної документації; обґрунтування найбільш вигідних комерційних пропозицій; розробки, підписання та супроводження контрактів; формування ефективної команди проекту.

Робочою програмою дисципліни передбачається набуття студентами практичних навичок роботи з прикладними програмами щодо автоматизації проектного менеджменту.


1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі.

Проектний менеджмент є спеціальною прикладною дисципліною в якій узагальнюються методи формування, розвитку та ефективного управління командою проекту.

До забезпечуючих дисциплін відносяться: теорія управління, менеджмент, планування діяльності підприємства, управління персоналом, документообіг, адміністративний менеджмент. Проектний менеджмент вивчається в комплексі з такими дисциплінами як аналіз господарської діяльності, стратегічний менеджмент, управління проектами і є обов’язковою складовою при підготовці випускної кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.


Питання для вхідного контролю:

1. Поняття менеджменту персоналу.

2. Функції менеджменту.

3. Планування персоналу фірми.

4. Структури управління. Прямі та зворотні зв’язки.

5. Критерії та показники ефективності інвестиційних проектів.

6. Фінансування інвестиційних проектів. Джерела.

7. Бухгалтерська звітність підприємства.


2. Зміст дисципліни.

2.1. Лекції.

Номер розділу

Номер під-розділу

Назви розділів, підрозділів, тем, та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

5Вступ.

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни.

2

[1, с. 3-10; 2, с. 11-18]

1.
^ Організаційні структури управління проектами


1.1

^ Загальні принципи формування організаційних структур управліннями проектом.

Організаційна структура і система взаємовідносин учасників проекту. Організаційна структура і склад проекту. Організаційна структура та його зовнішнє оточення. Загальна послідовність розробки і формування організаційних структур управління проектами.

4

[1, с. 107-134]

1.2

^ Сучасні методи і засоби організаційного моделювання проекту.

Матричні методи. Розподіл адміністративних задач управління організацією.

2

[1, с. 135-145]
1.3

Організація офісу проекту.

Поняття офісу проекту. Основні засади проектування і склад офісу проекту. Основні засади організації віртуального офісу проекту.

2

[1, с. 144-162]

2
Розробка проектної документації.


2.1

Проектно-кошторисна документація.

Склад. Порядок розробки. Нормативна база. Контроль якості проектнро-кошторисної документації.

2

[1, с. 226-242]
2.2

Відповідність проектно-кошторисної документації стадіям проекту.

Поняття стадійності проекту. Обгрунтовуючі матеріали. Техніко-економічне-обгрунтування. Основні рішення. Проект. Робоча документація.

4

[1, с. 226-242]

3.
Торги і контракти.2.

3.1

Загальні положення і законодавче забезпечення.

Загальні поняття та визначення. Закупки і торги. Функції учасників торгів.

2

[1, с. 269-280]
3.2

Порядок проведення підрядних торгів.

Організаційна підготовка. Розробка тендерної документації. Попередня кваліфікація претендентів. Розробка оферти претендентом. Вибір оптимальних умов контрактів. Прийняття та реєстрація оферт. Процедура торгів. Узгодження результатів торгів.

4

[1, с. 283-300]
3.3

^ Договори та контракти.

Види та структура договорів. Підписання, виконання та завершення договорів.

2

[1, с.301-311]

4
Управління командою проекту.


4.1

^ Формування і розвиток команди.

Загальні положення. Загальні характеристики команди проекту. Принципи формування команди проекту. Організаційні аспекти формування команди проекту. Ефективність команди проекту. Методи формування команди проекту. Склад команди проекту і вимоги до менеджера проекту.

2

[1, с.540-554]
4.2

Організація ефективної роботи команди.

Організація спільної діяльності команди проекту. Організаційна культура команди проекту. Прийняття рішень.

2

[1, с. 555-562]
4.3

^ Управління персоналом команди.

Загальні принципи управління персоналом. Менеджер по персоналу в команді проекту. Специфіка команди проекту як людського ресурсу. Стратегія формування команди проекту. Кадрове планування команди проекту. Залучення, відбір і оцінка персоналу проекту. Навчання та розвиток персоналу.

6

[1, с. 563-587]
4.4

^ Психологічні аспекти управління командою проекту.

Загальні психологічні характеристики команди проекту. Мотивація і стимулювання персоналу. Конфлікти.

4

[1, с. 588-634]


^

Всього за семестр


38

2.2. Практичні (семінарські) заняття


Номер заняття

Номер

розд.

Найменування та зміст практичної роботи

Обсяг, годин

Посилан-

ня на літе-ратуру

Примітки

1

2

3
5

6

1

1.1, 1.2

^ Загальні принципи формування організаційних структур управліннями проектом. Сучасні методи і засоби організаційного моделювання проекту.

Загальна послідовність розробки і формування організаційних структур управління проектами.

Матричні методи. Розподіл адміністративних задач управління організацією.

2

[1, с. 107-145]

Семінар. Питання для семінару [1, с. 142]

2

1.3

Організація офісу проекту.

Проектування офісу проекту. Організація віртуального офісу проекту.

2

[1, с. 144-162]

Семінар. Питання для семінару [1, с. 162]

3

3.2

Порядок проведення підрядних торгів.

Розрахунок оптимальних умов контрактів.

2

[1, с. 283-300]

Проведен-ня розра-хунків.

4

3.3

^ Договори та контракти.

Види та структура договорів. Підписання, виконання та завершення договорів.

2

[1, с.301-311]

Семінар. Питання для семінару [1, с. 310]

5

4.1

^ Формування і розвиток команди.

Формування команди проекту. Організаційні аспекти формування команди проекту. Визначення ефективність команди проекту. Склад команди проекту і вимоги до менеджера проекту.

2

[1, с.540-585]

Семінар. Питання для семінару [1, с. 584]

6

4.2

Організація ефективної роботи команди.

Організація спільної діяльності команди проекту. Порядок прийняття рішень.

2

[1, с. 555-562]

Семінар. Питання для семінару [1, с. 584]

7

4.3

^ Управління персоналом команди.

Функції менеджера по персоналу в команді проекту. Стратегія формування команди проекту. Кадрове планування команди проекту.

2

[1, с. 563-587]

Семінар. Питання для семінару [1, с. 584]

8

4.4

^ Психологічні аспекти управління командою проекту.

Загальні психологічні характеристики команди проекту. Проведення тестування.

2

[1, с. 588-634]

ТренінгВсього за семестр

16

^ 2.3. Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами


Номер розділу

Теми та питання для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин


Посилання на літературу

1-4

^ Вивчення прикладної програми Project eXpert v. 6.0

8
1-4

Вивчення прикладної програми Case_inv

8
1

Організація офісу проекту: вивчення прикладної програми WebAsyst

4
4

^ Управління персоналом команди: вивчення документації, яка використовується при прийнятті персоналу на роботу.

4

[3, с. 290-412]
Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

14


^

Всього за семестр


38

3. Навчально-методичні матеріали


№ п/п

Назва

Наявна кількість примірників

Вид

Основна література

1

Управление проектами/И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред И.И Мазура. – 4-е узд., стер. – М.: Издательство «Омега - Л». 2007. – 664 с.

30

Підр.

2

Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник/ под ред. В.Д. Шапиро. – М: Издательство «Высшая школа», 2000. – 379 с.
Довідник

3

Лукянихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.

50

Навч. пос.

Додаткова література

4

Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

5

Підр.

5.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге ХХI века". – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. – 188 с.

5

Підр.

6

Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ "ДИС", 1997. – 160 с.

10

Підр.

7

Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.: ТОО - Консалтинговая Компания “ДеКА”, 1997. – 184 с.

15

Підр.

8

Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. перераб. и дополн. издан. - М.: АОЗТ "Интерэкспорт", ИНФРА. – М., 1995. – 528 с.

5

Підр.

9

Бирман Т., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1977. – 613 с.

5

Підр.

10

Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб.: ДваТрИ, 1993. – 443 с.

5

Підр.

Науково-методична література видавництва СумДУ

11

Теліженко О.М., Галінська Ю.В., Теліженко І.О. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни “Проектний менеджмент” для студентів спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної, заочної і вечірньої форм навчання.

Електронний варіант

Методичні вказівки
Теліженко О.М., Галінська Ю.В., Теліженко І.О. Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни “Проектний менеджмент” для студентів спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної, заочної і вечірньої форм навчання

Електронний варіант

Методичні вказівки


^ 3.1. Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Порядок проведення поточного і підсумкового контрорлю із зазначенням тем, контрольних питань, варіантів карток контролю, тестових завдань, типових звдач та прикладів їх рішення регламентується:

1. Теліженко О.М., Галінська Ю.В., Теліженко І.О. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни “Проектний менеджмент” для студентів спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної, заочної і вечірньої форм навчання.


^ 3.2. Програми для ЕОМ


№ п/п

Найменування програми, де використовується

Розробник

Зберігач

Тип ЕОМ

Норма часу

1

Project eXpert v. 6.0

Комплексна експертиза та оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів інноваційної спрямованості
Кафедра управління

ПКWebAsyst

Комплексна програма організації та підтримки віртуального офісу проекту
Кафедра управління

ПК


^ 4. Графік модульно-рейтингового контролю


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Форма контролю

Практичні (семінарські)роботи

ОДЗ

Тижні семестру

1

Розділ 1

Письмовий

1-3

реферат

1-3

2

Розділ 2

Письмовий

3-4

реферат

4-6

3

Розділ 3

Письмовий

-

реферат

7-10

4

Розділ 4

Письмовий

5-8

реферат

11-145. Результати перегляду робочої програми


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навчальний рік.

Протокорл № ___ від “___” ____________ 200_ р.


Завідувач кафедри управління О.М. Теліженко


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи