Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність icon

Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Скачати 72.07 Kb.
НазваАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Дата22.08.2012
Розмір72.07 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»

Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма факторами, найбільш значущими із яких є:

 • превалювання у міжнародному поділі праці виробничої і науково-технічної кооперації, ефективність якої залежить від мобільності всіх факторів і, насамперед, капіталу;

 • великомасштабний і динамічний розвиток процесів транснаціоналізації, основу яких становить інтенсивна інвестиційна діяльність транснаціо­нальних корпорацій (ТНК);

 • формування і розвиток міжнародних інтеграційних угруповань, в яких поряд із вільним рухом товарів, послуг і робочої сили забезпечується вільний рух капіталів;

 • становлення глобального фінансового ринку із безпрецедентними обсягами рухливих портфельних інвестицій, що здійснюються переважно, через інформаційно-комунікаційну фондову інфраструктуру.

Дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» має практичну спрямованість та надає основи професійних знань в сфері організації та існуючих процедур сучасного міжнародного інвестиційного ринку.

Інвестиційна справа — давня наука. Вона акумулює багатовіковий досвід роботи кредитних, та фінансових установ, корпоративних структур, розкриває пронеси, явища, що на протязі тривалого історичного періоду сформували сучасний стан на особливості функціонування міжнародною інвестиційного середовища.

Інвестиції надають суспільству значний стимул для розвитку, породжують систему особливих, відносин. За допомогою інвестицій людство стає багатішим. Сучасний етап розвитку виробничих сил суспільства в цілому, а особливо провідних індустріальне розвинутих країн світу, потребує розвитку саме міжнародної інвестиційної діяльності.

^ Метою викладання дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» є розвиток у студентів розуміння закономірностей міжнародної інвестиційної діяльності, формування знань і набуття аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації зарубіжних та іноземних інвестицій, в тому числі у конкретних умовах України.

^ Предметом курсу є система і оорганізація міжнародної інвестиційної діяльності.

Задачі курсу орієнтовані на формування компетентності студентів відносно:

 • сутності міжнародних інвестицій, їх місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі;

 • суб’єктів, об’єктів, видів і форм міжнародної інвестиційної діяльності;

 • сутності міжнародного інвестиційного ринку, умов і факторів розвитку його структури;

 • регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному, міжнародному та наднаціональному рівнях адміністративно-правовими, економічними та соціально-психологічними методами;

 • практики міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, стратегії і заходів її активізації та підвищення ефективності.

Формами проведення занять є лекції, практичні заняття, індивідуально-консультаційна та самостійна робота студентів.

^ Методична і теоретична основа курсу. В основу курсу покладені теоретичні та практичні підходи щодо здійснення міжнародної економічної діяльності суб’єктами господарювання. Вивчення дисципліни „Міжнародна економічна діяльність ” передбачає попереднє ознайомлення студентів з такими науковими дисциплінами як „Макроекономіка”, „Міжнародні економічні відносини”, „Основи зовнішньоекономічної діяльності”, „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

 • знати:

  • механізм державного регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні;

  • інструментарій державної зовнішньоекономічної політики в Україні;

  • правові основи здійснення міжнародної інвестиційної діяльності;

  • принципи здійснення міжнародної інвестиційної діяльності;

  • структуру міжнародного інвестиційного ринку.

 • уміти:

  • використовувати аспекти законодавства щодо здійснення міжнародної економічної діяльності;

  • аналізувати економічну документацію щодо вибору найкращіх міжнародних інвестиційних проектів;

  • застосовувати теоретичні основи операцій з цінними паперами та особливості венчурного інвестування в практичній діяльності.

^ Форми проведення занять. В процесі вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти матеріал, отриманий на лекційних заняттях, самостійно розглянути окремі питання курсу, запропоновані для самостійного вивчення, та розв’язати тематичні ситуаційні вправи, що, в свою чергу, передбачає попереднє досконале опрацювання додаткової літератури, законодавчих та нормативних нормативних актів з метою формулювання чітких, змістовних та лаконічних відповідей на поставлені запитання. Закріплення матеріалу здійснюється на семінарських заняттях. Перевірка отриманих знань здійснюється у вигляді тестування та контрольних робіт.В процесі вивчення курсу студенти повинні виконати курсову роботу. Після вивчення курсу студенти повинні скласти залік.

Викладання курсу передбачає проведення лекцій, семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять. Певна частина програмного матеріалу має бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та розгляд проблемних ситуацій.

Розподіл навчальних годин за видами занять, форми поточного і підсумкового контролю встановлені відповідно до навчального плану підготовки для студентів напряму підготовки 8.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання, розробленого відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України і затвердженого ректором Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України».

Витяг із навчального плану поданий в таблиці 1.


Таблиця 1 - Витяг з навчального плану

Спеціальність

Курс

Семестр

Загальний обсяг

Аудиторні заняття

СРС

Форма контр.

Курсові роботи

Всього

Лекції

Семінарські (практичні)

Індивідуальні

8.030503

3

2

108

88

38

34

16

20

ПМК (залік)

36^ 1.Тематичний план вивчення дисципліни


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

ІКР

СРС

Всього

1.

Міжнародні інвестиції: загальний огляд

4

4

2

2

12

2.

Сутність і мотивація міжнародної інвестиційної діяльності

6

4

2

2

14

3.

Міжнародний інвестиційний ринок
і розвиток його структури

6

6

2

2

16

4.
^

Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

6

4

2

2

14

5.
^

Моделювання інвестиційних процесів


4

4

2

4

14

6.

Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні

8

8

4

4

24

7.

Облік інвестиційних операцій

4

4

2

4

14

Усього

38

34

16

20

108

Схожі:

Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconТеми рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
move to 0-16381012
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconТеми рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
Фактори, що визначають масштаби І напрями інвестиційної діяльності уряду на міжнародних фінансових ринках
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconКонспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств» (для студентів 5 курсу спеціальності 050107...
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
«міжнародна економіка», значення якої полягає в розумінні закономірностей організації та еволюції грошових та кредитних систем країн...
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
move to 0-16380981
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconТема Міжнародна економічна діяльність Питання теми
Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconТема Міжнародна економічна діяльність Питання теми
Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність iconТема Міжнародна економічна діяльність Питання теми
Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми
Анотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність icon200 р. Навчальна та робоча програми
Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи