В надзвичайних ситуаціях icon

В надзвичайних ситуаціях
НазваВ надзвичайних ситуаціях
Сторінка1/6
Дата22.08.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра менеджменту


ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА
В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХМетодичні рекомендації
щодо написання розділу дипломної роботи


Для студентів
освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр”
галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”
усіх форм навчання


Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

2012

УДК 331.45(073)

О-92


Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 5 від 24.01.2012.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 9 від 11.01.2012.


Укладачі:

Т. В. Турченюк, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

В. О. Мартиненко, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

І. В. Лопаткіна, кандидат економічних наук,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”


Рецензенти:

І. В. Левченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
Сумський національний аграрний університет;

^ О. А. Розкошна, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

О-92
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях [Текст] : методичні рекомендації щодо написання розділу дипломної роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: Т. В. Турченюк, В. О. Мартиненко, І. В. Лопаткіна]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 53 с.


Методичні рекомендації містять загальні вказівки щодо написання розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” дипломних робіт, структуру розділу, список рекомендованої літератури та додатки.

Видання призначене для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” усіх форм навчання.


УДК 331.45(073)


© ДВНЗ “Українська академія банківської справи
Національного банку України”, 2012

ЗМІСТ


ЗМІСТ 4

ВСТУП 5

^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ 6

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ 10

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

Додаток А 29ВСТУП


Методичні рекомендації розроблені відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою”, затверженого цим наказом Типового положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” (НПАОП 0.00-4.12-05), типовими навчальними програмами нормативних дисциплін “Охорона праці в галузі” та “Цивільний захист” для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр”, які, у свою чергу, розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216 “Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352. Зазначеним наказом (п. 4.6) запроваджено також вимогу включати до дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ (далі – розділ) “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” (далі – ОПБНС).

Рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” та призначені для надання допомоги студентам ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” у виконанні дипломної роботи згідно з чинним законодавством України. Вони містять основні вимоги до змісту та оформлення обов’язкового розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а також розкривають особливості організації та виконання ОПБНС дипломних робіт.

Методичні рекомендації враховують специфіку організації робочого процесу в структурних підрозділах фінансової сфери, як це і передбачено п.1 “Загальні положення” Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі” та Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни “Цивільний захист”.
^

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ


Концепція “Безпека життя і діяльності людини” передбачає, що випускник вищого навчального закладу повинен забезпечити необхідний рівень безпеки як для себе, так і для осіб, за яких він відповідає на виробництві.

Захист випускної кваліфікаційної роботи з розділом ОПБНС є підсумковим заходом державної атестації випускника (спеціаліста, магістра) з охорони праці. Таким чином, мета та завдання розділу збігаються з метою та завданнями вивчення дисциплін “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист” та всього комплексу дисциплін з безпеки життя і діяльності людини, які викладені в типових навчальних програмах цих нормативних дисциплін: мета вивчення дисциплін полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів і магістрів) умінь і компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, засвоєнні студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій (НС), побудови моделей їх розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці і цивільного захисту в конкретній галузі.

Написання розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях спрямоване на систематизацію теоретичних знань і застосування їх при розробці заходів для конкретних умов за темою дипломної роботи.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. У цьому контексті розглядається і відповідний розділ дипломної роботи магістра або спеціаліста.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

В надзвичайних ситуаціях iconПсихологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
В надзвичайних ситуаціях icon1. Організація виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
України» у кваліфікаційних роботах бакалаврів, дипломних роботах, проектах магістрів і спеціалістів обов’язковим є розділ «Охорона...
В надзвичайних ситуаціях icon6 безпека в надзвичайних ситуаціях
Шляхи та заходи підвищення стійкості Тзов " Агрофуд" в м. Бережани Тернопільської області в умовах надзвичайних ситуацій техногенного...
В надзвичайних ситуаціях iconМіністерство освіти та науки України Харківська національна академія міського господарства С. О. Обухов Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів денної форми навчання напряму...
В надзвичайних ситуаціях iconМетодичні вказівки до написання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломних роботах для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до написання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломних роботах / укладач А. Ф. Денисенко....
В надзвичайних ситуаціях iconКонспект лекцій з епідеміології розділу «організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях»
Затверджено на засіданні кафедри інфекційних хвороб І епідеміології як конспект лекцій з дисципліни «Епідеміологія з епідеміологією...
В надзвичайних ситуаціях iconКонспект лекцій з епідеміології розділу «організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях» для студентів 5-го курсу вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації напряму 1101 «Медицина»
Затверджено на засіданні кафедри інфекційних хвороб І епідеміології як конспект лекцій з дисципліни «Епідеміологія з епідеміологією...
В надзвичайних ситуаціях iconПояснювальна записка до дипломної роботи магістра на тему: "Імпортна політика підприємства та шляхи її вдосконалення"
Консультант розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” І.І. Д’яконова
В надзвичайних ситуаціях iconДодаток в приклади оформлення розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях»
НС, які загрожують життю та здоров’ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час ів особливий період
В надзвичайних ситуаціях iconПояснювальна записка до дипломної роботи магістра на тему: «Удосконалення діяльності банків на міжнародних ринках капіталу»
Консультант розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» І.І. Д’яконова
В надзвичайних ситуаціях iconПояснювальна записка до дипломної роботи магістра на тему: "Удосконалення конкурентних позицій підприємства на зовнішньому ринку"
Консультант розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” І.І. Д’яконова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи