Сумський державний університет icon

Сумський державний університет
Скачати 229.3 Kb.
НазваСумський державний університет
Дата19.08.2012
Розмір229.3 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетДо друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В. Б. Юскаєв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдля організації самостійної роботи студентів

"Стратегічний менеджмент"


для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201

"Менеджмент організацій"

денної форми навчанняУсі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Укладачі: доц., канд. екон. наук Г.О. Швіндіна

ас. С.М. Рибальченко

Відповідальний

за випуск проф., д-р екон. наук О.М. Теліженко


Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання канд. фіз.-мат. наук Білоус О.А.


Суми

Видавництво СумДУ

2008

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для організації самостійної роботи студентів

"Стратегічний менеджмент"


для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201

"Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2008

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічний менеджмент" для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201 „Менеджмент організацій” денної форм навчання/ Укладачі: Г.О. Швіндіна, С.М. Рибальченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

^

Кафедра управлінняЗміст


С.

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ 4

ФАХІВЦЯ 4

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 4

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи 4

2.2 Лекції 4

2.3 Практичні (семінарські) заняття 10

2.4а Індивідуальна робота зі студентами (для спеціалістів) 10

2.4б Індивідуальна робота зі студентами (для магістрів) 11

2.3 Список питань, що виносяться на самостійне опрацювання 12

^ 3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

3.1 Основна література 13

3.2 Додаткова література 14

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 15

4.1 Загальні вимоги 15

4.2 Питання для підготовки до підсумкового контролю 15

Додаток А 19


^ 1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ

ФАХІВЦЯ


Метою викладання дисципліни "Стратегічний менеджмент" є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми, методи та засоби стратегічного менеджменту.

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: визначення сутності та змісту процесу розроблення стратегічних планів, набуття студентами навичок ідентифікації стратегічних бізнес-одиниць, засвоєння методів аналізу конкурентоспроможності організації, позиціонування на ринку, а також оволодіння практичними методами формулювання тактичних і стратегічних завдань компанії щодо утримання чи завоювання ринкових позицій.


^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи


Таблиця 1.1 – Витяг з робочої програми

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота,

годин

Форма контролю

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

(спец)

5

9

108

54

38

16

-

54

16

диф.залік

-

-

Денна

(маг.)

5

9

108

38

38

-

-

70

34

диф.залік

-

-


2.2 Лекції

Розділ 1 Розвиток стратегічного менеджменту


^ Тема 1.1 Необхідність та актуальність впровадження стратегічного управління. Основні терміни

Види змін, поняття про "стратегічні вікна". Причини запізнювання реакції на зміни. Заходи щодо скорочення запізнювання реакції на зміни. Сутність стратегії, стратегічного менеджменту. Роль та завдання спеціалістів зі стратегічного планування*. Розроблення місії і цілей організації: основний зміст, види та характеристика. Методи формування дерева цілей*.

^ Методичні вказівки. При вивченні цієї теми студент повинен звернути увагу на зв'язок між швидкістю стратегічної реакції на ринкові зміни та успішністю відомих світових компаній. Необхідно з'ясувати, що при розробленні стратегії виникає дилема: з одного боку, вона повинна відповідати існуючій методології, а з іншого боку - пропонувати нову ідею.

Література: [1, с.18-22, 64-75; 2, с.20-24, 29-40, 109-116; 4, с.14-27, 52-63; 5, с.9-35; 6, с.47-49; 7, с.12-26; 9, с.38-42].


^ Тема 1.2 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ організації

Фактори зовнішнього середовища. Середовище прямого та непрямого впливів. Групування та оцінка чинників зовнішнього середовища. Аналіз внутрішнього середовища. Оцінка незмінної політики (курсу). Аналіз функцій і ресурсів компанії. PEST-аналіз*. PIMS-аналіз*. GAP-аналіз*. Оцінка конкурентного потенціалу організації*. SWOT – аналіз.

^ Методичні вказівки. Треба відмітити необхідність комплексного вивчення чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ компанії. Усі досліджені явища повинні бути відображені у підсумковій матриці SWOT-аналізу.

Література: [1, с.394-108; 2, с.195-213; 3, с.85-106; 4, с.65-100; 5, с.195-213; 6, с.69-71, 73, 86-87, 107-110; 7, с.37-169].


^ Тема 1.3 Життєвий цикл продукції, стратегії на кожному етапі

Класичне уявлення про життєвий цикл (ЖЦ) товару. Рекомендації щодо стратегії на кожній із стадій ЖЦ товару. Переваги та слабкі сторони теорії ЖЦ. Альтернативні концепції.

^ Методичні вказівки. Необхідно пояснити, що концепція ЖЦ дає менеджеру уявлення про стратегічні цілі та дозволяє уникнути зайвих кроків у процесі прийняття стратегічних рішень. Але в цьому полягає й її основний недолік: таке спрощення призводить до небажаних наслідків для компанії.

Література: [6, с.45,108-109,166].


Розділ 2 Аналіз можливостей організації та

розроблення стратегій


^ Тема 2.1 Конкурентні стратегії

Типологія стратегій. Основні сили, що діють на ринку. Поняття масштабу конкуренції*. Основні конкурентні стратегії. Стратегії розвитку. Основні досягнення в стратегічній поведінці компаній*.

^ Методичні вказівки. Класифікація стратегії постійно відновлюється, тому необхідно вивчати кілька типологій (за М.Портером, А.Ю. Юдановим, І. Ансоффом та ін.) Модель основних сил також має назву "модель конкуренції М. Портера" і є базовою моделлю при розробленні стратегічних альтернатив.

Література: [1, с.214-251; 2, с.24-29, 40-108; 3, с.28-33; 4, с.103-115; 5, с.43-51; 7, с.26-35, 330-361; 8, с.94-101].


^ Тема 2.2 Аналіз стратегічних можливостей СБО

Ідентифікація стратегічних одиниць. Метод розміщення ресурсів за Друкером. Матричний аналіз можливостей СБО: матриця БКГ, комбіновані портфельні моделі (модель МакКінсі), матриця життєвого циклу і т.ін. Матриця оцінки технологічних можливостей організації*.

^ Методичні вказівки. Концепція управління стратегічними бізнес-одиницями набула великої популярності, тому треба відмітити різні варіанти перекладу: стратегічні зони господарювання (СЗГ), стратегічні господарчі зони (СГЗ), центри прибутку (ЦП). Комбінація СБО складає портфель компанії. Основна суть всіх моделей оцінки стратегічних можливостей СБО полягає в пошуку шляхів збалансованого розвитку компанії.

Література: [1, с.170-171; 5, с.214-243; 6, с.141-168, 166-168].


^ Тема 2.3 Формулювання стратегій

Стратегічні варіанти розвитку для бізнесу на різних стадіях розвитку ринку. Формулювання та впровадження стратегій. Стратегії оборонні та наступальні. Стратегії компаній, що прагнуть зайняти єдину ринкову нішу. Основні помилки наступальних та оборонних стратегій*. Поняття галузевого сценарію*.

^ Методичні вказівки. При розробленні корпоративної чи бізнес-стратегії необхідно в той самий час формулювати тактичні заходи з досягнення поставлених стратегічних цілей. Необхідно засвоїти, що наступальні стратегії – це агресивний засіб завоювання бажаних позицій, який застосовується переважно компаніями-новачками. Оборонні стратегії використовують компанії-піонери.

Література: [8, с.643-712; 9, с.237-258].


^ Тема 2.4 Корпоративні стратегії диверсифікації

Стратегії диверсифікації. Стратегії продажу та ліквідації бізнесу. Корпоративні стратегії відновлення, реструктуризації портфеля компанії. Комбіновані стратегії диверсифікації.

^ Методичні вказівки. У цій темі студент повинен звернути увагу на те, що диверсифіковану компанію можна розглядати як набір окремих видів підприємницької діяльності, таким чином, формулювання стратегії на цьому рівні - широкомасштабне завдання. У диверсифікованій компанії необхідно створювати стратегію для мультибізнесу, багатогалузевий стратегічний план дій. Студент повинен знати види диверсифікації та особливості кожної з них.

Література: [4, с.170-184].


Розділ 3 Конкурентоспроможність цін,

розроблення стратегій ціноутворення


^ Тема 3.1 Цінова конкурентоспроможність

Основні цілі цінової політики. Розроблення стратегії ціноутворення (сутність, етапи, схема). Ціноутворення в рамках товарної лінії. Методи ціноутворення. Стратегічний аналіз витрат та ланцюга цінностей*. Вплив ланцюга створення цінностей на організаційну структуру компанії та на галузь у цілому*.

^ Методичні вказівки. Однією з найважливіших компонент успішної стратегії, на яку повинен звернути увагу студент, є аналіз та ефективне управління ланцюгом створення цінностей. Це дозволяє лідирувати в галузі у сфері мінімізації витрат та надає широкі можливості для маневрування.

Література: [8, с.102-104; 9, с.170-191].


^ Тема 3.2 Цінові стратегії

Цінові модифікації. Модифікації цін за географічним принципом. Модифікації цін через систему знижок. Модифікація цін для стимулювання збуту. Поняття цінової дискримінації та її види. Ступеневе зниження цін за асортиментом товарів, що пропонуються.

^ Методичні вказівки. У цій темі значна увага приділяється тактиці в сфері ціноутворення. Студенту необхідно визначити зв'язок між прийнятими ціновими рішеннями та системою знижок компанії. Треба чітко розділяти товарну диференціацію та цінову дискримінацію.

Література: [2, с.223-228].


Розділ 4 Реалізація стратегії


^ Тема 4.1 Виконання стратегії

Формування функціональних стратегій. Їх взаємозв'язок з корпоративною та бізнес-стратегіями організації. Пов'язування бюджетів зі стратегією. Упровадження підтримуючих систем. Розроблення систем матеріального заохочення, що підтримують стратегію. Система збалансованих показників (Balanced ScoreСard)*. Стратегічний контролінг*. Особливості використання об'єктивно-цільового підходу в стратегічному управлінні*.

^ Методичні вказівки. При вивченні цієї теми студент повинен вивчити суть функціональної стратегії, принципи та особливості формування функціональних стратегій, методи обґрунтування функціональних стратегій. Аналіз чинників у процесі аналізу функціональних стратегій може бути полегшений за допомогою сучасних систем показників, таких, як Balanced ScoreCard. Студент повинен розуміти принципи побудови ієрархії показників та їх роль у системі стратегічного контролінгу компанії.

Література: [5, с.403-419; 6, с.136-139, 241-278; 7, с.362-393].


^ Тема 4.2 Стратегії комунікацій

Аналіз поведінки покупця та факторів, що на неї впливають. Розроблення ефективного звернення до цільової аудиторії. Основні прийоми розміщення реклами. Мистецтво мотивації: компенсаційні виплати за досягнуті результати*.

^ Методичні вказівки. При впровадженні нової ідеї, технології або товару необхідно пересвідчитись у бажаній реакції покупців. При вивченні цієї теми студент повинен знати поняття "одиниці, що приймає рішення (ОПР)", роль ОПР в процесі розроблення стратегії комунікацій, основні прийоми виклику бажаної реакції покупців на новий або модифікований товар. При цьому не можна зневажати роль продавців та обслуговуючого персоналу, тобто паралельно процесу здійснення стратегії треба створювати структуру матеріального заохочення для працівників.

Література: [9, с.501-510].


^ 2.3 Практичні (семінарські) заняття

Номер

заняття

Найменування і зміст практичної роботи

Обсяг, годин

1.

Контроль по темам № 1, 2. Семінар на тему 3 "Аналіз факторів зовнішнього середовища". Розв'язання задач.

2

2.

Контроль по темам № 3, 4. Розв'язання типових задач.

2

3.

Контроль по темам № 5. Семінар на тему 5 "Конкурентні стратегії сучасних підприємств". Розв'язання задач.

2

4.

Контроль по темам № 6, 7.

2

5.

Контроль по темі № 8, 9.Вирішення кейсів. Матричний аналіз господарського портфеля компанії.

2

6.

Контроль по темі № 10 та 11. Презентація стратегії.

2

7.

Контроль по темам № 12-14. Підведення підсумків. Презентація стратегії.

2

8.

Презентації стратегії. Підведення підсумків.

2
Всього за семестр:

16


^ 2.4а Індивідуальна робота зі студентами (для спеціалістів)

Номер

заняття

Найменування і зміст практичної роботи

Обсяг, годин

1.

Особливості оцінки відносної частки ринку компанії.

2

2.

Оцінка та розрахунок оцінки фактичної частки ринку компанії

2

3.

Особливості застосування конкурентних стратегій у сучасних умовах

2

4.

Розрахунок показників ємності ринку, оцінка порівняльної конкурентоспроможності,

2

5.

SWOT-аналіз як інструмент обґрунтування стратегії

2

6.

Оцінка конкурентного потенціалу організації та застосування цих показників при визначенні напрямків розвитку

2

7.

Матричний аналіз можливостей компанії за допомогою матриць БКГ та МакКінзі

2

8.

Стратегія та тактика ціноутворення

2
Всього за семестр:

16

^ 2.4б Індивідуальна робота зі студентами (для магістрів)

Номер

заняття

Найменування і зміст індивідуальної роботи

Обсяг, годин

1.

Попередній тест на перевірку залишкових знань по основних категоріях менеджменту.

2

2.

Семінар на тему 3 "Аналіз факторів зовнішнього середовища".

2

3.

Особливості оцінки відносної частки ринку компанії.

2

4.

Оцінка та розрахунок оцінки фактичної частки ринку компанії

2

5.

Семінар на тему 4 "Аналіз факторів внутрішнього середовища".

2

6.

Семінар на тему 5 "Конкурентні стратегії сучасних підприємств".

2

7.

Модуль № 1. Особливості застосування конкурентних стратегій у сучасних умовах

2

8.

Розрахунок показників ємності ринку, оцінка порівняльної конкурентоспроможності,

2

9.

SWOT-аналіз як інструмент обґрунтування стратегії

2

10.

Семінар на тему 6 "Використання атакуючих та оборонних стратегій для збереження конкурентної переваги ".

2

11.

Оцінка конкурентного потенціалу організації та застосування цих показників при визначенні напрямків розвитку

2

12.

Семінар на тему 8 "Аналіз стратегічних можливостей СБО"

2

13.

Матричний аналіз можливостей компанії за допомогою матриць БКГ та МакКінзі

2

14.

Ситуаційні завдання з теми 9 та 10.

2

15.

Семінар на тему 10 " Процес розробки нового товару "

2

16.

Аналіз існуючих прийомів до розробки стратегії комунікації

2

17.

Модуль № 2. Стратегія та тактика ціноутворення

2
Всього за семестр:

34^ 2.3 Список питань, що виносяться на самостійне опрацювання


 1. Роль та завдання спеціалістів зі стратегічного планування.

 2. Поняття масштабу конкуренції.

 3. Методи формування дерева цілей.

 4. Групування та оцінка чинників зовнішнього середовища.

 5. PEST-аналіз.

 6. PIMS-аналіз.

 7. GAP-аналіз.

 8. Оцінка конкурентного потенціалу організації.

 9. Особливості використання об'єктивно-цільового підходу в стратегічному управлінні.

 10. Типологія стратегій. Основні досягнення в стратегічній поведінці компаній.

 11. Наступальні та оборонні стратегії: основні помилки. Поняття галузевого сценарію.

 12. Матриця оцінки технологічних можливостей організації.

 13. Стратегічний аналіз витрат та ланцюга цінностей.

 14. Вплив ланцюга створення цінностей на організаційну структуру компанії та на галузь у цілому.

 15. Формування функціональних стратегій. Їх взаємозв'язок з корпоративною та бізнес-стратегіями організації.

 16. Система збалансованих показників (Balanced Scorecard). Стратегічний контролінг.

 17. Мистецтво мотивації: компенсаційні виплати за досягнуті результати.


^ 3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

3.1 Основна література

 1. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство/ Пер. с англ. – М.: Финпресс, 2000. - 272 с.

 2. Галушка З.І., Комарницький І.Ф. Стратегічний менеджмент: Навч.-методичний посібник. - Чернівці: ЧНУ, Рута, 2006.- 247 с.

 3. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник.-К.: Алерта, 2006. - 404 с.

 4. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотипне – Львів: "Новий Світ - 2000", 2006. – 388 с.

 5. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во "Університетська книга", 2003. - 734 с.

 6. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник .-К.:Каравела, 2006.-320 с.

 7. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Уч. пособие .-К.:ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2002.-560 с.

 8. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость/Майкл Е. Портер/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 715 с.

 9. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий: Учебник для вузов/Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Юнити, 1998. - 576 с.


^ 3.2 Додаткова література

 1. Альткор Є. Стратегії виходу з товарною маркою на закордонні ринки//Маркетинг в Україні. - 2003. - № 2.-С. 14 - 15.

 2. Боровська Т. Оптимальне управління розвитком техніко-економічних систем. Кредитні стратегії//Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - № 6. - С. 173-180.

 3. Кузенко Т. Тактичне і стратегічне планування економічної безпеки підприємства//Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 3.-С.142-151.

 4. Лук'янихіна О.А. Контролінг - інструмент стратегічного і оперативного управління економічним потенціалом підприємства// Зб. мат. наук.-практ. конференції "Пробл. оцінки економ. потенц. підпр-ва та механізм використ. його показн.", 7-10 червн. 2004 р. - Суми: СумДУ, 2004. - С.46-47.

 5. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Теорія та практика: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 196 с.

 6. П`ятницька Г. Нові підходи до формування стратегії підприємства в умовах конкуренції//Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 11. - С.136-140.

 7. Рыбальченко С.Н. Оставаться на месте или идти вперед? // Материалы научно-практической конференции «Перспективные разработки науки и техники». - Т.4. Экономические науки. - Белгород: Руснаучкнига; Днепропетровск: Наука и образованиие, 2004. – 79с.; С.36-39 .

 8. Рыбальченко С.Н. Экологический фактор – основа стратегического мышления // Матеріали п'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції „Екологічний менеджмент у загальній системі управління”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 125 с.

 9. Тєлєтов О.С. Маркетинг партнерських відносин як майбутній компонент загальної стратегії промислового підприємства//Механізм регулювання економіки. - 2004. - № 4. - С. 149-163.

 10. Чорна Л.О. Теоретичні основи розробки стратегії ціноутворення підприємства// Фондовый рынок. - 2006. - № 20(456). - С.30-36.

 11. Швіндіна Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний менеджмент"/Уклад. Г.О. Швіндіна. - Суми:СумДУ,2004. - 26 с.

 12. Швіндіна Г.О. Проблема вычисления интегрального показателя эффективности стратегии предприятия// "Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти". Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-ій річниці Полтавського університету споживчої кооперації України. – Полтава: Вид-во ПУСКУ, 2006. – 224 с., С.71


^ 4 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

4.1 Загальні вимоги

Згідно з навчальним планом підсумковим контролем вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» є диференційований залік.

Підставою для отримання оцінки є рейтинг. Навчальний блок складається з трьох модулів та презентації стратегії (окремий модуль). Кожний модульний зріз оцінюється у 20 балів (максимум). Максимальна оцінка за поточний контроль – п'ять балів. Вирішення ситуаційних завдань та робота на практичних заняттях – максимальна оцінка – 2 бали.

Об'єктом підсумкового контролю знань студентів у формі диференційованого заліку є результати виконання письмових завдань та усної відповіді на теоретичне питання.

На диференційований залік виносяться ключові питання, а також типові задачі, ситуаційні завдання, що потребують уміння застосовувати отримані знання.


^ 4.2 Питання для підготовки до підсумкового контролю

 1. Поняття стратегії, стратегічного менеджменту. Історія розвитку. Види змін, їхні причини.

 2. Поняття "стратегічного вікна". Причини виникнення.

 3. Адаптація компаній до змін - запізнювання і скорочення запізнювання стратегічної реакції.

 4. Зміст стратегічного плану компанії.

 5. Місія організації. Підходи до формулювання.

 6. Цілі компанії. Класифікація. Побудова дерева цілей.

 7. Аналіз внутрішнього середовища компанії: оцінка незмінного курсу компанії, функцій компанії, SWOT-аналіз.

 8. Зовнішній аналіз. Аналіз середовища прямого та непрямого впливу.

 9. Теорія життєвого циклу товару. Переваги і недоліки. Основні стратегічні зусилля компанії на кожній стадії життєвого циклу товару.

 10. Модель п'яти сил конкуренції (рушійні сили ринку) М. Портера. Стратегічне значення моделі.

 11. Основні етапи еволюції ринків, охарактеризуйте кожний етап. Як змінюється рівень конкуренції та напрямок стратегічних зусиль залежно від етапу?

 12. Класифікація конкурентних стратегій за Юдановим. Види і зміст.

 13. П'ять класичних конкурентних стратегій за Портером. Переваги і недоліки використання кожної.

 14. Еталонні (стандартні) стратегії розвитку організації.

 15. Стратегія першопрохідника: основні рекомендації.

 16. Стратегія претендента на лідерство: з яких дій необхідно розпочинати?

 17. Оборонні стратегії.

 18. Наступальні стратегії.

 19. Формулювання стратегії заняття єдиної ринкової ніші: умови життєздатності стратегії.

 20. Стратегічна піраміда диверсифікованої і вузькопрофільної компаній.

 21. Корпоративна, ділова, функціональна, операційна стратегії компанії: основні дії.

 22. Виявлення і визначення СБО. Критерії, яким вона повинна відповідати.

 23. Розміщення ресурсів - принцип портфельного планування П. Друкера.

 24. Матриця темпи зростання/частка ринку БКГ. Переваги і недоліки використання.

 25. Матриця Маккінсі.

 26. Матриця життєвого циклу Артура Д. Литтла.

 27. Вартісні моделі планування.

 28. Використання синергізму при плануванні ресурсів СБО. Форми потенційного синергізму.

 29. Поняття "стратегічного розриву". Способи рішення. Переваги і недоліки кожного з них.

 30. Процес розроблення нового товару (схема).

 31. Джерела ідей для розроблення нового товару.

 32. Аналіз нового бізнесу. Розрахунок точки беззбитковості.

 33. Етап спробного маркетингу при реалізації проекту нового товару. Переваги, недоліки.

 34. Процес адаптації до нового товару. Фактори, що впливають на швидкість адаптації.

 35. Класифікація і характеристики споживачів залежно від швидкості адаптації до нового товару.

 36. Поняття маркетингової комунікації: ціль, оцінка ефективності. Завдання реклами, розроблення рекламного повідомлення.

 37. Одиниця, що приймає рішення про покупку. Характеристика складових, приклад.

 38. Методи ціноутворення.

 39. Використання ЕВП (економічна вигода для покупця) при встановленні ціни.

 40. Географічна модифікація цін.

 41. Модифікація цін через систему знижок і для стимулювання збуту.

 42. Цінова дискримінація.

 43. Східчасте зниження цін (у рамках товарної лінії).Додаток А

(обов'язковий)

Зразок білета


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління


Спеціальність 7.0502; 8.0502 - Менеджмент організацій Семестр ___


Дисципліна “Стратегічний менеджмент ”


БІЛЕТ № 1


1 Поняття стратегії, стратегічного менеджменту. Історія розвитку. Види змін, їхні причини.


2 Визначити ринкову частку компанії "А" щодо її основного конкурента компанії "Б", яка веде діяльність на одному географічному ринку, і зробити короткі висновки.

Компанія А реалізувала 256 тонн сиру за середньою ціною 19500 грн/т і 30 тонн масла вершкового за середньою ціною 2250 грн/т. Відповідно компанія Б реалізувала 190 тонн сиру за ціною 23570 грн/т і масла вершкового 5720 т за середньою ціною 4600 грн/т.


3 Фірма А займається виробництвом і реалізацією напоїв. Витрати щодо виробництва становлять 45 тис. грн за рік, а обсяг виробництва з жовтня по березень дорівнює 5000 одиниць продукції за півріччя в цілому, а з квітня по вересень – 6000 од. за півріччя в цілому. Визначте ціну одиниці продукції, використовуючи метод надбавок, якщо прибуток у галузі коливається від 25 до 30%.


Затверджено на засіданні кафедри управління СумДУ

протокол № 5 від 17.10.2006 р.

Зав. кафедри________О.М. Теліженко Викладач _______


Навчальне видання


Методичні вказівки

для організації самостійної роботи студентів

з дисципліни "Стратегічний менеджмент"

для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201

"Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Укладачі: Ганна Олександрівна Швіндіна,

Світлана Миколаївна Рибальченко


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко


Редактор П.М. Єфіменко


Комп'ютерний набір та верстання Г.О. Швіндіної, С.М. Рибальченко


Підп. до друку 12.09. 2007 , поз.

Формат 60х84 /16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 4,42. Обл.-вид. арк. 3,83

Тираж 350 пр. Собівартість вид. 5 грн. 16 коп.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2* питання, позначені зірочкою, виносяться на самостійне опрацювання студентами.


Схожі:

Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Сумський державний університет iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет iconСумський державний університет 3492 методичнi вказiвки
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування зі спеціальності 05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи...
Сумський державний університет iconСумський державний університет гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм
Суми, 19-20 квітня 2013 року / редкол проф. Є. О. Лебідь, доц. А. Є. Лебідь– Сумський державний університет, 2013. – 97 с
Сумський державний університет iconСумський державний університет 3516 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичної роботи “Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних” з дисципліни...
Сумський державний університет iconСумський державний університет О. О. Міцура, О. М. Олефіренко Управління інноваційним
Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / укладачі: О. О. Міцура, О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний університет,...
Сумський державний університет iconСумський державний університет економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М. О. Харченко, О....
Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет 3542 збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів»
Збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів» / укладачі: Г. А. Бондаренко, С. О. Шарапов. – Суми : Сумський...
Сумський державний університет iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Сумський державний університет iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Буряк, В. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти [Текст] / В. Буряк // Вища школа....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи