Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства icon

Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства
НазваІнформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства
Сторінка1/8
Дата14.09.2012
Розмір1.25 Mb.
ТипІнформації
  1   2   3   4   5   6   7   8

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту


ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор _____________Ф.О.Журавка

«___»_____________ 2012 р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»


ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ В СЕРЕДОВИЩІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА


Виконав студент 5 курсу, група –МОА-11 ____________ Л.С.Сербин

«___»_____________ 2012 р.

Керівник дипломної роботи ___________ А.С.Ярошенко «___»_____________ 2012 р.

Консультант з охорони праці та

безпеки в надзвичайних ситуаціях ___________Г.О. Пересадько

«___»_____________ 2012 р.


Суми – 2012

РЕФЕРАТ


Дипломна робота містить – 125 сторінок, 15 таблиць, 11 рисунки, список літератури з 77 найменувань, 13 додатків.


Актуальність теми визначається тим, облік виплат працівникам займає важливе місць у системі бухгалтерського обліку, є невід’ємною частиною діяльності будь-якої організації, тому правильність та достовірність відображення в обліку інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства.

Об’єктом даного дослідження було комунальне підприємство «Лебединське будинкоуправління «Черемушки» виконавчого комітету Лебединської міської ради.

Метою дипломної роботи є дослідження, висвітлення та узагальнення відомостей про теоретичну та практичну сторону організації обліку виплат працівникам в інформаційному середовищі.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу, аналізу, діалектичний метод, порівняння, , метод узагальнення та монографічний метод.

За результатами дослідження сформульовані висновки:

– веденням бухгалтерського обліку, податкового обліку та складанням фінансової звітності на підприємстві займається головний бухгалтер, який включає всі необхідні департаменти для повного, достовірного і оперативного відображення операцій в обліку;

– на підприємстві встановлена погодинно-преміальна система оплати праці з оплатою фактично відпрацьованого робітниками часу;

– первинний облік здійснюється на підставі первинних документів, а саме: наказ (розпорядження) про прийом на роботу, особова картка, табель обліку використання робочого часу, наказ (розпорядження) про надання відпустки, розрахунково-платіжної відомості на інші. Аналітичний облік ведеться на основі розрахункової відомості, оборотно-сальдової відомості. Синтетичний облік нарахування і розподілу виплат працівникам здійснюється на активно-пасивному розрахунковому рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

– охорона праці та безпека життєдіяльності на підприємстві розвинена недостатньо. Підприємство має досить вузьку нормативно-правову базу щодо цього питання, зустрічаються нещасні випадки;

– для того, щоб витрати на виплату відпускних працівникам розподілялися між звітними періодами рівномірно створити на підприємстві резерв для виплати відпускних. Резерв виплати відпусток створювати шляхом щомісячного нарахування за нормативом від фактичних витрат на оплату праці, яка враховується при середній заробітній платі;

– так як, у КП «Лебединське будинкоуправління «Черемушки» виконавчого комітету Лебединської міської ради не існує окремого підрозділу внутрішнього аудиту, що значно ускладнює діяльність підприємства щодо захисту його законних майнових інтересів;

– розкриті напрямки гармонізації обліку виплат працівникам згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансового обліку.

Одержані результати можуть бути використані підприємством для покращення проведення інвентаризації і підвищення ефективності обліку діяльності.

Результати роботи пройшли апробацію, а саме: довідка про впровадження та публікація статті.

Ключові слова: виплати працівникам, система оплати праці, соціальне страхування, середовище інформаційної системи підприємства.

ВСТУП


Облік виплат працівникам займає важливе місць у системі бухгалтерського обліку, є невід’ємною частиною діяльності будь-якої організації, тому правильність та достовірність відображення в обліку інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності.

В рамках сучасного політичного становища все більше уваги приділяється питанням організації обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі. Проведення повноцінного економічного аналізу використання трудових ресурсів, зростання продуктивності праці є неможливим без адекватної оцінки витрат на оплату праці. Зі зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови підвищення її оплати і при цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її оплати. Лише за такої умови створюються реальні можливості для нарощування темпів розширеної діяльності.

Проблематикою обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства займаються чимало відомих вчених-економістів, таких як Пушкар М.С., Задорожний З.В., Крупка Я.Д., Редько О.Ю., Сопко В.В., Фаріон І.Д., Рудницький В.С., Никифорак Я.Д., Никифорак В.А. та інші. Разом з тим з постійними змінами умов господарювання вітчизняних підприємств, що спричинені економічною кризою, постають нові проблеми обліку та аудиту, у тому числі обліку та аудиту виплат працівникам.

Питання обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі на сьогоднішній день є досить важливою ланкою дослідження українських та зарубіжних учених. З цього випливає необхідність пошуку шляхів удосконалення обліку виплат працівникам за допомогою використання сучасних інформаційних систем.

Саме тому удосконалення організації обліку та аудиту розрахунків за виплатами працівникам є актуальною проблемою сьогодення.

Для будь-якого підприємства важливою ланкою його успішної діяльності є забезпечення охорони праці та безпеки життя працюючих в процесі виробництва. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів та своєчасні методи їх попередження забезпечують покращення умов праці, підвищенню продуктивності, перешкоджають професійним захворюванням, виробничого травматизму, аварій.

Метою дипломної роботи є дослідження, висвітлення та узагальнення відомостей про теоретичну та практичну сторону організації обліку виплат працівникам в інформаційному середовищі.

Для досягнення вище поставленої мети в дипломній роботі повинні бути вирішені такі завдання:

  • висвітлити теоретичні аспекти обліку виплат працівникам;

  • огляд нормативно-правової бази підприємства, що регламентують облік виплат працівникам;

  • розкрити економічний зміст та порядок проведення аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства;

  • дослідити організацію первинного, аналітичного та синтетичного обліку виплат працівникам;

  • запропонувати основні шляхи вдосконалення системи обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі;

  • розглянути систему управління охороною праці на підприємстві, санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці та безпеку в надзвичайних ситуаціях.

Об’єктом даного дослідження було комунальне підприємство «Лебединське будинкоуправління «Черемушки» виконавчого комітету Лебединської міської ради.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу, аналізу, діалектичний метод, порівняння, , метод узагальнення та монографічний метод.

Інформаційною базою для написання дипломної роботи стали теоретичні розробки українських та зарубіжних учених з питань обліку та аудиту виплат працівникам, періодичні статті, законодавчо-нормативні акти. Практична частина дипломної роботи виконана на базі внутрішніх нормативних документів, облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку, фінансової звітності та іншої документації, яка характеризує особливості розрахунків за виплатами працівникам КП «Лебединське будинкоуправління «Черемушки» виконавчого комітету Лебединської міської ради.

Основні аспекти роботи, висновки та пропозиції базуються на дослідження, використанні та узагальненні даних періодичних видань, законодавчої бази України та інших електронних ресурсів.


^ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ В СЕРЕДОВИЩІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА


    1. Теоретичні аспекти обліку виплат працівникам: визначення та класифікаціяПраця є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту, а її оплата є основним джерелом доходів робітників фірм, підприємств й основним стимулятивним фактором для них. В умовах ринкової економіки відбулися істотні зміни в організації та значенні оплати праці, яка тепер залежить вже не тільки від результатів праці окремих працівників, а й від ефективності діяльності окремих виробничих підрозділів та й підприємства загалом [34].

Питання оплати праці на підприємствах різних форм власності відіграють важливу роль у житті суспільства. Рано чи пізно кожен громадянин на певному етапі стикається з цим питанням. Саме тому надзвичайно важливо слідкувати за змінами в законодавстві про оплату праці.

Актуальність дослідження визначає велике теоретичне і практичне значення недосліджених і недостатньо вивчених питань, які стосуються виплат працівникам.

Можна сказати, що дана тема є вже достатньо вивченою і дослідженою, оскільки було прийнято і затверджено ряд документів, які визначають основні поняття про заробітну плату. Основними з них є Кодекс законів про працю, Закон України «Про оплату праці», П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [56].

Три останні роки досить часто на сторінках фахових видань, таких як газета «Все про бухгалтерський облік», журнал «Бухгалтерський облік і аудит», журнал «Головбух», журнал «Кадровик. Трудове право і управління персоналом», на сайтах Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України ведуться як дискусії так і роз’яснення з тих чи інших питань, які стосуються виплат працівників. У зв’язку із значною кількістю законодавчих і нормативно-правових актів, якими необхідно користуватися бухгалтерам, а також постійними їх змінами та доповненнями є необхідність подальшого розгляду поставленої проблеми [41].

Виплати працівникам становлять вагому частку витрат підприємства, тому правильність та достовірність відображення в бухгалтерському обліку інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності [56].

Вивченням даного питання займалося дуже багато науковців. З них можна виділити таких, як Бутинець Ф. Ф., Хом’як Р. Л, Ткаченко Н. М., Коблянська О. І., Гура Н. О., Лень В. С. Так, безпосередньо питання методики та організації обліку висвітлювали Швець В. Г., Сопко В. В., Кужельний М. В., Завгородній В. П., первинні документи та облікові регістри розглядала Шарманська В. М. Також слід відзначити Дорош Н. І. в області методології та організації аудиту виплат працівникам.

Питання, пов’язані з нарахуванням винагород та здійсненням виплат працівникам розглядаються вченими різних напрямів економічних наук. Зокрема, розрахунки з працівниками як соціальну функцію організації розглядали М. Н. Базильова [1], О. І. Осипова [48], Н. Пасек, Д. Торнайли [50], Г. С. Суков, І. Я. Тупик [72]. Заробітна плата як дзеркало соціально-економічних перетворень розглядалась в працях таких авторів, як Г. Ю. Дублянська [14] та А. Петрова [53]. Оцінювання персоналу та його соціальний захист висвітлено в публікаціях Л. Романюк [62] та А. О. Козлової [32]. Облікові аспекти розрахунків з працівниками розглянуті К. В. Шиманською [17], О. І. Пацулою [51] та іншими.

Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівникам. Що стосується послуг працівника, то він може їх надавати протягом повного чи неповного робочого дня, на основі постійної, періодичної чи тимчасової зайнятості.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій та не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО № 26 «Виплати працівникам», який введено в дію з 01 січня 2004 року. Виплати працівникам включають виплати, які надаються або працівникам, або їхнім утриманцям, та можуть бути надані у формі грошових виплат (або товарів та послуг) безпосередньо працівникам, їхнім дружинам, чоловікам, дітям чи іншим утриманцям або іншим особам, наприклад, страховим компаніям.

Виплати працівникам відповідно до П(С)БО № 26 поділяються на п’ять груп:

– поточні виплати (обов’язковість їх сплати протягом 12 місяців після закінчення періоду виконання);

– виплати при звільнені;

– виплати по закінченню трудової діяльності;

– виплати інструментами власного капіталу підприємства;

– інші довгострокові виплати [Error: Reference source not found].

Більш детальна характеристика даних груп виплат наведено в додатку А.

У Плані рахунків для узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам передбачений балансовий рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», що має три субрахунки : 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 662 «Розрахунки з депонентами»; 663 «Розрахунки за іншими виплатами»

Аналізуючи види поточних виплат, що згадуються в П(С)БО 6 «Виплати працівникам» та займають найбільшу частку в складі всіх виплат працівникам, можна з упевненістю твердити, що до цієї категорії належать будь-які виплати персоналу, які вказані в Інструкції зі статистики заробітної плати та в ЗУ «Про оплату праці» і які підприємство планує здійснити в найближчі 12 місяців. До таких виплат, зокрема, належать: основна й додаткова заробітна плата; оплата відпусток (у т.ч. й відпусток через хворобу в частині, оплачуваній за рахунок роботодавця); заохочувальні виплати (премії за результатами праці, іншими словами – виплати за програмою участі працівників у прибутку підприємства); негрошові виплати (наприклад, такі як: надання працівникам різних безоплатних послуг, оплата транспортних витрат, витрат на житло тощо). Усі ці виплати називаються поточними, якщо вони виплачуються на регулярній основі або плануються до виплати не пізніше ніж закінчиться 12 місяців від дати балансу [26]. У Додатку Б наведені види поточних виплат працівникам та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку при комплексному дослідженні П(С)БО.

Аналізуючи дану групу виплат, слід особливу увагу звернути на таку категорію, як заробітна плата.

Заробітна плата – є однією з найскладніших економічних категорій і одним з найважливіших соціально-економічних явищ. Вона з одного боку є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників з метою досягнення цілей підприємства. Саме тому питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, адже вони включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу [3].

Оплата праці завжди перебувала у центрі уваги науковців. Так, зокрема А. Сміт та Д. Рікардо розробили теоретичні основи концепції розуміння заробітної плати як ціни праці. А. Сміт вважав, що в основі ціни праці лежить вартість засобів існування, необхідних для життя працівників та членів їх сімей. Фактично, він зводив заробітну плату до вартості робочої сили. У цій концепції величина заробітної плати та динаміка формуються під впливом ринкових факторів і насамперед співвідношенням попиту та пропозиції [37].

Маркс К. розробив концепцію розуміння заробітної плати як грошового вираження вартості товару "робоча сила". Він вважав, що заробітна плата "… є перетвореною формою вартості, або ціною, робочої сили". У цій концепції величина заробітної плати визначається умовами виробництва та ринковими факторами – попитом і пропозицією, під впливом яких відбувається відхилення заробітної плати від вартості робочої сили.

На думку О. Л. Єськова та В. С. Савельєвої [65], заробітна плата – це компенсація трудового внеску працівників у діяльність підприємства, а відтак мотивування працівників до ефективної та продуктивної праці є основною її функцією. Крищенко К. розглядає двоєдину сутність заробітної плати: з одного боку, вона є категорією ринку праці та виступає зовнішньою щодо підприємства, з іншого – елементом ціни виробництва й формується на кожному конкретному підприємстві залежно від кінцевих результатів його діяльності [36]. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про оплату праці", заробітна плата – це винагорода, обчислена, зазвичай у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [26]. Обліку праці та заробітної плати належить одне з центральних місць в системі управління підприємства.

Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) [26]. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Крім вказаних видів заробітку, до фонду основної заробітної плати включаються також суми процентних або комісійних нарахувань залежно від обсягу прибутків, отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), в тих випадках, коли вони є основною заробітною платою; суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет, журналів, телеграфного агентства, видавництва, радіо, телебачення й інших підприємств і оплата їх праці, яка здійснюється за ставками (розцінками) авторської винагороди, нарахованої на даному підприємстві.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. До фонду додаткової заробітної плати входять доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Наприклад, надбавки за кваліфікаційну майстерність, за знання іноземної мови, за класність водіям, бригадирам за керівництво бригадою, персональні надбавки за роботу в шкідливих умовах праці; премії за виконання і перевиконання виробничих завдань, за виконання акордних завдань у строк, за зменшення простоїв обладнання; винагороди за вислугу років, оплата разових робіт на підприємстві; оплата праці студентів під час проходження практики; оплата за роботу у вихідні й святкові дні; витрати, пов'язані з оплатою житла працівникам підприємства тощо [26].

Для забезпечення стимулюючого впливу систем додаткової заробітної плати на ефективність праці працівників треба додержуватися деяких вимог:

– визначитися з метою преміювання, яка може полягати у підвищенні технічного рівня та якості продукції, продуктивності праці та обсягів реалізації, зниженні собівартості продукції через економію усіх видів витрат;

– встановлювати показники преміювання, які залежать від результатів праці тих або інших груп і категорій працівників;

– кількість показників не повинна перевищувати двох–трьох;

– умови та показники преміювання не повинні суперечити одне одному, щоб поліпшення одних показників (умов) не викликало погіршення інших [75].

До основних виплат відносяться гарантійні виплати. 

Гарантійні виплати - це суми, що зберігають працівнику зарплатню (повністю або частково) за час, коли він з поважних причин, передбачених законом, звільняється від виконання трудових обов'язків і за ним зберігається місце роботи.

До основних гарантійних виплат належать:

– виплати працівникам за час виконання державних або громадських обов'язків;

– виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість;

– виплати при службових відрядженнях;

– виплати за час підвищення кваліфікації з відривом від виробництва;

– виплати за час перебування в медичному закладі на обстеженні;

– виплати донорам;

– виплати працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

– виплати за участь у колективних переговорах і підготовці проекту колективного договору або угоди;

– виплати незалежним посередникам, членам примирювальних комісій і трудових арбітражів під час роботи у примирювальних органах, тобто за участь у вирішенні колективного трудового спору.

Гарантійні доплати виплачують працівникові у випадку зниження заробітку.

До основних видів гарантійних доплат належать:

– доплати неповнолітнім працівникам;

– доплати при переведенні працівника на іншу роботу і при переміщенні  та в інших випадках.

Компенсаційні виплати – це суми, які виплачують працівникам понад оплату за працю для компенсації витрат, пов'язаних із виконанням ними своїх трудових обов'язків, а також витрат у зв'язку з переїздом при прийнятті на роботу в іншу місцевість. Вони не входять до заробітної плати.

До основних видів компенсаційних виплат належать:

– виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість;

– витрати на відрядження при скеруванні в службове відрядження;

– компенсація за зношування інструментів, що належать працівникам;

– виплати при призові на військову службу або проходженні військових зборів;

– при направленні для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчанні інших професій з відривом від виробництва;

– компенсація витрат за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок;

– компенсація окремим категоріям працівників бюджетних установ і організацій витрат на проїзд у пасажирському транспорті в зв'язку з виконанням ними службових обов'язків [49].

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - це виплати в формі винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні й інші виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Зокрема, сюди відносяться суми оплати вимушених відпусток з ініціативи роботодавця з частковим збереженням заробітної плати; оплата простою не з вини працівника, виплати працівникам, які брали участь у страйках; винагорода за підсумками роботи за рік; винагороди за відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції; одноразові заохочення, матеріальна допомога; суми соціальних і трудових пільг працівникам - додаткові відпустки, доплати до державних пенсій, оплата за навчання в навчальних закладах дітей працівників підприємства; вартість путівок для лікування і відпочинку або суми компенсацій замість путівок; суми прибутку, направлені на придбання акцій для працівників трудового колективу; кошти, направлені на викуп майна підприємства членами трудового колективу, за рахунок коштів підприємства тощо [4]. Структуру інших заохочувальних та компенсаційних виплат наведено в додатку В [34].

Згідно з П(С)БО 26 виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, - виплати за невідпрацьований час, право на які не поширюється на майбутні періоди.

До них належить оплата щорічних відпусток, а також навчальних відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, оплата перших 5 днів допомоги з тимчасової непрацездатності, фактично невідпрацьованого часу відповідно до ст. 51 КЗпП (виплати працівникам, зайнятим на роботах зі скороченою тривалістю робочого часу).

Виплати при звільненні - виплати працівнику, які підлягають сплаті за рішенням підприємства про звільнення працівника до досягнення ним пенсійного віку або за рішенням працівника про звільнення за власним бажанням до досягнення ним пенсійного віку [Error: Reference source not found].

До компенсаційних виплат при звільненні належать вихідна допомога та середня заробітна плата на період працевлаштування. Виплата вихідної допомоги передбачена положеннями КЗпП. Зокрема, статтею 44 КЗпП України передбачено вихідну допомогу в разі припинення трудового договору з підстав і в розмірах, зазначених у таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Розмір вихідної допомоги в разі припинення трудового договоруПідстава

Розмір вихідної допомоги

Підстави

1.

П. 6 ст. 36 КЗпП

У розмірі середньомісячного заробітку

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством. Відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці

2.

П. 1 ст. 40 КЗпП

У розмірі середньомісячного заробітку

Зміни в організації виробництва й праці (ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників)

3.

П. 2 ст. 40 КЗпП

У розмірі середньомісячного заробітку

Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі через брак кваліфікації або стан здоров’я, які перешкоджають продовженню такої роботи

4.

П. 6 ст. 40 КЗпП

У розмірі середньомісячного заробітку

У разі відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

Продовження таблиці 1.1

5.

П. 3 ст 36 КЗпП

У розмірі двомісячного заробітку

У разі призову або вступу на військову службу

6.

Статті 38, 39 КЗпП

У розмірі, передбаченому колективним договором, але не меншетримісячного середнього заробітку

При звільненні працівника внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, умов колективного або трудового договору з цього питання
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconД., Попова С. М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності
Перевірка організаційних засад діяльності підприємства та стану бухгалтерського обліку
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку І їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconАналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації»
Основною метою курсової роботи з дисципліни Аналіз господарської діяльності! Є практична реалізація теоретичних та методичних положень...
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconОренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів
...
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconАнотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку»
України. Курс «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» дасть змогу студентам ознайомитися зі змістом стандартів та краще усвідомити...
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconШкабрій Н. О. викладач Національна академія статистики, обліку та аудиту проблемні питання бухгалтерського обліку та аудиту зобов’язань в агропромисловому комплексі
Проблемні питання бухгалтерського обліку та аудиту зобов’язань в агропромисловому комплексі
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconЛайчук С. М., к е. н., доц. Житомирський державний технологічний університет раціональна організація бухгалтерського обліку: основні підходи
Тобто в цілому зміст раціональної організації бухгалтерського обліку полягає у досягненні найвищого рівня корисності облікової інформації...
Інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вимоги до бухгалтерського обліку. Загальне поняття про облік. Види обліку. Облікові вимірники. Міжнародні та національні стандарти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи