Кафедра управління icon

Кафедра управління
Скачати 113.27 Kb.
НазваКафедра управління
Дата19.08.2012
Розмір113.27 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету економіки та

менеджменту


_________________О.А. Лук'янихіна

«____» ___________ 2009 р.


РЕГЛАМЕНТ


підсумкового контролю знань з навчальної

дисципліни "Управління проектами"

Спеціальність 6.050201 – "Менеджмент організацій"

денної форми навчання


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Управління проектами" є іспит.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться основні питання курсу, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу "Управління проектами".


^ 2 СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Структурно екзаменаційний білет складається з 2 завдань, які включають:

 1. два теоретичних запитання за програмою курсу;

 2. одну розрахункову задачу.

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 30.


^ 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 5-бальною системою.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • оцінці "відмінно" відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 • оцінці "добре" відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 • оцінці "задовільно" відповідає знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу з вказаного питання; застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача; допущення окремих суттєвих помилок;

 • оцінці "незадовільно" відповідає фрагментарне, поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу; непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок; невміння робити узагальнення та висновки; невірне тлумачення сутності ключових понять; невміння застосувати знання у практичній діяльності.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на "відмінно", "добре", "задовільно" та "незадовільно" залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Загальна підсумкова оцінка ставиться на основі підсумування оцінок за теоретичні питання та практичну задачу з урахуванням вагових коефіцієнтів: оцінка за теоретичне питання помножується на коефіцієнт 0,2; а оцінка за задачу – на 0,6.


^ 4 ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


 1. Поняття та ознаки проекту

 2. Проектне управління: задачі та етапи

 3. Класифікація типів проектів

 4. Учасники проекту

 5. Параметри проекту та проектний цикл

 6. Техніко-економічне обґрунтування проекту

 7. Функції і підсистеми управління проектами

 8. Методи управління проектами

 9. Особливості управління портфелями проектів

 10. Організаційні структури управління проетом

 11. Формування інвестиційної концепції проекту

 12. Попередня розробка мети і задач проекту

 13. Техніко-економічне обґрунтування проекту

 14. Форми і методи фінансування інвестиційних проектів і програм

 15. Основні поняття та принципи експертизи проектів

 16. Етапи проведення експертизи проекту

 17. Порядок проведення експертизи

 18. Вартісна оцінка проекту

 19. Екологічна експертиза

 20. Обмеження та ризики при експертизі проектів

 21. Порядок ранжування проектів

 22. Інструменти та методи ранжування проектів

 23. Оцінка реалізованості проектів (за критеріями: технічними, економічними, екологічними, соціальними тощо)

 24. Практичні методи мінімізації сукупних економічних витрат фірми при короткостроковому дефіциті

 25. Практичні методи мінімізації сукупних економічних витрат фірми при довгостроковому дефіциті

 26. Практичні методи мінімізації сукупних економічних витрат фірми при абсолютному обмеженні фінансових ресурсів

 27. Застосування методів NPV i IRR при ранжуванні проектів

 28. Методи оцінки економічної ефективності проектів

 29. Переваги та недоліки методів NPV, PP, IRR, ARR

 30. Формалізація та кількісна оцінка ризиків

 31. Інфляція: методи визначення та прогнозування

 32. Методи оцінки на основі показників: CAMP, WACC

 33. Основні положення методики ЮНІДО (Manual for Evaluation of Industrial Projects)

 34. Процеси та інструменти планування

 35. Рівні планування

 36. Сітьове планування

 37. Календарне планування

 38. Деталізований план проекту

 39. Зв'язок кошторисного і календарного планування

 40. Методи визначення складу операцій проекту

 41. Методи оцінки тривалості операцій проекту

 42. Метод "критичного шляху"

 43. Метод "швидкого проходу"

 44. Метод "вирівнювання ресурсів"

 45. Загальні принципи управління вартістю проекту

 46. Фактори, що впливають на вартість проекту

 47. Методи контролю вартості проекту

 48. Бюджетування проекту

 49. Цілі та зміст контролю проекту

 50. Оцінка прогресу і аналіз результатів проекту

 51. Процеси управління ресурсами проекту

 52. Управління людськими ресурсами проекту

 53. Моніторинг робіт по проекту

 54. Управління постачанням

 55. Управління комунікаціями та інформаційні технології

 56. Задачі програмного забезпечення проекту

 57. Основні програмні засоби управління проектами

 58. Управління контрактами

 59. Управління завершенням проекту

 60. Звітність по виконанню проекту


^ 5 ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


1 Типова задача на розрахунок відхилення за вартістю та строками, індексів виконання вартості та строків

На 12.10.2009 р. проект характеризувався такими даними: освоєний об’єм (ОО) робіт 2,8 млн. грн. (проти запланованого об’єму (ПО) в 3,0 млн. грн.) з фактичною вартістю (ФВ) виконання планових операцій – 3,5 млн. грн. Необхідно визначити відхилення за вартістю та строками, індекс виконання вартості та строків.


^ 2 Типова задача на відбір тендерних пропозицій за методом "бальних оцінок"

Державне підприємство оголосило тендер про закупівлю промислового обладнання. Після оголошення конкурсу, надійшло три пропозиції від постачальників, комерційні умови яких наведено в табл. 1.


Таблиця 1 – Умови комерційних пропозицій

^ Повне найменування постачальника (виконавця)

Ціна тендерної пропозиції

за 1 од.

Гарантія

Умови оплати

Терміни поставки

А

3000 грн.

2 роки

100% передоплата

25 дн.

Б

2800 грн.

1,5 роки

50% передоплата

30 дн.

В

2500 грн.

1 рік

50% передоплата

25 дн.


Максимальна сума балів за критеріями: "Ціна" – 70 бал.; "Гарантія" – 10 бал.; "Умови оплати" – 15 бал.; "Терміни поставки" – 5 бал.

Необхідно визначити переможця тендеру з використанням методу бальних оцінок.


^ 3 Типова задача на обґрунтування доцільності виконання реконструкції виробничої лінії

Вище керівництво компанії А приймає управлінське рішення про реконструкцію виробничої лінії. Рішення не впливає на проектний обсяг та ціну продажів. Витрати на реконструкцію прогнозуються в обсязі 60 000 грн. Поточний виробничий процес потребує 20 робітників: 15 операторів обладнання та 5 допоміжних працівників. Допоміжні працівники працюють за контрактом, умовами якого можливе призупинення їх роботи без додаткового відшкодування. Кожен працівник щорічно витрачає 2 000 год. робочого часу. Фактичні витрати на оплату праці робітників складають 14 грн. / год. Реконструкція обладнання дозволить скоротити кількість робітників з 20 до 15 (скороченню підлягають всі допоміжні працівники). Передбачено доплати працівникам за використання нового обладнання в розмірі 2 грн. / год.

Визначити доцільність виконання реконструкції виробничої лінії (річний економічний ефект).

Як зміниться ефект від реконструкції, якщо підприємство зазнає фактичних витрат на оплату праці в розмірі 500 000 грн. (через необхідності проведення навчання персоналу)?


^ 4 Типова задача на обґрунтування кращого проекту за методом "дерева рішень"

Необхідно обрати один з двох проектів, якщо за першим проектом постійні витрати складуть 15 тис. грн., за другим – 21 тис. грн. Операційний дохід на одиницю продукції за першим – 20 грн., другим – 24 грн. Очікується, що річний попит на продукцію буде 1200 од. з ймовірністю 0,4; 2000 од. з ймовірністю 0,6.

^ 5 Типова задача на розрахунок точки беззбитковості

Прогнозується після виконання проекту, обсяг реалізації продукції підприємства складе 750 од. Ціна одиниці продукції: 15грн., постійні витрати: 8тис. грн., змінні: 5грн. Визначити доцільність виконання проекту. Як зміниться результат виконання проекту, якщо постійні витрати зменшаться на 3%, а змінні витрати зростуть на 15%? Визначити критичний обсяг виручки в цьому випадку.


^ 6 Типова задача на обчислення рентабельності авансованого капіталу та облікової норми прибутку

За три роки планується виконати проект будівництва об’єкту з реалізацією всіх площ будови за 5 млн. грн. впродовж трьох кварталів останнього року. Для цього необхідно: придбання ділянки на суму 1 млн. грн.; виконання проектних робіт в розмірі 500 тис. грн. та будівельних робіт на 3 млн. грн. Проектні роботи будуть вестися впродовж року, а будівельні – два роки. Визначити рентабельність авансованого капіталу та облікову норму прибутку (ARR).

Рентабельність за проектом буде вищою або нижчою за середньогалузеву рентабельність виконання проектів (яка становить 15%)?


^ 7 Типова задача на розрахунок загальної величини вигоди

Передбачаються два інвестиційні проекти, фінансові характеристики яких наведені в табл. 2. Ставка приведення для проектів складає 15%.


Таблиця 2 – Вихідні дані

Проект

Витрати на реалізацію проекту, тис. грн.

Надходження від реалізації проекту, тис. грн.

1

2

3

А

0,7

0,3

0,2

0,5

Б

0,5

0,4

0,2

0,1


Визначити показник загальної величини вигоди, яку отримає організація наприкінці періоду при інвестуванні 1 млн. грн. власних коштів.


^ 8 Типова задача на розрахунок середньозваженої вартості капіталу

Порівняти дохідність впроваджуваного проекту, яка складає 15%, з середньозваженою вартістю капіталу організації. Ставка за кредит – 35%, виплати за дивідендами – 3% від суми власного капіталу; ринкова вартість боргу організації становить 1 млн. грн., а сума власного капіталу – 8 млн. грн.


^ 9 Типова задача на розрахунок простого строку окупності проекту та рентабельності авансованого капіталу

Визначити простий строк окупності проекту та рентабельність авансованого капіталу за даними, наведеними в таблиці 3.


Таблиця 3 – Вихідні дані

Період, рік

1

2

3

4

5

6

7

Грошовий потік, тис. грн.

-28

-10

-2

5

8

13

25

^ 10 Типова задача на розрахунок індексу рентабельності та терміну окупності

Визначити індекс рентабельності та термін окупності проекту за даними, наведеними в табл. 4. Ставка приведення становить 15%.


Таблиця 4 – Вихідні дані

Період, рік

1

2

3

4

5

6

7

Грошовий потік, тис. грн.

-25

-11

-5

5

6

10

27


^ 6 ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1


1 Формування інвестиційної концепції проекту

2 Сітьове планування

3 Задача. На 12.10.2009 р. проект характеризувався такими даними: освоєний об’єм (ОО) робіт 2,8 млн. грн. (проти запланованого об’єму (ПО) в 3,0 млн. грн.) з фактичною вартістю (ФВ) виконання планових операцій – 3,5 млн. грн. Необхідно визначити відхилення за вартістю та строками, індекс виконання вартості та строків.

^ 7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Управление проектами/И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред И.И Мазура. – 4-е узд., стер. – М.: Издательство «Омега - Л». 2007. – 664 с.

 2. Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. –232 с.

 3. Балацкий О.Ф., Телиженко А.М. Управление инвестициями. – Сумы: Издательство Сумского государственного университета, 2000. – 123 с.

 4. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

 5. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге ХХI века". – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. – 188 с.Викладач, відповідальний за навчальну дисципліну,


професор ________________________ О.М. Теліженко

(підпис)


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № __ від « ___ » ______2009 р.


Завідувач кафедри ____________________ О.М. Теліженко

(підпис)

Схожі:

Кафедра управління iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Кафедра управління iconФакультет економіки та управління кафедра макроекономіки та державного управління паспорт навчальної дисципліни «управління ціноутворенням» на 2012/2013 навчальний рік
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна – галузь знань «Менеджмент І адміністрування»
Кафедра управління iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»
З яких частин складається об’єкт управління? Які типові зовнішні сигнали використовуються для аналізу роботи автоматизованої системи...
Кафедра управління iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Кафедра управління iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є іспит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи