Затверджую icon

Затверджую
Скачати 229.39 Kb.
НазваЗатверджую
Дата19.08.2012
Розмір229.39 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту


______________О.І. Карпіщенко

____”____________________ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
з дисципліни "Рекламний менеджмент"

для напряму 0502 - Менеджмент

для спеціальності 7.050201 – Менеджмент організацій

для спеціалізації 02 – Менеджмент підприємницької діяльності

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління^
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Се-

местр

Загаль-

ний об-

сяг

Аудиторні заняття

Самостій-на робота

Ф-ма контр.

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Ден.

5

9

135

54

38

16

-

81

16

ісп.

КР
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-профеійної програми підготовки фахівців напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» та навчального плану.


Укладач _________________ доц. Древаль О.Ю.

Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1 від 28. 08. 2007 р.

Завідувач кафедри ____________________ О.М.Теліженко


ПОГОДЖЕНО:

 1. Випускаюча кафедра:

кафедра управління

Зав. кафедрою О.М. Теліженко

 1. Методкомісія факультету

економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко

3. Нач. навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко

 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями й уміннями в області рекламного менеджменту.

Завданнями дисципліни є: вивчення пріоритетних напрямів рекламної діяльності підприємства, аналіз стратегічних та тактичних дій, пов’язаних з організацією та управлінням рекламною діяльністю, узагальнення та засвоєння сучасного іноземного та вітчизняного досвіду в сфері рекламної діяльності, соціально-психологічних і правових аспектів рекламної діяльності; засвоєння основних питань правового регулювання рекламної діяльності в Україні; використання у рекламному бізнесі сучасних засобів інформаційних технологій; набуття вмінь аналізу ефективності витрат на рекламу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинний знати: методологічні основи рекламної діяльності, закономірності і принципи рекламної діяльності; організаційні форми і структуру рекламних агенств, визначати взаємозв’язок, рекламної діяльності з сучасними проблемами менеджмента та маркетинга, науково-техничним прогресом, інституціональними складовими розвитку суспільства.

Студент повинний уміти: чітко визначати ціль та концепцію рекламної компанії, розробити рекламну стратегію, організовувати рекламну діяльність, використовувати різноманітні засоби і методи планування рекламної компанії; формувати рекламний бюджет, оцінювати та аналізувати ефективність рекламної компанії.


^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі


Рекламний менеджмент – це спеціалізований вид управлінської діяльності пов'язаний з сферою реклами. Дисциплінами, що забезпечують, рекламний менеджмент є: основи економічної теорії, мікроекономіка, основи менеджменту, маркетинг, планування діяльності підприємства.


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 ЛекціїНомер

розділу

Номер підрозділу

Назва розділів, підрозділів, тем і основні питання, що розглядаються

Обсяг,

годин

Посилання на

літературу^

9-й семестр
1^

Основи рекламної діяльності1.1
^

Рекламна діяльність та її учасники.


 1. Учасники рекламної діяльності.

 2. Рекламний ринок.
2

5, с. 6-20

6, с. 6-29

7, с. 37-44
1.2
^

Сутність й сфера рекламного менеджменту.


 1. Реклама т маркетинг.

 2. Призначення і сутність рекламного менеджменту.

 3. Сфера рекламного менеджменту


2

1, с. 14-32

2, с. 14-19

6, с. 143-145
1.3

Регулювання рекламної діяльності.

 1. Міжнародний кодекс рекламної діяльності.

 2. Регулювання рекламної діяльності в Україні.

3

2, с. 20-25

3, с. 201-233

4, с. 111-121
1.4

Основні класифікаційні ознаки реклами.

 1. Класифікація реклами.

 2. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів.

2

1, с. 33-57

3, с. 9-16

7, с. 21-28
1.5

Механізм дії реклами.

 1. Функції реклами.

 2. Модель поведінки споживача. Вибір вигідного покупця.
2

1, с. 58-92

7, с. 29-36
1.6

Психологічні основи рекламного менеджменту

 1. Роль психологічних факторів у процесі рекламних комунікацій.

 2. Психологічні аспекти процесу сприйняття реклами

2

1, с. 93-117

3, с. 62-87

2
Планування рекламної діяльності


2.1
^

Особливості планування рекламної діяльності


 1. Сутність й цілі планування.

 2. Ситуаційний аналіз.

 3. Рекламне планування.

2

1, с. 323-331

2, с. 50-72

3, с. 131-138

5, с. 86-100

6, с. 157-163

7, с. 123-145
2.2

Рекламне дослідження ринку

 1. Основні цілі і напрямки рекламних досліджень.

 2. Основні етапи рекламного дослідження.

 3. Методи рекламних досліджень.

2

1, с. 118-175

2, с. 26-49

5, с. 101-123
2.3

Позиціювання і визначення цілей рекламної кампанії

 1. Чинники, що впливають на цілі реклами.

 2. Відповідність призначення та цілей реклами.

 3. Моделювання реклами.

2

5, с. 124-134
2.4

Розробка рекламної стратегії

 1. Визначення рекламної стратегії та її складових.

 2. Творча стратегія реклами.

 3. Стратегічні правила рекламного бізнесу.

2

5, с. 135-146
2.5

Вибір каналів розповсюдження реклами

 1. Класифікація критеріїв вибору.

 2. Методи оцінки засобів масової інформації.

 3. Медіапланування.

2

5, с. 147-170

6, с. 94-142

7, с. 45-100

3
^ Організація рекламної діяльності


3.1
^

Рекламні агенства


 1. Роль та функції рекламних агенств.

 2. Класифікація рекламних агенств за видами діяльності.

 3. Персонал рекламного агенства.

 4. Організаційна структура рекламного агенства.

 5. Оплата послуг.
4

1, с. 286-361

3, с. 120-126

5, с. 51-72
3.2
^

Рекламна служба на підприємстві


 1. Роль та функції рекламної служби.

 2. Особливості організації рекламної служби.

 3. Структура рекламної служби.

 4. Робота з рекламними агенствами.

 5. Рекламна активність фірми.

4

1, с. 223-287

3, с. 126-131

5, с. 21-50
3.3
^

Підготовка та проведення рекламної кампанії.


 1. Особливості рекламної кампанії.

 2. Етапи проведення рекламної кампанії.

 3. Взаємовідносини рекламодавця та рекламного агенства.

3

5, с. 73-84
3.4
^

Формування рекламного бюджету.


 1. Чинники, що впливають на розмір бюджету.

 2. Підхіди до розробки рекламного бюджету.

 3. Методи формування рекламного бюджету.

2

1, с. 263-273

5, с. 213-246
3.5
^

Контроль результатів рекламної кампанії


 1. Цілі і методи контролювання результатів виконання плну рекламної кампанії.

 2. Оцінка економічного ефекту рекламної кампанії.
2

1, с. 399-435

2, с. 91-114

6, с. 183-203

7, с. 146-153
^
Всього за семестр

38


2.2 Практичні заняття


^ Номер

заняття

Номер розділу

Найменування та зміст практичної роботи

^ Обсяг,

годин

Посилання на

літературу

1

1
^

Сутність й сфера рекламного менеджменту.


Рекламний менеджмент— його функціональне призначення і сутність. Сфера рекламного менеджменту. Функціональні складові рекламного менеджменту та їх характеристика. Основні етапи рекламного менеджменту: дослідження рекламного ринку, планування рекламної діяльності, проведення рекламних кампаній, контроль і оцінка ефективності рекламних заходів.

1,5

1, с. 14-32

2, с. 14-19

6, с. 143-145

2

1
^

Основні класифікаційні ознаки реклами.


Системи класифікації реклами як процесу і як продукту. Класифікація за видом реклами. Характеристика комерційної, соціальної та політичної реклами. Класифікація реклами за: способами передачі інформації, методом розповсюдження, характером емоційного впливу, характером взаємодії, інтенсивністю, типом рекламодавців, формою використання носіїв реклами

1,5

1, с. 33-57

3, с. 9-16

7, с. 21-28

3

1

^ Психологічні основи рекламного менеджменту.

Психологічні аспекти процесу сприйняття реклами. Зосередження уваги та інтерпретація інформації. Чуттєва реакція на рекламу. Різниця між суто чуттєвою і суто розумовою реакцією на рекламне звернення. Психологічні фактори комунікативних цілей реклами. Модель процесу комунікативної реклами. Модель запам'ятовування та її характеристика.

2

1, с. 93-117

3, с. 62-87

4

2

^ Рекламне дослідження ринку.

Планування рекламних досліджень. Визначення мети, методів і способів дослідження. Дослідження цілей реклами. Основні етапи рекламного дослідження. Етап збирання інформації. Джерела інформації. Методи збирання інформації Методи аналізу результатів рекламного дослідження. Регресивний аналіз. Варіаційний аналіз. Дискримінаційний аналіз.

2

1, с. 118-175

2, с. 26-49

5, с. 101-123

5

2

^ Позиціювання і визначення цілей рекламної кампанії.

Головні цілі реклами. Позиціювання як визначення місця фірми і функцій товару на цільовому ринку. Рекламне позиціювання. Характеристика основних методів позиціювання товару при розробці рекламної програми.

1

5, с. 124-134

6

2

^ Вибір каналів розповсюдження реклами.

Основні чинники визначення напрямів розробки плану застосування ЗМІ. Планування трансляції реклами у засобах радіо і телебачення. Телевізійні канали України, їх аудиторія. Радіореклама на центральних і місцевих радіоканалах. Інформаційні технології в рекламі. Медіа-планування.

2

5, с. 147-170

6, с. 94-142

7, с. 45-100

7

3

^ Рекламні агенства

Рекламні агентства (РА). Місце і роль РА в системі рекламного менеджменту. Основні функції рекламного агентства: рекламні дослідження ринку, планування і проведення рекламних кампаній, розробка елементів фірмового стилю.

Структура рекламного агентства. Склад і функціональне призначення відділів і служб РА. Креатив і креативні стратегії. Фінансова діяльність і методи взаєморозрахунків з рекламодавцями.

2

1, с. 286-361

3, с. 120-126

5, с. 51-72

8

3

^ Підготовка та проведення рекламної кампанії.

Рекламні кампанії та їх роль у маркетинговій комунікаційній політиці. Основні етапи планування і проведення рекламних кампаній. Стратегічне планування рекламної кампанії. Тактичні рішення. Оперативна робота. Принципи і чинники розробки ефективної рекламної кампанії.

2

5, с. 73-84

9

3

^ Формування рекламного бюджету.

Формування бюджету рекламної кампанії. Теоретичні засади механізму прийняття рішень про фінансування окремих рекламних заходів і всієї кампанії. Взаємозв'язок витрат на рекламу і обсягів торгово-збутової діяльності. Основні методи визначення розмірів і структури бюджету рекламної кампанії.

2

1, с. 263-273

5, с. 213-246Усього за семестр

16


^ 2.3 Лабораторні заняття – не має.


2.4 Індивідуальні заняття.

Номер заняття


Назва теми


^ Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

Вступ, видача завдання курсової роботи

2

8

2

Опис економічної діяльності підприємства та рекламуємої продукції, визначення цілей рекламної кампанії.

2

8

3

Рекламне дослідження ринку

2

8

4

Вибір каналів розповсюдження реклами

2

8

5

Розробка плану рекламної кампанії, медіапланування

2

8

6

Формування рекламного бюджету

2

8

7

Аналіз ефективності рекламної кампанії

2

8

8

Захист курсової роботи

2

8
Всього за семестр

16

^ 2.5 Обовязкове домашнє завдання – немає.


2.6 Курсова робота – 27 годин.


Відповідно до навчального плану студентами напряму підготовки 0502 «Менеджмент організацій» виконується курсова робота з дисципліни «Рекламний менеджмент». Курсова робота – є важливою формою самостійної роботи студентів, в процесі виконання якої вони показують вміння аналізувати статистичні дані і теоретичні матеріали, отримують відповідні практичні навички для подальшої діяльності у сфері рекламного менеджменту.

Ціль курсової роботи – підсумковий контроль освоєння студентами теоретичних положень курсу в цілому, індивідуальне поглиблене пророблення його ключових тем, а також перевірка навичок самостійного рішення практичних питань в області рекламного менеджменту з використанням знань , отриманих при вивченні суміжних економічних дисциплін. Курсова робота покликана сприяти не тільки більш повному засвоєнню і закріпленню отриманих теоретичних знань, але і придбанню практичних підприємницьких знань і умінь в сфері реклами. При виконанні курсової роботи студент повинен розробити рекламну стратегію для продукту (послуги) підприємства, а саме: визначити мету рекламної кампанії, провести рекламне дослідження ринку, дослідити регіональні засоби масової інформації, довести доцільність їх використання в рекламній кампанії, розробити медіа-план, сформувати рекламний бюджет та оцінити ефективність реклами.  1. ^ 2.7 Питання, що виносятся для самостійного вивчення студентами
Номер розділу

Теми та питання для самостійного вивчення

Норма часу СРС. годин

Посилання на літературу

1

Регулювання рекламної діяльності.

1. Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності в Україні і за кордоном.

2. Статутне право у рекламі. Суспільне регулювання реклами.

3. Національні та міжнародні союзи і асоціації рекламістів.

4. Міжнародна торгова палата.

4

2, с. 20-25

3, с. 201-233

4, с. 111-121

2

Психологічні основи рекламного менеджменту

 1. Причини привернення уваги до реклами з огляду на постулати чотирьох теорій: практичної вартості, постійності, складності й тотожності.

 2. Чуттєва реакція на рекламу. Різниця між суто чуттєвою і суто розумовою реакцією на рекламне звернення.

4

1, с. 93-117

3, с. 62-87

3

^ Рекламне дослідження ринку.

 1. Анкетування та інструментальні методи рекламних досліджень.

 2. Методи збирання інформації: спостереження, інтерв'ю, панель, експеримент, імітація, їх характеристика.

4

1, с. 118-175

2, с. 26-49

5, с. 101-123

4

^ Вибір каналів розповсюдження реклами.

 1. Сучасні ЗМІ та їх узагальнена характеристика як засобів реклами.

2. Спонсорство у рекламі. Спонсування театральних вистав, спортивних змагань, програм радіо і телебачення

4

5, с. 147-170

6, с. 94-142

7, с. 45-100

5

Підготовка та проведення рекламної кампанії.

1. Особливості реклами на місці продажу. Мерчандайзинг.

2. Брендінг. Технологія формування бренда

3. Підходи до розроблення прогнозів.

4. Особливості економічного прогнозування.

4

5, с. 73-84

6

Медіа-планування.

1. Звязок медіапланування з рекламною кампанією.

2. Розробка медіа-стратегії.

3. Ефективність рекламних витрат як показник медіа-планування.

3

1, с.362-398


5

Формування рекламного бюджету.

1. Основні методи визначення розмірів і структури бюджету рекламної кампанії.

2. Теоретичні засади механізму прийняття рішень про фінансування окремих рекламних заходів і всієї кампанії

4

1, с. 263-273

5, с. 213-246
Опрацювання тем лекційного курсу та підготовка до практичних робіт

27Всього за семестр

54

^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИп/п
Назва

Наявна кількість примірників

ВидОсновна література1
Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.


50


Навч.посіб.

2
Обритько Б.А. Рекламний менеджмент: Навч. посіб – К.: МАУП, 2000. – 120 с.


1


Навч.посіб.

3
Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.


1


Навч.посіб.

4
Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: Учеб. пособие . – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 527 с.

1

Навч.посіб.Додаткова література5
Исаенко Е.В., Васильев А.Г. Организация и планирование рекламной деятельности: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 252 с.

1

Навч.посіб.

6
Ромат Е.В. Реклама. – Спб.: Питер, 2007. – 208 с.

1

Навч.посіб.

7
Рогожин М.Ю. Теорія и практика рекламной деятельности: Учеб. пособ. – М.: Узд-во РДЛ, 2004. – 224 с.

1

Навч.посіб.Науково-методична література видавництва СумДУ8
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів денної форми навчання / Укладач: Древаль О.Ю. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 20 с.
Методичні вказівки^ 3.1 Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Картки контролю – теми 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 та 1.6 - 4 варіантів, теми 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5 – 3 варіантів, теми 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5 – 4 варіантів.

^ 4 ГРАФИК МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ


Номер

модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ. тема)

Форма

контролю

Практичні

роботи

Тижні

семестру

1

Розділ 1

Тестування

1-3

2-6-й

2

Розділ 2

Тестування

4-6

7-12-й

3

Розділ 3

Тестування

7-9

13-18-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200__/200__ навч. рік.

Протокол № ______ від “______” _______________200__ р.

Завідувач кафедри О.М.Теліженко


Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи