Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ icon

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ
Скачати 311.54 Kb.
НазваДержавна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ
Дата22.08.2012
Розмір311.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВСТВОРЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ

МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ

У ДАКККіМ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні вченої ради


Протокол № 1

від 28. 01. 2008 р.


Київ – 2008


Створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у ДАКККіМ: Методичні рекомендації / Уклад. М.О. Мітрошина. – К.: ДАКККіМ, 2008. – 38 с.


Укладач ^ Мітрошина М.О., начальник відділу дистанційного навчання


Рецензент Шевченко І.О., директор Інституту післядипломної освіти


Методичні рекомендації призначені для викладачів, які будуть створювати навчально-методичні матеріали для дистанційних курсів у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

У рекомендаціях подано типову структуру та вимоги до змісту та обсягу навчально-методичних матеріалів, що створює викладач для дистанційного курсу; огляд XHTML редактора “ЕХЕ”, який використовується співробітниками відділу дистанційного навчання при створенні дистанційного курсу, на основі навчально-методичних матеріалів, що подаються викладачем; етапи створення дистанційного курсу, послідовність дій та терміни виконання.
^ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


Технології дистанційного навчання впроваджуються в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв як одна з форм організації наукової діяльності професорсько-викладацького складу Академії та навчального процесу. Дистанційний курс за своєю структурою та змістом повністю відповідає ліцензіям на право освітньої діяльності, затвердженим навчально-тематичним планам для слухачів Інституту післядипломної освіти та затверджений робочим програмам навчальних дисциплін для студентів.

У процесі організації дистанційного навчання викладачі мають знати, що:

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес передавання та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета дистанційного навчаннястворення нових можливостей для розширення спектру наданих освітніх послуг, створення можливостей для розвитку змісту та методів навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, розширення можливостей доступу до освітніх послуг Академії, індивідуалізація процесу навчання відповідно до потреб і можливостей кожного слухача / студента.

Основні риси дистанційного навчання – гнучкість (територіальна, вікова, часова, змістовна, методологічна, комунікаційна), визначальна роль самостійної роботи слухачів, інтерактивна спрямованість навчання у взаємодії між слухачами і викладачем з метою індивідуалізації навчання.

Технології дистанційного навчання – це система форм і методів організації дистанційного навчання, яка складається з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання використовуються для:

 • розроблення дистанційних курсів;

 • проведення дистанційного навчання.

Дистанційний курс – це системно організований модуль або комплекс модулів, що відповідає всім вимогам дистанційного навчання. Основні компоненти дистанційного курсу – інформаційний навчально-методичний ресурс та інформаційно-комунікаційне забезпечення навчального процесу за дистанційною формою.

Відмінні риси дистанційного курсу – дистанційний курс містить тексти лекції та допоміжні матеріали відповідно до затверджених навчально-тематичних планів для слухачів Інституту післядипломної освіти та затверджених робочих програм з навчальних дисциплін для студентів, які в умовах аудиторних занять викладач подає в усній формі; можливість для слухачів / студентів опрацьовувати лекційний матеріал і складати тестові перевірки, виконувати певні завдання дистанційного курсу тощо, безпосередньо в середовищі дистанційного навчання ДАКККіМ, що знаходиться в мережі Інтернет; спілкування слухачів / студентів із викладачем за допомогою сучасних комунікаційних засобів як в звичайному режимі за допомогою електронної пошти, так і в режимі он-лайн за допомогою чату, вебінару, аудіо, відеоконференцій тощо.


^ СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ


За змістом дистанційний курс можна розділити на три умовні частини:

– викладання теоретичного матеріалу, що може прирівнюватися до традиційних лекцій і мати вигляд послідовного подання інформації з коментарями автора;

– формування практичних навичок на основі отриманих теоретичних знань (практичні завдання, лабораторні роботи тощо), що може прирівнюватися до традиційних практичних і семінарських занять, лабораторних робіт та інших видів занять;

– перевірка викладачем рівня отриманих знань і навичок (експрес-опитування, тестування, інших форм контролю знань), що може прирівнюватися до традиційних заліків та екзаменів.

Викладач розробляє всі навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу, передбачені робочою програмою для студентів і навчально-тематичним планом для слухачів, в електронному вигляді у форматі *.rtf, створені у програмі Word або аналогічній. Якщо викладач планує використовувати допоміжні інформаційні матеріали: таблиці, зображення, аудіо-, відеофайли тощо – їхній формат треба узгодити зі спеціалістами відділу дистанційного навчання перед початком використання.

Дистанційний курс створюється й оформлюється в електронному вигляді співробітниками відділу дистанційного навчання на основі наданих навчально-методичних матеріалів у XHTML редакторі “ЕХЕ” з метою збереження єдиного стилю всіх дистанційних курсів, зручного перетворення дистанційного курсу у формат, адаптований до використання в середовищі дистанційного навчання Moodle, можливості зберігання дистанційного курсу на портативних носіях інформації таких, як дискети, CD та DVD диски, флеш-карти тощо. Після завершення роботи дистанційний курс транспортується в середовище дистанційного навчання Академії.

Структуру дистанційного курсу, створеного в редакторі “ЕХЕ” для студентів, частково наповненого навчально-методичними матеріалами, наведено в додатку 1.

Структуру дистанційного курсу, створеного в редакторі “ЕХЕ” для слухачів Інституту післядипломної освіти, частково наповненого навчально-методичними матеріалами, наведено в додатку 2.

При розробленні текстів лекційних занять для дистанційного курсу їхній обсяг визначається з розрахунку: ^ 2 академічні години лекцій (за навчальним планом робочої програми для студентів і за навчально-тематичним планом для слухачів Інституту післядипломної освіти) мають становити не менше 28.000 друкованих знаків (що приблизно становить 14 друкованих сторінок, набрані шрифтом Times New Roman, 14 кеглем.)

Інші види занять передбачені навчально-тематичним планом розробляються викладачем відповідно до мети і завдань навчального курсу.


^ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ:

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ


 1. Прийняття рішення про створення навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу провідною кафедрою

Рішенням провідної кафедри визначається тема (назва) дистанційного курсу та призначається викладач (автор) відповідальний за підготовку навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу відповідно до затвердженої робочої програми дисципліни для студентів.

Рішенням кафедри, що відповідає за підвищення кваліфікації певної категорії слухачів, визначається викладач (автор), відповідальний за створення навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану Інституту підвищення кваліфікації слухачів.

 1. ^ Створення навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу

Викладач (автор) працює над створенням навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу відповідно до цих методичних рекомендацій.

Термін створення навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу – з моменту прийняття рішення про створення до подачі написаних навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу редакторам Академії та на рецензування кафедри – за домовленістю з викладачем, але не більше 60 робочих днів.


 1. ^ Редагування та оцінка навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу

Редактори вичитують текст навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу щодо стилістики та граматики і дають письмову рецензію.

Кафедра оцінює змістовну наповненість навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу, відповідність теми (назви) змісту навчально-методичних матеріалів і рекомендує їх до впровадження в навчальний процес, надаючи письмову рецензію.

Термін роботи редакторів і рецензентів з моменту передачі їм навчально-методичних матеріалів – за домовленістю, але не більше 15 робочих днів.


 1. ^ Перевірка готовності навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу

Викладач (автор) подає написані та відредаговані навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу та допоміжні матеріали (якщо вони є у структурі курсу) у форматі *.rtf, створені у програмі Word або аналогічній, з письмовою рецензією кафедри та редакторів до відділу дистанційного навчання.

Співробітники відділу дистанційного навчання перевіряють готовність наданих навчально-методичних матеріалів до використання.

Термін перевірки технічної готовності навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу та наявності відповідної документації з моменту передачі до відділу дистанційного навчання – за домовленістю, але не більше 5 робочих днів.


 1. ^ Реєстрація прав власності викладача (автора) на навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу

Викладач (автор) реєструє свої навчально-методичні матеріали як фізична особа в “Українському агентстві з авторських та суміжних прав” (ДП УААСП). Об’єктом реєстрації є всі розроблені автором навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу, зафіксовані на CD або DVD диску.

Термін подання навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу на реєстрацію після перевірки співробітниками відділу дистанційного навчання – за домовленістю, але не більше 5 робочих днів.

Термін реєстрації прав власності викладача (автора) на навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу з моменту подання до ДП УААСП – 50 робочих днів.


 1. ^ Підписання договору про передачу зареєстрованих навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу Академії та виплата авторської винагороди

Після отримання “Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір” відбувається процедура підписання авторського договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу між викладачем (автором) та Академією.

Термін підписання договору з моменту отримання викладачем (автором) свідоцтва про реєстрацію авторського права на навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу – за домовленістю, але не більше 10 робочих днів.


 1. ^ Створення адаптованого дистанційного курсу для використання в середовищі дистанційного навчання Академії

Усі надані навчально-методичні матеріали для дистанційного курсу, після їх передачі викладачем (автором) співробітникам відділу дистанційного навчання, обробляються за допомогою XHTML редактора “ЕХЕ” з метою:

 • зберігання єдиного стилю всіх дистанційних курсів;

 • зручного перетворення дистанційних курсів у формат, адаптований до використання в середовищі дистанційного навчання Moodle;

 • можливості збереження дистанційних курсів на портативних носіях інформації (дискети, CD, DVD диски, флеш-карти тощо).

Термін обробки матеріалів за допомогою XHTML редактора “ЕХЕ” з моменту подання їх до відділу дистанційного навчання – за домовленістю, але не більше 15 робочих днів.

Співробітниками відділу дистанційний курс транспортується з XHTML редактора “ЕХЕ” в середовище дистанційного навчання Академії.

Термін транспортування дистанційного курсу з моменту закінчення обробки навчально-методичних матеріалів за допомогою XHTML редактора “ЕХЕ” – за домовленістю, але не більше 5 робочих днів.


 1. ^ Організація процесу дистанційного навчання

Провідна кафедра визначає викладача, який буде вести дистанційний курс Академії, працюючи зі студентами / слухачами відповідно до затверджених норм педагогічного навантаження для даної дисципліни.

Викладач перед початком роботи узгоджує з відділом дистанційного навчання всі види робіт зі студентами / слухачами, які йому потрібні, такі як е-мейл спілкування, робота в чаті, лекція он-лайн, експрес-опитування он-лайн, вебінар, конференція та інші. Після чого складається розклад відповідно до зазначених в навчальному плані годин для кожного виду робіт. Розклад публікується в середовищі дистанційного навчання Академії. Навчальний процес дистанційного курсу здійснюється згідно з розкладом.

Додаток 1


Структура дистанційного курсу створеного в редакторі “ЕХЕ”

для студентів Академії


1.1. Головна сторінка дистанційного курсу “Курс” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

1.2. Сторінка дистанційного курсу “Тематичний план (денна)” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

1.3. Сторінка дистанційного курсу “Тема 1” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

1.4. Сторінка дистанційного курсу “План лекційного заняття” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

1.5. Сторінка дистанційного курсу “Текст лекції №1” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч – ВІДСУТНІЙ!).

У полі для змісту (текст змісту праворуч – ВІДСУТНІЙ!) – бачимо назву “Текст лекції №1”, Теми 1 відповідно до Тематичного плану денної форми навчання (див. пункт 1.2 вище) для студентів ДАКККіМ.

На цій сторінці співробітниками відділу дистанційного навчання буде розміщено “Текст лекції №1” (“Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку соціокультурної установи”), після надання автором матеріалів лекції. Обсяги тексту лекції відповідають зазначеним у навчально-тематичному плані годинам і друкованим знакам згідно з рекомендованими розрахунками.

За даним алгоритмом лекційним матеріалом наповнюється весь дистанційний курс.

Кожна лекція відповідає визначеній у затвердженому навчально-тематичному плані темі і має свій обсяг у друкованих знаках відповідно до кількості годин, зазначених у затвердженому навчально-тематичному плані.

1.6. Сторінка дистанційного курсу “Питання до екзамену” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

1.7. Сторінка дистанційного курсу “Література” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

Додаток 2


Структура дистанційного курсу створеного

в редакторі “ЕХЕ” для слухачів ІПО


2.1. Головна сторінка дистанційного курсу “Курс ІПО” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

2.2. Сторінка дистанційного курсу “Навчальний план” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

2.3. Сторінка дистанційного курсу “1.1.” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч – ВІДСУТНІЙ!).

У полі для змісту (текст змісту праворуч – ВІДСУТНІЙ!) – бачимо назву Теми 1.1. “Філософія культури”, Модуля 1, Розділу І, загальної складової відповідно до навчального плану (див пункт 2.2. вище) та навчально-тематичного плану курсу Інституту післядипломної освіти.

На цій сторінці співробітниками відділу дистанційного навчання буде розміщено текст лекції 1.1. “Філософія культури” після надання автором матеріалів лекції. Обсяги тексту лекції відповідають зазначеним у навчально-тематичному плані годинам і друкованим знакам згідно з рекомендованими розрахунками.

За даним алгоритмом лекційним матеріалом наповнюється весь дистанційний курс.

Кожна лекція відповідає темі, визначеній у затвердженому навчально-тематичному плані і має свій обсяг у друкованих знаках відповідно до кількості годин, зазначених у затвердженому навчально-тематичному плані.

2.4. Сторінка дистанційного курсу “Питання до заліку” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

2.5. Сторінка дистанційного курсу “Література” виділена в структурі курсу (меню ліворуч) і відображена в полі для змісту (текст змісту праворуч).

Додаток 3^ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Державної академії

керівних кадрів культури і

мистецтв


проф. _______________ В.Г.Чернець


_____” __________________ 2007 р.


^ ПОЛОЖЕННЯ ПРО

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДАКККіМ


Київ – 2007

1. Загальні положення


1.1. “Положення про дистанційне навчання у ДАКККіМ” (далі Положення) визначає організаційно-методичні і науково-методичні засади надання освітніх послуг шляхом дистанційного навчання. Положення є нормативним документом, який регламентує організацію процесу дистанційного навчання в Академії.


1.2. Положення про дистанційне навчання в ДАКККіМ (далі – Положення) розроблене з урахуванням законодавчих і нормативно-правовових документів України: Конституції України; Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про Національну програму інформатизації”; Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої постановою Міністерства освіти і науки України від 20.12.2000р.; Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004р., №40; інших нормативно-правових документів; Статуту ДАКККіМ.


1.3. Організація процесу дистанційного навчання в ДАКККіМ, за базовими напрямами підготовки та підвищення кваліфікації, здійснюється відділом дистанційного навчання (ВДН), що є структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти ДАКККіМ, з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним і матеріально-технічним забезпеченням.


1.4. Організація дистанційного навчання призначена для надання освітніх послуг безпосередньо за місцем перебування слухачів на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.


1.5. Дистанційна форма навчання запроваджується ДАКККіМ з метою:


1.5.1. Створення нових можливостей для розширення спектра надаваних освітніх послуг.


1.5.2. Створення можливостей для розвитку змісту та методів навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.


1.5.3. Розширення можливостей доступу до освітніх послуг ДАКККіМ.


1.5.4. Індивідуалізації процесу навчання відповідно до потреб і можливостей кожного слухача (студента).


1.6. Навчання за дистанційною формою здійснюється за:


1.6.1. Державним замовленням.


1.6.2. Договорами з юридичними та фізичними особами.


1.7. Технологія дистанційного навчання передбачає надання доступу до матеріалів навчальних дисциплін за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій і проходження форм підсумкового контролю знань, передбачених навчальним планом.


1.8. Виконання навчального плану слухачами та студентами, які навчаються дистанційно, проводиться особисто за допомогою мережі Інтернет на базі системи дистанційного навчання ДАКККІМ. Додатковими вимогами до слухачів, які здійснюють навчання за дистанційною формою, є:


1.8.1. Наявність у них можливості регулярного доступу до Інтернету, якість якого має бути достатньою для роботи з системою дистанційного навчання.


1.8.2. Уміння користуватися сучасними інформаційними та комунікаційними засобами (Інтернет та електронна пошта).


2. Визначення


2.1. Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується в основному за технологіями дистанційного навчання.


2.2. Дистанційне навчання – індивідуалізований процес передавання та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.


Основні риси дистанційного навчання:

 • гнучкість (територіальна, вікова, часова, змістовна, методологічна, комунікаційна);

 • визначальна роль самостійної роботи слухачів;

 • інтерактивна спрямованість навчання у взаємодії між слухачами і викладачем з метою індивідуалізації навчання.


2.3. Дистанційний курс – це системно організований модуль або комплекс модулів, що відповідає всім вимогам дистанційного навчання. Основні компоненти дистанційного курсу – інформаційний навчально-методичний ресурс та інформаційно-комунікаційне забезпечення навчального процесу за дистанційною формою.


Інформаційний навчально-методичний ресурс містить:


 • навчально-методичний комплекс, що складається з теоретичної, практичної (в тому числі лабораторної), контрольної, мотиваційної і адаптаційної частин. Комплекс побудований за модульним принципом і містить необхідну навчальну інформацію, сконцентровану у будь-якому вигляді, в тому числі, електронного посібника, друкованих матеріалів, методичних рекомендацій для слухачів і викладачів, засобів контролю тощо;

 • віртуальне навчальне середовище, що забезпечує розміщення й доставку навчальної інформації до слухача, а також керування навчальним процесом;

 • навчально-методичний комплекс передбачає обов'язкову діяльність викладача як керівника процесу навчання й організатора інтерактивної взаємодії.


Одним з провідних програмних комплексів забезпечення дистанційного навчання в мережі Інтернет за модульною технологією є Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання.


2.4. Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв'язку.


2.5. ^ Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами (слухачами) з використанням телекомунікаційного зв'язку та методології індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним матеріалом, представленим у електронному вигляді.

У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.


2.6. ^ Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання. Це система форм і методів організації дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання використовуються для:

 • розроблення дистанційних курсів;

 • проведення дистанційного навчання.


Однією з загально прийнятих технологій дистанційного навчання є технологія дистанційного навчання, заснована на використанні наборів (модулів) текстових, аудіовізуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів, розмішених у спеціалізованому онлайновому середовищі (системі дистанційного навчання) та надання доступу до них тим, хто навчається та організація регулярних консультацій з викладачами традиційним(очним) або дистанційним способом.


^ 3. Організаційні засади системи дистанційного навчання


3.1. ДАКККІМ надає послуги дистанційного навчання через систему діючих відділень і факультетів Академії, а також шляхом співпраці з обласними курсами (центрами) підвищення кваліфікації.


3.2. ДАКККІМ може надавати послуги дистанційного навчання через інші навчальні заклади, у тому числі за кордоном, на підставі відповідних угод згідно з чинним законодавством.

3.3. Усі дистанційні курси, що розміщуються у систему дистанційного навчання, проходять обов'язкову процедуру атестації у послідовності, що визначається Міністерством освіти і науки України. Функціонування системи дистанційного навчання здійснюється при повному збереженні авторських і майнових прав на дистанційні курси та забезпеченні авторського нагляду за їхнім використанням.


3.4. Відділ дистанційного навчання Академії з метою апробації дистанційної форми навчання або розроблюваних дистанційних курсів може самостійно організовувати дистанційне навчання за базовими напрямами підготовки та підвищення кваліфікації в ДАКККіМ після розгляду та затвердження матеріалів курсів профілюючою кафедрою, яка координує навчання певної категорії слухачів (випускаючої кафедри).


^ 4. Організація навчального процесу


4.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2.1.01.2.004.р., № 4.0, що регламентує дистанційну форму навчання; нормативів та положень ДАКККІМ, а саме: Статут ДАКККіМ, Положення про Інститут післядипломної освіти ДАКККіМ, Положення про відділ дистанційного навчання ДАКККіМ та цього положення.


4.2. Обсяг, структура, якість знань, умінь і навичок слухача (студента) дистанційної форми навчання має відповідати вимогам:

 • для студента – державного стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня;

 • для слухача – кваліфікаційних характеристик професій.


4.3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється за затвердженими навчальними планами:


4.3.1. План є необхідною умовою досягнення мети дистанційного навчання та визначає перелік і обсяг навчального матеріалу.


4.3.2. Навчальний плани формуються за модульною структурою. Навчальний матеріал розбивається на навчальні модулі як логічно завершені одиниці навчальної інформації.


4.4. Навчальний процес за дистанційного навчання здійснюється у таких формах: навчальні заняття (самостійне вивчення навчального матеріалу, лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття, лабораторне заняття), виконання проектних завдань, контрольні заходи:


4.4.1. Основними видами навчальних занять при дистанційному навчанні є: самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття, лабораторне заняття.


4.4.2. Самостійне вивчення передбачає використання навчальних матеріалів дистанційних курсів, які студенти одержують через Інтернет.


4.4.3. Лекція – один із видів навчального заняття у дистанційному навчанні, на якому студенти отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв'язку.


4.4.4. Консультація – це елемент навчального процесу, за яким студенти дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.


4.4.5. Семінар – це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого студенти готують тези виступів на підставі виконаних завдань.


4.4.6. Дискусія – це навчальне заняття, проведення якого визначається викладачем у зв'язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла у студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою.


   1. Семінар, консультація і дискусія проводяться дистанційно з використанням середовища дистанційного навчання та засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

4.4.8. Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами (слухачами) окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, що сформульовані у дистанційному курсі.

Практичні заняття виконуються дистанційно, результати надсилаються викладачеві електронною поштою або іншим передбаченим для цього способом.


4.4.9. Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яке передбачає, що слухачі (студенти) особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.


4.4.1.0 Лабораторні заняття в залежності від напряму (спеціальності) підготовки, рівня матеріально-технічної оснащеності реальних лабораторій, можливостей створення і використання віртуальних лабораторій можуть провадитись у формі одного з таких варіантів:

 • очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях;

 • дистанційно з використанням відповідних моделювальних програм (емуляторів), віртуальних лабораторій;

 • за змішаною формою (частина – за першим, а частина – за другим варіантами).


4.4.1.1. Виконання проектних завдань у дистанційному навчанні передбачає розроблення курсових та випускних проектів (робіт), які виконуються слухачами (студентами) самостійно з наданням можливості консультування з керівниками проектів та консультантами через електронну пошту або очно.


4.4.1.2. Проекти (роботи) оформлюються слухачами (студентами) на паперовому носії та в електронному вигляді, надсилаються до навчального закладу поштою і електронною поштою або подаються особисто, де розглядаються у встановленому порядку.


4.4.1.3. Проекти (роботи) зберігаються у спеціальних архівах на паперовому носії та в електронній формі протягом 1 року.


4.4.1.4. Контрольні заходи у слухачів (студентів) дистанційної форми навчання передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль.


4.4.1.5. Самоконтроль є первинною формою контролю знань слухачів (студентів), який обов'язково забезпечується структурою та організацією будь-якого дистанційного курсу.


4.4.1.6. Основною формою вхідного, поточного та рубіжного контролю є тестування. Крім того поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять і дискусій.


4.4.1.7. Оцінювання результатів тестування, практичних і лабораторних робіт відбувається дистанційно у двох режимах: автоматизовано та безпосередньо викладачем.


4.4.1.8. Екзамени та заліки складаються студентами в період екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, який затверджується вищим навчальним закладом.


4.4.1.9. Основними формами підсумку контрольних завдань слухачів є тестування та виконання проектних завдань.


4.4.2.0 Реалізація вищезазначених видів навчальних занять здійснюється за допомогою традиційних і сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та засобів зв’язку, в тому числі:

 • Інтернет середовища дистанційного навчання (на базі “Moodle”);

 • інформаційного Інтернет порталу (на базі “Joomla”);

 • аудіо та відеоконференцій (на базі “Skype”);

 • телефонного зв'язку;

 • електронної пошти тощо.

Усі вище перераховані програми доступні до використання безкоштовно.


^ 5. Підготовка навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання


5.1. Робота над розробкою дистанційного курсу розпочинається не менше як за ______ місяців до початку використання даного курсу.


5.2. Кафедра визначає відповідальних осіб (авторів модулів і курсів), на яких покладаються зобов’язання створення дистанційного курсу за окремим навчальним планом.


5.3. Робота зі створення дистанційного курсу складається з таких етапів:


5.3.1. Погодження плану створення дистанційного курсу з відділом дистанційного навчання.


5.3.2. Підготовка та подання авторами навчально-методичних матеріалів, розроблених відповідно до встановлених вимог.


5.3.3. Затвердження матеріалів курсу на засіданні профілюючої кафедри, яка координує навчання певної категорії слухачів (випускаючої кафедри).


5.3.4. Програмна реалізація дистанційного курсу працівниками відділу дистанційного навчання.


5.4. Відповідальність за дотримання термінів виконання робіт зі створення матеріалів дистанційного навчання покладається на авторів курсу, завідувача відповідної кафедри та керівника відділу дистанційного навчання.


5.5. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників, що забезпечують дистанційне навчання, для виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших робіт у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час, що визначений Кодексом законів України про працю. Враховуючи підвищену складність підготовки методичного та дидактичного забезпечення дистанційних курсів у порівнянні з підготовкою методичних матеріалів для інших форм навчання, можливо перерозподіляти робочий час між методичними та навчальними видами робіт у бік зменшення останніх на підставі окремого рішення вченої ради ДАКККіМ.


^ 6. Забезпечення якості дистанційного навчання


6.1. Якість навчання за дистанційною формою повинна відповідати якості очної форми навчання.


6.2. Якість дистанційного навчання забезпечується рівнем навчально-методичного, технологічного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення дистанційного навчання, систематичним підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ДАКККІМ і навчально-допоміжного персоналу відділу та кафедр з інформаційних і комунікаційних технологій, методики та технології дистанційного навчання.


  1. Відділ дистанційного навчання забезпечує гарантовану якість дистанційного навчання за допомогою:


6.3.1. Залучення до надання послуг дистанційного навчання структурних підрозділів Академії, з метою забезпечити дистанційну форму навчання відповідно до встановлених вимог.


6.3.2. Використання у навчальному процесі атестованих дистанційних курсів.


6.3.2.1. Здійснення контролю за якісним засвоєнням навчального матеріалу.


6.3.3. Систематичне проведення моніторингу якості дистанційного навчання та подання інформації ректорату ДАКККіМ.


^ 7. Суб‘єкти дистанційного навчання


7.1. Суб’єктами дистанційного навчання є слухачі (студенти), які навчаються за дистанційною формою навчання, викладачі, які здійснюють дистанційне навчання та навчально-допоміжний персонал Академії, який забезпечує організацію та адміністрування дистанційного навчання.

7.2. Слухачі (студенти):


7.2.1. Слухачами, які навчаються за дистанційною формою навчання, можуть бути:


7.2.1.1. Працівники установ, закладів і підприємств системи Міністерства культури і туризму України, підвищення кваліфікації яких здійснюється в Інституті післядипломної освіти ДАКККіМ за державним замовленням.


7.2.1.2. Громадяни України, підвищення кваліфікації яких здійснюється в Інституті післядипломної освіти ДАКККіМ за окремими угодами.


7.2.1.3. Студенти ДАКККіМ, що здобувають освіту в Академії відповідно до контрактів.


7.2.2. Зарахування слухачів на дистанційне навчання здійснюється за наказом ректора ДАКККіМ.


7.2.3. Навчальний час слухача визначається кількістю облікових академічних годин, відведених для здійснення навчання за дистанційною формою навчання відповідно до затвердженого навчального плану.


7.2.4. Слухачам, які навчалися за дистанційною формою навчання, виконали навчальну програму та пройшли передбачені форми контролю знань видається посвідчення про підвищення кваліфікації в ДАКККіМ.


7.3. Викладачі:


7.3.1. Викладачами, які здійснюють дистанційне навчання в ДАКККіМ можуть бути штатні, сумісники та позаштатні викладачі, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації з технологій дистанційного навчання.


7.3.2. Викладач у процесі проведення дистанційного навчання виконує такі функції:

7.3.2.1. Розробляє модулі (курси) за окремим навчальним планом та їхнє змістовне наповнення відповідно до форм проведення навчальних занять, перевіряє і виконання проектних завдань й контрольних заходів.


7.3.2.2. Забезпечує реалізацію навчальних заходів, передбачених відповідним дистанційним курсом.


7.3.2.3. Організовує проведення активних форм навчання, що базуються на постійній взаємодії учасників навчального процесу і направлені на засвоєння слухачами знань та оволодіння ними вміннями і практичними навичками.


7.3.2.4. Забезпечує своєчасну та якісну методичну допомогу слухачам.


7.3.2.5. Забезпечує індивідуалізацію навчального процесу.


7.3.2.6. Надає допомогу в організації самостійного вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу.


7.3.2.7. Забезпечує своєчасну взаємодію зі співробітниками відділу дистанційного навчання, які здійснюють організаційне, адміністративне та технічне супроводження процесу дистанційного навчання.


7.3.3. Навчальне навантаження викладача визначається в академічних годинах, відпрацьованих ним при проведенні дистанційного навчання, індивідуальних занять і консультацій відповідно до навчального плану.


7.4. Навчально-допоміжний персонал Академії, який забезпечує організацію та адміністрування дистанційного навчання:


   1. Координує розроблення дидактичного та методичного забезпечення дистанційних курсів за визначеними базовими напрямами підготовки та підвищення кваліфікації в ДАКККіМ.


7.4.2. Координує розроблення дистанційних курсів за базовими напрямами підготовки та підвищення кваліфікації в ДАКККіМ.

7.4.3. Забезпечує атестацію дистанційних курсів за визначеними базовими напрямами підготовки та підвищення кваліфікації в ДАКККіМ.


7.4.4. Організовує дистанційне навчання за атестованими дистанційними курсами.


7.4.5. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу ДАКККіМ з технологій дистанційного навчання.


7.4.6. Підтримує та адмініструє єдиний електронний інформаційний ресурс ДАКККіМ з дистанційного навчання.


^ 8. Забезпечення процесу дистанційного навчання


8.1. Організаційно-управлінське забезпечення дистанційного навчання здійснюється відділом дистанційного навчання. Функції та повноваження відділу дистанційного навчання визначені Положенням “Про відділ дистанційного навчання”.


8.2. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання включає:


8.2.1. Навчальні плани / навчальні програми з передбачених базових напрямків підготовки та підвищення кваліфікації в ДАКККіМ.


8.2.2. Комплекси інформаційних та навчально-методичних матеріалів, на основі яких реалізується дистанційне навчання.


8.2.3. Систему дистанційного навчання, у тому числі електронну бібліотеку, як необхідний елемент інформаційного середовища.


8.3. Технічне забезпечення дистанційного навчання включає:


8.3.1. Комплекс програмного забезпечення, а саме:

 • систему модульно-орієнтованого дистанційного навчання “Moodle” (відкрита ліцензія);

 • систему CMS “Joomla” (відкрита ліцензія);

 • “Skype” (відкрита ліцензія);

 • систему управління знаннями “Wiki”(відкрита ліцензія);

 • систему аналізу відвідувань сайту “Google Analytics” (відкрита ліцензія);

 • операційну систему для ПК Windows XP Professional edition X ліцензій;

 • офісну систему “MS Office 2.000” X ліцензій чи її аналог Open office (відкрита ліцензія);

 • антивірус “Avast Professional edition” Х ліцензій чи “Avast Home edition” (відкрита ліцензія);

 • електронний словник Abbyy Lingvo 1.2. (Англійська – Українська – Російська).


8.3.2. Комплекс апаратного забезпечення, а саме:

 • сервер для розміщення середовища дистанційного навчання;

 • лабораторію – 1.0 ПК з конфігурацією не нижче наступної:

– процесор 1,5 Ггц,

– HDD 40 Гб,

– пам'ять 512 Мб,

– монітор TFT 17, з контрастністю не менше 7.00:1,

– додаткове мультимедійне обладнання: веб-камера, навушники, мікрофон;

 • робочі місця співробітників відділу дистанційного навчання – 3. ПК з конфігурацією не нижче наступної:

– процесор 2 Ггц,

– HDD 120 Гб,

– пам'ять 1024 Мб,

– монітор TFT 17 чи 19, виробників ViewSonic або NEC, з контрастністю не менше 1.000:1,

– додаткове мультимедійне обладнання: веб-камера, навушники, мікрофон;

 • БФП з лазерним принтером (ЧБ), копіром, сканером;

 • Телефон-факс;
   1. Систему супроводження програмного та апаратного комплексів, що включає інструкції та положення, які регламентують і визначають порядок використання комплексу програмного та апаратного забезпечення.


8.3.4. Технічне адміністрування системи забезпечує відділ дистанційного навчання.


8.3.5. ДАКККІМ санкціонує доступ слухачів до системи дистанційного навчання Академії шляхом надання паролів доступу до визначеного сегмента навчального матеріалу відповідно до термінів засвоєння дистанційного курсу.


8.4. Кадрове забезпечення дистанційного навчання включає:


8.4.1. Кадрове забезпечення процесу створення дистанційних курсів (викладач, організатор, методист, технічний адміністратор).


8.4.2. Кадрове забезпечення навчального процесу за дистанційною формою (викладач, організатор, технічний адміністратор).


8.4.3. Для якісної реалізації дистанційної форми навчання проводиться систематичне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу з інформаційних і комунікаційних технологій, методики та технології дистанційного навчання.


8.5. Фінансове забезпечення дистанційного навчання здійснюється за рахунок коштів:


8.5.1. Державного бюджету, призначених для фінансування відповідних програм розвитку систем дистанційного навчання в Україні.


8.5.2. Державного бюджету за КПКВ 1801070 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтв Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв”.


   1. Отриманих за навчання від осіб, що навчаються за контрактами.


8.5.4. Отриманих від виконання господарчих договорів.


8.5.5. Отриманих як добровільні внески юридичних і фізичних осіб, спонсорської допомоги та інших надходжень.


8.5.6. Грантів та інших зовнішніх надходжень, що не заборонені чинним законодавством України.


Навчально-методичне видання


^ МІТРОШИНА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА


СТВОРЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ

МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ

У ДАКККіМ


Методичні рекомендації


Відповідальний за випуск Г.В.Дячук

Редактор Г.В.Дячук

Комп’ютерна верстка О.О.Недашковська


Підп. до друку _____________ Формат 60х84 1/16. Папір др. апарат.

Друк офсетний. Облік.–вид. арк. _______ Зам. _______ Тираж 100

__________________________________________________________________________________________________

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21

Свідоцтво про внесення Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

ДК № 2544 від 27.06.2006.
ДЛЯ НОТАТОК
Схожі:

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconПерелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р
Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв Міністерства культури І туризму України
Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв створення навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів у дакккіМ iconМіністертво культури україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв
Термін навчання: 4 роки – на базі середньої (повної) загальної освіти (11 класів)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи