Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою icon

Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою
Скачати 254.1 Kb.
НазваПовідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою
Дата14.09.2012
Розмір254.1 Kb.
ТипПовідомлення


Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв


АНГЛІЙСЬКА МОВА:

ПРОГРАМА ДЛЯ АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму укладено згідно з “Положенням про підготовку аспірантів і здобувачів до складання кандидатського іспиту з іноземних мов ВАК України” за 1993 р., “Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р., наказів Міністерства освіти і науки України про організацію навчального процесу в аспірантських групах № 346 від 26 квітня 2001 р., № 536 від 20 липня 2001 р. та Закону України про вищу освіту № 2984-ІІІ від 17 січня 2002 р.

Мета курсу – досягти необхідного рівня володіння англійською мовою, знання фахової термінології, граматики, стилістики наукового письма, основ теорії перекладу, володіння навичками письмового та усного перекладу, уміння спілкуватися в побуті, на професійні та наукові тематику з обраного фаху.

Завдання курсу полягає в підготовці аспірантів і здобувачів для самостійної науково-дослідницької діяльності, уміння користуватися оригінальною англомовною науковою літературою та періодикою з фаху, укладати тези, анотації, резюме, реферати, наукові статті, огляди літератури, конференційні матеріали, робити доповіді й повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою.

Підготовка до складання кандидатського іспиту передбачає аудиторні заняття для аспірантів денної форми навчання – 70 год. (з них лекцій – 10 год.).

Протягом навчального курсу аспірант / здобувач має виконати лексико-граматичний тест, підготувати повідомлення про свою наукову діяльність і прочитану літературу англійською мовою, написати реферат українською мовою (12-15 стор.) і резюме англійською мовою (1,5-2 стор.) до прочитаної ним оригінальної наукової літератури з фаху загальним обсягом 250-300 стор. (з розрахунку 1 стор. – 2 500 друк. знаків).

Програма навчального курсу сприяє засвоєнню англомовного матеріалу з таких розділів:

фонетика: складоформуючі фонеми, наголос у двоскладових, багатоскладових словах і словосполученнях, наголос у словах, що належать до різних граматичних категорій, поділ речення на інтонаційно-смислові групи (синтагми), інтонаційне оформлення англійських розповідних і питальних речень, логічний та емфатичний наголос;

лексика: англійські назви наукових ступенів, вчених звань, професій та посад в науковій сфері; власні назви; спеціальна та міжгалузева термінологія; терміни-словосполучення; багатокомпонентні терміни та терміни-ідіоми; синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в англійській терміноносистемі; багатозначні службові слова; складні прийменники та сполучники; фразові дієслова; латинські терміни та скорочення; числові вирази, назви математичних знаків і символів (загальний запас слів аспіранта / здобувача має складати 3-4 тис. лексичних одиниць, із них 1 тис. – фахові терміни);

граматика: способи термінотворення, форми множини іменників латинського та грецького походження, способи вираження відмінків, порядок слів в англійському реченні, темо-рематичний поділ речення, система граматичних часів англійської мови, неозначено-особові та безособові речення, узгодження часів і непряма мова, часові форми пасивного стану, неособові форми дієслова, інфінітивні, прислівникові та герундіальні звороти, модальні дієслова та їхні еквіваленти, умовний спосіб, складне речення, причинно-наслідкові, означальні, умовні та ін. зв’язки в складнопідрядному реченні, правопис слів і пунктуація в простому та складному реченні;

стилістика: особливості наукового стилю, жанрова диференціація наукових текстів: анотація, резюме, тези, реферат, огляд літератури, наукова стаття, монографія, доповідь, повідомлення;

переклад: різновиди та способи перекладу, поняття адекватного перекладу та перекладацькі трансформації, природа мовного знака, денотативне й конотативне значення, міжмовна омонімія (слова-інтернаціоналізми та псевдоінтернаціоналізми), безеквівалентна лексика.

Курс навчання в аспірантурі передбачає розвиток навичок із таких видів мовленнєвої діяльності:

аудіювання: адекватне розуміння усного мовлення, наближеного до стандарту, зокрема автентичного, в межах наукової, професійної та побутової тематики (85-90% інформації з темпом 100-120 слів за 1 хв);

читання: вибіркове / переглядове читання передбачає розуміння загального змісту тексту, орієнтування в його логіко-смисловій структурі з метою пошуку потрібної інформації (швидкість читання 500 слів / хв); ознайомче читання – розуміння основного змісту та суттєвих деталей тексту для подальшого використання інформації, наприклад, укладання реферату, тез, огляду літератури (швидкість читання 180 слів / хв); вивчаюче читання – повне й точне розуміння тексту та критичне осмислення інформації, особливо під час детального перекладу (швидкість читання 50-60 слів / хв);

письмо: укладання анотацій, резюме, тез, рефератів, оглядів літератури, наукових статей, текстів доповідей англійською мовою; ведення ділового листування з англомовними колегами (написання заявки на конференцію, автобіографічної довідки, супровідного листа);

усне мовлення: володіння навичками монологу-повідомлення про зміст і результати власного дослідження; монологу-опису про мету, завдання, об’єкт, методологію та матеріал дослідження; монологу-розповіді про основні етапи дослідження або експерименту; монологу-оповіді про автобіографічні дані аспіранта / здобувача; ведення діалогу, наукової дискусії та бесіди на наукову та побутову тематику, що моделюють ситуації перебування науковця в закордонному відрядженні;

переклад: володіння способами перекладу еквівалентної термінологічної лексики, термінів-словосполучень, термінів-ідіом, власних назв, міжмовних омонімів / слів-інтернаціоналізмів і псевдоінтернаціоналізмів, безеквівалентної лексики, модальних дієслів та їхніх еквівалентів, багатозначних службових слів, складних прийменників і сполучників, фразових дієслів, неособових форм дієслова, складних синтаксичних конструкцій та зворотів, умовного способу, адекватного відтворення змістової структури тексту рідною мовою, редагування перекладу та роботи з двомовними й одномовними словниками, зокрема електронними.


^ Тематичний план для аспірантів і здобувачів
з/п

Назва теми

Кількість годин

Форма контр.

Всього

В т.ч.

лекц.

практ.

1

2

3

4

5

6

1 курс, І семестр
1

Англійська мова як засіб наукового спілкування
22

Знайомство в групі2
3

Професійна кар’єра2
4

Вища освіта в Україні, Великій Британії та США2
5

Навчання в аспірантурі2
6

Особливості наукового стилю англійської мови2
7

Наукове дослідження дисертанта2
8

Стан вивчення проблеми й наукові джерела2
9

Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження2
10

Постановка експерименту, опитування інформантів, участь у науковій експедиції2
Разом:
2

18
^ 1 курс, ІІ семестр
1

Лексико-стилістичні та структурно-змістові особливості наукового тексту
22

Основні жанри наукового письма: резюме

(summary)2
3

Анотація (abstract)2
4

Тези (conference abstract)2
5

Огляд літератури (review)2
6

Різновиди та способи перекладу. Етапи створення та редагування тексту-перекладу
27

Наукова стаття (research paper)2
8

Основні частини монографії: передмова2
9

Опис методів і методик дослідження в монографії2
10

Опис експериментальних даних і отриманих результатів у монографії2
11

Опис числових даних, поданих у схемах, графіках, таблицях2
12

Посилання та цитування в тексті монографії2
13

Узагальнення отриманих результатів у висновках до монографії2
14

Особливості оформлення бібліографії та додатків до монографії англійською мовою2
15

Лексико-граматичний тест2

Тестування

Разом:
4

26
^ 2 курс, ІІІ семестр
1

Рeферaт як самостійне наукове дослідження
22

Опрацювання матеріалу дослідження, джерела інформaції2
3

Написання вступу до реферату2
4

Виклад матеріалу в 1-му розділі реферату2
5

Виклад матеріалу в 2-му розділі реферату2
6

Написання висновків до реферату2
7

Аналіз лексикографічних видань
28

Підготовка доповіді на наукову конференцію2
9

Укладання конференційних матеріалів: заявки, авторської довідки, супровідного листа2
10

Заліковий тест (письмова анотація / резюме, усна бесіда)2

Залікове

тестування

Разом:
4

16


^ Зміст дисципліниз/п

Назва теми

Лекції

Практ.

СРС

1

2

3

4

5

1 курс, І семестр


1
^

Англійська мова як засіб наукового спілкування


22

Знайомство в групі. Складоформуючі фонеми. Основні способи термінотворення. Англійські наукові ступені та вчені звання, офіційні форми звертання. Діалог: “Знайомство на конференції”.
2

2

3

Професійна кар’єра. Наголос у двоскладових словах. Способи вираження відмінків в англійській мові. Назви професій та посад в науковій сфері. Написання твору на тему: “Моя професійна кар’єра”.
2

2

4

Вища освіта в Україні, Британії та США. Наголос у багатоскладових словах. Форми множини іменників латинського та грецького походження. Міжгалузеві терміни. Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні, Британії та США.
2

2

5

Навчання в аспірантурі. Наголос у слово-сполученнях. Порядок слів в англійському реченні. Спеціальні терміни. Розповідь про навчання в аспірантурі.
2

2

6

Особливості наукового стилю англійської мови.

Наголос у словах різних граматичних категорій. Темо-рематичний поділ речення. Терміни-синоніми. Обґрунтування теми наукового дослідження.
2

2

7

Наукове дослідження дисертанта. Джерела та матеріал дослідження. Інтонація розповідного речення. Неозначено-особові та безособові речення. Термніни-антоніми. Опис джерел та матеріалу дослідження.
2

2

8

Стан вивчення проблеми й наукові джерела. Інтонація питального речення. Система граматичних часів. Терміни-омоніми. Опис методів дослідження.
2

2

9

Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Логічний наголос. Узгодження часів, непряма мова. Терміни-пароніми. Повідомлення на тему: “Моє дисертаційне дослідження”.
2

2

10

Постановка експерименту, опитування інформантів, участь у науковій експедиції. Емфатичний наголос. Часові форми пасивного стану. Багатозначні службові слова. Бесіда на тему: “Проведення експерименту, участь у науковій експедиції”.
2
Разом:

36

18

16

^ 1 курс, ІІ семестр

1

Лексико-стилістичні та структурно-змістові особливості наукового тексту

22

Основні жанри наукового письма: резюме (summary). Неособові форми дієслова: інфінітив. Терміни латинського походжнння. Написання резюме до наукової статті англійською мовою.
2

2

3

Анотація (abstract). Неособові форми дієслова: інфінітивні звороти. Латинські абревіатури та скорочення. Написання анотації до реферату англійською мовою.
2

2

4

Тези (conference abstract). Неособові форми дієслова: дієприкметник. Складні прийменники та сполучники. Написання тез до наукового тексту англійською мовою.
2

2

5

Огляд літератури (review). Неособові форми дієслова: дієприкметникові звороти. Числові вирази, назви математичних знаків і символів. Написання огляду літератури англійською мовою.
2

2

6

Лекція “Різновиди та способи перекладу. Етапи створення та редагування тексту перекладу”

27

Наукова стаття (research paper). Неособові форми дієслова: герундій. Переклад складних термінів. Усний переклад наукової статті з англійської на українську мову.
2

2

8

Основні частини монографії. Неособові форми дієслова: герундіальні звороти. Переклад міжмовних омонімів (слів-інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів). Письмовий переклад передмови до монографії з англійської на українську мову.
2

2

9

Опиc метoдів та методик дослідження в монографії. Модус і модальність: модальні дієслова та їхні еквіваленти. Переклад слів із закінченням на –ing. Вибірковий усний переклад опису методів та методик дослідження з оригінальної монографії на українську мову.
2

2

10

Опис проведення експеременту в монографії. Умовний спосіб: The Conditional I, II. Переклад фразових дієслів. Письмовий реферативний переклад частини розділу оригінальної монографії на українську мову.
2

2

11

Опис числових даних, поданих у схемах, графіках, таблицях. Умовний спосіб: The Conditional ІІІ. Прочитання числових даних, поданих у схемах, графіках, таблицях, англійською та українською мовами.
2

2

12

Посиланння та цитування в тексті монографії. Умовний спосіб: The Subjunctive I. Переклад багатокомпонентних термінів. Оформлення посилань та цитат для англомовного видання.
2

2

13

Узагальнення отриманих результатів у висновках до монографії. Умовний спосіб: The Subjunctive IІ. Переклад термінів-ідіом. Усний переклад з аркуша висновків до монографії на українську мову.
2

2

14

Особливості оформлення бібліографії та додатків до монографії англійською мовою. Умовний спосіб: The Suppоsitiоnal Mood. Переклад безеквівалентної лексики. Оформлення бібліографічних джерел англійською мовою.
2

2

15

Лексико-граматичний тест
2
Разом:

54

26

24

^ 2 курс, ІІІ семестр

1

Реферат як самостійне наукове дослідження

22

Опрацювання матеріалу дослідження, джерела інформації. Типи складних речень: підрядні додаткові речення. Власні назви. Оглядовий переклад англомовного наукового тексту на українську мову.
2

2

3

Оформлення вступу до реферату. Підрядні означальні речення. Слова, що пишуться через дефіс. Написання вступу до реферату.
2

2

4

Виклад матеріалу в 1-му розділі реферату. Підрядні речення часу й місця. Лексичні значення субстантивованого прикметника. Написання 1-го розділу реферату.
2

2

5

Виклад матеріалу в 2-му розділі реферату. Підрядні речення причини й наслідку. Лексичні значення неозначеного займенника one. Написання 2-го розділу реферату.
2

2

6

Узагальнення матеріалу у висновках до реферату. Підрядні речення способу дії. Лексичні відмінності в британських та американських наукових текстах. Написання висновків до реферату.
2

2

7

Аналіз лексикографічних видань

28

Підготовка доповіді на наукову конференцію. Підрядні умовні речення. Лексико-граматичні особливості лексикографічної статті у двомовних словниках. Аналіз словникової статті. Укладання словника-мінімуму з фаху (50 лексичних одиниць). Написання тез доповіді на наукову конференцію англійською мовою (2-3 стор.).
2

2

9

Конференційні матеріали: заявка, авторська довідка, супровідний лист. Пунктуація простого та складного речення. Лексико-граматичні особливості лексикографічної статті в одномовних тлумачних словниках. Аналіз словникової статті. Укладання словника-мінімуму з фаху (50 лексичних одиниць). Написання заявки, авторської довідки, супровідного листа.
2

2

10

Заліковий тест (письмова анотація / резюме, усна бесіда)
2

Залікове тестування
^ Разом: 34 год.

4

16

14ПоТОЧний контроль


Написання резюме (summary) англійською мовою до наукової статті українською мовою з фаху. Усне повідомлення щодо змісту прочитаної англомовної літератури та власного дослідження аспіранта / здобувача, участь в обговоренні або дискусії з наукової проблематики.


вимоги ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ


До кандидатського іспиту допускаються аспіранти / здобувачі, які мають відповідну мовну підготовку, склали заліковий тест, підготували реферат українською та анотацію англійською мовами. Зміст реферату має відповідати темі дослідження аспіранта / здобувача, що підтверджує підпис наукового керівника. Оцінку та рецензію за реферат засвідчує підпис викладача англійської мови. Реферат подається не пізніше, ніж за 4 тижні до іспиту, і є необхідною складовою підготовки аспіранта / здобувача.

Матеріалом для укладання реферату є оригінальні англомовні наукові статті та монографії з фаху, що відповідають темі дослідження та науковим інтересам аспіранта / здобувача.


^ Вимоги до оформлення реферату


Реферат-конспект українською мовою є самостійним науковим дослідженням аспіранта / здобувача, що містить стислий виклад суттєвих положень монографії або серії статей англійською мовою, присвячених певній проблемі, і складається з таких розділів: вступу, описової частини, висновків.

У вступі визначається тематика та проблематика дослідження, наводиться довідка про автора, розкривається історія питання та висвітлюються джерела інформації.

^ Описова частина містить декілька розділів і підрозділів, що висвітлюють:

 • предмет, мету, основні завдання, проблеми дослідження;

 • основні положення теорії, гіпотези, ідеї, погляди щодо вирішення поставлених завдань;

 • методологічні засади дослідження;

 • моделі, схеми, графіки, таблиці, необхідні для покращення розуміння змісту реферату.

Висновки необхідні для узагальнення реферованого матеріалу, його критичної оцінки, визначення наукової цінності.

Для написання реферату слід дотримуватися такої послідовності:

 • прочитати текст і ознайомитися з його загальним змістом;

 • розбити текст на тематичні частини;

 • уважно читаючи тест, визначити значення незнайомих слів за контекстом або за словником;

 • виокремити основні положення, думки, ідеї, які складатимуть основу реферату;

 • виокремлений матеріал переказати в логічній послідовності.

Обсяг реферату складає 4-5 % обсягу прочитаного тексту.

Реферат має містити:

 • огляд прочитаної англомовної наукової літератури обсягом 12-15 стандартних сторінок українською мовою (шрифт New Times Roman, кегль 14, інтервал 1,5);

 • анотацію (abstract) англійською мовою обсягом 1,5-2 стандартні сторінки;

 • перелік англомовних джерел, оформлених згідно з вимогами ВАК’у;

 • англо-український словник фахових термінів в алфавітному порядку обсягом 100 лексичних одиниць.

Структура реферату передбачає: титульну сторінку, зміст, вступ, розділи та підрозділи, висновки – українською мовою, анотацію (abstract) – англійською мовою, перелік використаних англомовних джерел, англо-український словник фахових термінів. Кожний розділ має починатися з нової сторінки.


^ ПрОЦЕДура ПРОВЕДЕННЯ кандидатського іспиту


 1. Письмовий переклад українською мовою оригінального англомовного наукового тексту з фаху обсягом 2 000 друк. знаків.*

Тривалість виконання – 30 хв.

 1. Письмове резюме (summary) (5-6 речень) англійською мовою до наукового тексту українською мовою з фаху обсягом 4 000 друк. знаків. Тривалість виконання – 15 хв.

 2. Усне повідомлення про наукове дослідження аспіранта / здобувача, відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії – 15 хв.

У загальній екзаменаційній оцінці враховуються оцінка за реферат і оцінки за виконання письмових і усних завдань під час іспиту.

* Під час виконання перекладу дозволяється користуватися словником.

література


 1. Зайцева А.П. Граматика англійської мови в таблицях та схемах. – К.: Логос, 1998. – 112 с.

 2. Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 120 с.

 3. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576 с.

 4. Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. – К.: Інкос, 2002. – 320 с.

 5. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: Нова книга, 2003. – 448 с.

 6. Науменко Л.П. Ділова англійська мова: Навч. пос. – К.: ДАКККіМ, 2004. – 232 с.

 7. Олікова М.О. Теорія і практика перекладу: Навч. пос. – Луцьк: Вежа, 2000. – 170 с.

 8. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови: Навч. пос. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 240 с.

 9. Петрова Т.І. Англійська мова. Науковий переклад. – К.: КАУБА, 2002. – 39 с.

 10. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: Навч. пос. для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: ПАІС, 2003. – 220 с.

 11. Thompson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 383 p.

 12. Walker E. Elsworth S. Grammar Practice for Upper-Intermediate Students. – Harlow: Longman, 2001. – 204 p.


Лексикографічні джерела


 1. Балла М. І. Новий англо-український словник. – К.: Чумацький шлях, 2000. – 700 с.

 2. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля. – К, 2006. – 716 с.

 3. Collins Cobuild English Language Dictionary. – London: HarperCollins Publ., 1995. – 1951 p.

 4. Crystal D. The Cambridge Encyclopaedia of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 2nd ed. – 480 p.

 5. Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics / Ed. by R. L. Trask. – London, N.Y.: Routledge, 1996. – 335 p.

 6. Longman Dictionary of American English. – N. Y., Harlow: Longman, 1997.– 934 p.

 7. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Harlow: Longman, 1992. – 1528 p.

 8. The New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Danbury: Lexicon Publ., 1993. – 1248 p.

 9. Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Ed. by A. S. Hornby. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 1539 p.

 10. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 897 p.

 11. Oxford Encyclopedic English Dictionary / Ed. by M. Hawkins. – Oxford: Clarendon Press, 1991. – 1684 p.

 12. Roget’s International Thesaurus / Ed. by R. L. Chapman. – Glasgow: Harper Collins Publ., 1996. – 1058 p.

Додаток


Language of Abstract and Summary Writing

Beginning

The paper under the title “______” written by famous / well known / prominent scholar is devoted to the problem of…

The present paper / monograph studies / considers / describes / deals with / enlists / reviews…

The paper is concerned with…

The theme / subject-matter of the paper is…

The paper begins with a short description / discussion of…

The author puts forward / proposes / develops the idea of…

At the beginning / at first / first the author points out that…


Main part

The author presents the basic theory of… / provides information about… / criticizes the… / underlines that…/ treats the problem of… / reviews the principles, foundations of…

The paper discusses / analyses / underlines / emphases / generalizes the following problems / issues…

Next / further / then the author proclaims / notes / offers / states that…


Ending

The author comes to the conclusion that / concludes / summarizes that…
To sum up…

Finally / in short / in brief…


Зразок титульної сторінки реферату


^ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


Кафедра української та іноземних мов


Р Е Ф Е Р А Т


із прочитаної англомовної літератури


на тему: “__________________________________________________”

___________________________________________________________.

(шифр спеціальності)


аспіранта / здобувача _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________ (підпис)

Науковий керівник

____________________________________________

(ПІП, наук. ступінь, вчене звання)

______________ (підпис)

Викладач англійської мови

____________________________________________

(ПІП, наук. ступінь, вчене звання)

_______________ (підпис)


Оцінка за реферат “___________”


КИЇВ – 2012


Схожі:

Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Типи дизельних двигунів англійською мовою. Різниця між 4х та 2х тактними двигунами англійською мовою. Такти дизельного двигуна англійською...
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою iconРеєстраційна картка (РК)
Назва ндр (дкр) (1 українською мовою, 2 російською мовою, 3 англійською мовою)
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою iconВведення у спеціальність” (англійською мовою)
Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність”(англійською мовою), (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою iconРекторові Національного університету “Львівська політехніка” поданн я
Також необхідно подати коротку характеристику вступника із зазначенням результатів навчання та наукових здобутків. (зокрема, вказати...
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою icon«економіка підприємства (англійською мовою)»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства(англійською мовою)» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою iconБ. К. Котлярчук Керівник Львівського регіонального відділення унтц
Обидва документи мають бути написані англійською мовою. При відборі кандидатів особлива увага буде приділятися належному рівню володіння...
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою icon30 грудня 2013 р кожний учасник конференції має перерахувати організаційний внесок (у тому разі й за дистанційну участь) у сумі 250 грн
...
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою icon30 грудня 2013 р кожний учасник конференції має перерахувати організаційний внесок (у тому разі й за дистанційну участь) у сумі 250 грн
...
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою iconВипускники факультету економіки та менеджменту
Економіка І управління науково-технічним прогресом”, спеціалізована вчена рада СумДУ. Співавтор 3 наукових монографій, приймала участь...
Повідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою iconЗуєв Олексій Володимирович доцент кафедри радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук, доцент
Радіонавігаційні системи аеропортів”, “Радіонавігаційні та радіолокаційні системи керування повітряним рухом”, “Радіотехнічні системи”(англійською...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи