Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент icon

Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент
Скачати 153.69 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни регіональний менеджмент
Дата19.08.2012
Розмір153.69 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

___________ Карпіщенко О.І.

"____"_____________ 2007 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни «РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


Для напряму (спеціальності) підготовки 6.050201 – Менеджмент організації

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра: управління


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Форма навчання: денна


Курс

Семестр

Взагалом, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

КП (КР)

Форма поточного контролю

Форма підс. контр.

Всього

Лекц.

Практ.

Лаб.

Всього

ІРС

4

8

81

42

30

12

-

39

12

-

тести

залік


Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним напрямом 0502 – «Менеджмент організації»


Укладач: _________ доцент кафедри управління Жулавський А.Ю.,

_________________асистент кафедри управління Опанасюк Ю.А.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри управління, протокол № 1 від 28.08.2007р.

Зав.кафедри ______________________________________О.М. Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


1. Випускаюча кафедра управління _______________О.М. Теліженко


2. Метод комісія факультету ______________ О.І. Карпіщенко


3. Нач. навчально-методичного відділу _______________В.Л. Коротченко


^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни "Регіональний менеджмент" є формування у слухачів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи управління адміністративною територією і отримання спеціальних знань необхідних для практичної управлінської діяльності.

Основними завданнями дисципліни є такі:

Вивчення загальних положень, принципів та методів організації системи державної влади та місцевого самоврядування на адміністративній території.

В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні:

знати: форми прояву економічних законів територіальної організації суспільного виробництва, цілі та завдання регіонального менеджменту особливості формування галузевої, функціональної та соціально-демографічної структур регіону; систему організації влади на обласному, районному та місцевому рівнях, порядок формування та повноваження державних органів управління; органи місцевого самоврядування, порядок їх створення та повноваження; методику комплексної оцінки розвитку регіону, методи економічного районування території; порядок розробки і затвердження та виконання місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів; складові зовнішньоекономічної діяльності у регіоні та її державне регулювання; теоретичні та методологічні положення щодо прогнозування та планування соціально-економічного розвитку територій; закономірності оцінки інвестиційної привабливості території та її конкурентоспроможності; оцінку трудового потенціалу регіону та регіональні ринки праці; принципи екологічно збалансованого розвитку території, оцінки природних ресурсів регіону.

уміти: проводити аналіз соціально-економічного розвитку території у просторовому та часовому аспектах; визначати основні показники розвитку території, структурні пропорції та тенденції їх зміни; використовувати методи розробки прогнозів, планів та програм соціально-економічного розвитку територій, розраховувати доходну та витратну частини місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів; оцінювати інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність території.


^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі


Основними темами, які є базовими для викладання дисципліни є такі: регіональний менеджмент у ринкових умовах господарювання; територіальна організація господарства регіону; організаційні форми територіального управління; науково-методичні основи планового управління регіональним розвитком; господарський механізм регіонального менеджменту; зовнішньоекономічна діяльність у регіоні; інвестиційна привабливість у регіоні; управління трудовим потенціалом регіону; управління природно-ресурсним потенціалом регіону.

Перелік тем вхідного контролю: регіональні економіка, макроекономіка, основи менеджменту, державне регулювання економіки, фінанси держави, розміщення продуктивних сил.

^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекції


Номер

розділу

Номер

підрозділу,

теми

Назви розділів, підрозділів, тем та складові питання, що розглядаються

Обсяг

годин

Посилання на літературу

1

-

^ Регіон в системі територіального управління

-

-

1.1

Регіональний менеджмент у ринкових умовах господарювання

Поняття регіону та регіонального менеджменту. Принципи регіонального менеджменту. Політика та стратегія регіонального розвитку.

2,0

[1, с.11; 2, с. 53-55]

1.2

Територіальна організація господарства регіону

Галузева структура господарства регіону. Виробнича інфраструктура регіону та її розвиток. Соціальна інфраструктура як об’єкт регіонального менеджменту та перспективи її розвитку.

2,0

[2, с. 14-30, 56-72; 5, с. 5-20, 38-46; 9, с.3-8; 16, с. 73-90]

1.3

Організаційні форми територіального управління

Організаційні структури управління ринковою економікою регіону. Органи державного управління в регіоні. Порядок формування та повноваження. Організаційні засади місцевого самоврядування.

2,0

[5, с. 21-26; 6, с.11-16]

2.

-

^ Система управління в регіоні

-

-

2.1

Науково-методичні основи планового управління регіональним розвитком

Системно-діагностичний аналіз регіонального розвитку. методика комплексної оцінки розвитку регіону. Методи економічного районування території. Система програмно-прогнозних документів території. Програмно-цільовий метод в управлінні розвитком регіону.

4,0

[5, с. 197-209; 7, с.131-138]

2.2.

Господарський механізм регіонального менеджменту

Регіональний господарський механізм у ринкових умовах господарювання. Формування та використання фінансових ресурсів регіону. Місцеві бюджети, їх склад та структура. Між бюджетні відносини. Податкова політика у регіоні.

4,0

[1, с.19-22; 2, с. 248-266;7, с. 145-146; 9, с. 11-24]

2.3.

Зовнішньоекономічна діяльність у регіоні

Сутність та складові зовнішньоекономічної діяльності у регіоні. Державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю. Спеціальні економічні зони.

4,0

[2, с. 248-266; 5, с. 220-227; 16, с. 222-224]

3.

-

^ Механізми регіонального менеджменту

-

-

3.1

Інвестиційна привабливість у регіоні

Основи інвестиційної діяльності у регіоні. Інвестиційна привабливість регіону та її оцінка. Конкурентоспроможність регіону та її оцінка.

4,0

[1, с. 138-148; 2, с. 188-200; 5, с. 236-276]

3.2.

Управління трудовим потенціалом регіону

Поняття та оцінка трудового потенціалу регіону. Регулювання зайнятості в регіоні. Регіональні ринки праці.

4,0

[5, с. 117-153; 6, с. 17-94; 7, с. 33-41]
3.3

Управління природно-ресурсним потенціалом регіону

Принципи екологічно збалансованого розвитку території. Форми і методи управління природно-ресурсним потенціалом регіону. Основи економічної оцінки природних ресурсів регіону.

4,0

[6, с. 290-311; 7, с.203-215; 9, с. 86-91]Всього за семестр

30 год.
^ 2. 2. Практичні заняття


Номер

розділу

Номер

підрозділу,

теми

Назви розділів, підрозділів, тем та складові питання, що розглядаються

Обсяг

годин

Посилання на літературу

1.

1.1, 1.2

Семінарське заняття №1.

Розгляд тем: «Регіональний менеджмент у ринкових умовах господарювання», «Територіальна організація господарства регіону»

2,0

[2, с. 14-30, 56-72; 5, с. 5-20, 38-46; 9, с.3-8, с. 21-26; 6, с.11-16; 16, с. 73-90]

2.

1.3

Семінарське заняття №2.

Розгляд тем: «Організаційні форми територіального управління».

2,0

[1, с.19-22; 2, с. 248-266; 5, с. 197-209; 7, с.131-138, 145-146; 9, с. 11-24; 16, с. 222-224]

2

2.1

Практична робота №3

Розгляд теми: «Науково-методичні основи планового управління регіональним розвитком».

Прогнозування основних показників соціально-економічного розвитку області. Прогнозування трудових ресурсів території та зайнятості населення. Розробка балансу трудових ресурсів області. Розробка програми економічного і соціального розвитку заданого регіону.

2,0

[5, с. 210-227]

4.

2.2

Практична робота №2

Розгляд теми: «Господарський механізм регіонального менеджменту».

Розрахунки доходної частини місцевих бюджетів. Розрахунки витратної частини місцевих бюджетів. Розрахунок міжбюджетних трансфертів. Баланс фінансових ресурсів території регіону. Вирішення задач за темою.

2,0

[1, с. 160-215]

5.

3.1

Практична робота №1

Розгляд теми: «Інвестиційна привабливість у регіоні»

Визначення основних показників економічного розвитку території. Визначення структурних підрозділів та тенденції їх змін. Розрахунок індексу людського розвитку території. Розрахунок конкурентоспроможності та інвестиційної спроможності регіону. Вирішення задач за темою.

2,0

[5, с.236-276; 6, с. 312-323]

6.

2.3, 3.2, 3.3

Практична робота №4.

Розгляд тем: «Зовнішньоекономічна діяльність у регіоні», «Управління трудовим потенціалом регіону», «Управління природно-ресурсним потенціалом регіону»

Оцінка трудових ресурсів за основними показниками, оцінка природних ресурсів регіону. Вирішення задач за темою.

2,0

[6, с. 110-115, 247-252]Всього за семестр

12 год.

^ 2.3. Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами


Номер

розділу

Теми та питання для самостійного розвитку

Обсяг

годин

Посилання на літературу

1.2

Інноваційний розвиток регіону

Інновації в системі місцевого самоврядування. Інноваційні послуги органів державного управління і місцевого самоврядування. Інноваційний розвиток регіону: проблеми і можливості їх розв’язання.

6,0

[1, с.11; 2, с. 53-55]

2.1

Органи державної влади національного рівня׃ порядок формування та повноваження

Органи державного управління на національному рівні.

6,0

[5, с. 197-209; 7, с.131-138]

2.2.

Органи державної влади на місцевому рівні: порядок формування та повноваження

Повноваження місцевих державних адміністрацій

6,0

[1, с.19-22; 2, с. 248-266;7, с. 145-146; 9, с. 11-24]

2.3.

Органи місцевого самоврядування׃ порядок формування та повноваження

Повноваження сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів. Повноваження районних та обласних рад.

7,0

[2, с. 248-266; 5, с. 220-227; 16, с. 222-224]

2.5

^ Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадянами та громадськими організаціями

Основи залучення громадян до діяльності органів місцевого самоврядування. Методи залучення громадян до діяльності органів місцевого самоврядування.

7,0

[1, с. 50-56, с. 249-253; 2, с. 368-395]

2.6

^ Реформування публічної адміністрації в Україні

Проблеми функціонування публічної адміністрації та передумови адміністративної реформи в Україні. Напрямки реформування органів виконавчої влади вищого та центрального рівнів. Напрямки реформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Напрямки реформування адміністративно – територіального устрою України.

7,0

[5, с. 47-61, с. 207-227; 7, с.142-144]
Всього за семестр

39 год.

^ 3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


№ п/п

Назва

Наявна кількість примірників

Вид

Основна література

1

Регіональний менеджмент: Навч.посіб. / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М Радванська, Г.М. Швороб - Херсон: "Олді - плюс", 2004. - 304 с.

10

Навчальний посібник

2

Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент: Навч.посіб. / за ред. А.Ф.Мельника. - К.: Знання, 2006. - 420с.

10

Навчальний посібник

3

Регіональне управління: Навч. посіб. / За ред. Л.М. Зайцевої. - К.:2000.

10

Навчальний посібник

4

Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2000.-223с.

10

Навчальний посібник

5

Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. Управління розвитком регіону: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328с.

10

Навчальний посібник

6

Мінченко М.В., Чижів Л.П., Фролов А.В.: Планування та прогнозування соціально- економічного розвитку регіонів: підручник. Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 442с.

10

Підручник

7

Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч.посіб -- Львів: "Новнй світ -2000", 2006, - 432 с.

5

Навчальний посібник

Додаткова література

8

Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / Чистов С.М., Никифоров А.Є, Куцень Т.Ф.- К.:КНЕУ, 2000.

2

Навчальний посібник

9

Мельник С.А. Управління регіональною економікою: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2000. - 124 с.

2

Підручник

10

Запоточний І. В., Захарченко В. І. Державне регулювання регіональне економіки. - - Харків: Одіссей, 2003. - - 600 с.

2

Підручник

11

Василик ОД. Державні фінанси України. - - К.: Вища школа, 1997.-З83 с.

2

Підручник

12

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навчальний посібник. - К.:Атіка, 2000. - 304 с.

2

Навчальний посібник

13

Державна служба в Україні: Навч. посібник. -- К.: Вид-во УАДУД998. - 168 с.

2

Навчальний посібник

14

Региональная зкономика: планирование, прогнозирование, управление / А.С. Емельянов, В.Ф. Беседин, Е.Д. Клименко й др. - К.: Наук, думка, 1998. -216с.

2

Підручник

15

Коваль Я.В., Антонечко І.Я. Регіональна економіка: Навч. посіб. -- К.: ВД "Професіонал", 2005. - 272 с.

2

Навчальний посібник

16

А.О. Єпіфанов, С.В. Зеленський, М.В. Мінченко та ін.: Соціальне – економічнв основи розвитку регіонів. Навч.посіб. - Суми ВВП "Мрія" ЛТД, 2001. - 332 с.

5

Навчальний посібник^ 3.1. Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів.


Картки контролю-теми :1.1,1.2, 1.3 - 4 варіанти.

Тестові завдання-теми:1-3 - 4 варіанта.

^ 4.ГРАФІК МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ


№ модуля

Теоретичні матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Теми 1-2

Тестування

1-4

27

2

Тема 3

Тестування

5-8

315. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_/2000_ навч.рік

Протокол № _______ від «___» __________ 200 __ р.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconМ. М. Новікова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050200...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент мг» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconС. В. Сніжко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconМіського господарства програма та Робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Дискретна математика» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconПрограма та робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент організацій” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст,...
Робоча програма з дисципліни регіональний менеджмент iconІ.І. Репенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи