Сумський державний університет icon

Сумський державний університет
Скачати 204.2 Kb.
НазваСумський державний університет
Дата19.08.2012
Розмір204.2 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетДо друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В. Б. Юскаєв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для виконання розрахункової роботи

з дисципліни "Управління проектами"


для студентів спеціальності 6.050200

"Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам

Укладачі: О.М. Теліженко

С.І. Колосок

Відповідальний

за випуск О.М. Теліженко


Декан факультету економіки

та менеджменту


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для виконання розрахункової роботи

з дисципліни "Управління проектами"


для студентів напряму підготовки

6.030601"Менеджмент"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з дисципліни "Управління проектами" / Укладачі: О.М. Теліженко, С.І. Колосок – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 20 с.

^

Кафедра управління


Зміст


С.

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 4

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ 5

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "управління проектами" 5

3 Приклади виконання Складових розрахункової роботи 12

14

^ 4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

ДОДАТОК А 15

ДОДАТОК Б…………………………………………………………………….16

ДОДАТОК В…………………………………………………………………….17

ДОДАТОК Д…………………………………………………………………….19


^ 1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Метою викладання дисципліни "Управління проектами" є вивчення теоретичних положень та практичних методів формування ефективних проектних рішень організації та забезпечення їх реалізації.

Завдання викладання дисципліни полягає у висвітленні положень теорії і практики управління проектами; формування практичних навичок обґрунтування ефективних джерел фінансування інвестиційних проектів та визначення раціональної політики фірми; оцінки ефективності інвестиційних проектів. Внаслідок вивчення дисципліни студенти отримають знання та практичні вміння з: основ управління проектами; визначення фаз проекту; проектного фінансування; обґрунтування пріоритетних напрямів інвестування; основ відбору та експертизи проектів; планування проекту; управління вартістю проекту; управління ресурсами проекту; управління ризиками проекту; ранжування реальних інвестиційних проектів в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів; управління комунікаціями проекту; формування довгострокової інвестиційної моделі фірми.

Управління проектами є спеціальною прикладною дисципліною в якій узагальнюються методи організаційно-управлінського та фінансового забезпечення виконання проекту.

До забезпечуючих дисциплін відносяться: економіка підприємства; інвестиції; фінанси; бухгалтерський облік і аудит; фінансовий менеджмент; оцінка активів фірми; планування діяльності підприємства. Управління проектами вивчається в комплексі з такими дисциплінами як аналіз господарської діяльності, стратегічний менеджмент і є обов'язковою складовою при підготовці випускної кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.


2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "управління проектами"

^

2.1 Мета розрахункової роботи та загальні вимоги до її виконанняМетою розрахункової роботи є формування систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми і методи управління проектами; одержання теоретичних знань і практичних навичок, які необхідні у процесі управління проектами, проектними командами, офісом проекту тощо.

Завданням розрахункової роботи є розробка проекту організації та комплексна оцінка його ефективності відповідно до обраної студентом спеціалізації із застосуванням прикладної програми Microsoft Office Project. Студент, за погодженям з викладачем, може обирати й інші програмні продукти, з допомогою яких буде здійснено планування проекту (наприклад, Spider Project, Primavera Project Planner, Project Expert та ін.)

Підготовка до розрахункової роботи складається з таких етапів: визначення об'єкта дослідження; пошук літературних джерел, нормативного і фактичного матеріалу; консультацій викладача й уточнення вихідних даних; написання й оформлення розрахункової роботи; передачі її на кафедру для перевірки.

^

2.2 Структура розрахункової роботи виконанняСтруктура розрахункової роботи: вступна частина; основна частина; додатки. Вступна частина містить такі елементи: титульний аркуш (додаток А) та зміст.

Основна частина розрахункової роботи з дисципліни "Управління проектами" складається з таких частин:

- вступ;

- відомості про організацію (1-2 стр.);

- опис складу проекту (Додаток Б);

- план управління проектом (Додаток В);

- оцінка ефективності проекту (Додаток Д);

- висновки.

Структура практичної частини була розроблена з врахуванням шаблонів проектної документації PM Expert, методичних вимог UNIDO до паспорту промислового інвестиційного проекту, Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження та розробки та їх впровадження у виробництво.

Розглянемо послідовність дій, які доцільно додержуватися при плануванні проектів з допомогою Microsoft Office Project 2007.

^ Опис структури проекту. Для цього в меню Файл натиснути Содать (Ctrl+N). В меню Проект обрати Сведения о проекте (рис. 2.1). Нажавши кнопку Статистика, можна побачити статистику фактичного виконання проекту (рис. 2.2), що використовується в управлінні відхиленнями проекту.

В меню Сервис обрати команду Параметры (рис. 2.3), де у вкладці Вид поля 1) поля Параметры валюты обрати валюту, в якій буде виконуватись проект; 2) поля Параметры структуры встановити флажок на суммарную задачу проекта.
Рис. 2.1. Занесення відомостей про проект

Рис. 2.2. Статистика проекту

Рис. 2.3. Створення рамки задачі


Розробка сітьового графіку проекту. Найбільший ефект від його застосування можна отримати на етапі розробки структури нового унікального проекту, а також при аналізі проекту на ризик. Для представлення задач різних типів використовують такі візуальні атрибути, як форма рамок, колір, розмір тощо. Практично всі параметри управління командами сітьового графіку зосереджено в контексних меню (меню окна та меню задач).

Для побудови сітьового графіку необхідно:

- в меню ^ Вид обрати вкладку Сетевой график;

- на робочому полі створити рамку першої задачі (рис. 2.4);

- натиснути правою кнопкою миші по білому полю та обрати вкладку Разделить (рис. 2.5);

- заповнити вікно Форма задач (рис. 2.6) відповідно до заданих умов проекту;
Рис. 2.4. Створення рамки задачі
Рис. 2.5. Зовнішній вигляд меню вікна сітьового графіку
Рис. 2.6. Форма задач


- двічі клацнувши правою кнопкою миші по білому прямокутнику (або натиснувши Shift+F2) можна перейти до команди Сведения о задаче (рис. 2.7).

Змінити формат рамки задачі можна клацнувши по червоній рамці задачі (рис. 2.8).

- послідовно добавити рамки для решти задач проекту (ввести в них назви задач та визначити тривалість) та з'єднати їх між собою стрілками. Змінити тип зв'язку можна двічі клацнувши по стрілці (рис. 2.9).
Рис. 2.7. Заповнення відомостей про задачу

Рис. 2.8. Зміна формату рамки задачі

Рис. 2.9. Зміна типу залежності між задачами


Розробка діаграми Ганта. Для переходу до діаграми Ганта потрібно в меню Вид натиснути на вкладку Диаграмма Ганта. Таблиця, що використовується у діаграмі Ганта, потрібна для подання даних по задачі. Студент може змінити зовнішній вигляд таблиці. Для цього в меню Вид у вкладці Таблица слід обрати необхідне представлення таблиці (рис. 2.10).

Графічна панель діаграми Ганта потрібна для відображення каліндарного графіку проекту.

Рис. 2.10. Обрання виду таблиці діаграми Ганта

Заповнення листу ресурсів. Для переходу до листу ресурсів потрібно в меню Вид натиснути на вкладку Лист ресурсов. Аналогічно до діаграми Ганта студент може змінювати зовнішній вигляд таблиці в меню Вид у вкладці Таблица (рис. 2.11). Програма надає можливість обрати три типи ресурсів: трудовий (обирається для людей, обладнання и процесів, які призначаються задачі та не витрачаються при її виконанні), матеріальний (для витратних матеріалів, напр., пально-мастильні матеріали) та витрати (бюджетні витрати, напр., транспортні витрати, які не залежать від об'єму виконаних робіт та тривалості задачі).
Рис. 2.11. Обрання виду таблиці листу ресурсів


Формування звітності. Для створення, збереження та використання звітів за проектом варто в меню Отчет натиснути на діалогове вікно Наглядные отчеты. В відкрившомуся вікні обрати необхідний звіт та двічи "клікнути" лівою кнопкою миші (рис.2.12).

Рис. 2.12. Діалогове вікно "Наглядные отчеты"

3 Приклади виконання Складових розрахункової роботи

^

3.1 Опис складу проекту1Таблиця 3.1 – Інформація про проект

Назва проекту

Проектування та виробництво інноваційного енергозберігаючого компресорного обладнання Азотно-мембранної компресорної станції

^ Спонсор проекту

Концерн «Укрросметал»

Керівник проекту

Головний конструктор Бєлозьоров В,Л.

Інші учасники проекту

Комітет з управління проектом, до складу якого входять фахівець з дослідження кон’юнктури ринку, головний конструктор, головний технолог, начальник цеху підготовки виробництва, начальник виробничо-диспетчерського відділу, начальник планово-розподільчого бюро,начальник відділу збуту, маркетингу, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, начальники відділі стандартизації та сертифікації та відділу технічного контролю.

Автор проекту

Головний конструктор Бєлозьоров В.Л.

Дата створення проекту

15.12.2008 рік^

3.2 Ідентифіковані ризики проекту2

  1. Самовільне втручання в роботу системи та здійснення дій щодо запобігання встановлення апаратури реалізаторами та підприємцями, які працюють на Центральному ринку (вирішення – співпраця з адміністрацією та охороною ринку).

  2. Збільшення орендної плати адміністрацією Центрального ринку. (вирішення – переговори з адміністрацією ЦР про укладення довгострокового договору оренди).

  3. Збільшення ціни на комплектуючі та динаміки (вирішення –створення фінансового резерву проекту у розмірі 5000 гривень).

  4. Скарги на невідповідність роботи сітки радіомовлення нормам СЕС.

  5. Відхилення від календарного графіку здійснення проекту.^

3.3 Ієрархічна структура робіт проекту3Рис. 3.1- Ієрархічна структура робіт проекту


^

3.4 Організаційна структура проекту4
Рис. 3.1. Організаційна структура проекту "Проектування та виробництво інноваційного енергозберігаючого компресорного обладнання"


3.5 Розрахунок економічної ефективності5


1 Розрахуємо чистий зведений дохід (NPV) за такою формулою:

,

де - потік платежів;

- дохідна частина проекту по здійсненню інформаційних систем;

- видаткова частина проекту по здійсненню інформаційних систем;

Т - весь період реалізації проекту по здійсненню інформаційних систем;

tc – момент закінчення внесень вкладень;

tn – момент одержання першого доходу.


Ставку дисконтування візьмемо 20%.
Таким чином, чистий приведений дохід становить 85185,3 грн. Тому проект вважаємо ефективним.

2. Внутрішня норма дохідності (IRR) - ставка дисконта, використання якої б забезпечило рівність поточної вартості очікуваних грошових відтоків та поточної вартості очікуваних грошових потоків. Для цього використаємо формулу:

,

де r1- ставка, при якій NPV1>0; r2 - ставка, при якій NPV2<0.

Повинна виконуватися умова IRR > r.

Розраховуємо NPV при r =58%
Аналогічно розраховуємо NPV при r =59%

Тепер розраховуємо за формулою

Отримуємо: 58,38% > 20%.

Отже нерівність IRR>r виконується.


3.Строк окупності інвестицій (РР) - це тривалість часу, протягом якого недисконтовані прогнозові надходження грошових коштів перевищують недисконтовану суму інвестицій.

1) визначимо сумарні інвестиційні витрати:

2) Визначаємо дисконтовані доходи зростаючим підсумком дисконтованих доходів за формулою:

Так як у нас виконується нерівність

,

то ми припиняємо визначати .

3) Виконуємо розрахунок строку окупності за формулою:

;4)Індекс рентабельності (R) - відносна величина, яка визначається відношенням прибуткової частини NPV до її витрат:

R=1 - дохідність інвестицій відповідає стандарту рентабельності. R>1 - проект прибутковий, R<1 – проект збитковий.

Так як 2,01>1, то робимо висновок, що проект прибутковий.

^ 4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1 Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. перераб. и дополн. издан. - М.: АОЗТ "Интерэкспорт", ИНФРА. – М., 1995. – 528 с.

2 Бирман Т., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1977. – 613 с.

3 Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

4 Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге ХХI века". – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. – 188 с.

5 Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ "ДИС", 1997. – 160 с.

6 Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.: ТОО - Консалтинговая Компания “ДеКА”, 1997. – 184 с.

7 Лукянихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.

8 Управление проектами/И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред И.И Мазура. – 4-е узд., стер. – М.: Издательство «Омега - Л». 2007. – 664 с.

9 Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник/ под ред. В.Д. Шапиро. – М: Издательство «Высшая школа», 2000. – 379 с.

10 Учебные материалы к курсу "Корпоративная система управления проектами" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pmexpert.ru/library/

11 Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб.: ДваТрИ, 1993. – 443 с.
^

Додаток А


/обов'язковий/

Приклад оформлення титульного аркуша розрахункової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління


^ РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни "Управління проектами"


Виконав студент групи,

(особистий підпис студента) факультету

(прізвище, ініціали)

Перевірив викладач

(особистий підпис викладача, (прізвище, ініціали)

відмітка про рецензування)


Суми 20__
^

Додаток Б


/обов'язковий/

Опис складу проектуІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ


Назва проекту
^ Спонсор проекту
Керівник проекту
Інші учасники проекту
^ Автор проекту
Дата створення документу

Причини ініціації проекту:

<Зазначити бізнес-причини та підстави ініціювання проекту>

^ Цілі проекту

<Вкажіть цілі проекту>

Критерії досягнення цілей проекту

<Зазначте критерії вимірювання досягнення цілей проекту>

Задачі проекту

<Представте повний список задач проекту>

^ Результати проекту:

<Вказати результати проекту та бізнес-цілі, які буде вирішено при реалізації проекту>

Границі проекту

<Опишіть загальний обсяг робіт, які буде включено до проекту>

^ Обмеження проекту:

<Вказати фактори, що обмежують виконання проекту (бюджетні, ресурсні обмеження, обмеження, що пов'язані з законодавством, навколишнім середовищем тощо) >

^ Припущення проекту:

<Зазначте фактори, які, як припускається, будуть діяти під час виконання проекту. Вкажіть потенційний ефект цих припущень у випадку, якщо вони виявляться хибними>


Ідентифіковані ризики проекту

<Перелічіть можливі ризики проекту, способи реагування на них>


ЗАТВЕРДЖЕНО:


Посада Дата Підпис


Узгоджено:


Посада Дата Підпис


Посада Дата Підпис

^

Додаток В


/обов'язковий/

План управління проектом


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Назва проекту
^ Спонсор проекту
Керівник проекту
Інші учасники проекту
^ Автор проекту
Дата створення документу

Ієрархічна структура робіт проекту

<Наведіть в графічному (сітьовий графік) або табличному вигляді ієрархічну структуру робіт за проектом з необхідним ступенем деталізації>

^ Контрольні точки проекту

<Складіть список контрольних точок проекту (віх проекту): ключових подій проекту, їх дат та результатів, які необхідно отримати станом на ці дати>

^ Календарний план проекту

<Складіть план-графік робіт проекту, що описує всі контрольні точки та роботи з зазначеними датами початку та закінчення (діаграма Ганта), а також взаємозв'язки задач>

^ Вартісний план проекту

<Вартісний план представляє собою розподілений у часі бюджет, за яким проводиться контроль використання грошових коштів проекту>

^ План якості проекту

<План якості проекту (табл. В.1) визначає параметри та критерії досягнення якості проекту, відносно яких буде проводитися контроль якості отриманих результатів>


Таблиця В.1

План якості проектуРезультат

Критерії досягнення результату^ Ресурсний план проекту

< Зазначте всі ресурси (в натуральному та грошовому вимірі), необхідні для реалізації проекту (матеріальні, витратні, трудові; див. рис. 2.11).>

^ План управління командою проекту

Організаційна структура проекту

<Представте організаційну структуру проекту в графічному вигляді>

Матриця відповідальності

<Встановлення відповідальності ролей проекту відносно виконання основних чи типових робіт (табл. В.2)>


^

Продовження додатку ВТаблиця В.2

Матриця відповідальності

Роль

Відповідальність / функції
^ План управління комунікаціями проекту

<Відображає вимоги до комунікацій з боку учасників проекту (табл. В.3)>

Таблиця В.3

План управління комунікаціями проекту^ Назва документу/

заходу

Формат и спосіб подання

Автор

Одержувач

Періодичність

1

^ Реєстр ризиків проекту

<Визначаються ризиковані події, які можуть виникнути в проекті та визвати небажані наслідки, дії з реагування на ризик (табл. В.4)>

Таблиця В.4

Реєстр ризиків проектуРизик

Можливі наслідки

Потенційні дії з реагування на ризик


^ План управління ризиками проекту

<Опишіть правила та періодичність перегляду реєстру ризиків проекту>

План управління контрактами та поставками

<Перерахуйте всі контракти, які необхідно укласти для здійснення поставок чи робіт проекту, та вкажіть строки їх виконання>


ЗАТВЕРДЖЕНО:


Посада Дата Підпис


Узгоджено:


Посада Дата Підпис


Посада Дата Підпис

^

Додаток Д


/обов'язковий/

Оцінка ефективності проекту


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Назва проекту
^ Спонсор проекту
Керівник проекту
Інші учасники проекту
^ Автор проекту
Дата створення документу
Оцінка здійсненності проекту:

Науково-технічні критерії

<Визначить перспективність упровадження проекту; патентну чистоту продукції і патентоспроможність технічних рішень, що використовуються; перспективність застосування очікуваних результатів у майбутніх розробках>

^ Виробничі критерії

<З'ясуйте забезпеченість виробництва сировиною, матеріалами і необхідним устаткуванням; рівень технологічних нововведень при реалізації проекту; забезпеченість виробництва кваліфікованим персоналом; можливість використання відходів виробництва>

^ Ринкові критерії

<Установіть відповідність проекту потребам ринку; комерційний успіх при реалізації проекту; рівень реклами для просування запропонованого продукту на ринок; конкурентоспроможність продукції за ціною та якістю, захищеністю від старіння>

^ Економічні критерії

<необхідні обсяги фінансування для реалізації проекту; передбачуваний річний прибуток; термін окупності проекту; частку власних коштів у повній вартості проекту>

^ Соціальні та екологічні критерії

<вплив реалізації проекту на рівень зайнятості населення; вплив виробничих процесів, задіяних у реалізації проекту, на навколишнє природне середовище>.

^ Оцінка ефективності проекту

Науково-технічна ефективність

<Зважений на витрати створення та реалізації проекту ефект від застосування прогресивних технологій (ліцензій, патентів) та продуктів (обладнання), підвищення автоматизації виробництва, впровадження раціоналізаторських пропозицій, науково-технічних публікацій>

^ Економічна ефективність

<Співвідношення отриманого прибутку від проекту (валового, чистого) та всієї суми витрат>

Соціальна ефективність

<Ефект від зміни суспільних трудових відносин (збільшення робочих місць, покращення умов праці та відпочинку працівників) в розрахунку на одиницю витрат проекту>

^ Екологічна ефективність

<Результати виконання проекту зі зниження відходів виробництва, шкідливих викидів та стоків, екологічності продукції у розрахунку на одиницю грошового ресурсу>


Навчальне видання


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для виконання розрахункової роботи

з дисципліни "Управління проектами"


для студентів спеціальності 6.050200

"Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Укладачі Олександр Михайлович Теліженко

Світлана Іванівна Колосок


Редактор Н.В. Лисогуб


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко


Комп'ютерний набір та верстка С.І. Колосок


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Наклад 150 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

http://www.sumdu.edu.ua


1 Виконала студентка групи М-51 Бондар Т.В.

2 Виконав студент групи М-61 Божко О.А.

3 Виконала студентка групи М-61 Кабанова К. Ю.

4 Виконала студентка групи М-51 Бондар Т.В.

5 Виконав студент групи М-61 Божко О.А.


Схожі:

Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Сумський державний університет iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет iconСумський державний університет 3492 методичнi вказiвки
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування зі спеціальності 05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи...
Сумський державний університет iconСумський державний університет гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм
Суми, 19-20 квітня 2013 року / редкол проф. Є. О. Лебідь, доц. А. Є. Лебідь– Сумський державний університет, 2013. – 97 с
Сумський державний університет iconСумський державний університет 3516 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичної роботи “Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних” з дисципліни...
Сумський державний університет iconСумський державний університет О. О. Міцура, О. М. Олефіренко Управління інноваційним
Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / укладачі: О. О. Міцура, О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний університет,...
Сумський державний університет iconСумський державний університет економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М. О. Харченко, О....
Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет 3542 збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів»
Збірник задач із дисципліни «Технологія використання стиснутих газів» / укладачі: Г. А. Бондаренко, С. О. Шарапов. – Суми : Сумський...
Сумський державний університет iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Сумський державний університет iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Буряк, В. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти [Текст] / В. Буряк // Вища школа....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи