З дисципліни „ситуаційний менеджмент” icon

З дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Скачати 173.01 Kb.
НазваЗ дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Дата19.08.2012
Розмір173.01 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної форми навчання / Укладач: О.О.Павленко – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.


Кафедра управління


ЗМІСТ

С.

ВСТУП 5

^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 6

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 6

2.1 Лекції 6

2.2 Практичні заняття 9

2.4 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами 10

2.5 Індивідуальні заняття 11

^ 3 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 12

3.1 Загальні вимоги та критерії оцінювання 12

3.2 Питання для підготовки до іспиту 13

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 15ВСТУП


Метою викладання дисципліни "Ситуаційний менеджмннт " є формування у студентів систематизованого комплексу знань про оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками виявлення причин і джерел проблемних ситуацій та формування механізму їх розв’язання в загальній системі управління підприємством.

Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів ситуаційного менеджменту, аналіз економічних явищ і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах, функціональне ( традиційне ) керування підприємством , облік ризиків у ситуаційному менеджменті, кризові ситуації на підприємстві, методи та моделі розв’язання ситуацій , управління стратегічними ситуаціями, керування в кризовій ситуації, аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми, психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті, ситуаційні моделі лідерства.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:цілі та завдання, що вирішуються в ситуаційному менеджменті; методи планування та організації дії підприємства в разі винекнення проблемних ситуацій; проведення аналітичних досліджень розв’язання кризових ситуацій; основи проведеня аналізу проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми; психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті; ситуаційні моделі лідерства.

уміти: адаптувати всі види менеджменту – стратегічного і оперативного, постачальницького і збутового, управління персоналом до розв’язання конкретної проблемної ситуації; виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних принципів та правил менеджменту з метою уникнення кризових ситуацій; використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Загальний обсяг навчальної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів напряму 7.050201 – „Менеджмент організації” денної форми навчання складає 108 годин, з них лекцій - 38 годин, практичних занять - 16 годин, самостійна робота студентів - 54 годин.


Таблиця 1.1 - Витяг з навчального плану

Курс

Се-местр

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

КП (КР)

Форма підс. контр.

Всього

Лекц.

Практ.

Лаб.

Всього

ІРС

5

10

108

54

38

16

-

54

16

-

іспит


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекції

Таблиця 2.1 – Зміст лекційних занять

Номер

підрозділу чи теми

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на литературу
10-й семестрСитуаційний менеджмент та його технологія

1.1

Предмет, завдання та зміст дисципліни „Ситуаційний менеджмент”

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни.

2

[1, с.5-13; 2, с.13-18]

1.2

Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах.

Поняття ситуаційного менеджменту. Функції, методи , принципи та правила ситуаційного менеджменту.

2

[1, с.11-16; 2, с.7-9]


Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4
Основні засадии управління кризовими ситуацями2.1

Функціональне ( традиційне ) керування підприємством як бази ситуаційного менеджменту.

Класифікація кризових ситуацій. Основні питання управління кризою. Оптимізація виробничої програми.

2

[1, с.99-109]

2.2

Облік ризиків у ситуаційному менеджменті

Поняття ризиків. Стратегії підприємства у кризовій ситуації. Напрямки виходу з кризи.

3

[1, с. 143-149]

2.3

Кризові ситуації на підприємстві .

Загальний підхід до управління кризами на підприємстві. Моделі управління кризами. Інтуітивні та математичні моделі управління кризами.

4

[1, с. 157-173;]

2.4

Методи та моделі розв’язання ситуацій .

Розрахунок моделі економічнї стратегії. Розрахунок моделі виходу з кризи. Визначення рівня потенціалу підприємства

2

[1, с.174-178;]
Розробка стратегії підприємства для виходу з кризи3.1

^ Управління стратегічними ситуаціями .

Мета, задачі, методи та зміст стратегічного планування. Організаційно-функціональна структура стратегічного управління виробництвом

3

[2, с.74-76; 3, с.15-21]

3.2

Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми.

Поняття проблемних ситуацій та її вимірники. Загальна методика аналізу проблемної ситуації.

4

[1, с.179-194; 2, с.77-90]

3.3

Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті.

Стиль керівництва при аналізі кризової ситуації. Структура та функції системи управління проблемною ситуацією.

2

[1, с. 195-214; 2, с.91-95]

3.4

Ситуаційні моделі лідерства.

Основні засади формування лідерської моделі. Особливості форм лідерства при різних типах виробництва. Психологічний клімат колективу.

4

[1, с.34-50]
Управління ситуацією з урахуванням людського фактору4.1

Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів .

Сутність людського фактору в управлінні. Урахування кадрового потенціалу підприємства при плануванні виходу з кризи.

2

[1, с.51-94; 2, с.152-167;]

4.2

Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

Критерії формування поведінки менеджера. Методи управління колективом.2

[1, с.95-105]

1

2

3

4

4.3

Управління трудовими ресурсами в системі ситуаційного менеджменту.

Соціотехнічний підхід до управління трудовими ресурсами. Управління трудовими ресурсами та заробітною платою.

4

[1, с.116-142; 2, с.168-176; 3, с.59-109]

4.4

Управління в кризовій ситуації.

Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні кризовим підприємством. Система управління проблемними ситуаціями за українськими та міжнародними стандартами.

2

[1, с.238-244; 2, с.103-108;]
Всього за семестр

38

^ 2.2 Практичні заняття


Таблиця 2.2 – Зміст практичних занять


Номер розділу


Найменування та зміст практичної роботи


Обсяг, годин

Посилан-ня на літерату-ру

1.2

Пр.роб.№1 - Визначення основних харктеристик проблемної ситуації на прикладах виробничих та сервісних організацій

2

[1,2]

2.2

Пр.роб.№2 – Аналіз інформаційної бази підприємства.

2

[1,2]

2.3

Пр.роб.№3 – Розрахунок потенціальних можливостей підприємства

2

[1,2]

1

2

3

4

3.1

Пр.роб.№4 – Визначення стратегій розвитку підприємства

2

[1,2]

3.2

Пр.роб.№5 – Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми

2

[1,3,5]

4.1

Пр.роб.№6Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів


2

[1,3,5]

4.2

Пр.роб.№7 – Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях


2

[1,3,5]

4.4

Пр.роб.№8 – Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні підприємством.

2

[1,3,5]
Всього за семестр

16


^ 2.4 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами


Таблиця 2.4 – Зміст самостійної роботи студента

Номер розділу

Питання, теми для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

2.3

Інтуітивні та математичні моделі управління кризами.

3

[1, с.206-215]

3.1

Використання теорії ймовірності в системах управління кризовими ситуаціями

3

[1, с.34-50; 4, с.312-347]

3.3

Структура та функції системи управління проблемною ситуацією.

3

[3, с.36-42]

4.1

Урахуваня кадрового потенціалу підприємства при плануванні виходу з кризи.

2

[3, с.42-49]
Опрацювання тем лекційного курсу та підготовка до практичних занять

27Всього за семестр

38
В міжсесійний період студент самостійно вивчає рекомендовану літературу, методичні посібники, довідкову літературу.


^ 2.5 Індивідуальні заняття

Таблиця 2.5 – Зміст індивідуальних занять

Номер заня- ття


Найменування та зміст індивідуального заняття


Обсяг, годин

Посилан-ня на літерату-ру

1

^ Визначення основних харктеристи кризової ситуації на прикладах виробничих та сервісних організацій

2

[1,2]

2

^ Аналіз інформаційної бази кризового підприємства.

2

[1,2]

3

Розрахунок потенціальних можливостей підприємства

2

[1,2]

4

^ Визначення стратегій виходу з кризи

2

[1,2]

5

Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми

2

[1,3]

6

^ Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів


2

[1,3]

7

Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

2

[1,3]

8

^ Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні кризовим підприємством.

2

[1,3]
Всього за семестр

16
^ 3 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ


3.1 Загальні вимоги та критерії оцінювання

Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Ситуаційний менеджмент» є іспит

Об'єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати відповідей на програмні питання.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо.


^ Критерії оцінювання

Оцінка „відмінно” виставляється за:

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- самостійне впевнене і правильне застосування знань в конкретних умовах;

- вміле формулювання висновків і узагальнень.

Оцінка „добре” виставляється за:

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- формулювання висновків і узагальнень;

- допущення окремих несуттєвих помилок.

Оцінка „задовільно” виставляється за:

- знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

- спрощений виклад матеріалу з вказаного питання;

- застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача;

- допущення окремих суттєвих помилок.

Оцінка „незадовільно” виставляється за:

- фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

- непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок;

- невміння робити узагальнення та висновки;

- невірне тлумачення сутності ключових понять;

- невміння застосувати знання у практичній діяльності.


^ 3.2 Питання для підготовки до іспиту 1. Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах.

 2. Поняття ситуаційного менеджменту. Функції, методи , принципи та правила ситуаційного менеджменту.

 3. Функціональне ( традиційне ) керування підприємством як бази ситуаційного менеджменту.

 4. Класифікація кризових ситуацій. Основні питання управління кризою. Оптимізація виробничої програми.

 5. Облік ризиків у ситуаційному менеджменті

 6. Поняття ризиків. Стратегії підприємства у кризовій ситуації. Напрямки виходу з кризи.

 7. Кризові ситуації на підприємстві .

 8. Загальний підхід до управління кризами на підприємстві. Моделі управління кризами. Інтуітивні та математичні моделі управління кризами.

 9. Методи та моделі розв’язання ситуацій .

 10. Розрахунок моделі економічнї стратегії. Розрахунок моделі виходу з кризи. Визначення рівня потенціалу підприємства

 11. Розробка стратегії підприємства для виходу з кризи

 12. Управління стратегічними ситуаціями .

 13. Мета, задачі, методи та зміст стратегічного планування. Організаційно-функціональна структура стратегічного управління виробництвом

 14. Аналіз проблемних ситуацій і їхніх наслідків та заходи для підвищення стійкості роботи фірми.

 15. Поняття проблемних ситуацій та її вимірники. Загальна методика аналізу проблемної ситуації.

 16. Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті.

 17. Стиль керівництва при аналізі кризової ситуації. Структура та функції системи управління проблемною ситуацією.

 18. Ситуаційні моделі лідерства.

 19. Основні засади формування лідерської моделі. Особливості форм лідерства при різних типах виробництва. Психологічний клімат колективу.

 20. Управління ситуацією з урахуванням людського фактору

 21. Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів .

 22. Сущність людського фактору в управлінні. Урахуваня кадрового потенціалу підприємства при плануванні виходу з кризи.

 23. Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

 24. Критерії формування поведінки менеджера. Методи управління колективом.

 25. Управління трудовими ресурсами в системі ситуаційного менеджменту.

 26. Соціотехнічний підхід до управління трудовими ресурсами. Управління трудовими ресурсами та заробітною платою.

 27. Управління в кризовій ситуації.

 28. Урахування особливостей сучасної економіка при управлінні кризовим підприємством. Система управління проблемними ситуаціями за українськими та міжнародними стандартами.^ 4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Основна література

 1. Азоева В.П. Управление организацией: Учебник / Под ред. ИНФРА-М,1998.-669 с.

 2. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.

 3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - ЗЕИЗД. М.: Гардарики, 2002. - 528 с.

 4. Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2001.-160с.

 5. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяиственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 367 с.Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


Ситуаційний МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Укладачі: Олена Олексіївна Павленко


Редактор Н.О.Кравченко


Відповідальний за випуск О.М. ТеліженкоПлан 2007р., поз.

Підп. до друку

Наклад 100 прим.

Собівартість вид.


Формат 60х84 1/16.

Замовлення №

Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк.


Вид-во СумДУ. Р. с. № 34 від 11.04.2000р. 40007, м. Суми,

вул. Р.-Корсакова, 2


Друкарня СумДУ. 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Схожі:

З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconРобоча програма з дисципліни "Ситуаційний менеджмент " для напряму (спеціальності) підготовки
Робоча програма розроблена на підставі кваліфікаційної характеристики спеціаліста, навчального плану та освітньо-професійної програми...
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconРобоча програма навчальної дисципліни
Менеджмент готельного, курортного І туристського сервісу”, 0502 – «Менеджмент», спеціальності 050200 – “Менеджмент організацій”
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconЗалікові питання для студентів зі спецкурсу
Системний, структурно-функціональний та ситуаційний підходи в державному управлінні
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „основи екології”
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconДисципліни
Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. Менеджмент як специфічна область знань...
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
«бакалавр» галузь знань 050200 Менеджмент, 052001 Менеджмент організацій, 050201 Менеджмент організацій, 050206 Менеджмент зовнішньоекономічної...
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
«бакалавр» галузь знань 050200 Менеджмент, 052001 Менеджмент організацій, 050201 Менеджмент організацій, 050206 Менеджмент зовнішньоекономічної...
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
«Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві»,...
З дисципліни „ситуаційний менеджмент” iconГ. В. Висоцька тексти лекцій з дисципліни «менеджмент організацій»
Тексти лекцій з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 030601 "Менеджмент"/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи