Затверджую icon

Затверджую
Скачати 237.26 Kb.
НазваЗатверджую
Дата19.08.2012
Розмір237.26 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки україни

Сумський держАВний університет

Затверджую

Декан факультету менеджменту та економіки

_________________ О.І. Карпіщенко

"___" _________________ 2007 г.
робоча ПРОГРАМАз навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”

для напряму (спеціальності) підготовки:

7.050201 та 8.050201 – "Менеджмент організацій"


Факультет менеджменту та економіки

Кафедра управління

витяг з навчального плану

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота,

годин

Форма контролю

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

(спец.)

5

9

108

54

38

16

-

54

16

диф.залік

-

-

Денна

(маг.)

5

9

108

38

38

-

-

70

34

диф.залік

-

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 0502 – "Менеджмент організацій" і кваліфікаційної характеристики фахівця.
^

Укладач: Г.О. Швіндіна


Розглянута і схвалена на засіданні кафедри управління

протокол № 1 від 28.08.2007 р.

Зав. кафедрою О.М. Теліженко


ПОГОДЖЕНО:

  1. Випускаюча кафедра: О.М. Теліженко

  2. Методична комісія факультету О.І. Карпіщенко

  3. Нач. учбово-методичного відділу В. Л. Коротченко.

^ 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.


1.1 Мета і задачі викладання дисципліни полягають у вивченні слухачами питань розробки стратегічних планів, в одержанні навичок ідентифікації стратегічних бізнес-одиниць, в освоєнні методів аналізу конкурентноздатності організації, позиціонування на ринку, а також у вивченні практичних методів формулювання тактичних і стратегічних задач по чи утриманню завоюванню позицій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинний знати: основні терміни і категорії стратегічного менеджменту; елементи місії і цілей компанії; основні принципи й етапи створення стратегічних планів розвитку; складові успішної реалізації стратегії; основні прийоми завоювання бажаної позиції на ринку (сегменті, ніші і т.д.); володіти знаннями техніки имяобразования, позиціонування бренду, слогана, товару; основи рекламного планування; стратегії збуту і т.д.

Студент повинний уміти: розробити стратегічний план для довільно обраної фірми, при цьому застосовувати знання основних показників фінансової ефективності реалізованої проекту; збирати й аналізувати маркетингову інформацію, а потім використовувати її для довгострокових прогнозів; зробити аналіз конкурентноздатності в галузі, у регіоні; зробити об'єктивну оцінку проекту нового товару, нового бренда і т.д.; уміти планувати рекламну кампанію, адекватну виробленої раніше корпоративної стратегії; а також оцінити результати в ході і після її проведення.


^ 1.2 Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі.

Перелік основних дисциплін, що забезпечують: основи менеджменту, планування діяльності підприємства, маркетинг.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

    1. Лекції

Номер розділу

Номер підрозділу чи теми

Найменування теми, питань

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1
Розвиток стратегічного менеджменту. Загальний огляд


1

^ Необхідність і актуальність упровадження стратегічного управління. Основні поняття.

Види змін, "стратегічні вікна". Причини запізнювання реакції на зміни. Заходи щодо скорочення запізнювання реакції на зміни.

2

[1, с.214-251; 2, с.24-29, 40-108; 3, с.28-33].
2

^ Зміст стратегії.

Сутність стратегії, стратегічного управління (менеджменту). Вироблення місії і цілей організації. Основний їхній зміст і характеристика. Цілі та задачі організації. Зона толерантності. Теорія стейк-холдерів (зацікавлені групи).

2

[4, с.103-115; 5, с.43-51; 7, с.26-35, 330-361; 8, с.94-101]
3

^ Аналіз зовнішнього середовища компанії.

Фактори зовнішнього середовища. Середовище прямого впливу. Середовище непрямого впливу. Зовнішні сили, які компанія повинна враховувати. Алгоритм аналізу галузі та споживача.

2

[3, c. 255-265; 4, с. 46-62]
4

^ Аналіз внутрішнього середовища організації.

Аналіз внутрішнього середовища. Оцінка незмінної політики (курсу). Аналіз функцій і ресурсів компанії. SWOT – аналіз. Оцінка конкурентоспроможності цін та витрат компанії.

2

[1, с.394-108; 2, с.195-213; 3, с.85-106; 4, с.65-100; 7, с.37-169]

2
Стратегія та конкурентна перевага


5

^ Конкурентні стратегії.

Теорія життєвого циклу продукції. Класичне представлення про життєвий цикл товару. Рекомендації зі стратегії на кожній зі стадій. Слабкі сторони теорії ЖЦ і альтернативні їй концепції. Діючі сили на ринку, їх вплив на внутрішньогалузеву конкуренцію. Конкурентні стратегії за Юдановим. П'ять загальних конкурентних стратегій (за Майклом Портером)

4

[6, с.45,108-109,166; 1, с.214-251; 2, с.24-29]
6

^ Використання атакуючих та оборонних стратегій для збереження конкурентної переваги.

Стратегічні варіанти розвитку для бізнесу на різних стадіях розвитку ринку. Формулювання і впровадження стратегій. Стратегії оборонні Стратегія наступальні. Стратегія компаній, що прагнуть до заняття єдиної ринкової ніші.

2

[4, с. 237-251; 7, с.576-601]
7

^ Розробка стратегії за рівнями ієрархії.

Побудова стратегічної піраміди. Корпоративна стратегія. Ділова стратегія. Функціональна стратегія. Операційна стратегія. Визначення стратегічних бізнес-одинць (СБО).

2

[4, с. 70-88]

3
Аналіз можливостей організації і розробка адекватних стратегій


8

^ Аналіз стратегічних можливостей СБО

Метод розміщення ресурсів по Друкеру. Матриця БКГ. Комбіновані портфельні моделі (модель МакКинси). Матриця життєвого циклу Артура Д. Литтла. Вартісні моделі планування. Застосування синергізму. Розвиток компанії.

4

[1, с.170-171; 5, с.214-243; 6, с.141-168, 166-168]
9

^ Техніка ім'ястворення та розробки слогану.

Існуючі техніки ім'ястворення: їх критика. Правила розробки та експрес-тестування слогану. Успішна торгова марка. Елементи індивідуальності марки. Взаємозв'язок між успішністю марки та успіхом стратегії компанії.

4

[-]
10

^ Процес розробки нового товару.

Процес розробки нового товару. Джерела ідей. Аналіз нового бізнесу. Зміст інвестиційного проекту. Реалізація проекту. Поняття про пробний маркетинг. Процес адаптації споживачів до товару. Характеристики ринку споживачів.

2

[6, с.244-246]
11

^ Стратегії комунікацій

Поняття про маркетингові комунікації: сутність, ціль. Купівельна поведінка. Поняття про одиницю, що приймає рішення про покупку. Рекламне планування. Розробка ефективного звертання до цільової аудиторії. Основні прийоми розміщення реклами. Планування прямого маркетингу, інтерактивного маркетингу, заходів по просуванню, PR і т.ін.

4

[8, с.501-510]
12

^ Цінові стратегії

Розробка стратегії ціноутворення. Визначення цілей цінової політики. Методи ціноутворення. Поняття про економічну вигоду покупця (ЕВП). Цінові модифікації. Модифікації за географічним принципом, через систему скидок, модифікації для стимулювання збуту. Цінова дискримінація. Східчасте зниження цін. Контроль за рівнем націнок, що запровадили посередники.

4

[2, с.223-228]

4
Реалізація стратегії: структура, бюджети, системи підтримки.


13

^ Реінжинірінг і структура.

Керівництво процесом виконання стратегії. Створення життєздатної організації. Приведення організаційної структури у відповідність до стратегії. Стратегічні переваги та недоліки різних організаційних структур управління.

2

[4, с. 417-475]
14

^ Виконання стратегії.

Ув'язування бюджетів зі стратегією. Упровадження підтримуючих систем. Розробка систем матеріального заохочення, що підтримують стратегію.

2

[4, с. 481-510; 7, с. 698-707]Всього за семестр

38

^ 2.2 Практичні (семінарські) заняття (для спеціалістів)

Номер

заняття

Найменування і зміст практичної роботи

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1.

Вступне заняття.

Попередній тест на перевірку залишкових знань по основних категоріях менеджменту.

2

[1-7]

2.

Контроль по темам № 1, 2. Семінар на тему 3 "Аналіз факторів зовнішнього середовища". Розв'язання задач.

2

[1-7]

3.

Контроль по темам № 4.

2

[1-7]

4.

Контроль по темам № 5. Семінар на тему 5 "Конкурентні стратегії сучасних підприємств". Розв'язання задач.

2

[1-7]

5.

Контроль по темам № 6, 7.

2

[1-7]

6.

Контроль по темі № 8, 9.

2

[1-7]

7.

Контроль по темі № 10

2

[1-7]

8.

Контроль по темам № 11, 12-14.

2

[1-7]
Всього за семестр:

16

^ 2.3 Питання, що виносяться для самостійного вивчення

Номер

заняття

Номер

розділів

Найменування і зміст практичної роботи

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1.

5

Розрахунок ринкової частки компанії відносно основного конкурента.

2

[1-8, 11]

2.

6

Матриця оцінки технологічних можливостей організації.

2

[1-8, 11]

3.

7

Відпрацювання техніки ідентифікації СБО.

2

[1-8, 11]

4.

8

Аналіз за допомогою портфоліо-методу конкурентоспроможності обраної фірми

2

[1-8, 11]

5.

8

Побудова матриці БКГ для аналізу потенційних СБО підприємства

2

[1-8, 11]

6.

9

Відпрацювання технік ім'ястворення. Розробка брендів для довільних нових товарів (напрямків бізнесу).

2

[1-8, 11]

7.

11

Розрахунок ефективності реклами й найбільш оптимальних її заходів.

2

[1-8, 11]

8.

12

Модифікації за географічним принципом, через систему скидок, модифікації для стимулювання збуту. Розрахунок ціни товару, використовуючи метод "прибутку на капітал"

2

[1-8, 11]

9.

13

Розробка рекомендацій щодо реструктуризації довільно обраного підприємства у відповідності до запропонованої стратегії – лише для спеціалістів

2

[1-8, 11]

10.

14

Мистецтво мотивації: компенсаційні виплати за досягнуті результати

1

[1-8, 11]

11.
Підготовка до лекційних та практичних занять

19


^ Всього за семестр – для магістрів:

36


Всього за семестр – для спеціалістів:

38
^ 2.3 Індивідуальна робота зі студентами (для спеціалістів)

Номер

заняття

Найменування і зміст практичної роботи

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1.

Особливості оцінки відносної частки ринку компанії.

2

[1-8, 11]

2.

Оцінка та розрахунок оцінки фактичної частки ринку компанії

2

[1-8, 11]

3.

Особливості застосування конкурентних стратегій у сучасних умовах

2

[1-8, 11]

4.

Розрахунок показників ємності ринку, оцінка порівняльної конкурентоспроможності,

2

[1-8, 11]

5.

SWOT-аналіз як інструмент обґрунтування стратегії

2

[1-8, 11]

6.

Оцінка конкурентного потенціалу організації та застосування цих показників при визначенні напрямків розвитку

2

[1-8, 11]

7.

Матричний аналіз можливостей компанії за допомогою матриць БКГ та МакКінзі

2

[1-8, 11]

8.

Стратегія та тактика ціноутворення

2

[1-8, 11]
Всього за семестр:

16

^ 2.4 Індивідуальна робота зі студентами (для магістрів)

Номер

заняття

Найменування і зміст індивідуальної роботи

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1.

Попередній тест на перевірку залишкових знань по основних категоріях менеджменту.

2

[1-11]

2.

Семінар на тему 3 "Аналіз факторів зовнішнього середовища".

2

[1-11]

3.

Особливості оцінки відносної частки ринку компанії.

2

[1-11]

4.

Оцінка та розрахунок оцінки фактичної частки ринку компанії

2

[1-11]

5.

Семінар на тему 4 "Аналіз факторів внутрішнього середовища".

2

[1-11]

6.

Семінар на тему 5 "Конкурентні стратегії сучасних підприємств".

2

[1-11]

7.

Модуль № 1. Особливості застосування конкурентних стратегій у сучасних умовах

2

[1-11]

8.

Розрахунок показників ємності ринку, оцінка порівняльної конкурентоспроможності,

2

[1-11]

9.

SWOT-аналіз як інструмент обґрунтування стратегії

2

[1-11]

10.

Семінар на тему 6 "Використання атакуючих та оборонних стратегій для збереження конкурентної переваги ".

2

[1-11]

11.

Оцінка конкурентного потенціалу організації та застосування цих показників при визначенні напрямків розвитку

2

[1-11]

12.

Семінар на тему 8 "Аналіз стратегічних можливостей СБО"

2

[1-11]

13.

Матричний аналіз можливостей компанії за допомогою матриць БКГ та МакКінзі

2

[1-11]

14.

Ситуаційні завдання з теми 9 та 10.

2

[1-11]

15.

Семінар на тему 10 " Процес розробки нового товару "

2

[1-11]

16.

Аналіз існуючих прийомів до розробки стратегії комунікації

2

[1-11]

17.

Модуль № 2. Стратегія та тактика ціноутворення

2

[1-11]
Всього за семестр:

34

^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

    1. Учбово-методична література

№ п/п

Найменування учбово-методичної літератури

Вид

Наявність, прим.

^ Основна література

1.

Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство/ Пер. с англ. – М.: Финпресс, 2000. - 272 с.

Підручник

1

2.

Галушка З.І., Комарницький І.Ф. Стратегічний менеджмент: Навч.-методичний посібник. - Чернівці: ЧНУ, Рута, 2006.- 247 с.

Навч.

посібник

1

3.

Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник.-К.: Алерта, 2006. - 404 с.

Підручник

1

4.

Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотипне – Львів: "Новий Світ - 2000", 2006. – 388 с.

Навч.

посібник

81

5.

Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во "Університетська книга", 2003. - 734 с.

Навч.

посібник

1

6.

Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник .-К.:Каравела, 2006.-320 с.

Підручник

100

7.

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Уч. пособие .-К.:ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2002.-560 с.

Навч.

посібник

40

8.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Підручник

2

Додаткова література

9.

Альткор Є. Стратегії виходу з товарною маркою на закордонні ринки//Маркетинг в Україні. - 2003. - № 2.-С. 14 - 15.

Стаття

1

10.

Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Теорія та практика: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 196 с.

Навч.

посібник

1

^ Навчально-методична література видавництва СумДУ

11.

Швіндіна Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний менеджмент" для студ. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" заочної форми навчання/Уклад. Г.О. Швіндіна.-Суми:СумДУ,2004. - 26 с

Методичні вказівки

93

^ 3.1.3 Роздавальний матеріал

№ п/п

Найменування учбово-методичної літератури (по темах)

Наявність екземплярів

Вид

1

Рисунок 3.1 - "Зовнішні сили, які компанія повинна враховувати" до теми №3.

10

Рук.

2

Рисунок 11.1 – "Процес рекламного планування" до теми № 11

10

Рук.


^ 3.2 Учбово-методичні матеріали для проведення модульних контролів знань студентів.

Контроль знань студентів здійснюється по рейтинговій системі в писемній формі. Включає контроль теоретичних знань на кожнім занятті, рішення задач і написання рефератів по розділах, винесеним на самостійне відпрацювання. Модульний контроль передбачений у формі підсумкової оцінки за написання контрольних робіт на практичних заняттях.

Номер модуля

Теоретичний (лекційний матеріал), що виноситься на контроль

Вид контролю

Практичні заняття

Термін здачі модуля

1

Необхідність і актуальність упровадження стратегічного управління. Зміст стратегії. Аналіз зовнішнього середовища компанії. Аналіз внутрішнього середовища організації. Конкурентні стратегії. Використання атакуючих та оборонних стратегій для збереження конкурентної переваги.

Підсумок

1-4


7 тиждень

2

Розробка стратегії за рівнями ієрархії. Аналіз стратегічних можливостей СБО. Процес розробки нового товару. Стратегії комунікацій. Цінові стратегії. Реінжинірінг і структура. Виконання стратегії.

Підсумок

5-8

17 тиждень
  1. ^ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМИ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко

Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко


Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко


Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко


Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко


Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко

Робоча програма переглянута і затверджена на засіданні кафедри "___" __________ 200__ р., протокол № ____.


Зав. кафедрою О.М. Теліженко
Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи