Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки icon

Робоча програма з дисципліни "Ситуаційний менеджмент " для напряму (спеціальності) підготовки
Скачати 174.4 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Ситуаційний менеджмент " для напряму (спеціальності) підготовки
Дата19.08.2012
Розмір174.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

____________ Карпищенко О.І.

"____"________________ 2007 р.

РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни "Ситуаційний менеджмент "

для напряму (спеціальності) підготовки

7.050201 "Менеджмент организаций"

за спеціалізацією 02”Менеджмент підприємницької діяльності”

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
^

ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Се-местр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні занятия

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП

(КР)

ОДЗ


Всього

Лк

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

5

10

108

54

38

16

-

54

16

д/з

-

-Робоча програма розроблена на підставі кваліфікаційної характеристики спеціаліста, навчального плану та освітньо-професійної програми МОН України за професійним напрямом 0502 „Менеджмент організацій”

Укладач: доц. кафедри управління О.О.Павленко

Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1від 28 серпня 2007 р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.


ПОГОДЖЕНО:


  1. Випускаюча кафедра Теліженко О.М.
  1. Методкомісія факультету Карпищенко О.І.
  1. Нач. навчально – методичного відділу Коротченко В.Л.

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни "Ситуаційний менеджмннт " є формування у студентів систематизованого комплексу знань про оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками виявлення причин і джерел проблемних ситуацій та формування механізму їх розв’язання в загальній системі управління підприємством.

Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів ситуаційного менеджменту, аналіз економічних явищ і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах, функціональне ( традиційне ) керування підприємством , облік ризиків у ситуаційному менеджменті, кризові ситуації на підприємстві, методи та моделі розв’язання ситуацій , управління стратегічними ситуаціями, керування в кризовій ситуації, аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми, психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті, ситуаційні моделі лідерства.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:цілі та завдання, що вирішуються в ситуаційному менеджменті; методи планування та організації дії підприємства в разі винекнення проблемних ситуацій; проведення аналітичних досліджень розв’язання кризових ситуацій; основи проведеня аналізу проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми; психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті; ситуаційні моделі лідерства.

уміти: адаптувати всі види менеджменту – стратегічного і оперативного, постачальницького і збутового, управління персоналом до розв’язання конкретної проблемної ситуації; виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних принципів та правил менеджменту з метою уникнення кризових ситуацій; використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.

^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з планування, управління та організації виробництва.

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

  • Основи менеджменту,

  • Теорія економічного аналізу;

  • Економіка підприємства.

Основними розділами та питаннями які є базовими для викладання дисципліни є такі: організаційні структури управління; макросередовище господарювання; трудові ресурси підприємства; виробничі фонди; планування діяльності підприємства; витрати підприємства.

Перелік питань вхідного контролю.

  1. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства.

  2. Склад персоналу підприємства.

  3. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

  4. Планування діяльності підприємства в ринкових умовах.^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекции


Номер розділу

Номер

підрозділу чи теми

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на литературу


10-й семестр


1
Ситуаційний менеджмент та його технологія

1.1

Предмет, завдання та зміст дисципліни „Ситуаційний менеджмент”

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни.

2

[1, с.5-13; 2, с.13-18]1.2

Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах.

Поняття ситуаційного менеджменту. Функції, методи , принципи та правила ситуаційного менеджменту.

2

[1, с.11-16; 2, с.7-9]
2
Основні засадии управління кризовими ситуацями

2.1

Функціональне ( традиційне ) керування підприємством як бази ситуаційного менеджменту.

Класифікація кризових ситуацій. Основні питання управління кризою. Оптимізація виробничої програми.

2

[1, с.99-109]2.2

Облік ризиків у ситуаційному менеджменті

Поняття ризиків. Стратегії підприємства у кризовій ситуації. Напрямки виходу з кризи.

3

[1, с. 143-149]2.3

Кризові ситуації на підприємстві .

Загальний підхід до управління кризами на підприємстві. Моделі управління кризами. Інтуітивні та математичні моделі управління кризами.4

[1, с. 157-173;]2.4

Методи та моделі розв’язання ситуацій .

Розрахунок моделі економічнї стратегії. Розрахунок моделі виходу з кризи. Визначення рівня потенціалу підприємства

2

[1, с.174-178;]
3
Розробка стратегії підприємства для виходу з кризи

3.1

Управління стратегічними ситуаціями .

Мета, задачі, методи та зміст стратегічного планування. Організаційно-функціональна структура стратегічного управління виробництвом

3

[2, с.74-76; 3, с.15-21]3.2

Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми.

Поняття проблемних ситуацій та її вимірники. Загальна методика аналізу проблемної ситуації.

4

[1, с.179-194; 2, с.77-90]3.3

Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті.

Стиль керівництва при аналізі кризової ситуації. Структура та функції системи управління проблемною ситуацією.

2

[1, с. 195-214; 2, с.91-95]3.4

Ситуаційні моделі лідерства.

Основні засади формування лідерської моделі. Особливості форм лідерства при різних типах виробництва. Психологічний клімат колективу.

4

[1, с.34-50]
4
Управління ситуацією з урахуванням людського фактору

4.1

Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів .

Сущність людського фактору в управлінні. Урахуваня кадрового потенціалу підприємства при плануванні виходу з кризи.

2

[1, с.51-94; 2, с.152-167;]4.2

Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

Критерії формування поведінки менеджера. Методи управління колективом.

2

[1, с.95-105]4.3

Управління трудовими ресурсами в системі ситуаційного менеджменту.

Соціотехнічний підхід до управління трудовими ресурсами. Управління трудовими ресурсами та заробітною платою.

4

[1, с.116-142; 2, с.168-176; 3, с.59-109]4.4

Управління в кризовій ситуації.

Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні кризовим підприємством. Система управління проблемними ситуаціями за українськими та міжнародними стандартами.

2

[1, с.238-244; 2, с.103-108;]


Всього за семестр

38^ 2.2 Практичні заняття

Номер заня- ття


Номер розділу


Найменування та зміст практичної роботи


Обсяг, годин

Посилан-ня на літерату-ру


Примітки

1

1.2

Пр.роб.№1 - Визначення основних харктеристи кризової ситуації на прикладах виробничих та сервісних організацій

2

[1,2]

^ Розда-вальний матеріал

2

2.2

Пр.роб.№4 – Аналіз інформаційної бази кризового підприємства.

2

[1,2]

^ Розда-вальний матеріал

3

2.3

Пр.роб.№3 – Розрахунок потенціальних можливостей підприємства

2

[1,2]

^ Розда-вальний матеріал

4

3.1

Пр.роб.№2 – Визначення стратегій виходу з кризи

2

[1,2]

^ Розда-вальний матеріал

5

3.2

Пр.роб.№5 – Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми

2

[1,3,5]
6

4.1

Пр.роб.№6Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів


2

[1,3,5]
7

4.2

Пр.роб.№7Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях


2

[1,3,5]
8

4.4

Пр.роб.№8 – Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні кризовим підприємством.

2

[1,3,5]


Всього за семестр

16

^ 2.6 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентам


Номер розділу

Питання, теми для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

2.3

Інтуітивні та математичні моделі управління кризами.

3

[1, с.206-215]

3.1

Використання теорії ймовірності в системах управління кризовими ситуаціями

3

[1, с.34-50; 4, с.312-347]

3.3

Структура та функції системи управління проблемною ситуацією.

3

[3, с.36-42]

4.1

Урахуваня кадрового потенціалу підприємства при плануванні виходу з кризи.

2

[3, с.42-49]
Опрацювання тем лекційного курсу та підготовка до практичних занять

27Всього за семестр

38


^ 2.7 Індивідуальні заняттяНомер заня- ття


Найменування та зміст практичної роботи


Обсяг, годин

Посилан-ня на літерату-ру

1

^ Визначення основних харктеристи кризової ситуації на прикладах виробничих та сервісних організацій

2

[1,2]

2

^ Аналіз інформаційної бази кризового підприємства.

2

[1,2]

3

Розрахунок потенціальних можливостей підприємства

2

[1,2]

4

^ Визначення стратегій виходу з кризи

2

[1,2]

5

Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми

2

[1,3]

6

^ Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів


2

[1,3]

7

^ Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

2

[1,3]

8

Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні кризовим підприємством.

2

[1,3]
Всього за семестр

16

^ 3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРИАЛИ


Ном п/п


Назва

Наявна кількість,

примірн.


Вид
^ Основна література1

Азоева В.П. Управление организацией: Учебник / Под ред. ИНФРА-М,1998.-669 с.

5

Підручник

2

Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.

5

Підручник

3

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - ЗЕИЗД. М.: Гардарики, 2002. - 528 с.

40

Підручник

4

Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2001.-160с.

20

Підручник

5

Казанцев А.К., Подлесньїх В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяиственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 367 с.

20

Підручник^ 3.1 Навчально - методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Картки контролютеми 1.1-2.4 –4 варіантів, тема 3.1-3.4 – 4 варіантів, тема 4.1-4.4 – 4 варіантів


^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Розділ 1,2

Письмовий

1-4

2 –7-й

2

Розділи 3

Письмовий

5-6

8 – 12-й

3

Розділ 4

Письмовий

7-8

13 – 18-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconЗ дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „мотивація персоналу”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент»...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconР. С. Ладиженська Н. М. Влащенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» для студентів 4 курсу напряму...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма з дисципліни "Антикризовий менеджмент" для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого та навчального плану, освітньо-професійної...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconРобоча програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого та навчального плану, освітньо-професійної...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconПрограма та робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент організацій” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст,...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconМ. М. Новікова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Ситуаційний менеджмент \" для напряму (спеціальності) підготовки iconТ. А. Коляда програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи