Сумський державний університет icon

Сумський державний університет
НазваСумський державний університет
Сторінка1/7
Дата19.08.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетДо друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В. Б. Юскаєв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для проведення практичних занять з дисципліни

"Стратегічний менеджмент"


для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201

"Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Укладачі: доц., канд. екон. наук Г.О. Швіндіна

ас. С.М. Рибальченко

Відповідальний

за випуск проф., д-р екон. наук О.М. Теліженко


Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання канд. фіз.-мат. наук Білоус О.А.


Суми

Видавництво СумДУ

2008

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для проведення практичних занять з дисципліни

"Стратегічний менеджмент"


для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201

"Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2008

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічний менеджмент" для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201 „Менеджмент організацій” денної форм навчання/ Укладачі: Г.О. Швіндіна, С.М. Рибальченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

^

Кафедра управлінняЗміст


С.

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ 4

ФАХІВЦЯ 4

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 4

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи 4

2.2Практичні (семінарські) заняття 4

5 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 6

5.1 Визначення відносної частки ринку 6

5.2 Розрахунок фактичної частки ринку компанії 7

5.3 Оцінка конкурентоспроможності товару експертним методом. 9

5.4 Вибір цільового сегмента 10

5.5 Визначення еластичності попиту 14

5.6 Побудова матриці БКГ (BCG) 15

5.7 Ціноутворення методом прибутку на капітал 20

5.8 Ціноутворення методом надбавки 1 21

5.9 Ціноутворення методом надбавки 2 22

5.10 Ціноутворення методом надбавки 3 23

5.11 Визначення ціни на продукцію різними способами 24

Додаток А 25

^ ДОДАТОК Б 26

ДОДАТОК В 30

ДОДАТОК Г 36

ДОДАТОК Д 39

ДОДАТОК Е 45

ДОДАТОК Ж 50

ДОДАТОК И 52

ДОДАТОК К 54

ДОДАТОК Л 57

ДОДАТОК М 59

^ ДОДАТОК Н 61


1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ

ФАХІВЦЯ


Метою викладання дисципліни "Стратегічний менеджмент" є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми, методи та засоби стратегічного менеджменту.

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: визначення сутності та змісту процесу розроблення стратегічних планів, набуття студентами навичок ідентифікації стратегічних бізнес-одиниць, засвоєння методів аналізу конкурентоспроможності організації, позиціонування на ринку, а також оволодіння практичними методами формулювання тактичних і стратегічних завдань компанії щодо утримання чи завоювання ринкових позицій.


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи


Таблиця 1.1 – Витяг з робочої програми

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота,

годин

Форма контролю

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

(спец)

5

9

108

54

38

16

-

54

16

диф.залік

-

-

Денна

(маг.)

5

9

108

38

38

-

-

70

34

диф.залік

-

-


^ 2.2Практичні (семінарські) заняття

Номер

заняття

Найменування і зміст практичної роботи

Обсяг, годин

1.

Контроль по темам № 1, 2. Семінар на тему 3 "Аналіз факторів зовнішнього середовища". Розв'язання задач.

2

2.

Контроль по темам № 3, 4. Розв'язання типових задач.

2

3.

Контроль по темам № 5. Семінар на тему 5 "Конкурентні стратегії сучасних підприємств". Розв'язання задач.

2

4.

Контроль по темам № 6, 7.

2

5.

Контроль по темі № 8, 9.Вирішення кейсів. Матричний аналіз господарського портфеля компанії.

2

6.

Контроль по темі № 10 та 11. Презентація стратегії.

2

7.

Контроль по темам № 12-14. Підведення підсумків. Презентація стратегії.

2

8.

Презентації стратегії. Підведення підсумків.

2
Всього за семестр:

16^ 5 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"


5.1 Визначення відносної частки ринку


^ Загальні вказівки

Відносна частка ринку розраховується як відношення частки ринку компанії до частки ринку найнебезпечнішого конкурента, виражене у відносних одиницях, а не в доларах. Наприклад, якщо фірма "А" має 15% від загальної ємкості ринку, а частка найбільшого конкурента рівна 30%, то відносна частка А становитиме 0,5. Якщо бізнес "В" займає найбільшу частку на ринку - 40%, а його основний конкурент має тільки 30%, то відносна частка "В" становитиме 1,33. З прикладу видно, що відносна частка може бути більше одиниці тільки в тому випадку, якщо компанія є найбільшою з гравців на даному сегменті ринку і, навпаки, у фірм, що мають одного або більше за конкурентів, що перевершує їх за силою, відносна частка завжди буде менше 1.

За необхідності порівняння ринкової частки конкурентів, як у нашому випадку, застосовується показник відносної ринкової частки підприємства, який обчислюється за формулою


, (5.1.1)

де РЧП – ринкова частка підприємства;

РЧК – відповідна ринкова частка конкурента.

При цьому можливі такі варіанти:

- якщо ВЧР > 1, то підприємство є лідером та має найсильніші ринкові позиції;

- якщо ^ ВЧР = 1, то ринкове становище підприємства аналогічне до становища головного конкурента;

- якщо ВЧР < 1, то фірма має слабкі ринкові позиції.

Зауваження. Якщо ринок поділяють між собою дві компанії (як у нашому випадку) то відносна частка ринку розраховується як відношення обсягу реалізації компанії до обсягу реалізації її конкурента.

^ Поставлення задачі

Встановити ринкову частку Компанії "А" відносно його основного конкурента Компанії "Б", які ведуть діяльність на одному географічному ринку, та зробити стислі висновки.

Вихідні дані у таблиці додатка Б.


^ Приклад умови та розв’язання

Вихідні дані:

Компанія "А" реалізувала 335 тонн жирних сирів за середньою ціною 11500 грн/т та 45 тонн масла вершкового за середньою ціною 11250 грн/т. Відповідно компанія "Б" реалізувала 130 тонн жирних сирів за ціною 10570 грн/т та масла вершкового 570 т за середньою ціною 7600 грн/т.

Відносна частина ринку жирних сирів компанії "А":

.

Відносна частка ринку масла вершкового компанії "А":

.

Таким чином, компанія "А" є монопольним лідером з виробництва сирів та має незначні обсяги виробництва та реалізації супутньої групи товарів. Щодо компанії "Б" – спостерігається зворотна ситуація.


^ 5.2 Розрахунок фактичної частки ринку компанії


Загальні вказівки

Частка ринку - співвідношення між обсягом продажів продукту або послуги даної компанії і обсягом продажів продуктів, що проводяться в даній товарній категорії всіма фірмами, що діють на даному ринку.

Частка ринку у вартісному вираженні = вартість проданих фірмою товарів / загальну вартість проданих на даному ринку товарів.

Спочатку необхідно розрахувати ємність ринку як суму обсягу продажу продукції №1 та продукції №2, але з урахуванням експорту та імпорту цих продуктів. Для цього необхідно привести грошові одиниці до одного виміру за курсом долару.


(5.2.1)


де, Єр – ємність ринку,

V1 та V2 - обсяги продажу продукції №1 та №2,

Vі - обсяг імпорту,

Vе - обсяг експорту,

кд – курс долара.


А потім необхідно розрахувати ринкову частку підприємства за формулою


, (5.2.2)


де РЧП – ринкова частка підприємства;

Оз – обсяг збуту товарів компанії на даному ринку.


Поставлення задачі

Встановити фактичну ринкову частку продукції компанії А. Розробити рекомендації щодо становища компанії А на ринку. Вихідні дані у таблиці додатка Е.


^ Приклад умови та розв’язання

Якщо обсяг продажу продукції №1 склав 1,6 млн грн; продукції№2 – 5,0 млн грн. Експорт цих товарів дорівнює 700 тис. дол. США, а імпорт – 3800 тис. дол. США. Середній курс долара – 5,05 грн/дол.

У останньому році компанія А реалізувала 340 тонн продукції №1 за середньою ціною 1180 грн/т та 60 тонн продукції №2 за середньою ціною 1105 грн/т.

Спочатку розрахуємо ємність ринку за формулою (5.2.1).

(грн);


Ф
актична ринкова частка компанії "А" на ринку становитиме близько 2%. Це свідчить про те, що підприємство має доволі малу частку на ринку і має розробити заходи щодо завоювання нових або розширення існуючих ринків збуту продукції.


^ 5.3 Оцінка конкурентоспроможності товару експертним методом.


Загальні вказівки

Конкурентоспроможність товару виходячи з експертних оцінок факторів конкурентоспроможності необхідно визначити в такий спосіб:
(5.3.1)
де Кт – конкурентоспроможність товару (його значення від 2 до 10); n – кількість експертів; Бij – експертна оцінка i-м експертом j –го фактору конкурентоспроможності товару; aj – вага j –го фактору. Вага фактору залежить від кількості факторів. У нашому випадку чотири фактори мають вагу від 4 до 1 відповідно для якості товару, ціни, якості сервісу та експлуатаційних витрат. Бmax – максимальна оцінка, яку може дати експерт з кожного фактору (для нашої задачі Бmax = 5).


^ Поставлення задачі

Оцінити конкурентоспроможність товару виходячи з експертних оцінок факторів конкурентоспроможності, та зробити стислі висновки.


Таблиця 5.3.1 - Приклад умови та розв’язання

Експерт

Оцінка експерта

Якість товару (ЯТ)

Ціна товару

(ЦТ)

Якість сервісу

(ЯС)

Експлуатаційні витрати

(ЕВ)

1 Керівник

4

3

2

3

2 Конструктор

2

3

4

4

3 Маркетолог

4

3

3

3

4 Економіст

3

3

4

3

5 Технолог

3

3

3

4

6 Продавець

2

3

3

3

Висновок: конкурентоспроможність товару оцінюється в 6,13 бала з 10, тобто у організації є значні резерви (38,7 %) для підвищення конкурентоспроможності за всіма напрямками.


^ 5.4 Вибір цільового сегмента


Загальні вказівки

Спочатку необхідно встановити потенціал зростання сегмента за формулою


, (5.4.1)


де ПЗС – потенціал зростання сегмента, т/рік;

КС – кількість споживачів, чол.;

СТс – середньостатистичне споживання товару, т/рік.


Наступний крок – ранжирування сегментів за двома показниками: потенціалом зростання та його доступністю. Після цього аналізуємо отримані результати та робимо висновки. Цільовим сегментом є той, що має найвищий ПЗС та ступінь доступності сегмента.


^ Поставлення задачі

У таблиці додатка Д наведено сегментацію щодо споживачів товару компанії А. Зробіть вибір щодо цільового сегмента компанії А. Вихідні дані – в таблиці додатка Д.


Таблиця 5.4.1 - Вибір цільового сегмента компанії А в Україні

Критерій

Регіон

Центр

Північ

Схід

Захід

Південь

Схожість потреб всередині сегмента

Потреби не диференційовані

Незадоволені потреби

Малий асортиментний ряд

Кількість споживачів, тис. чол.
Зростання споживання, кг/рік
Доступність сегмента


^ Приклад умови та розв’язання

Перший крок – визначення потенціалу зростання сегмента, як показано в таблиці.


Таблиця 5.4.2 - Вибір цільового сегмента компанії А в Україні (розрахунок)

Критерій

Регіон

Центр

Північ

Схід

Захід

Південь

Схожість потреб всередині сегмента

Потреби не диференційовані

Незадоволені потреби

На ринку, якщо порівнювати із закордонним, не представлені деякі види товарів. Асортиментні позиції в Україні представлені 20-25 видами, в той час як на Заході їх налічується близько 100 позицій. Малоосвоєним є ринок близького зарубіжжя (Росія та інші).

Кількість споживачів, тис. чол.

5595

4650

3500

9065

1500

Зростання споживання, кг/рік

4,6

5,2

4,9

3,5

5,7

Доступність сегмента*

Повністю доступний

Повністю доступний

Частково доступний

Малодоступний

Малодоступний

Потенціал зростання сегмента, т/рік

5595 *4,6 = 25716,3

24191,28

17150

31728,27

8550


Як бачимо, найбільшим за потенціалом зростання є західний регіон. Другий крок – ранжування регіонів за розміром та доступністю.

Повністю доступні: 1-ше місце: Центр (25716,3);

2-ге місце: Північ (24191,28);

Частково доступні: 3-те місце: Схід (17150);

Малодоступні: 4-те місце: Захід (31728,27);

5-те місце: Південь (8550).


Таким чином, цільовим сегментом компанії А є центральний регіон. У західному та східному регіонах підприємство має формувати дилерську мережу з метою витіснення конкурентів та розширення ринків збуту продукції.


^ 5.5 Визначення еластичності попиту


Загальні вказівки

Еластичність попиту розраховується як відсоткове відношення приросту кількості товару за певний період часу до приросту ціни на відповідний обсяг товару. При цьому застосовують таку формулу:


(5.5.1)

де ΔU – зміна кількості продукції; U1 – початкова кількість продукції; ΔР – зміна ціни; Р1 – початкова ціна.

Якщо показник Еd > 1, попит еластичний, і навіть незначна зміна ціни спричиняє його суттєве коливання. Коли показник Еd < 1, попит є нееластичним. Якщо Еd = 1, попит вважається унітарним, тобто ступені змін попиту і ціни збігаються.


^ Поставлення задачі

Потрібно встановити цінову еластичність на основні види продукції компанії "Молочник", використовуючи статистичні дані, та розробити рекомендації щодо впровадження цінових стратегій.


^ Приклад умови та розв’язання


Таблиця 5.5.1 – Умови завдання (обсяг продажу та середні ціни

на товари компанії "Молочник")

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

190,0

10,97

215

12,21

Сири

120,0

8,84

130

12,77

Молочні продукти

380

0,95

460

1,36


Масло:


Сири:


Молочні продукти:


Отже, покупці дуже гостро реагують на зміну ціни на масло, тому для підвищення товарообігу компанії потрібно знизити ціни.

Попит на сири характеризується як нееластичний, що надає підприємству широкі можливості в ціноутворенні. Так, для підвищення прибутку компанії необхідно підвищити ціни.


^ 5.6 Побудова матриці БКГ (BCG)


Загальні вказівки

Модель БКГ є матрицею 2х2, на якій області бізнесу зображаються колами з центрами на перетині координат, що утворюються відповідними темпами зростання ринку і величинами відносної частки організації на відповідному ринку (див. рисунок 5.6.1). Кожне нанесене на матрицю коло характеризує окрему СБО. Величина кола пропорційна загальному розміру всього ринку (товарообігу) СБО. Іншими словами, враховується не тільки розмір бізнесу конкретної організації, а взагалі його розмір як галузі в масштабах всієї економіки. Найчастіше цей розмір визначається простим складанням бізнесу організації і відповідного бізнесу її конкурентів. Іноді на кожному колі (бізнес-області) виділяється сегмент, що характеризує відносну частку бізнес-області організації на даному ринку, хоча для отримання стратегічних висновків у цій моделі це необов'язково. Розміри ринку, як і бізнес-області, найчастіше оцінюються за обсягами продажів, а іноді і за вартістю активів.

У верхній частині матриці виявляються бізнес-області, що відносять до галузей з темпами зростання вище середніх, у нижній - відповідно з нижчими. У оригінальній версії моделі БКГ прийнято брати за межу високих і низьких темпів зростання 10% темпу зростання галузі (або виробництва) за один рік.

Вісь абсцис є логарифмічною. Тому, як правило, коефіцієнт, що характеризує відносну частку ринку, займану бізнес-областю, змінюється від 0,1 до 10.

Розбиття матриці по осі абсцис на дві частини дозволяє виділити дві області, в одну з яких потрапляють бізнес-області з слабкими конкурентними позиціями, а в іншу - із сильними. Межа двох областей проходить на рівні коефіцієнта 1,0.
Рисунок 5.6.1 - Матриця БКГ "зростання/частка ринку"

для аналізу господарського портфеля компанії

Таким чином, модель БКГ складається з чотирьох квадрантів, які умовно названі "собаки", "важкі діти", "зірки" та "дійні корови".

"Зірки" займають положення лідера у галузі, що швидко розвивається, і одночасно вимагають значних обсягів ресурсів для фінансування триваючого зростання, а також твердого контролю за цими ресурсами з боку керівництва. Стратегія "зірки" спрямована на збільшення або підтримку частки на ринку. Основне завдання полягає в підтримці помітних переваг продукції фірми в умовах зростаючої конкуренції. У міру уповільнення темпів розвитку галузі "зірка" перетворюється в "дійну корову".

"Дійна корова" займає положення лідера у відносно стабільній галузі або галузі, яка скорочується. Збут відносно стабільний без додаткових витрат, тому фірма дає прибуток більший, ніж потрібно коштів для підтримки її частки на ринку. Стратегія спрямована на підтримку існуючого положення як можна довше. Основні завдання фірми зводяться до пропозиції нових моделей товарів з метою стимулювання лояльних клієнтів до повторних покупок, періодичної реклами, "що нагадує", і нових цінових знижок.

"Важкі діти" чи "Дика кішка" або "Темна конячка" (їх також називають "Знаки питання") має слабкий вплив на ринок у галузі, яка розвивається. Як правило, для неї характерні слабка підтримка покупцями і неясні конкурентні переваги. Провідне положення на ринку займають конкуренти. Стратегія має альтернативи - інтенсифікація зусиль організації на даному ринку або вихід з нього. Для підтримки або збільшення частки на ринку в умовах сильної конкуренції необхідні великі кошти.

До "собак" відносять компанії з обмеженим обсягом збуту в сформованій галузі або галузі, що скорочується. За тривалий час перебування на ринку цим компаніям не вдалося завоювати симпатії споживачів, і вони істотно поступаються конкурентам за всіма показниками. Стратегія полягає в ослабленні зусиль на ринку або ліквідації.

Як підсумок вищесказаного можна запропонувати такий алгоритм розв'язання задачі:

1) розрахунок частки покриття витрат, які наведені у таблиці 5.6.1.

2) побудова матриці БКГ, при цьому у якості критеріїв оцінки СБО використовуються темпи зростання ринку ТЗР (%) та відносна частка на ринку ВЧР. За масштаб оцінки (середні значення в матриці) можна вживати середній ТЗР на рівні 10% в галузі, а ВДР - на рівні 1,0, тобто коли обсяги продажу підприємства та найсильнішого конкурента дорівнюють. Радіус кола СБО дорівнює обсягу реалізації, а сегменти в цих колах - показнику частки покриття витрат.

3) розроблення стратегічних рекомендацій для окремих СБО, яке може містити пропозиції з таких питань:

 • зміна обсягів реалізації – ціни або кількості;

 • зниження рівня постійних витрат;

 • зниження рівня змінних витрат і т. ін.


Поставлення задачі

На підприємстві виділені шість потенційних СБО. Економічна характеристика кожної з СБО наведена в таблиці додатка Ж.

Потрібно:

 • зіставити та оцінити СБО, що розглядаються, за допомогою матриці БКГ;

 • вибрати перспективні СБО та дати стратегічні рекомендації підприємству.


Приклад умови та розв’язання задачі 5.6


Таблиця 5.6.1 – Умови щодо економічної характеристики СБО

СБО

Показники

1

2

3

4

5

6

Зростання ринку, %

14

15

14

10

7

5

Відносна доля на ринку

2

0,5

1,5

0,8

2,2

0,7

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

25

6

30

30

45

5

Покриття витрат, тис. грош. од.

10

3

5

3

15

1


^ Перший крок – розрахунок частки покриття витрат


Таблиця 5.6.2 – Розрахунок частки покриття витрат (ЧПВ) для СБО

^ СБО

Показник

1

2

3

4

5

6

ЧПВ, %

0,4

0,5

0,17

0,1

0,33

0,2


Другий крок – побудова матриці (див. приклад побудови на рис.5.6.2).
Рисунок 5.6.2 - Матриця БКГ, побудована за даними задачі


Висновки та рекомендації (виходячи з рис. 5.6.2):

1 Найбільш перспективними СБО є 1-ша, 3-тя ("зірки") та частково 5-та ("дійна корова").

2 Рекомендації за даними СБО:

для 4-ої СБО (перспективна "важка дитина") необхідно подальше прискорення темпів зростання галузі, в цьому випадку бізнес треба розвивати;

для 1-ої, 2-ої та 6-ої СБО потрібно збільшити обсяг реалізації;

для 3-ої, 4-ої, та 6-ої СБО – зменшити змінні витрати продукції;

для 5-ої СБО - підтримувати обсяг реалізації СБО;

для 6-ої СБО - провести ретельний аналіз для оцінки пріоритетності інвестицій у подальший розвиток.


^ 5.7 Ціноутворення методом прибутку на капітал

(тільки для варіантів 1, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 25)


Загальні вказівки

За методом прибутку на капітал ціна розраховується таким чином:

, (5.7.1)

де Ц – ціна товару, грн/од.; С – витрати, грн; НД – норма прибутковості (безрозмірний коефіцієнт); І – обсяг інвестиційного капіталу, грн; Vреал – обсяг збуту продукції, од.


Поставлення задачі

Визначити ціну за методом прибутку на капітал. Вихідні дані у таблиці додатка И (для варіантів 1, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 25). Для всіх варіантів обсяг інвестицій – 2 млн грн.


^ Приклад умови та розв’язання

Визначте ціну продукції, використовуючи метод прибутку на капітал, якщо обсяг залучених цим підприємством інвестицій дорівнює 2 млн грн. Необхідна норма прибутковості 45%, обсяг реалізації становить 18000 одиниць, собівартість одиниці – 145 гривень.Відповідь: ціна одиниці буде становити 173 грн.


^ 5.8 Ціноутворення методом надбавки 1

(для варіантів 3, 4, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 24)


Загальні вказівки

Ціна за методом надбавки розраховується таким чином:

, (5.8.1)

де С – собівартість, грн; Х - середній відсоток прибутку по галузі (у безрозмірному вимірі). Наприклад, якщо середній відсоток прибутку 25%, то Х=0,25. Отже, тоді .

Середній відсоток прибутковості знаходимо як середню арифметичну відсотків інших фірм даної галузі.

Знаходимо собівартість одиниці продукції:

(5.8.2)

де VC (variable costs) – змінні витрати, грн; FC (fixes costs) - постійні витрати, грн; Q (quantity) – кількість виробленої продукції, од.


Поставлення задачі

Визначте ціну методом надбавки. Вихідні дані у таблиці додатка К (для варіантів 3, 4, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 24).


^ Приклад умови та розв’язання

Постійні витрати фірми А дорівнюють 40 тис. грн за місяць (при виробництві 8 тис. одиниць продукції). Змінні витрати – 3,05 грн на одиницю. Відсотки прибутку інших фірм даної галузі становлять:

  • фірми Б - 20%,

  • фірми В - 19%,

  • фірми Г - 23%,

  • фірми Д - 18%.


1 Знаходимо середній відсоток прибутковості як середню арифметичну відсотків інших фірм даної галузі:2 Знаходимо собівартість одиниці продукції:

.

3 Знаходимо ціну продукції використовуючи метод надбавок:

.


Відповідь: ціна становить 9,66 грн за одиницю.

^ 5.9 Ціноутворення методом надбавки 2

(для варіантів 2, 6, 8, 11, 14, 18, 19, 22)


Загальні вказівки

Для вирішення цієї задачі необхідно скористатися формулами: 5.8.1 та 5.8.2 в такому вигляді:

(5.9.1)

де РC (production costs) – витрати виробництва, грн, Q (quantity) – кількість виробленої продукції, од.


Поставлення задачі

Визначте ціну методом надбавки. Фірма А займається виробництвом та реалізацією харчової продукції, яка має особливості сезонного попиту. Визначте ціну одиниці продукції в зимовий та літній періоди. Норма прибутку в галузі протягом року змінюється від 15 до 25% залежно від сезону. Визначте, за який сезон - яка надбавка і як це вплине на ціну. Вихідні дані у таблиці додатка Л (для варіантів 2, 6, 8, 11, 14, 18, 19, 22).

^ Приклад умови та розв’язання

Витрати виробництва становлять 33 тис. грн за рік, а обсяг виробництва в зимовий період (з жовтня по березень) становить 3000 од./міс., а у літній (з квітня по вересень) – 8000 од. /міс.

Використовуючи формулу 5.9.1, визначимо собівартість, а потім для менш прибуткового сезону назначимо більш високий відсоток надбавки.


;


;

.


Відповідь: влітку ціна буде 0,58 грн, а взимку – 0,63 грн.


^ 5.10 Ціноутворення методом надбавки 3


Загальні вказівки

Для розв'язання цієї задачі необхідно скористатися формулами: 5.8.1, 5.8.2.


Поставлення задачі

Фірма А займається виробництвом та реалізацією напоїв. Визначте ціну одиниці продукції, використовуючи метод надбавок, якщо прибуток по галузі залежно від виробника змінюється від 30 до 34%. Вихідні дані у таблиці додатка М.


^ Приклад умови та розв’язання

Витрати щодо виробництва становлять 112 тис. грн за рік, а обсяг виробництва з жовтня по березень дорівнює 8000 одиниць продукції за період, а з квітня по вересень – 6000 од. за період. Прибуток по галузі залежно від виробника змінюється від 30 до 34%.

;

;

.


Відповідь: ціна одиниці продукції становитиме 10,56 грн.

^ 5.11 Визначення ціни на продукцію різними способами


Загальні вказівки

Для розв'язання цієї задачі необхідно скористатися формулами: 5.7.1., 5.8.1 та 5.8.2.


Поставлення задачі

Розрахуйте ціну виробу за методом доданої вартості та за методом прибутку на капітал. Порівняйте отримані результати. Зробіть висновки. Вихідні дані у таблиці додатка Н.


^ Приклад умови та розв’язання

Обсяг реалізації – 20 тис. шт., витрати виробництва – 25 тис. грн. Середня прибутковість у галузі 25%. Норма прибутку на капітал 30%. Сума інвестицій – 500000 грн.


;

.


Ціна продукції за методом прибутку на капітал значно вища, ніж за методом доданої вартості, тому що повинна перекривати вкладені кошти в удосконалення і покращання характеристик товару.

Додаток А

(обов'язковий)

Зразок екзаменаційного білета


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Сумський державний університет iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет iconСумський державний університет 3492 методичнi вказiвки
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування зі спеціальності 05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи...
Сумський державний університет iconСумський державний університет гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм
Суми, 19-20 квітня 2013 року / редкол проф. Є. О. Лебідь, доц. А. Є. Лебідь– Сумський державний університет, 2013. – 97 с
Сумський державний університет iconСумський державний університет 3516 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичної роботи “Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних” з дисципліни...
Сумський державний університет iconСумський державний університет О. О. Міцура, О. М. Олефіренко Управління інноваційним
Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / укладачі: О. О. Міцура, О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний університет,...
Сумський державний університет iconСумський державний університет економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М. О. Харченко, О....
Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет 3542 збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів»
Збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів» / укладачі: Г. А. Бондаренко, С. О. Шарапов. – Суми : Сумський...
Сумський державний університет iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Сумський державний університет iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Буряк, В. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти [Текст] / В. Буряк // Вища школа....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи