З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту icon

З дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Скачати 158.43 Kb.
НазваЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Дата19.08.2012
Розмір158.43 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

____________ Карпіщенко О.І.

"____"________________ 2007 р.


РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни "Управління витратами підприємства"

для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Се-местр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП

(КР)

Всього

Лк

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС


Денна

4

8

81

56

30

26

-

25
іспит

Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»

Укладач: асистент кафедри управління Кірсанова Є.В.


Розглянута на засіданні кафедри управління, протокол № 1 від «28» серпня 2007р.


Завідувач кафедри О.М.Теліженко


ПОГОДЖЕНО:


  1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко
  1. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко
  1. Нач. навчально – методичного відділу В.Л. Коротченко

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни


Метою викладання дисципліни «Управління витратами» є формування у студентів систематизованого комплексу знань про класифікацію та розподіл витрат; методи їх планування, обліку, контролю та аналізу; прийняття управлінських рішень на основі аналізу витрат і на їх основі практичні навички ефективного управління виробництвом

Основними задачами вивчення дисципліни є одержання студентами знань, щодо закономірностей формування витрат, порядку їх планування, обліку та контролю, механізм аналізу витрат для мінімізації їх рівня та підвищення ефективності, та формування практичних навичок з питань ефективного управління виробництвом на основі поточного та стратегічного управління витратами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: які є на підприємстві витрати, де і як вони формуються, яким чином можна впливати на величину витрат і контролювати їх рівень; вміти: виявляти чинники, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями і носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на результати діяльності підприємства.


^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

  1. Мікроекономіка

  2. Економіка підприємства.

  3. Бухгалтерський облік

  4. Планування діяльності підприємства

  5. Контролінг


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекції

^
Номер теми
Найменування теми, питань

Обсяг, годин.

Посилання на літературу

1

^ Поняття та класифікація витрат

Поняття втрат. Класифікація втрат по способу включення в собівартість продукції; за місцем виникнення витрат; за видами продукції, робіт, послуг; за однорідністю витрат; за видами витрат; за способами перенесення вартості на продукцію; за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат; За календарними періодами; за доцільністю.

4

[1.1, с. 66-88; 1.3, с. 49-73; 2.3, с. 381-399; 2.12, с. 5-40]

2

Сутність управління витратами

Основні складові процесу управління витратами. Цілі, задачі, функції управління витратами. Структура управління витратами господарюючого суб’єкту.

3

[2.8, с. 6-13]

3

^ Стратегічне управління витратами

Сутність стратегічного управління витратами. Основні інструменти стратегічного управління витратами. Проблеми, що характерні для процесу стратегічного управління витратами.

3

[2.8, с. 77-93; 2.10, с. 75-91]

4

^ Планування та бюджетування витрат

Цілі та задачі планування витрат. Зміст плану по витратам підприємства. Методи планування витрат. Цілі, задачі та принципи бюджетування на підприємстві. Підходи до здійснення процесу бюджетування. Механізм складання та структура системи бюджетів на підприємстві.

4

[1.1, с. 431-462; 1.3, с. 211-266; 2.1, с. 90-101; 2.7, с. 50-58]

5

Облік та контроль витрат

Калькулювання витрат, складання кошторису витрат на виробництво продукції (надання послуг). Облік витрат за економічними елементами. Методи обліку витрат: попередільний, позаказний, нормативний, по системі «Стандарт-кост», по системі «Директ–кост».

6

[1.1, с. 112-334; 1.2, с. 149-246]

6

^ Аналіз витрат в системі прийняття управлінських рішень

Аналіз відношення «витрати – об’єм виробництва – прибуток». Розрахунок та аналіз беззбитковості. Облік та аналіз відхилень, їх оцінка. Прийняття управлінських рішень на основі аналізу витрат

6

[1.1, с. 274-312, 2.1, с. 69-88; 2.2, с. 81-135; 2.5, с. 101-120; 2.6, с. 228-271; 2.10, с. 5-36]

7
Шляхи підвищення ефективності витрат підприємства

Шляхи зменшення собівартості за рахунок скорочення витрат, пошук резервів скорочення витрат. Шляхи оптимізації витрат

4

[2.3, с. 421-438; 2.4, с. 482-497; 2.9, с. 33-37]ВСЬОГО

30

^ 2.2. Практичні заняття


Номер заняття

Номер теми

Тема заняття

Обсяг, годин.

Посилання на літературу

1

1

Поточний контроль по темі: “Поняття та класифікація витрат”. Вирішення практичних задач щодо розподілу витрат за окремими ознаками класифікації

2

[1.2, с. 169-177; 1.3, с. 84-92; 4.1]

2

1, 2

Поточний контроль по темі: «Сутність управління витратами». Вирішення практичних задач щодо розподілу витрат за окремими ознаками класифікації

2

[4.1]

3

3

Поточний контроль по темі: «Стратегічне управління витратами». Моделювання процесу управління витратами

2

[4.1]

4

1-3

Підсумкове заняття по темах 1-3: контрольне опитування.

2

[1.2, с. 169-177; 1.3, с. 84-92; 4.1]

5

4

Поточний контроль по темі: «Планування та бюджетування витрат». Вирішення практичних задач щодо планування витрат та складання бюджету підприємства

2

[1.3, с. 258-266; 4.1]

6

4

Вирішення практичних задач щодо планування витрат та складання бюджету підприємства

2

[1.3, с. 258-266; 4.1]

7

5

Поточний контроль по темі: «Облік та контроль витрат». Вирішення практичних задач щодо калькулювання витрат з використанням різних методів обліку

2

[1.2, с. 248-255; 1.3, с. 122-130, 144-149, 168-171; 4.1]

8

5

Вирішення практичних задач по темі «Облік та контроль витрат»

2

[1.2, с. 248-255; 1.3, с. 122-130, 144-149, 168-171; 4.1]

9

4-5

Підсумкове заняття по темах 4-5: контрольне опитування

2

[1.2, 1.3, 4.1]

10

6

Поточний контроль по темі: «Аналіз витрат в системі прийняття управлінських рішень». Вирішення практичних задач щодо розрахунку точки беззбитковості та відхилень;

2

[1.3, с. 184-189; 2.9, с. 42-52; 4.1]

11

6

Вирішення практичних задач по темі «Аналіз витрат в системі прийняття управлінських рішень»: моделювання управлінських рішень на основі аналізу витрат

2

[1.3, с. 184-189; 2.9, с. 42-52; 4.1]

12

7

Поточний контроль по темі: Шляхи підвищення ефективності витрат підприємства. Вирішення практичних задач щодо пошуку резервів скорочення та шляхів оптимізації витрат.

2

[2.9, с. 42-52; 4.1]

13

6-7

Підсумкове заняття по темах 6-7: контрольне опитування.

2

[1.3, с. 184-189; 2.9, с. 42-52; 4.1]ВСЬОГО

26

^ 2.3. Питання, що виносяться для самостійного вивчення


Номер теми
Найменування теми, питань

Обсяг, годин.

Посилання на літературу

1

^ Сучасні методи управління непрямими витратами.

Функціонально-вартісний аналіз витрат. Планування витрат на нульовому базисі. Управління цільовими витратами.

4

[1.1, с. 197-211; 2.8, с. 75-77; 1.2, с. 185]

2
Управління транзакційними витратами.

Класифікація транзакцій них витрат. Теорія Р. Коуза. Підходи до виявлення та обліку транзакцій них витрат. Шляхи зниження транзакцій них витрат.

4

[2.3, с. 412-418; 2.4, с. 471-482; 2.8, с. 93-97]

3

Управління екологічними витратами підприємства

Класифікація екологічних витрат. Планування та облік екологічних витрат. Урахування екологічних витрат при формуванні собівартості продукції. Аналіз та оптимізація екологічних витрат.

6

[2.13, с. 87-143]

4
Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

11


ВСЬОГО

25

^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1. Учбово-методична література


№ п/п

Найменування учбово-методичної літератури (по темах)

Наявність екз.

Вид

^ 3.1.1. Основна література

1.1

Нападовська Л.В. Управлінський облік: Піруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 544с.

1

Підручник

1.2

Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс управлінського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 314 с.

1

Навч. посібник

1.3

Корецький М.Х. Дацай Н.В., Пельтек Л.В. Управлінський облік: Навч, посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

1

Навч. посібник

^ 3.1.2. Додаткова література

2.1

Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І. Управлінський облік: Навч-метод, посіб. – К.: Знання, 2006. – 235с.

1

Навч. посібник

2.2

Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид. випр. – К.: Знання-Прес, 2006. – 317 с.

1

Навч. посібник

2.3

Економіка підприємства: Підручник/ За ред.. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

1

Підручник

2.4

Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-е вил., стер. – К.: Знання, 2006. – 580 с.

1

Навч. посібник

2.5

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 261 с.

1

Навч. посібник

2.6

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. – 668 с.

1

Навч. посібник

2.7

Портна О.В. Контролінг: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 190с.

20

Навч. посібник

2.8

Заруднев А.И., Мерзликина Г.С. Управление затратами хозяйствующего субъекта: Учеб. пособие. – Волгоград: РПК «Политехник», 2002. – 98с.

0

Навч. посібник

2.9

Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. – К.: Кив. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 65с.

0

Навч. посібник

2.10

Савчук В.П. Управление издержками предприятия и анализ безубыточности. – К.: Знання, 2005. – 146 с.

0

Навч. посібник

2.11

Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 131 с.

0

Навч. посібник

2.12

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001р. №_47. – К., 2001. – 135 с.

0

Метод. рекоменд.

2.13

Кирсанова Т.А., Кирсанова Е.В., Лукьянихин В.А. Экологический контроллинг – инструмент экоменеджмента / Под. Ред.. к.э.н. В.А. Лукьянихина. – Сумы: Изд-во «Казацкий вал», 2004. – 222 с.

80

Монографія

^ 3.1.3 Конспекти лекцій - немає

3.1.4. Методичні вказівки до практичних (семінарських) і лабораторних занять

4.1.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління витратами»
Рукопис

^ 3.1.5. Роздавальний матеріал – картки контролю, тести, задачі3.2. Навчально - методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Картки контролютеми 1-6 – 5 варіантів.


^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Теми 1, 2, 3

Тестування

1, 2, 3, 4

2 – 5-й

2

Теми 4, 5

Тестування та задачі

5, 6, 7, 8, 9

6 – 10-й

3

Теми 6, 7

Тестування та задачі

10, 11, 12, 13

11-14-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____ від "__"_______200__р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____ від "__"_______200__р.


Завідувач кафедри О.М. Теліженко


Робоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____ від "__"_______200__р.


Завідувач кафедри О.М. ТеліженкоСхожі:

З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconЗ дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки України
Для напряму підготовки 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки України
Для напряму підготовки 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки України
Для напряму підготовки 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки України
Для напряму підготовки 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconРобоча програма з дисципліни "Економіка підприємництва" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconРобоча програма з дисципліни "Екологія І економіка природокористування" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
З дисципліни \"Управління витратами підприємства\" для напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни
«Управління нерухомістю» для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 0502 «Менеджмент», спеціальності 050201...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи