Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 209.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата19.08.2012
Розмір209.92 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Затверджую

В.о. декана факультету

економіки та менеджменту

__________ Прокопенко О.В.

“___” ____________ 2010 р.Робоча програма


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Управління проектами”


Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Форма навчання – денна


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл професійної та практичної підготовки
^

Структура навчальної дисципліни^ Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

^ СРС, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Загалом

ІРС

Інд. завдання. вид / обсяг

^ Самостійне опрацю-вання матеріалу

7

144/4

60

30

3084РР / 30

54

іспит


Укладена на основі варіативних частин освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми з галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" для спеціалізації "Менеджмент підприємств і організацій" (у промисловості), затверджених наказом ректора СумДУ від 22.04.2009 р. № 22.


Укладачі: Зав. кафедри управління, проф. _____________ Теліженко О.М.

асист. _____________ Колосок С.І.

асист. _____________ Федоренко Н.О.


Затверджено на засіданні кафедри управління,

протокол №1 від 30.08.2010 р.
^

Суми – 2010 р.


1 Мета і завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі.


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни


Мета викладання дисципліни полягає у вивченні теоретичних положень та практичних методів формування ефективних проектних рішень організації та забезпечення їх реалізації.

Завдання викладання дисципліни полягає у вивченні загальних положень теорії і практики управління проектами; формування організаційних структур управління проектами; формування практичних навичок обґрунтування ефективних джерел фінансування інвестиційних проектів та визначення раціональної інвестиційної політики фірми; оцінки ефективності інвестиційних проектів. Внаслідок вивчення дисципліни студенти отримають знання та практичні вміння з: основ управління проектам; визначення фаз проекту; проектного фінансування; обґрунтування пріоритетних напрямків інвестування; основ відбору та експертизи проектів; планування проекту; управління вартістю проекту; управління ресурсами проекту; управління ризиками проекту; ранжування реальних інвестиційних проектів в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів; управління комунікаціями проекту; формування довгострокової інвестиційної моделі фірми.

Робочою програмою дисципліни передбачається набуття студентами практичних навичок роботи з прикладними програмами щодо автоматизованого управління проектами.


1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі


Управління проектами є спеціальною прикладною дисципліною в якій узагальнюються методи організаційно-управлінського та фінансового забезпечення виконання проекту.

До забезпечуючих дисциплін відносяться: економіка підприємства; інвестиції; фінанси; бухгалтерський облік і аудит; фінансовий менеджмент; оцінка активів фірми; планування діяльності підприємства. Управління проектами вивчається в комплексі з такими дисциплінами як аналіз господарської діяльності, стратегічний менеджмент і є обов’язковою складовою при підготовці випускної кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".


^

2 ПРОГРАМА
Заліковий кредит 1 (модульний цикл І)


Обсяг навчальної роботи 1,3 кред.


ВСТУП Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни

^ ТЕМА 1 Концепція управління проектами

Перелік питань теми:

Проектне управління: задачі та етапи. Взаємозв’язок управління проектами та управління інвестиціями. Передумови розвитку методів управління проектами^ ТЕМА 2 Основи управління проектами

Перелік питань теми:

Класифікація типів проектів. Мета та стратегія проекту. Параметри проекту. Проектний цикл. Структурування проектів. Функції і підсистеми управління проектами. Методи управління проектами. Організаційні структури управління проектом^ ТЕМА 3 Розробка концепції проекту

Перелік питань теми:

Загальні положення. Формування інвестиційної концепції проекту. Попередня розробка мети і задач проекту. Попередній аналіз розробки проекту. Декларація намірів.^ ТЕМА 4 Передінвестиційна фаза проекту

Перелік питань теми:

Передінвестиційні дослідження. Проектний аналіз. Оцінка життєздатності та можливостей фінансового забезпечення реалізації проекту. Техніко-економічне обґрунтування проекту. Бізнес-план.^ ТЕМА 5 Проектне фінансування

Перелік питань теми:

Загальні принципи побудови фінансової моделі інвестиційного проекту. Організаційні форми фінансування. Схема взаємозв'язків між вихідними і результуючими параметрами фінансової моделі. Форми і методи фінансування інвестиційних проектів і програм. Порівняльний аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів і програм. Проблеми оптимізації бюджету капіталовкладень: оптимізація в просторі; оптимізація в часі; оптимізація в умовах реінвестування прибутків^ ТЕМА 6 Експертиза проектів

Перелік питань теми:

Загальні положення. Експертиза проектно-кошторисної документації. Порядок проведення експертизи. Екологічна експертиза проектів. Державна екологічна експертиза. Громадська екологічна експертиза.

^

Заліковий кредит 2 (модульний цикл ІІ)


Обсяг навчальної роботи 1,3 кред.


ТЕМА 7 Методи ранжування реальних інвестиційних проектів

Перелік питань теми:

Процедура ранжування проектів. Фінансовий аналіз. Групи критеріїв, що враховуються при ранжуванні проектів. Обмеженість фінансових ресурсів (три випадки): короткостроковий дефіцит, довгостроковий дефіцит, абсолютне обмеження фінансових ресурсів. Застосування методів NPV і IRR при ранжуванні проектів. Соціально-економічні обмеження при ранжуванні проектів. Мінімізація сукупних економічних витрат фірми.^ ТЕМА 8 Оптимізація структури реальних інвестицій фірми

Перелік питань теми:

Підходи до оптимізації структури реальних інвестицій. Методика оптимізації в просторі. Критерій оптимізації – індекс рентабельності. Оптимізація в часі. Індекс відносного зниження чистої поточний вартості^ ТЕМА 9 Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

Перелік питань теми:

Загальні принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Вихідні дані оцінки. Методи, критерії та показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. Вплив ризику та невизначеності на ефективність проекту. Ефективність експортоорієнтованих проектів^ ТЕМА 10 Планування проекту

Перелік питань теми:

Процеси та рівні планування. Структурування робіт. Призначення відповідальних. Деталізований план проекту. Сітьове планування. Зв'язок кошторисного і календарного планування. Ресурсне планування. Документування плану проекту. Портфель проектів^ ТЕМА 11 Управління вартістю проекту

Перелік питань теми:

Загальні принципи управління вартістю проекту, її оцінка. Бюджетування проекту. Методи контролю вартості проекту. Звітність по витратах^ ТЕМА 12 Контроль і регулювання проекту

Перелік питань теми:

Цілі та зміст контролю проекту. Моніторинг робіт по проекту. Оцінка прогресу і аналіз результатів. Управління змінами.

^

Заліковий кредит 3 (модульний цикл ІІІ)


Обсяг навчальної роботи 1,4 кред.


ТЕМА 13 Завершення проекту

Перелік питань теми:

Пусконалагоджувальні роботи. Приймання в експлуатацію закінчених будівельно-монтажних робіт. Закриття контракту. Вихід із проекту.^ ТЕМА 14 Управління роботами проекту

Перелік питань теми:

Структура і обсяги робіт. Методи управління складом робіт. Принципи ефективного управління часом. Склад і аналіз факторів втрати часу. Форми контролю продуктивності праці^ ТЕМА 15 Управління ресурсами проекту

Перелік питань теми:

Процеси управління ресурсами проекту. Управління закупівлею ресурсів. Управління постачанням. Управління запасами. Елементи логістики^ ТЕМА 16 Управління ризиками проекту

Перелік питань теми:

Ризик та невизначеність. Управління ризиками. Аналіз проектних ризиків. Кількісний та якісний аналіз ризиків. Методи запобігання та зниження ризиків. Організація робіт з управління ризиками^ ТЕМА 17 Управління комунікаціями проекту

Перелік питань теми:

Процес управління комунікаціями проекту: планування системи комунікацій; оцінка і відображення процесу; збір і розподіл інформації; документування ходу робіт. Управління комунікаціями та інформаційні технології. Узагальнений цикл проекту і типи програмного забезпечення для підтримки управлінських функцій. Головні функціональні елементи системи. Структуризація системи за етапами проектного циклу та рівнями управління


^ 3 СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ


Тема

Зага-льний обсяг, годин

Лекції, годин

Практичні (семінарські) заняття, годин

Лабора-торні роботи, годин

^ Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), годин

Індивід. завдання годин

1-й модульний цикл дисципліни

ВСТУП. ТЕМА 1 Концепція управління проектами

3

1

1

-

2

-

ТЕМА 2 Основи управління проектами

6

1

1

-

2

2

ТЕМА 3 Розробка концепції проекту

9

2

2

-

3

2

ТЕМА 4 Передінвестиційна фаза проекту

9

2

2

-

3

2

ТЕМА 5 Проектне фінансування

9

2

2

-

2

2

ТЕМА 6 Експертиза проектів

9

2

2

-

3

2

^ Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

Всього з модульного циклу

47

10

10

-

17

10

2-й модульний цикл дисципліни

ТЕМА 7 Методи ранжування реальних інвестиційних проектів

5

1

1

-

2

2

ТЕМА 8 Оптимізація структури реальних інвестицій фірми

6

1

1

-

2

-

ТЕМА 9 Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

9

2

2

-

3

2

ТЕМА 10 Планування проекту

9

2

2

-

3

2

ТЕМА 11 Управління вартістю проекту

9

2

2

-

3

2

ТЕМА 12 Контроль і регулювання проекту

8

2

2

-

2

2

^ Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

Всього з модульного циклу

47

10

10

-

17

10

3-й модульний цикл дисципліни

ТЕМА 13 Завершення проекту

9

2

2

-

3

2

ТЕМА 14 Управління роботами проекту

9

2

2

-

4

2

ТЕМА 15 Управління ресурсами проекту

9

2

2

-

3

2

ТЕМА 16 Управління ризиками проекту

9

2

2

-

3

2

ТЕМА 17 Управління комунікаціями проекту

9

2

2

-

3

2

^ Захист індивідуальних завдань

2

-

-

-

2

-

^ Модульний контроль

2

-

-

-

2

-

Всього з модульного циклу

50

10

10

-

20

10

Всього з навчальної дисципліни

144

30

30

-

54

30^ 4 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ1

Загальні положення теорії і практики управління проектами

2 год.

2

Розробка концепції проекту

2 год.

3

Передінвестиційна фаза проекту

2 год.

4

Проектне фінансування

2 год.

5

Експертиза проекту

2 год.

6

Методи ранжування та оптимізації реальних інвестиційних проектів

2 год.

7

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

2 год.

8

Планування проекту

2 год.

9

Управління вартістю проекту

2 год.

10

Контроль і регулювання проекту

2 год.

11

Завершення проекту

2 год.

12

Управління роботами проекту

2 год.

13

Управління ресурсами проекту

2 год.

14

Управління ризиками проекту

2 год.

15

Управління комунікаціями проекту

2 год.^ 5 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Розрахункова робота


Розрахункова робота передбачає розробку проекту організації та комплексну оцінку його ефективності відповідно до обраної студентом спеціалізації із застосуванням прикладної програми Microsoft Office Project.

Розрахункова робота складається з таких частин:

- відомості про організацію;

- опис складу проекту;

- план управління проектом;

- оцінка ефективності проекту.

Структура розрахункової роботи повинна відповідати шаблонам проектної документації PM Expert, методичним вимогам UNIDO до паспорту промислового інвестиційного проекту, Методиці визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження та розробки та їх впровадження у виробництво.


^ 6 МЕТОДИ НАВЧАННЯ


  1. Лекції із застосуванням мультимедійного проектора і використання студентами роздрукованого конспекту; практичні заняття – робота за індивідуальними завданнями під керівництвом викладача; самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту лекцій та основної навчальної літератури.

  2. Виконання індивідуального завдання реального інвестиційного проекту з використанням прикладної програми Microsoft Office Project.

  3. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, спостереження за ходом виконання практичних робіт і співбесіда з проблемних питань, контроль самостійного виконання індивідуального завдання.^ 7 МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).


8 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУп/п

Назва

Наявна кількість примірників

Вид

Основна література

1

Управление проектами/И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред И.И Мазура. – 4-е узд., стер. – М.: Издательство «Омега - Л». 2007. – 664 с.

30

Підр.

2

Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. –232 с.

30

Навч. пос

3

Балацкий О.Ф., Телиженко А.М. Управление инвестициями. – Сумы: Издательство Сумского государственного университета, 2000. – 123 с.

50

Навч. пос.

4

Менеджмент для бакалаврів [Текст] : підручник у 2-х т. Т.2 / Ред.: О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. — Суми : Університетська книга, 2009. — 592 с.

299

Підр.

Додаткова література

5

Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

5

Підр.

6

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге ХХI века". – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. – 188 с.

5

Підр.

7

Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ "ДИС", 1997. – 160 с.

10

Підр.

8

Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.: ТОО - Консалтинговая Компания “ДеКА”, 1997. – 184 с.

15

Підр.

9

Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. перераб. и дополн. издан. - М.: АОЗТ "Интерэкспорт", ИНФРА. – М., 1995. – 528 с.

5

Підр.

10

Бирман Т., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1977. – 613 с.

5

Підр.

11

Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб.: ДваТрИ, 1993. – 443 с.

5

Підр.

Науково-методична література видавництва СумДУ

12

Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з дисципліни "Управління проектами" / Укладачі: О.М. Теліженко, С.І. Колосок

Електронний варіант

Методичні вказівки

13

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Управління проектами" / Укладачі: О.М. Теліженко, С.І. Колосок

Електронний варіант

Методичні вказівкиРозробники програми: ___________________ О.М. Теліженко


___________________ С.І. Колосок

___________________ Н.О. Федоренко


Завідувач кафедри ___________________ О.М. Теліженко


РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 20__/20__ навчальний рік (без змін).

Протокол № ___ від “____” ______________20__ року.


Завідувач кафедри


Робоча програма перезатверджена на 20__/20__ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № ___ від “____” ______________20__ року.


Завідувач кафедри

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи