Київ 2007 загальні положення icon

Київ 2007 загальні положення
Скачати 172.38 Kb.
НазваКиїв 2007 загальні положення
Дата14.09.2012
Розмір172.38 Kb.
ТипДокументиСТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ

ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ»

КИЇВ 2007

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація економістів-
міжнародників" (надалі - Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка
об'єднує економістів, незалежно від громадянства, які цікавляться теорією та практикою
організації міжнародних економічних відносин та дослідженням процесів економічної
глобалізації. Асоціація поширює свою діяльність на всю територію України.

1.2. Повна назва - Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація
економістів-міжнародників».

1.2.1. Скорочена назва - ВГО "УАЕМ"

 1. Асоціація створена і здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності, у повній відповідності до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян" та цього Статуту.

 2. Асоціація реалізує свої завдання застосовуючи різні форми співробітництва з державними органами, підприємницькими та непідприємницькими товариствами, установами, фізичними особами, інституціями громадянського суспільства, як українського так і іноземного походження, у відповідності з чинним законодавством України.

 3. Асоціація у межах дії чинного законодавства України може брати участь у роботі як державних так і громадських організацій інших країн, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди про співпрацю з аналогічними організаціями цих країн.

1.6. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само як вони не
відповідають за зобов'язаннями Асоціації.

 1. Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернене стягнення.

 2. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових та пов'язаних з ними немайнових прав, брати на себе зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному чи третейському суді, мати рахунки в фінансових установах, печатку, штампи, емблеми, іншу символіку та атрибутику, зразки яких затверджуються Радою Асоціації. Символіка Асоціації реєструється в установленому законом порядку.

 3. Первинний рівень організації Асоціації є її обласні осередки, які організують свою роботу згідно із цим Статутом та затвердженими Радою Положеннями.

1.10. Місцезнаходження Асоціації: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3.


^ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Асоціації є об'єднання зусиль, інтелектуальних та матеріальних ресурсів навчальних закладів, наукових установ та суб'єктів господарювання в напрямках підвищення якості підготовки економістів-міжнародників, підвищення кваліфікації викладачів відповідних предметів, створення сприятливих умов для організації наукових дискусій та фундаментальних досліджень української економічної науки у сфері міжнародних економічних відносин та глобалізаційних процесів. Асоціація також ставить собі на меті всіляко сприяти формуванню в українському суспільстві, діловій спільноті та державних службовців, відповідальних за формулювання зовнішньоекономічної політики держави, сучасних поглядів щодо місця і

ролі держави в процесі інтеграції національної економіки у світову економіку та України у світові глобалізаційні процеси.

2.2.Основними завданнями Асоціації є:

 • сприяння розвитку та вдосконаленню системи міжнародних економічних відносин України;

 • сприяння розвитку та вдосконаленню стратегії міжнародної діяльності по забезпеченню достойного місця та ролі України у світогосподарській системі;

 • розробка механізму та сприяння входженню України у світові економічні організації та інтеграційні структури;

 • представлення спільних інтересів своїх членів у питаннях захисту прав Асоціації в рамках Конституції України, чинного законодавства та міжнародних угод на території України;

 • участь у розробці законодавчих і інших нормативних актів, документів, перспективних планів та програм розвитку міжнародних відносин; державних програм і критеріїв підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; етичних кодексів професійної честі та гідності економіста-міжнародника та їх запровадження в життя;

 • координація діяльності та надання практичної допомоги своїм обласним осередкам;

 • захист прав та інтересів членів Асоціації;

 • допомога у становленні нових наукових економічних шкіл, удосконаленню наявних науково-методичних розробок тощо.

2.3. Для виконання своїх завдань, Асоціація, у встановленому законом порядку, використовує наступні засоби:

 • представляє інтереси членів Асоціації у державних органах;

 • бере участь та ініціює розробку законодавчих і інших нормативних актів, документів, перспективних планів та програм розвитку міжнародних економічних відносин з питань місця та ролі України у світогосподарській системі;

 • вносить пропозиції при розробці державних програм та критеріїв підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

 • висловлює свої пропозиції щодо присвоєння кваліфікаційних категорій працівників, що займаються розвитком міжнародних економічних відносин;

 • пропагує завдання Асоціації;

 • сприяє узагальненню сучасного світового досвіду роботи в галузі міжнародних економічних відносин та світового господарства;

 • сприяє створенню та веденню банку даних єдиної системи інформації з питань міжнародних економічних відносин та розвитку світового господарства, документації, яка потрібна для діяльності Асоціації та її членів;

 • проводить у встановленому законом порядку самостійно або спільно з іншими особами з'їзди, конференції, симпозіуми для обговорення наукових практичних і організаційних питань;

 • сприяє своїм членам в організації і проведенні виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, інших публічних заходів що сприятимуть розвитку української економічної науки;

 • ініціює висунення та підтримує кандидатів на присвоєння Почесного звання «Заслужений економіст України»;

 • встановлює власні почесні звання, нагороди і інші відзнаки, якими нагороджуються особи, що відзначилися у розвитку міжнародних економічних відносин;

 • організує і проводить благодійні та гуманітарні акції;

 • організує і здійснює благодійні спортивні заходи для членів Асоціації;

 • сприяє популяризації досягнень української економічної науки шляхом здійснення чи підтримки видавничої діяльності, заснування власних або допомоги незалежним засобам масової інформації.

^ 3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

 1. До Асоціації входять: індивідуальні та колективні члени. Асоціація є відкритою для співробітництва з будь-якими фізичними та юридичними особами в межах діяльності, що сприяє досягненню її статутних цілей та відповідає чинному законодавству України.

 2. Індивідуальними членами можуть бути особи, які здійснюють наукову та/чи практичну діяльність в галузі міжнародних економічних відносин, суміжних з нею галузях та інші особи, які поділяють мету та завдання Асоціації, беруть участь у її діяльності та сплачують членські внески.

 3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи юридичних осіб, які визнають Статут Асоціації, сприяють досягненню нею своїх статутних цілей та сплачують членські внески. Колективні члени реалізують свої права через призначених ними представників.

 4. Членам Асоціації може бути наданий статус Почесного члена. Почесними членами Асоціації можуть бути відомі вчені, спеціалісти і працівники, які зробили вагомий внесок у розвиток системи міжнародних економічних відносин. Почесні члени Асоціації обираються за поданням Ради Асоціації її Загальними зборами. Почесним членам видається диплом єдиного зразка, що затверджується Загальними зборами. Рішенням Загальних зборів Почесні члени можуть бути повністю або частково звільнені від сплати членських внесків.

 5. Прийняття індивідуальних членів Асоціації здійснюють обласні осередки та Рада Асоціації. Прийняття колективних членів здійснюють Рада Асоціації.

 6. Вступ до членів Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви для індивідуальних членів та рішення колективу - для колективних членів.

 7. Члени Асоціації у разі вступу до неї вносять вступні внески, а також сплачують щорічні членські внески.

 8. Добровільний вихід із членів Асоціації здійснюється в такому ж порядку як і вступ.
 1. У разі порушення вимог Статуту Асоціації, невиконання рішень керівних органів Асоціації, які прийняті на виконання статутних завдань, а також у випадку несплати членських внесків протягом одного року, за рішенням Ради Асоціації здійснюється виключення з її членів. Рішення про виключення може бути оскаржене до Загальних зборів Асоціації.

 2. У разі виходу або виключення зі складу членів Асоціації на підставі заяви чи з будь-яких інших причин, вступні та членські внески не повертаються.

^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 1. Діяльність Асоціації будується на добровільних засадах та демократичних принципах.

 2. Члени Асоціації мають право:
 • безкоштовного використання інформації, яка є у розпорядженні Асоціації;

 • виступати з ініціативами, які не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству;

 • брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Асоціації;

 • обирати і бути обраними у керівні та контролюючі органи Асоціації;

 • вносити пропозиції і обговорювати на Загальних зборах, засіданнях керівних органів будь-які питання діяльності Асоціації;

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;

 • брати участь у заходах, що проводить Асоціація або в тих, що відбуваються за її участю;

 • користуватися у визначеному порядку організаційно-методичною та консультативною допомогою Асоціації при здійсненні ними професійної діяльності;

 • вільного виходу зі складу Асоціації. Членство в Асоціації не накладає ніяких обмежень щодо входження або діяльності в будь-яких громадських чи інших організаціях, діяльність яких не суперечить Статуту Асоціації та чинному законодавству.

4.3. Члени Асоціації зобов'язані:

 • дотримуватися вимог Статуту Асоціації;

 • виконувати рішення її органів;

 • сплачувати вступні та членські внески;

 • надавати всебічну допомогу Асоціації та її членам у реалізації статутних цілей і завдань Асоціації;

 • надавати Асоціації інформацію, необхідну для ефективного функціонування Асоціації, у межах переліку, що затверджується Радою Асоціації;

 • утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди Асоціації та її членам;

 • своєю діяльністю зміцнювати авторитет Асоціації;

 • втілювати в життя рішення Асоціації, її цілі та завдання.

^ 5. СТАТУТНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Статутними органами Асоціації є:

 • Загальні збори членів асоціації;

 • Рада Асоціації;

 • Президент;

 • Правління;

 • Ревізійна комісія;

 • Обласний осередок.

Загальні збори членів асоціації

5.2. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори, які проводяться щорічно.
За рішенням Ради Асоціації Загальні збори можуть проводитись як у формі зборів всіх
членів організації, так і у формах конференції уповноважених представників обласних
осередків. Норма представництва та порядок обрання делегатів визначається Радою
Асоціації.

 1. Позачергові Загальні збори можуть скликатися за рішенням Ради Асоціації, Правління, Ревізійної комісії або п'яти обласних осередків Асоціації. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів із зазначенням форми їх проведення та питань що вносяться до порядку денного (бюлетеню для голосування) орган, що прийняв рішення про проведення позачергових загальних зборів направляє Правлінню. Якщо протягом місяця Правління не організує проведення позачергових загальних зборів, орган, що ухвалив рішення про проведення позачергових загальних зборів може скликати (провести) їх самостійно.

 2. Загальні збори мають право приймати до розгляду будь-які питання, пов'язані з діяльністю Асоціації. Загальні збори вважаються правомочними, якщо

при проведені загальних зборів у формі зборів всіх членів Асоціації на них присутні більше 50% від загальної кількості членів Асоціації;

при проведенні загальних зборів у формі Конференції, на ній присутні більше 80 % делегатів обраних обласними осередками за єдиним коефіцієнтом представництва, який базується на кількості членів обласного осередку;

5.2.3. До виняткової компетенції Загальних зборів( Конференції) належать такі
питання:

 • Затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до Статуту;

 • визначення і затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;

 • затвердження кошторису видатків на рік та змін до нього;

 • присудження почесних звань членам Асоціації;

 • обрання Президента, Віце-Президентів

 • , Голову та членів Ради Асоціації, та Голову та членів Ревізійної комісії терміном на три роки;

 • затвердження звіту Ради, Правління;

 • затвердження звіту Ревізійної комісії;

 • прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;

 • призначення ліквідаційної комісії;

 • укладення угод щодо майна (коштів) Асоціації, якщо вартість такої угоди перевищує 35 % балансової вартості активів Асоціації.

5.2.4. Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів членів
Асоціації, що взяли участь у голосуванні (опитуванні).

5.2.5. З питань внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації або ліквідації
Асоціації, призначення ліквідаційної комісії і визначення її повноважень, рішення
приймаються більшістю у 3/4 голосів членів Асоціації, що взяли участь у голосуванні.

^ Рада Асоціації

5.3. Рада Асоціації є керівним органом на період між Загальними зборами Асоціації, здійснює контроль за діяльністю Правління та визначає загальні напрямки та пріоритети статутної діяльності Асоціації в період між Загальними зборами і збирається в разі необхідності, але не рідше одного разу на чотири місяці.

5.3.1 До складу Ради входять:

- Голова Ради;

- Президент Асоціації;

 • Віце-Президенти;

 • Члени Ради, обрані на Загальних зборах;

 • Голови обласних місцевих осередків (за посадою).
 1. Головуючим на засіданнях Ради є Голова Ради, який обирається Радою на строк 3 роки зі складу членів Ради. Президент Асоціації не може бути Головою Ради.

 2. До компетенції Ради входить:
 • прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів;

 • затвердження штатного розкладу Правління та розміру оплати праці Президента, в межах чинного законодавства, та членів Правління; затвердження Положення про Правління;

 • визначення коефіцієнту представництва обласних осередків на Загальних зборах, що проходитимуть у формі конференції;

 • затвердження за пропозицією правління змін до поточних планів та програм схвалених Загальними зборами;

 • визначення розмірів, термінів та порядку внесення членських внесків;

 • схвалення правочинів, що передбачають відчуження більш як 35 % балансової вартості активів Асоціації;

 • вирішення питання про прийняття у колективні члени Асоціації та виключення колективних чи індивідуальних членів з її складу;

 • вирішення питання про тимчасове чи постійне звільнення Почесних членів Асоціації від сплати членських внесків;

 • затвердження зразків штампів, емблем та іншої символіки;

 • за пропозицією Правління прийняття рішень про створення постійних комісій та робочих груп Асоціації та затвердження положення про їх діяльність;

 • за пропозицією Правління прийняття рішення щодо створення або набуття участі в капіталі юридичних осіб;

 • прийняття рішень про створення обласних організацій Асоціації та затвердження Положень про них;

 • вимагати від Президента Асоціацією звіту щодо виконання поточних планів та програм Асоціації схвалених Загальними зборами;

 • перевіряти та висловлювати свою думку щодо звіту про діяльність Асоціації за звітний рік, який Правління зобов'язане представити черговим Загальним зборам членів Асоціації;

 • прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів членів Асоціації;

 • прийняття рішення щодо внесення на розгляд загальних зборів питання про дострокове припинення повноважень Президента Асоціації або окремих членів Правління;

 • прийняття рішення щодо рекомендації Президенту Асоціації припинити повноваження окремих членів Правління;

 • визначення розмірів, термінів та порядку внесення членських внесків;

 • прийняття інших рішень для виконання статутної діяльності Асоціації.

5.3.4. Рада Асоціації може приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не
менше 2/3 членів Ради.

5.3.5. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів, за винятком
приймання членів до складу Асоціації чи виключення із членів, яке приймається 3/4
голосів. У випадку рівної кількості голосів голос Голови Ради є вирішальним.

Президент

5.4. Президент Асоціації очолює Правління та обирається Загальними зборами
терміном на три роки.

5.4.1. Президент:

- подає на затвердження Раді Асоціації штатний розклад Правління та розмір заробітної плати членів правління;

- здійснює прийом на роботу та звільнення членів Правління; здійснює керівництво поточною діяльністю Асоціації;

- головує на засіданнях Правління;

- має право підпису фінансових документів;

- без доручення діє від імені Асоціації;

- представляє інтереси Асоціації у взаємовідносинах з іншими

юридичними та фізичними особами, органами влади та управління, в

судах, міжнародних організаціях;

Правління

5.5. Правління Асоціації здійснює керівництво поточною діяльністю Асоціації і
збирається в разі необхідності, але не рідше 2 разів на місяць.

5.5.1. До складу Правління входять:

 • Президент;

 • Члени Правління

 • Секретар.
 1. Головуючим на засіданнях Правління є Президент.

 2. До компетенції Правління входить:

- прийняття рішень про скликання чергових та позачергових Загальних зборів;

 • виконання затверджених Загальними зборами поточних планів та програм діяльності Асоціації;

 • схвалення договорів та інших угод, які укладені Президентом від імені Асоціації;

- організація роботи постійних комісій та робочих груп Асоціації;

 • координація і контроль за роботою обласних осередків, що створюються в Асоціації, надання їм методичної та організаційної допомоги;

 • ведення реєстру членів Асоціації, отримання від обласних осередків інформації про вступ (вибуття) членів Асоціації та забезпечення вільного доступу членів Асоціації до реєстру;

 • здійснення іншої діяльності, що не входить до виняткової компетенції Загальних зборів і не суперечить чинному законодавству України.

5.5.4. Правління може приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь понад 50% його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів голос Президента є вирішальним. Всі рішення оформлюються письмово та підписуються Президентом та Секретарем.

Ревізійна комісія

5.6. Для здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю
Асоціації Загальними зборами з членів Асоціації обирається Ревізійна комісія терміном на
три роки.

 1. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, що входять до складу Правління або Ради Асоціації.

 2. Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна Загальним зборам. Членам Ревізійної комісії має бути забезпечений вільний доступ до всіх фінансових документів, що стосуються діяльності Асоціації.

 3. Порядок роботи Ревізійної комісії, прийняття нею рішень встановлюються Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

Обласний осередок

5.7. Обласний осередок створюється з ініціативи членів Асоціації. їх керівні органи
обираються на зборах членів обласного осередку Асоціації. Чисельність керівного органу,
форма його обрання, термін та склад повноважень, а також форми і методи роботи
визначаються зборами. Обласні осередки проводять роботу на підставі своїх Положень,
які не повинні суперечити Статуту Асоціації, приймаються їх вищим керівним органом та
затверджуються Радою Асоціації. В разі набуття статусу юридичної особи місцеві осередки
Асоціації повинні зареєструватись в встановленому законом порядку. Без набуття статусу
юридичної особи місцеві осередки Асоціації повинні легалізувати свою діяльність шляхом
письмового повідомлення про своє заснування у встановленому законом порядку.

^ 6. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Асоціація може вільно набувати та відчужувати майно та кошти у всіх дозволених законом формах. Майно яке було набуте на законних підставах, але яке визнане Радою Асоціації таким що не відповідає статутним цілям Асоціації або таким, що не сприяє досягненню Асоціацією своїх статутних цілей, має бути відчужене у строк що не перевищує чотирьох місяців.

6.4. Майно та кошти Асоціації утворюються за рахунок:

 • грошових, матеріальних внесків, які надійшли у вигляді вступних та членських внесків, пожертвувань фізичних чи юридичних осіб, як українського, так і іноземного походження в межах, що не суперечить чинному законодавству;

 • грошових надходжень, одержаних від господарської та іншої діяльності створених Асоціацією підприємств, установ.

6.5. Кошти та майно Асоціації витрачаються на:

 • здійснення заходів, що відповідають меті та завданням, викладеним у Статуті Асоціації;

 • захист інтересів членів Асоціації;

 • утримання штатних працівників.
 1. Асоціація веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність згідно з чинним законодавством України.

 2. Грошовий облік ведеться у валюті, що діє на території України.^ 7.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту відбувається в письмовій формі за рішенням Загальних зборів, прийнятим 3/4 голосів присутніх на ньому делегатів.

 2. Зміни до статутних документів реєструються в установленому законом порядку.^ 8.МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

 1. Асоціація має право створювати або входити у міжнародні (неурядові) організації, створювати міжнародні спілки об'єднань громадян.

 2. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація має право вступати у міжнародні контакти та зв'язки, підписувати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням, а також сприяють реалізації Статуту Асоціації

^ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 1. Асоціація припиняє свою діяльність у разі її реорганізації чи ліквідації.

 2. Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосували 3/4 голосів делегатів.

9.2.1. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів або
рішення суду.

9.2.2. Рішення про ліквідацію діяльності Асоціації приймається 3/4 голосів
присутніх на Загальних зборах делегатів.

 1. Ліквідація Асоціації здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Загальними зборами або судом.

 2. Загальними зборами або судом, які прийняли рішення про ліквідацію Асоціації, встановлюється порядок та термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами, який не може бути меншим 2-х місяців з моменту оголошення про ліквідацію Асоціації у офіційній пресі, та яке публікується Ліквідаційною комісією в строк, що не перевищує 3-х днів з моменту її призначення.
 1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, яка ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та віддає органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

 2. Кошти та інше майно Асоціації в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і після задоволення претензій кредиторів повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 3. У випадку реорганізації Асоціації її права та обов'язки переходять до її правонаступника.

Схожі:

Київ 2007 загальні положення iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
move to 0-22899952
Київ 2007 загальні положення iconКиїв 2007 загальні положення
Асоціація у межах дії чинного законодавства України може брати участь у роботі як державних так І громадських організацій інших країн,...
Київ 2007 загальні положення iconПоложення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення
Діяльність навчально-методичної ради університету спрямована на підвищення професійного рівня викладацького складу університету й...
Київ 2007 загальні положення iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
Київ 2007 загальні положення iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
Київ 2007 загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Київ 2007 загальні положення iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Студентське самоврядування в Національному авіаційному університеті (далі нау) -це самостійна громадська діяльність студентів, яка...
Київ 2007 загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Київ 2007 загальні положення iconПро центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Київ 2007 загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи